Препис извлечения
ИмеПрепис извлечения
Дата на преобразуване08.01.2013
Размер35.95 Kb.
ТипРешение
източникhttp://mirkovo.bg/mir-doc/resheniq/resheniq_47.doc
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МИРКОВО, СОФИЙСКА ОБЛАСТ

2086 с. Мирково, ул “Александър Стамболийски” №35,тел. 07182/2286, e’mail:ob6tinamirkovo@mail.bg, факс 2550

ПРЕПИС ИЗВЛЕЧЕНИЯ


От протокол № ХLVІІ / 22.06.2011 година


Относно: Заповед № ОС – 37 / 09.06.2011г. за връщане на Решения № № 414 и 417 по Протокол № 46 / 26.05.2011г..


С 11 гласа "ЗА" от общо 11 присъстващи общински съветника и на основание чл. 21, ал.1, т.8, т.23 и чл.45, ал.7 и ал.9 от ЗМСМА, ОбС Мирково взе:


РЕШЕНИЕ 418


Отменя Решения № № 414 и 417 от Протокол № 46 /26.05.2011г. на Общински съвет – Мирково.

......................................................................................................................................................

Относно: Заявления от Гергана Здравкова Добринова, Красимира Петрова Попова и Таня Илиева Трайкова-Маркова, относно: Превоз на деца от с. Буново до ОДЗ „Дора Габе с. Мирково.


С 11 гласа "ЗА" от общо 11 присъстващи общински съветника и на основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, ОбС Мирково взе:


РЕШЕНИЕ 419


Приема за сведение заявленията от Гергана Здравкова Добринова, Красимира Петрова Попова и Таня Илиева Трайкова – Маркова за превоз на деца от с. Буново до ОДЗ „Дора Габе с. Мирково.

...................................................................................................................................................................

Относно: Отпускане на еднократна помощ на ветераните от Отечествената война за закупуване на дърва за огрев.


С 11 гласа "ЗА" от общо 11 присъстващи общински съветника и на основание чл. 21, ал.1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, ОбС Мирково взе:


РЕШЕНИЕ 420


Да се заплатят по 5 (пет) куб.м. дърва за огрев на обща стойност 1650 (хиляда шестстотин и петдесет ) лева като средствата бъдат отнесени по § 42-14 „Обезщетения и помощи по решение на Общинския съвет”, които да бъдат доставени на всички ветерани от Отечествената война по следния списък съгласуван със специалист ГРАО в Общинска администрация с. Мирково:
Трите имена

Населено място

ЕГН

1

Георги Захариев Данкин

с. Мирково

2409246821

2

Георги Николов Лисев

с. Мирково

2110237229

3

Кънчо Панчов Ценов

с. Мирково

2202067344

4

Кузман Дойнов Делов

с. Буново

2310247420

5

Атанас Делов Менгов

с. Смолско

1907057240

6

Нено Цветков Митков

с. Смолско

2309057300


................................................................................................................................

Относно: Приемане оценка активите на общинска фирма „Мирково” ЕООД.

С 11 гласа "ЗА" от общо 11 присъстващи общински съветника и на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл. 268 от ТЗ, чл.51, ал. 5, т.1 от ЗОС, чл. 5, чл.10, чл.11, ал.1, т. 8, и чл. 12 от Наредба за упражняване правата на Общината върху общинската част от капитала на търговски дружества, чл. 44 и сл. от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, ОбС Мирково взе:

РЕШЕНИЕ 421


1. Приема оценка активите на общинска фирма „Мирково” ЕООД .

2. Изважда недвижимите имоти от продаваемите активи поради неуредени документи за същите.

......................................................................................................................................................

Относно: Получено уведомително писмо от ДФ „Земеделие”, с което съгласува проведената процедура за избор на изпълнител за извършване на СМР на обект „Водоснабдяване на с. Мирково – реконстукция и модернизация - ІІ етап”.


С 11 гласа "ЗА" от общо 11 присъстващи общински съветника и на основание чл. 21, ал1 т. 23 и ал 2 от ЗМСМА, ОбС Мирково взе:


РЕШЕНИЕ 422


1. Приема докладната записка за сведение.

  1. Възлага на Кмета на Община Мирково да предприеме необходимите действия за реализацията на проект „Водоснабдяване на село Мирково – реконструкция и модернизация – ІІ етап”.Председател:………….. /Павел Данкин/

Свързани:

Препис извлечения iconПрепис извлечения
Мирково, ул. “Александър Стамболийски” №35, тел. 07182/2286, e’mail: ob6
Препис извлечения iconПрепис извлечения
Мирково, ул “Александър Стамболийски” №35,тел. 07182/2286, e’mail: ob6, факс 2550
Препис извлечения iconПрепис извлечения
Мирково, ул “Александър Стамболийски” №35,тел. 07182/2286, e’mail: ob6, факс 2550
Препис извлечения iconПрепис извлечения
Мирково, ул “Александър Стамболийски” №35,тел. 07182/2286, e’mail: ob6, факс 2550
Препис извлечения iconПрепис извлечения
Мирково, ул “Александър Стамболийски” №35,тел. 07182/2286, e’mail: ob6, факс 2550
Препис извлечения iconПрепис извлечения
Мирково, ул “Александър Стамболийски” №35,тел. 07182/2286, e’mail: ob6, факс 2550
Препис извлечения iconПрепис извлечения
Мирково, ул. “Александър Стамболийски” №35, тел. 07182/2286, факс 07182/2550 e’mail: ob6
Препис извлечения iconКнига на Енох и богомилското учение
Най-необходимите паралели привеждаме по другия български препис, в сборника на Петроградската Академия на Науките, №13, 3, 25, от...
Препис извлечения iconПрограма за преподаване (по образец)
Документ, удостоверяващ получаването на гранта (банкови извлечения за осъществени преводи в полза на преподавателя)
Препис извлечения icon"пенсионно осигурително дружество бъдеще" ад
Условия и ред за водене на индивидуалните осигурителни партиди. Предоставяне на извлечения и информация от партидите
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом