Годишен консолидиран доклад за дейността
ИмеГодишен консолидиран доклад за дейността
страница1/7
Дата на преобразуване08.01.2013
Размер0.95 Mb.
ТипДоклад
източникhttp://railway-holding.com/uf/fin/2008/kons/GDD_kons_all.doc
  1   2   3   4   5   6   7

ГОДИШЕН КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА


ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ, СЪГЛАСНО ПРОТОКОЛ ОТ СЪБРАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ ОТ 17.04.2009 Г.


–––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––––––

ЯВОР ХАЙТОВ КРАСИМИР СЛАНЧЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС


ГР. СОФИЯ 2009


С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И ЕI. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

3

1. Общ преглед

3

2. Силни страни

4

3. Стратегия

4

II. ПРЕГЛЕД НА РАЗВИТИЕТО И РЕСУЛТАТИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ 2008 Г.

5

1. Важни събития за дружеството

5

2. Финансов резултат

10

3. Финансов анализ

11

4. Основни рискове

26

III. ВАЖНИ СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТАТА НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

29

IV. ПРОГНОЗА ЗА БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

30

V. НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ

31

VI. ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 187Д И ЧЛ. 247 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

31

VII. КЛОНОВЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

36

VIII. ИЗПОЛЗВАНИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ

36

IX. ИНФОРМАЦИЯ, СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ 10 ОТ НАРЕДБА 2

37I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО


1. Общ преглед

„Железопътна Инфраструктура – Холдингово дружество” АД, гр. София /Железопътна Инфраструктура или Холдинга/ е дружество от холдингов тип, създадено през април 2007 год., първоначално под формата на дружество с ограничена отговорност с наименование „Нове Индъстри”. В актуалния си вид „Железопътна Инфраструктура” и неговите дъщерни дружества /Групата/ е формирана в края на 2007 год.

„Железопътна Инфраструктура – Холдингово дружество” АД консолидира дейността на четири дружества от железопътния бранш:

 1. „Ремонтно възстановително предприятие - Кьоне” АД, гр. София;

 2. „Локомотивен и вагонен завод” ЕАД, гр. Русе;

 3. „Завод за стоманобетонови конструкции и изделия” ЕООД, гр. Свищов;

 4. „Национален изследователски институт по транспорта” ЕООД, гр. София;

 5. „Артескос – 98” АД, гр. Димитровград.

В края на 2008 год. „Железопътна Инфраструктура – Холдингово Дружество” АД закупи акции на „Артескос 98” АД, равняващи се на 53,07% от капитала на дружеството. „Артескос 98” АД е мажоритарен собственик на „Артескос” АД, като притежава 75% от капитала му. „Артескос” АД е със седалище и адрес на управление България, гр. Димитровград, област Хасково, община Димитровград, ул. Бузлуджа 43, и с предмет на дейност добив и производство на строителни материали. Дружеството е страна по 3 концесионни договора за експлоатация на находища за подземни богатства – Ябълково, Чуките, Долно Черковище. Придобивайки дружеството Холдинга затваря цикъла си на производство, като подсигурява в групата и доставчик на материали за дейностите на другите дъщерни дружества.

Холдинга концентрира дейността си в две основни направления:

 • железопътна инфраструктура и ремонт

 • поддръжка на подвижен жп състав.

Дейността на дружествата от Холдинга, свързана със железопътната инфраструктура, включва: изграждане на релсови пътища, извършване на ремонти на такива пътища и производство на стоманобетонови изделия и конструкции, необходими за железопътната инфраструктура. Във второто основно направление от дейността си Групата извършва текущи и основни ремонти и ремонти на подвижен и тягов ЖП състав и специализирана строителна техника, произвежда резервни части за тях (леярско производство), извършва диагностика на системи, съоръжения и изделия. Групата осъществява изпитвания, сертификация, контрол и надзор на продукти, процеси и услуги по железопътната инфраструктура, за релсовия и тролейбусния транспорт, както и контрол на ремонтна и експлоатационна дейност в релсовия и тролейбусен транспорт и съответната инфраструктура.


2. Силни страни

Основните конкурентни предимства на „Железопътна Инфраструктура” са:

 • доминира в основния си бизнес: изграждане и ремонт на жп инфраструктура и поддръжка на подвижен жп състав

 • притежава опит в бранша, производствени и управленски ресурси;

 • предствлява част от мащабна икономическа група компании /„Холдинг Пътища” АД и „Мостстрой” АД/.

Холдингът включва дружества, които заемат съществен пазарен дял, като в някои сфери от дейността си заема на практика водещи позиции. Групата притежава значителни като стойност и капацитет, подходящо географски ситуирани производствени мощности и активи, функционираща система за контрол на качеството ISO 9001, лицензи за основната продукция, компетентен и високоотговорен мениджмънт. Като част от голяма икономическа група Холдингът може да разчита на осигуряване на финансов ресурс при добри условия и оптимизиране на цялостната дейност.


3. Стратегия

Стратегическите цели на „Железопътна Инфраструктура” е да реализира значителен растеж в основния си бизнес и да създава нарастваща стойност за своите акционери.

Управителния съвет на „Железопътна Инфраструктура” е набелязал следните направления, във връзка с осъществяването на стратегията:

 • поддържане и разширяване на завоювания пазарен дял в основния си бизнес чрез активно участие в модернизирането на жп инфраструктурата и подвижния жп състав в страната;

 • използване на натрупания опит, организация и ресурси за завоюване на нови пазари;

 • реновиране и оптимизиране използването на наличните активи чрез подобрение на ефективността в производството и инвестиране в нови производствени мощности и технологии;

 • реализиране на нарастващ синергитичен ефект в Холдинга чрез разширяване и интензифициране на бизнес отношенията между дъщерните дружества, както и реализиране на ползи от отношенията си с други транспортни компании в икономическата група;

 • придържане към високи стандарти на корпоративно управление като публично дружество.II. ПРЕГЛЕД НА РАЗВИТИЕТО И РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ 2008 ГОД.


 1. Важни събития за дружеството, настъпили през 2008 год.


09.04.2008 г.

Комисията за финансов надзор взе решение, с което потвърждава Проспектът за първичното публично предлагане на ценни книжа на „Железопътна Инфраструктура”


17.06.2008 г.

„Железопътна Инфраструктура”, съгласно изискванията на чл. 92а от ЗППЦК, публикува обява в Държавен вестник и във в. Пари за стартиране на публично предлагане на до 5 583 411 нови обикновени безналични акции с право на глас и номинална стойност от 1 лв. и минимална емисионна стойност от 5 лв., съгласно решение на общото събрание на акционерите от 21 декември 2007 год.


24.06.2008 г.

Стартира публичното предлагане на до 5 583 411 нови, обикновени, безналични акции с право на глас с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 5 лева, съгласно решение на Общото събрание на акционерите от 21 декември 2007г. за увеличаване на капитала от 55 834 112 на до 61 417 523 лева, осъществявано при условията и по реда, съдържащи се в проспекта за публичното предлагане на акции на „Железопътна Инфраструктура – Холдингово Дружество” АД.


25.06.2008 г.

„Железопътна Инфраструктура – Холдингово Дружество” АД проведе Годишно общо събрание на акционерите, на което бяха приети следните решения:

Решение 1: ОСА приема доклада на Управителния съвет на дружеството и консолидирания доклад за 2007 год.

Решение 2: ОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет и доклада на Управителния съвет на дружеството за 2007 год.

Решение 3: ОСА одобрява заверения годишен финансов отчет на „Железопътна Инфраструктура – Холдингово Дружество” АД за 2007 год.

Решение 4: ОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2007 год. и на консолидирания доклад на Управителния съвет за 2007 год.

Решение 5: ОСА одобрява заверения консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2007 год.

Решение 6: ОСА приема решение загубата на дружеството в размер на 2 656 499,78 лв. за 2007 год. да бъде пренесена в следващите пет данъчни години, съгласно разпоредбите на ЗКПО.

Решение 7: ОСА променя адреса на управление на дружеството от: гр. София, район Оборище, ул. Московска 43 на гр. София, район Оборище, ул. Московска 3.

Решение 8: ОСА освобождава от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвет за периода на управлението им.

Решение 9: ОСА освобождава от длъжността член на Надзорния съвет на дружеството Милена Бориславова Урдева, ЕГН 7008162839 и избира за нов член на Надзорния съвет на дружеството Благой Любенов Милушев, ЕГН 6109076402, притежаващ л.к. № 163113697, издадена на 13.10.2000 год.

Решение 10: ОСА определя възнаграждението на новоизбрания член на Надзорния съвет – Благой Любенов Милушев, ЕГН 6109076402, в размер на 7 хиляди лева гаранциите за управлението му в размер на тримесечното му брутно възнаграждение.

Решение 11: ОСА упълномощава Зам. председателя на УС – Красимир Живков Сланчев, ЕГН 6006060142, притежаващ л.к. № 165183310, издадена на 18.06.2001 год. от МВР – София, да подпише договор за контрол с новоизбрания член на Надзорния съвет на дружеството.

Решение 12: ОСА избира регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2008 год. специализирано одиторско предприятие „БИЕКС ОДИТ” ООД /с настоящо име – „ЕЙЧ ЕЛ БИ БЪЛГАРИЯ” ООД/, регистриран одитор с диплом №17, съгласно публикуван в Държавен вестник, бр. 24 от 20.03.2007 год. Списък на специализираните одиторски предприятия в България – регистрирани одитори, членове на Института на дипломираните експерт счетоводители в България, през 2007 год.

Решение 13: ОСА приема направените предложения за промяна на чл. 4, чл. 30, чл.37 и § 3 от Предходните и заключителни разпоредби от Устава на дружеството, както следва:

„чл. 4 Седалището и адресът на управление на холдинговото дружество е: гр. София, район Оборище, ул. Московска №3”


„чл. 30 Надзорния съвет има следните компетенции:

 1. Одобрява и предлага за приемане от Общото събрание: годишен финансов отчет; годишен доклад за дейността на дружеството; предложението на Управителния съвет за разпределение на печалбата;

 2. Представлява холдинговото дружество в отношенията му с Управителния съвет;

 3. Избира членове на Управителния съвет, като може да ги заменя по всяко време;

 4. Одобрява избрания/те/ от Управителния съвет Изпълнителен/и/ член/ове/;

 5. Има право по всяко време да поиска от Управителния съвет да представи сведения или доклад по всеки въпрос, който засяга холдинговото дружество;

 6. Може да извършва проучвания в изпълнение на задълженията си, като членовете му имат достъп до цялата необходима информация и документи; за целта може да използва и експерти;

 7. Контролира цялостно дейността на Управителния съвет;

 8. Взема решения и по други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона, Устава или повдигнати пред него от Управителния съвет.”


В чл. 37 се допълва ал.2 и се създава ал.3, както следва:

„/2/. (изм. и доп. – ГОСА 25.06.2008г) Управителният съвет, само след съгласуване с Надзорния съвет, може да взема следните решения:

 1. За създаване, закриване или прехвърляне на предприятия, дружества или на значителни части от тях;

 2. За съществена промяна на дейността на холдинговото дружество;

 3. За съществени организационни промени;

 4. За дългосрочно сътрудничество от съществено значение за холдинговото дружество или прекратяване на такова сътрудничество;

 5. За създаване и заличаване на клонове на холдинговото дружество.

 6. За придобиване и разпореждане с участия в български и чуждестранни търговски дружества.

 7. За откриване на представителства в страната и чужбина.

 8. За образуване на парични фондове, като определя реда за набирането и разходването им;

 9. За ползване или предоставяне на кредити, както и за даване на гаранции по тях, при спазване на нормативните изисквания.

 10. За придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти, придобиване и предоставяне на лицензи, при спазване на нормативните изисквания и ограничения.


/3/ След предварително разрешение на Надзорния съвет, Управителния съвет може да взема решения за:

 1. прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;

 2. разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството, съгласно последния заверен годишен финансов отчет;

 3. поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица, чийто размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството, съгласно последния заверен годишен финансов отчет.”


„§ 3. Уставът е приет от извънредното Общо събрание на акционерите на ДРУЖЕСТВОТО, проведено на 21.12.2007г. в гр. София и е изменен на Годишното общо събрание на акционерите на дружеството, проведено на 25.06.2008г.”


08.07.2008 г.

Подписката за първичното публично представяне на акции от увеличението на капитала на дружеството от 55 834 112 лв. на до 61 417 523 лв. чрез издаване на до 5 583 411 нови обикновени безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка и минимална емисионна стойност 5 лева, съгласно приетото на 21 декември 2007г. решение на Общото събрание на акционерите за увеличаване на капитала от 55 834 112 лв. на до 61 417 523 лв. и съгласно Проспект за публично предлагане на акции на дружеството, потвърден от КФН с решение № 443 – Е от 9 април 2008 г., приключи успешно.


11.07.2008 г.

„Железопътна Инфраструктура – Холдингово Дружество” АД проведе Извънредно общо събрание на акционерите, на което бяха приети следните решения:


Решение 1: ОСА изменя чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Устава на дружеството

от „Чл.7 /1/ Капиталът на холдинговото дружество е в размер на 55 834 112 (петдесет и пет милиона осемстотин тридесет и четири хиляди сто и дванадесет) лева.

/2/ Капиталът е разпределен в 55 834 112 (петдесет и пет милиона осемстотин тридесет и четири хиляди сто и дванадесет) броя акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка една.”

на „Чл.7 /1/ Капиталът на холдинговото дружество е в размер на 58 362 963 (петдесет и осем милиона триста шестдесет и две хиляди деветстотин шестдесет и три) лева.

/2/ Капиталът е разпределен в 58 362 963 (петдесет и осем милиона триста шестдесет и две хиляди деветстотин шестдесет и три) броя акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка една.”

  1   2   3   4   5   6   7

Свързани:

Годишен консолидиран доклад за дейността iconВапцаров холдинг ад консолидиран доклад за дейността
Ад и неговото дъщерно дружество Вап Индъстри еоод („Групата”), представя своя годишен консолидиран доклад и годишен консолидиран...
Годишен консолидиран доклад за дейността iconКонсолидиран годишен доклад за дейността на Доверие Обединен холдинг ад за периода, приключващ на 31-декември 2009 година
Консолидиран годишен доклад за дейността, за периода приключващ на 31 декември 2009г
Годишен консолидиран доклад за дейността iconГодишен консолидиран финансов отчет Консолидиран доклад за дейността Доклад на независимия одитор

Годишен консолидиран доклад за дейността iconГодишен консолидиран доклад за дейността
Настоящият доклад за дейността е изготвен в съответствие с разпоредбите на чл. 33 От закона за счетоводството и изискванията на търговския...
Годишен консолидиран доклад за дейността iconДоклад на независимия одитор
Настоящият годишен консолидиран доклад за дейността за 2012 г представлява коментар и анализ на развитието и резултатите от дейността...
Годишен консолидиран доклад за дейността iconКонсолидиран финансов отчет Параходство Българско речно плаване ад 31 декември 2010 г
Настоящият годишен консолидиран доклад за дейността на Групата представя коментар и анализ на консолидираните финансови отчети и...
Годишен консолидиран доклад за дейността iconКонсолидиран годишен доклад за дейността
Международните стандарти за финансова отчетност (мсфо) приети в Европейския съюз. Този доклад и консолидираният финансов отчет са...
Годишен консолидиран доклад за дейността iconГодишен консолидиран доклад за дейността
Информация относно финансовото състояние и резултатите от дейността на групата по чл. 33, ал. 1 от Закона за счетоводството и чл....
Годишен консолидиран доклад за дейността iconКонсолидиран годишен доклад
Информация за сключени големи сделки и такива от съществено значение за дейността на емитента 25
Годишен консолидиран доклад за дейността iconКонсолидиран годишен доклад
Информация за сключени големи сделки и такива от съществено значение за дейността на емитента 10
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом