Следните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:  
ИмеСледните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:  
Дата на преобразуване08.01.2013
Размер83.32 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://www.bgregio.eu/media/qa/QA-104_1.1-11.docСледните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма: oprd@mrrb.government.bg 

Отговорите им представляват официално становище на Управляващия орган и трябва да бъдат взимани под внимание от потенциалните бенефициенти.


Управляващият орган на ОПРР – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие” към МРРБ припомня, че според чл. 15 ал. 3 от Постановление на МС № 121 от 31 май 2007 г. обнародвано в ДВ. бр.45 от 8 Юни 2007г.:

”… Не могат да се дават отговори, които съдържат становище относно съответствие на проект или кандидат с условията за кандидатстване…”


Управляващият орган настоятелно моли всички да се запознаят внимателно с Насоките за кандидатстване налични към всяка отворена схема и с вече публикуваните отговори, преди да пристъпят към изпращане на въпроси.Въпрос


Отговори

Здравейте,

Столична община е в процес на подготовка на проектно предложение за

кандидатстване по Компонент 1, Схема BG161PO001/1.1-11/2011 „Подкрепа

за реконструкция/ обновяване и оборудване на общински лечебни

заведения в градските агломерации”. Съгласно насоките за

кандидатстване конкретните бенефициенти по схемата са общините, на

територията на които се намират определените общински лечебни

заведения съгласно т. 3 и т. 4 на Анекс 1 „Болници с възможност за

финансиране от ЕК по ОП „Регионално развитие” към Допълнението към

Концепцията за преструктуриране на системата на болнична помощ.

Лечебното заведение в което ще бъде разположена апаратурата и ще бъдат

извършени СМР е ЕООД с едноличен собственик на капитала - Столична

община. В тази връзка на един от информационните дни организиран от

Управляващия орган, беше посочено изискване за сключване на

споразумение между общините и лечебните заведения. Молим за

допълнителна информация относно параметрите на споразумението и

задължителни клаузи /ако има такива/, които следват да бъдат заложени

в него.

Н.Петкова

Столична община

Съгласно Изискванията за кандидатстване, конкретният бенефициент (община, на територията, на която се намира съответното общинско лечебно заведение) следва да прехвърли всички придобити активи към лечебното заведение чрез непарична (апортна) вноска по реда на Търговския закон до приключване на проекта. Преди приключване на проекта и подаване на окончателен технически доклад и окончателен финансов отчет, конкретният бенефициент следва да прехвърли придобитите активи и заприходи в съответното лечебно заведение, обект на интервенция, за което е била предназначена доставката като за целта представи съответните удостоверяващи документи.Конкретният бенефициент избира начина, по който да се извърши прехвърлянето, съобразно действащата нормативна уредба.

В рамките на информационния ден беше споменато споразумение като възможен вариант; всяка община следва сама да определи по какъв начин ще регламентира отношенията си с лечебното заведение.

Здравейте,

Във връзка с подготовка на проект по схема BG161PO001/1.1-11/2010 „Подкрепа за реконструкция/обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации” по ОПРР за МБАЛ Свети Врач, гр. Сандански, бихме искали да ни отговорите на следния въпрос:

Допустимо ли е като част от строително-ремонтните дейности на помещенията, където ще се доставя оборудване, във връзка с привеждането им в съответствие с изискванията на производителя и медицинските стандарти, да се предвиди и доставка на обзавеждане?

С благодарност,

Екипа по проекта

Съгласно Изискванията за кандидатстване, разходите за обзавеждане не са допустими.

В рамките на проектното предложение планираме изграждане на нов бункер за разполагане на мултимодален линеен ускорител. Бункерът ще бъде изграден като пристройка към съществуваща сграда на Комплексния Онкологичен Център.

Във връзка с осигуряването на достъпността около новоизградената сграда е необходимо да се осигури достъп до сградата, да се изградят алеи, както и да се благоустрои дворното пространство. Тези дейности са пряко свързани със завършването на строително-ремонтни дейности около новата пристройка. Дейностите са необходими и са пряко свързани с функционирането на обекта и въвеждането му в експлоатация.

Моля, да отговорите дали ще се считат за допустими строително-ремонтни дейности и съответно допустими разходи дейностите свързани с осигуряване на достъп до сградата, благоустрояване и вертикална планировка в дворното пространство около новоизградения бункер.

Въпрос 2:

На етап кандидатстване с проектното предложение се изисква технически инвестиционен проект. Предвид оборудването, което ще се закупува и спецификата на сградите за неговото разполагане, като част от проекта се изисква Технологичен проект и проект за Лъчезащита. Тъй като проектите за лъчезащита се изготвят за конкретно оборудване, съобразно изискванията на производителя на апарата, който ще стане известен след провеждането на обществена поръчка за избор на изпълнител на този етап е възможно да се изготви само и единствено Анализ на мерките за радиационна защита. След избора на доставчик на оборудването е необходимо да се изготви проект за лъчезащита съобразен с изискванията на доставчика, който подлежи на съгласуване, одобрение и издаване на разрешение за монтаж от Агенцията за ядрено регулиране.

Моля, да дадете отговор на въпроса допустимо ли ще е като дейност и като разход на етап изпълнение на проектното предложение изготвянето на проект за лъчезащита, съобразен изцяло с изискванията на доставчика на апаратурата, без който не може да се монтира закупеното оборудване. Ако отговорът е положителен, моля да посочите в кое бюджетно перо следва да се планира този разход - 2.3 Разходи свързани с технически и работни проекти и с оценка на съответствието на проектите, които касаят строително-ремонтните работи или в бюджетна категория 3 „Придобиване на машини, съоръжения, оборудване и обзавеждане“, тъй като разхода е свързан с оборудването.

Въпрос 3:

За въвеждането в експлоатация на апаратурата за лечение се изисква да се премине определен съгласувателен и лицензионен режим от Агенцията за ядрено регулиране и регионална здравна инспекция, съпътстван със заплащане на такси.

Моля, да отговорите на въпроса допустими ли ще бъдат като разход тези такси и ако да, то следва да бъдат посочени в ред „Други“ в бюджетен раздел 3. Придобиване на машини, съоръжения, оборудване и обзавеждане или в друго бюджетно перо.

Въпрос 4:

Предвид спецификата на оборудването, което ще се закупува и въвежда в експлоатация в рамките на проекта е задължително провеждането на обучение на специалистите, които ще обслужват доставеното оборудване Обучението е ангажимент на фирмата-доставчик на оборудването, но се заплаща като отделна услуга, тъй като е с по-голяма продължителност, а и е предназначено за по-голям брой специалисти.

Моля, да дадете отговор на въпроса обучението допустима дейности ли е къде следва да се посочи като цена – в Техническата спецификация на оборудването като се обособи отделен ред за обучение и се включи като част от доставката на оборудването или в бюджетен ред „Други“ в бюджетен раздел 3. Придобиване на машини, съоръжения, оборудване и обзавеждане.

Въпрос 5:

В публикувания на страницата на Оперативна програма „Регионално Развитие 2007-2013“ г. образец на бюджет е допусната техническа грешка. В колона Е е посочено, че следва да се покаже обща стойност на разходите /или сума по решението в случаите на проекти, генериращи нетни преходи, съгласно Указанията за проекти, генериращи приходи/ І, като колоната по така зададената формула се образува като резултат от умножаване на колона С (брой единици) и колона D (единична цена). Така заложена формулата в колона Е отразява общата стойност на проекта, а не сумата по решението или сумата, предложена за финансиране от Управляващия орган на ОПРР. В публикувания формуляр на бюджет общата стойност на проекта следва да бъде отразена в колона G, като резултат от сбора на колоните Е и F, където Е е собствения принос.

Моля, да потвърдите коректността на зададения образец на Формуляр на бюджета или да публикувате форма с коректно зададени формули.

Въпрос 6:

В бюджета на проекта в частта „Човешки ресурси“, като мерна единица е заложено час. В бележките към формуляра на бюджета на проекта (бележка 3) изрично е записано, че „Ако персоналът не работи на пълно работно време за изпълнение на проекта, процентното съотношение следва да бъде посочено при описанието на съответното перо и да бъде отразено в броя единици (а не в единичната цена), което е релевантно ако човешките ресурси се калкулират на месец.

Моля да уточните възможно ли е човешките ресурси да бъдат планирани на дни или месеци, а не на часове:

Въпрос 7

При подготовката на финансовия анализ следва ли да се направи анализ на чувствителността и на риска? При какви стойности на промяна - плюс минус 1, 3, 5 10 и т.н. и кога ще се смята, че имаме критични промени и на кой параметри - ННС, ВНВ или други.

Предвид сроковете за подготовка на проектните предложения се надявам, че ще получим възможно най-бърз отговор.

Благодаря предварително!

С уважение,

С. Михайлова

В1: Разходи за създаване на архитектурна среда за хора с увреждания са допустими съгласно Изискванията за кандидатстване. Разходи за изграждане на алеи и благоустрояване на дворното пространство и вертикална планировка не са допустими по схемата.

В2: Съгласно Изискванията за кандидатстване към момента на кандидатстване следва да се представи пълен технически и работен проект за предвидените интервенции по проекта. В тази връзка следва да се изготви гореспоменатия проект. Разходите за този проект следва да се заложат в т. 2.3 Разходи свързани с технически и работни проекти и с оценка на съответствието на проектите. В допълнение, моля имайте предвид възможностите за промени в технически/работни проекти съгласно Указанията за изпълнение на проекти по ОПРР, публикувани на интернет-страницата на ОПРР в рубрика „Указанията за изпълнение на проекти по ОПРР”.

В3: Ако тези разходи са задължителни за въвеждането в експлоатация на апаратурата за лечение, те са допустими съгласно Изисквания за кандидатстване.

В4: Обучението е част от доставката за оборудване и следва да влезе като отделен ред в Приложение Б3 „Технически спецификации за оборудването”. Обучението е ангажимент на фирмата-доставчик на оборудването. Но следва се заложат средства за обучение само на специалисти, служители на лечебното заведения, които ще оперират със съответното оборудване.

В5: Сумата в колона G следва да бъде равна на въведената стойност в колона C (брой единици) по въведената стойност в колона в колона D (единична цена (лева)). В колона E следва да се попълни съответно Обща стойност на разходите /или Сума по решението в случаите на проекти, генериращи нетни приходи, съгласно Указанията за проекти, генериращи приходи, а в колона F Собствен финансов принос на кандидата (ако е приложимо). Сборът от колони E и F следва да съответства на сумата получена в.колона G.

В6: Мерната единица „час” в т. 1 Човешки ресурси е коректна и следва да се залага единична цена на час. По отделните редове за всеки член на екипа следва да се посочи неговата ангажираност. Примерно ако даден член е ангажиран на цяло работно време за 12 месеца, имате средно 20 работни дни в месеца по 8 часа, което прави 160 часа на месец или общо 1920 часа за определена единична цена и следва да се отбележи, че съответният член на екипа е ангажиран на цяло работно време за 12 месеца. В случай, че даден член е ангажиран на половин работно време за 12 месеца, имате средно 20 работни дни в месеца по 4 часа, което прави 80 часа на месец или общо 960 часа за определена единична цена и следва да се отбележи, че съответният член на екипа е ангажиран на половин работно време за 12 месеца.

В7: Финансовият анализ следва да е изготвен съгласно Ръководството за анализ разходи-ползи на инвестиционните проекти на ЕК. В тази връзка моля погледнете съответните точки за анализ на чувствителността и на риска, както и тези за болници и здравна инфраструктура в Ръководството за анализ разходи-ползи на инвестиционните проекти на ЕК.

Свързани:

Следните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:   iconСледните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:  

Следните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:   iconСледните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:  

Следните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:   iconСледните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:  

Следните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:   iconСледните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:  

Следните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:   iconСледните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:  

Следните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:   iconСледните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:  

Следните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:   iconСледните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:  

Следните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:   iconСледните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:  

Следните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:   iconСледните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:  

Следните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:   iconСледните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:  

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом