Следните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:  
ИмеСледните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:  
Дата на преобразуване08.01.2013
Размер94.43 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://www.bgregio.eu/media/qa/QA-100_1.1-11.docСледните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма: oprd@mrrb.government.bg 

Отговорите им представляват официално становище на Управляващия орган и трябва да бъдат взимани под внимание от потенциалните бенефициенти.


Управляващият орган на ОПРР – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие” към МРРБ припомня, че според чл. 15 ал. 3 от Постановление на МС № 121 от 31 май 2007 г. обнародвано в ДВ. бр.45 от 8 Юни 2007г.:

”… Не могат да се дават отговори, които съдържат становище относно съответствие на проект или кандидат с условията за кандидатстване…”


Управляващият орган настоятелно моли всички да се запознаят внимателно с Насоките за кандидатстване налични към всяка отворена схема и с вече публикуваните отговори, преди да пристъпят към изпращане на въпроси.Въпрос


Отговори

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с подготовката на проектно предложение по схема BG161PO001/1.1-11/2011 "Подкрепа за реконструкция/обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градски агломерации", Приоритетна ос 1: "Устойчиво и интегрирано градско развитие", приложено изпращаме Ви следните Ви въпроси:

Въпрос 1: Допустимо ли е по схемата изграждане на нов бункер, необходим за разполагане на мултимодален линеен ускорител и доизметрична система, допустими за закупуване като оборудване по схемата? В проекта на насоки за кандидатстване по схемата изрично бе посочено в частта строително ремонтни дейности като допустима дейност „изграждане на нови бункери и реконструкция на съществуващи ”.
В публикуваните насоки за кандидатстване текстът касаеш изграждане на нови бункери липсва.
Моля да потвърдите, че по схемата е допустимо да се кандидатства за изграждане на нов бункер.

Въпрос 2: В частта преки допустими разходи от насоките за кандидатстване е записано, че са „допустими разходи за подмяна или ремонт на водопроводни, пожароизвестителни, телекомуникационни инсталации в сгради”.
В случай, че се изгражда нов бункер допустими ли са разходи за разширяване или изграждане на нови инсталации /водопроводна, електрическа, отоплителна, телекомуникационна/, необходими за функционирането на бункера и за функционирането на закупеното оборудване.

Въпрос 3: По схемата е допустимо като разход подготовката на строителна площадка – „разрушаване на съществуващи строежи или на части от тях, разчистване на строителната площадка, вертикална планировка”.
При подготовката на строителната площадка, свързана с разрушаване на съществуващи сгради се налага също така интервенция върху подземна и надземна техническа инфраструктура, свързана с изместване на съоръжения на водоснабдителната и канализационната мрежа, части от силнотокови и слаботокови мрежи.

Моля да уточните дали ще се счита като допустим разход в частта подготовка на строителна площадка и интервенция и върху подземната и надземната инфраструктура - изместване на В и К мрежи, ел. мрежи и др.

Въпрос 4: На етап кандидатстване с проектно предложение се изисква да се представи попълнена техническа спецификация на оборудването със заложени минимални параметри, което ще бъде закупено в рамките на проекта, както и готов технически или работен инвестиционен проект и подробни количествено-стойностни сметки. Предвид вида на оборудването и специфичните изисквания за неговия монтаж, зависещ от производителя и вида на доставеното оборудване, което ще стане известно в процеса на изпълнение на проектното предложение, моля да изясните на етап изпълнение на проектното предложение ще бъдат ли допустими промени в работните проекти и количествено-стойностните сметки.

Въпрос 5: Бенефициенти по настоящата схема са общините, а ползватели на оборудването и на сградите са съответните лечебни заведения. Какъв ще бъде редът за предоставяне за ползване на оборудването и сградата?

С уважение,

Стиляна Савова-Михайлова

В1. Съгласно Изискванията за кандидатстване (т. 5.3.2.3)
По компонент 1 допустими строително-ремонтни работи са тези, необходими за:
1. Изграждане на бункери с цел създаване на липсваща инфраструктура за разполагане на апаратура за лъчетерапия, както и необходимите съпътстващи СМР;
2. Реконструкция на налични бункери, както и необходимите съпътстващи СМР;
3. Привеждане на помещенията, за инсталация на апаратурата (изброена в Изискванията за кандидатстване) към изискванията на производителите, медицински стандарти и действащата нормативна уредба, както и необходимите съпътстващи СМР.
В рамките на т. 1 попада изграждането на нов бункер.

В2. Ако посочените разходи за СМР са необходими и съпътстващи за изграждането на бункера, са допустими: Съгласно Изискванията за кандидатстване (т. 5.3.2.3) по компонент 1 допустими са строително-ремонтни работи, необходими за изграждане на бункери с цел създаване на липсваща инфраструктура за разполагане на апаратура за лъчетерапия, както и необходимите съпътстващи СМР.

В3: Ако тези разходи се явяват съпътстващи СМР за изграждане на бункера са допустими в рамките на дворното място на обекта на интервенция, но следва да се заложат в бюджета в 2.1. "Разходи за подготовка на строителната площадка".

В4: Съгласно Указанията за изпълнение на договори по ОПРР и по-специално Указанията относно промяна на договор за предоставяне на БФП по ОПРР са предвидени възможности за промяна в КСС. Указанията са публикувани на интернет страницата на ОПРР www.bgregio.eu в рубрика „Указанията за изпълнение на договори по ОПРР”. В тях са разписани детайлно възможностите за промяна в КСС, както условията и изискванията за различни видове промени.

В5: Съгласно Изискванията за кандидатстване, конкретният бенефициент (община, на територията, на която се намира съответното общинско лечебно заведение) следва да прехвърли всички придобити активи към лечебното заведение чрез непарична (апортна) вноска по реда на Търговския закон до приключване на проекта.
Преди приключване на проекта и подаване на окончателен технически доклад и окончателен финансов отчет, конкретният бенефициент следва да прехвърли придобитите активи и заприходи в съответното лечебно заведение, обект на интервенция, за което е била предназначена доставката като за целта представи съответните удостоверяващи документи.

Уважаеми колеги,
Обръщам се към вас с въпрос, възникнал в рамките на нашата подготовка за кандидатстване по Компонент 1 на схема BG161PO001/1.1-11/2011 „Подкрепа за реконструкция/ обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации”.
Обект на интервенция по проекта ще бъде “Комплексен онкологичен център - Русе”. Състоянието на сградния фонд и част от оборудването на “Комплексен онкологичен център - Русе” са в крайно лошо състояние и това пречи на качественото изпълнение на задълженията му към пациентите. Налице е остра необходимост от интегрирана инвестиция в съвременно оборудване, материална база и сграден фонд.
Въпросът ни е, по Компонент 1 допустими разходи ли са тези, свързани с ремонт на стационарната част, както и строителни работи за прилагане на необходимите мерки за енергийна ефективност? Моля да се има предвид, че в стационара ще бъдат хоспитализирани пациенти, които ще се лекуват с новозакупеното по проекта оборудване.

С уважение:
Н. Венелинова
Н-к отдел Евроинтеграция
Община Русе

Необходимо е допълнително становище от Министерство на здравеопазването. Отговор ще бъде предоставена след предоставяне на становище от Министерство на здравеопазването.

Здравейте Уважаеми Господа,
бих искал да получа отговор на следните 2 въпроса касаещи участието ни по ОПРР„Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации”, приоритетна ос І „Устойчиво интегрирано градско развитие, операция 1.1 „Социална инфраструктура”по  схемата на Компонент 1 "Комплексни онкологични центрове/Специализирани болници за онкологични зоболявания"
1.Тъй като в списъка на изброената медицинска апаратура  за образна диагностика не е упоменат изрично Ядрено -магнитен резонанс, моля да отговорите дали такава апаратура се приема за допустима по Компонент 1?
2.В списъка  с допустимата медицинска апаратура  за образна диагностика фигурира "Рентгенова Уредба".Можем ли да считаме в ,че в този случай това се отнася и за Дигитална мамографска апаратура ,която също е рентгенова уредба?
СБАЛОЗ гр.София
Благодаря!

Необходимо е допълнително становище от Министерство на здравеопазването. Отговор ще бъде предоставена след предоставяне на становище от Министерство на здравеопазването.

Във връзка с усъвършенстване и модернизация на лъчелечението, „Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД има разработен Инвестиционен проект за изграждане на модерен лъчетерапевтичен комплекс.
Проектът включва:
1. Изграждане на бункери за две лъчетерапевтични уредби, компютърен томограф – симулатор, както и необходимите помещения за допълнителните устройства и апаратури.
Архитектурно-строителната част във фаза „Работен проект” е съгласувана с всички експлоатационни дружества и съгласувателни органи и има разрешително за строеж.
2. Доставка на следната апаратура за лъчелечение:
Високоенергиен линеен ускорител (6-23 MEV).
Телегаматерапевтична уредба.
Планираща система за дозиметрично планиране.
Устройства и имобилизация.
Дозиметрична апаратура за контрол на качеството на лъчението (съгласно Наредба № 30).
Дозиметрична апаратура за общ радиационен контрол.
Компютърен томограф – симулатор.

За реализацията на цитирания Инвестиционен проект е предстоящо обявяването на процедура по ЗОП за избор на изпълнител на строително-монтажните работи до фаза „Груб строеж”, тъй като довършителните строително-монтажни работи могат да се извършат след избор и доставка на съответната лъчетерапевтична апаратура.
Финансирането на първата фаза ще се извърши със собствени средства на „Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД.
Във връзка с възможността за получаване на финансова помощ по BG 161 РО 001/1.1-11/2010 имаме следните въпроси:
1. Възможно ли е финансирането само на допълнителните строително-монтажни работи (за привеждане на бункерите и помещенията в съответствие с изискванията на производителите)? Съгласно действащото законодателство в България възможно ли е да се обяви отделна процедура за избор на изпълнител само за изграждане на лъчезащита на бункера в съответствие с изискванията на производителя на апаратурата и това не е ли в нарушение на ЗОП или др. наредби, актове, постановления?
2. Възможно ли е финансирането на предвидената в нашия проект Телегаматерапевтична уредба, както и необходимото дозиметрично оборудване и средства за имобилизация?
3. Възможно ли е надвишаването на цитирания максимален лимит от 6,5 млн. лв.?
Съгласно количествено-стойностната сметка на нашия Инвестиционен проект за цитираното оборудване са необходими около 12 млн. лева.


УПРАВИТЕЛ:
Д-р Недялка Митова

1. Конкретният бенефициент следва да възложи изпълнението на дейността при спазване разпоредбите на Закона за обществените поръчки и нормативните актове по прилагането (НВМОП). Обществени поръчки с еднакъв предмет не се следва да се разделят и конкретният бенефициент следва да се съобразява със заложените прагове за строителство по реда на НВМОП и ЗОП. Конкретният бенефициент може да обявява отделни открити процедури съобразявайки с изискванията на ЗОП. Конкретният бенефициент следва да съблюдава и изпълнението на чл. 45а.
В допълнение, съгласно чл. 8, ал. 7 от ЗОП възложителите са длъжни да приемат вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки, които съдържат реда за планиране и организация на провеждането на процедурите и за контрол на изпълнението на сключените договори за обществени поръчки. Видно от цитирания текст бенефициентите са задължени да планират възлагането на обществени поръчки, като при определяне на тяхната стойност следва да се включват всички прогнозни стойности без данък върху добавената стойност, които ще се разходват за обществени поръчки за сходни дейности (т.е. по един и същ код съгласно Класификатора на обществените поръчки). В този смисъл съществуват най-общо две хипотези:
1. Процедури, които са планирани и проведени преди публикувани/изменени Индикативни годишни работни програми и преди сключване на договори за БФП - в тази хипотеза е очевидно, че е невъзможно да бъдат планирани обществените поръчки и не е налице разделяне.
2. Процедури, които са планирани и проведени след публикуване на Индикативни годишни работни програми и след сключване на договори за БФП е очевидно, че следва да бъдат възложени чрез една процедура със съответния брой обособени позиции или чрез няколко отделни процедури, като вида на процедурите следва да е определен съобразно общата им стойност с оглед спазване на правилата на ЗОП.

В случай, че упоменатите довършителни СМР са тип непредвидени СМР - в рамките на КСС (Приложение Б1) има предвидени 10% непредвидени разходи за СМР. Съгласно Указанията за изпълнение на договори по ОПРР „Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи са разходите, свързани с увеличаване на заложени количества строителни и монтажни работи и/или добавяне на нови количества или видове строителни и монтажни работи, които към момента на разработване и одобряване на технически или работен инвестиционен проект обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация. Разходите, които биха могли да бъдат верифицирани като непредвидени, следва да отговарят на условията за допустимост на разходите по схемата, в рамките на която е сключен договорът.”

В случай, че упоменатите довършителни СМР представляват самостоятелно инвестиционно решение - следва да има разработен инвестиционен проект, съгласуван и одобрен по реда на ЗУТ и съответно издадено разрешение за строеж.

2. Необходимо е допълнително становище от Министерство на здравеопазването. Отговор ще бъде предоставена след предоставяне на становище от Министерство на здравеопазването.

3. Има ограничение само за размер на БФП по двата компонента съответно:
Компонент 1 – 6 500 000 лв.
Компонент 2 - 3 739 152 лв.
При възможност кандидатът да осигури собствен принос по проекта, финансовият анализ следва да се направи върху целия размер на инвестицията. Кандидатът следва да има предвид, че ако проектът генерира нетни приходи, БФП по ОПРР е до размера на сумата по решението съгласно представения финансов анализ, но не повече от 6,5 млн. лв. за Компонент 1 и 3 739 152 лв. за компонент 2. В този случай бенефициентът следва да осигури собствен принос в размер на разликата между общата стойност н проекта и размера на безвъзмездна финансова помощ по ОПРР (не повече от 6,5 млн. лв.).
Средствата, осигурени от собствения принос се попълват: за СМР в отделна колона „Собствен финансов принос” в Приложение Б1 КСС и за апаратура/оборудване в отделна колона „Собствен финансов принос” Приложение Б2 ТС.

Свързани:

Следните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:   iconСледните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:  

Следните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:   iconСледните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:  

Следните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:   iconСледните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:  

Следните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:   iconСледните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:  

Следните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:   iconСледните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:  

Следните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:   iconСледните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:  

Следните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:   iconСледните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:  

Следните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:   iconСледните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:  

Следните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:   iconСледните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:  

Следните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:   iconСледните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:  

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом