Правомощия на частния съдебен изпълнител по чл. 2, ал. 2 и 3 от Закона за частните съдебни изпълнители Автор Делян Николов – частен съдебен изпълнител
ИмеПравомощия на частния съдебен изпълнител по чл. 2, ал. 2 и 3 от Закона за частните съдебни изпълнители Автор Делян Николов – частен съдебен изпълнител
Дата на преобразуване08.10.2012
Размер50.71 Kb.
ТипЗакон
източникhttp://www.deliannikolov.com/blanki/statia_DOPK.doc
Правомощия на частния съдебен изпълнител по чл.2, ал.2 и 3 от

Закона за частните съдебни изпълнители


Автор - Делян Николов – частен съдебен изпълнител


Статията е публикувана в брой 1/2008 на Списание „Принудително изпълнение - Сборник съдебни практики“ издаван от Камарата на частните съдебни изпълнители.


Авторът изказват своята специална благодарност и признателност на Борислав Белазелков -съдия във Върховния касационен съд на Република България за помощта при подготовката на настоящата статия и за ценните му бележки и коментари по тълкуването на законовите разпоредби.


Законът за частните съдебни изпълнители е устройствен нормативен акт. В него изрично са изброени правомощията, които законодателя е възложил на частните съдебни изпълнители.

Наред с основното правомощие и задължение на съдебните изпълнители да събират частни притезания по реда на гражданския процесуален кодекс /ГПК/, законът е дал възможност да се възлагат на частни съдебни изпълнители да събират вземания по Закона за особените залози/чл.18,ал.4 ЗЧСИ/ и публични държавни вземания /чл.2,ал.2 и 3 ЗЧСИ/.

Поради кратката законова уредба и липсата на съдебна практика по възлагане за събиране на публични държавни вземания, следва да се внесе яснота чрез систематично тълкуване на законовите разпоредби.

Основните въпроси, които настоящото изложение ще засегне са: възможностите за възлагане на частни съдебни изпълнители, начинът на възлагане, процесуалният ред за осъществяване на принудително изпълнение, границите на териториалната компетентност и възможността за обжалване на действията по изпълнението.

1. Може ли Частен съдебен изпълнител да събира публични вземания?

Чл.2, ал.3 ЗЧСИ „Органите, компетентни да установяват публични вземания, може да възложат тяхното събиране на един или повече частни съдебни изпълнители“.

Чл.163, ал.3 ДОПК „Публичните вземания се събират от публичните изпълнители при Агенцията за държавни вземания, освен ако в закон е предвидено друго“.

Разгледани в систематична връзка чл. 163, ал.3 ДОПК и чл.2,ал.2 и 3 ЗЧСИ безспорно признават правомощието на ЧСИ да събира публични вземания, така както са описани в чл.162, ал.2 и ал.2 ДОПК – данъци, акцизи, митни сборове, държавни и общински такси, влезли в сила наказателни постановления, вземанията на бюджета на Европейския съюз по решения на Европейската комисия, Съвета на Европейския съюз, Съда на Европейските общности и Европейската централна банка и други.

Частният съдебен изпълнител е оправомощен да събира публични държавни вземания.

Той е длъжен да прави това по реда на ГПК, когато държавата е присъединен кредитор, но може да приеме по възлагане да събира и публични държавни вземания.


2. Как става възлагането по чл.2, ал.3 ЗЧСИ?

ЗЧСИЧл.2, ал.3 Органите, компетентни да установяват публични вземания, може да възложат тяхното събиране на един или повече частни съдебни изпълнители.“Лицата имащи право да възлагат са конкретно посочени в чл.2, ал.3 ЗЧСИ. Само и единствено органа, който установява публични вземания, може да възлага.

Очевидна е волята на законодателя да създаде конкуренция по отношение на органите, които събират публичните вземания. Чрез предоставяне на избора на държавните органи на кого да възложат събирането на публичните вземания, се цели повишаване на събираемостта.

По отношение на формата на възлагане, следва да се посочи, че няма пречка възлагането да става с договор за възлагане или с възложително писмо, като се прилагат актове за установяване на вземанията. Приемането на възлагането от страна на ЧСИ може да стане и с конклудентни действия – като се образува изпълнително производство.

По практично е възлагането да става с искането за образуване на изпълнително производство, като изрично се посочи основанието за образуване на принудително изпълнение и основанието за възлагане.

Безспорно писмената форма е задължителна.


3. По какъв процесуален ред се събират публичните вземания?

ДОПК Чл. 163. (1) Публичните вземания се събират по реда на този кодекс, освен ако в закон е предвидено друго.

В чл. 163, ал.1 ДОПК изрично е записано, че публичните вземания се събират по реда на ДОПК, освен ако в закон не е предвидено друго. В Закона за частните съдебни изпълнители не е предвидено частният съдебен изпълнител да събира публични вземания при възлагане по ГПК или друг ред от ДОПК. Действително в ГПК е предвидено ЧСИ да събира публични взмания, но се касае само при присъединяване по силата на закона, а не при възлагане по чл.2 ЗЧСИ.

Обстоятелството, че на съдебния изпълнител може да се възлага събиране на публични вземания не изменя процесуалния ред за събиране на публичните вземания.

Частният съдебен изпълнител е задължен за спазва процедурата по ДОПК.

При образуване на дело по реда на ДОПК се образува изпълнително дело за публични задължения на основание чл. 165 ДОПК във връзка в чл.2, ал.3 ЗЧСИ.


4. Какъв изпълнителен титул се използва за образуване на изпълнително дело по ДОПК?

При положение, че частният съдебен изпълнител е длъжен да спазва процедурата по ДОПК, изпълнителен титул се явява изпълнителното основание по чл. 165 ДОПК, а именно „влязъл в сила акт за установяване на съответното публично вземане, издаден от компетентен орган“.

Не е нужно да се изискват от дръжавните органи на изпълнителен лист или друг допълнителен акт. По ГПК влезлите в сила наказателни постановления не са изпълнително основание и практически не е възможно издаването на изпълнителен лист.


5. Каква е териториалната компетентност на частният съдебен изпълнител?

В чл.2, ал.4 ЗЧСИ се установява, че компетентността на частните съдебни изпълнители се ограничава от съдебният окръг, в който имат компетентност по ЗЧСИ.

За разлика от случаите при възлагане за изпълнение по ЗОЗ, когато в определени случаи ЧСИ може да излиза извън рамките на окръжния съд, при изпълнението по ДОПК изключения няма.


6. Как и къде се обжалват действията на частен съдебен изпълнител при принудително изпълнение по ДОПК?


Възможността за обжалване на действия по принудително изпълнение по ДОПК са уредени в чл. 266-269 ДОПК. Действията на публичните изпълнителни се обжалват първо по административен ред пред изпълнителния директор на Агенция за държавни вземания и след това по съдебен ред пред компетентния административен съд.

От една страна Частният съдебен изпълнител не е обвързан административно с Агенция за държавни вземания и неговите действия не би следвало да се обжалват пред Агенция за държавни взмания, а единствено пред административен съд.

От друга страна прескачане на една инстанция при обжалването, би било грубо нарушване на правата на длъжника и нарушаване на реда по ДОПК.

Би следвало да се спазва точно процедурата по ДОПК и действията на частният съдебен изпълнител да се обжалват първо по административен ред и след това решението на административния орган да се обжалва по съдебен ред пред Административен съд в съответния съдебен окръг.


Основни изводи:

Частният съдебен изпълнител има правомощие при възлагане да събира публични държавни вземания.

При възлагане частният съдебен изпълнител осъществява принудително изпълнение на публични държавни вземания по реда на ДОПК.

Свързани:

Правомощия на частния съдебен изпълнител по чл. 2, ал. 2 и 3 от Закона за частните съдебни изпълнители Автор Делян Николов – частен съдебен изпълнител iconРепублика българия камара на частните съдебни изпълнители
Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 26. 06. 2012 г до 17 часа на...
Правомощия на частния съдебен изпълнител по чл. 2, ал. 2 и 3 от Закона за частните съдебни изпълнители Автор Делян Николов – частен съдебен изпълнител iconРепублика българия камара на частните съдебни изпълнители
Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 13. 11. 2012 г до 17 часа на...
Правомощия на частния съдебен изпълнител по чл. 2, ал. 2 и 3 от Закона за частните съдебни изпълнители Автор Делян Николов – частен съдебен изпълнител iconРепублика българия камара на частните съдебни изпълнители
Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 13. 11. 2012 г до 17 часа на...
Правомощия на частния съдебен изпълнител по чл. 2, ал. 2 и 3 от Закона за частните съдебни изпълнители Автор Делян Николов – частен съдебен изпълнител iconРепублика българия камара на частните съдебни изпълнители
Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 29. 10. 2012 г до 17 часа на...
Правомощия на частния съдебен изпълнител по чл. 2, ал. 2 и 3 от Закона за частните съдебни изпълнители Автор Делян Николов – частен съдебен изпълнител iconРепублика българия камара на частните съдебни изпълнители
Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 13. 11. 2012 г до 17 часа на 13. 12. 2012...
Правомощия на частния съдебен изпълнител по чл. 2, ал. 2 и 3 от Закона за частните съдебни изпълнители Автор Делян Николов – частен съдебен изпълнител iconРепублика българия камара на частните съдебни изпълнители
Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 22. 10. 2012 г до 17 часа на 22. 11. 2012...
Правомощия на частния съдебен изпълнител по чл. 2, ал. 2 и 3 от Закона за частните съдебни изпълнители Автор Делян Николов – частен съдебен изпълнител iconРепублика българия камара на частните съдебни изпълнители
Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 13. 11. 2012 г до 17 часа на...
Правомощия на частния съдебен изпълнител по чл. 2, ал. 2 и 3 от Закона за частните съдебни изпълнители Автор Делян Николов – частен съдебен изпълнител iconРепублика българия камара на частните съдебни изпълнители
Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 22. 10. 2012 г до 17 часа на...
Правомощия на частния съдебен изпълнител по чл. 2, ал. 2 и 3 от Закона за частните съдебни изпълнители Автор Делян Николов – частен съдебен изпълнител iconРепублика българия камара на частните съдебни изпълнители
Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 13. 11. 2012 г до 17 часа на 13. 12. 2012...
Правомощия на частния съдебен изпълнител по чл. 2, ал. 2 и 3 от Закона за частните съдебни изпълнители Автор Делян Николов – частен съдебен изпълнител iconНастоящото производство е по реда на чл. 435 и сл от гпк
Производството е образувано по жалба от И. С. Х., гр. П., ул. „T. С. №2, входирана с вх. №0021/23. 02. 2010 г по описа на частен...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом