Финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие 2007 2013 г. Образец №1
ИмеФинансиран от Оперативна програма „Регионално развитие 2007 2013 г. Образец №1
страница9/9
Дата на преобразуване08.01.2013
Размер391.73 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://www.balchik.bg/files/upload/Ob_porychki/20120109/3._Obrazci-1.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9


Подписаният .............................................................................................

(трите имена)

………………………………………………………………………………………………...................

(данни по документ за самоличност)

в качеството си на..………….………..…………………………………….………...................... (длъжност)


на участник: ………………………………………………………………………..............

(наименование на участника)


ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ


ще използваме материали, снабдени със сертификат за качество, който сертификат ще представим при изпълнението на поръчката 19.


ДЕКЛАРАТОР: ........................... Дата: …………………..1 Ненужното се зачертава.

2 Описват се конкретните дейности, които се предвижда да се извършват от подизпълнителя/ите.

3 Декларацията се попълва от участници/членове на обединение/подизпълнители – физически лица, а за юридически лица – от представляващия участника/член на обединение/подизпълнител

4 Точка 3 се попълва от участници – чуждестранни лица.

5 Точка 4 се задрасква, когато същата е неприложима.

6 І. Декларацията се попълва, както следва:

 1. От участник – физическо лице.

 2. По отношение на лицата, установени в Република България:

 • От прокуристите на участника – ако има такива.

 • При участник – Акционерно дружество – от лицата, овластени да представляват дружеството или при липса на овластяване – от всички членове на съвета на директорите/управителния съвет.

 • При участник – Дружество с ограничена отговорност – от управителя/управителите.

 • При участник – Еднолично дружество с ограничена отговорност – от едноличния собственик на кипатала и управителя.

 • При участник – Командитно дружество – от всички неограничено отговорни съдружници.

 • При участник – Събирателно дружество – от лицата, на които е възложено управлението на дружеството и лицата, на овластени да представляват дружеството или от всички съдружници – в случай, че с дружествения договор не е възложено управлението и представителството на определени лица.

 • При участник – Командитно дружество с акции – от изпълнителните членове на Съвета на директорите.

 • Във всички останали случаи – от представляващите участника.

 1. По отношение на лицата, установени/регистрирани извън Република България - от представляващите участника и от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.

ІІ. Декларацията се попълва и от лицата, посочени в т. І, по отношение на подизпълнителите и всеки от членовете на обединението (консорциума), което не е юридическо лице.


7 1. Декларацията се попълва представляващия/те участника, съгласно удостоверението за актуално състояние на участника/посоченото в ТР.

2. Декларацията се попълва и от лицата, посочени в т. 1, по отношение на подизпълнителите и всеки от членовете на обединението (консорциума), което не е юридическо лице.

Ненужното се зачертава!8 І. По отношение на лицата, установени на територията на Република България, декларацията се попълва, както следва:

 1. От участник – физическо лице.

 2. От прокуристите на участника – ако има такива.

 3. При участник – Акционерно дружество – от лицата, овластени да представляват дружеството или при липса на овластяване – от всички членове на съвета на директорите/управителния съвет.

 4. При участник – Дружество с ограничена отговорност – от управителя/управителите.

 5. При участник – Еднолично дружество с ограничена отговорност – от едноличния собственик на кипатала и управителя.

 6. При участник – Командитно дружество – от всички неограничено отговорни съдружници.

 7. При участник – Събирателно дружество – от лицата, на които е възложено управлението на дружеството и лицата, на овластени да представляват дружеството или от всички съдружници – в случай, че с дружествения договор не е възложено управлението и представителството на определени лица.

 8. При участник – Командитно дружество с акции – от изпълнителните членове на Съвета на директорите.

 9. Във всички останали случаи – от представляващите участника.

ІІ. По отношение на чуждестранните лица декларацията се попълва от представляващите участника и от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.

ІІІ. Декларацията се попълва и от лицата, посочени в т. І и ІІ, по отношение на подизпълнителите и всеки от членовете на обединението (консорциума), което не е юридическо лице.

3. Служителите на ръководна длъжност на Възложителя са посочени в сайта на Община Балчик.9 1. Декларацията се попълва представляващия/те участника, съгласно удостоверението за актуално състояние на участника/посоченото в ТР.

2. Декларацията се попълва и от лицата, посочени в т. 1, по отношение на подизпълнителите и всеки от членовете на обединението (консорциума), което не е юридическо лице.

Ненужното се зачертава!10 Декларацията се подписва от участници/подизпълнители/членове на обединение – физически лица и за юридически лица - от представляващите участника/подизпълнителя/член на обединението, както и от прокуристите/. от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България – по отношение на чуждестранните лица.11 Декларацията се попълва и представя от представляващите участника/подизпълнителя/член на обединението, както и от прокуристите/от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България – по отношение на чуждестранните лица.

Ненужното се зачертава!


12 Декларацията се попълва от участник/член на обединиение/подизпълнител – физическо лице, както и от представляващия участника/член на обединението/подизпълнител.


13 Декларацията се попълва и представя от физическото лице/представляващия/те на всеки от членовете на обединението – участник в настоящата процедура.14 Декларацията се попълва от физическото лице – участник или за юридически лица – от представляващия участника или обединението, съгласно споразумението за обединение или нотариално заверените пълномощни.


15 Декларацията се подписва от физическо лице – подизпълнител, а за юридическите лица – от представляващите всеки подизпълнител поотделно.


16 В случай че договорът е изпълняван в обединение или като подизпълнител.


17 Декларацията се попълва от представляващия участника/член на обединението/подизпълнител.

18 Сроковете се посочват в месеци. Участници, предложили гаранционни срокове по-ниски от предвидените в Действащото законодателство се отстраняват от участие в процедурата.

19 Декларацията се попълва от представляващия участника.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Свързани:

Финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие 2007 2013 г. Образец №1 iconПрограма „Регионално развитие 2007-2013
Настоящата техническа спецификация е неразделна част от Решение №714 от 25. 09. 2012 г за възлагане на независим одит по проект „Музеен...
Финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие 2007 2013 г. Образец №1 iconИзбор на Изпълнител за извършване на външен одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект „
Г., финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., в съответствие с националните и международни одиторски...
Финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие 2007 2013 г. Образец №1 iconОперативна програма „регионално развитие 2007 2013 г
Община Пловдив стартира мащабен проект „Интегриран план за градско развитие на Пловдив”. Проектът се финансира от Оперативна програма...
Финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие 2007 2013 г. Образец №1 iconЕвропейски съюз европейски фонд за регионално развитие Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013
Експертите попълват също и декларация за наличност по време на изпълнение на договора – Образец 16
Финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие 2007 2013 г. Образец №1 iconОперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 www
Оп „Регионално развитие” 2007-2013 год., съфинансирана от ес чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на проект №BG161PO001...
Финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие 2007 2013 г. Образец №1 iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския...
Финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие 2007 2013 г. Образец №1 iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския...
Финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие 2007 2013 г. Образец №1 iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския...
Финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие 2007 2013 г. Образец №1 iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския...
Финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие 2007 2013 г. Образец №1 iconПълно описание на
Мбал – Тетевен – д-р Ангел Пешев“ еоод“, договор № bg161PO001 1-05/2011/005, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом