Финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие 2007 2013 г. Образец №1
ИмеФинансиран от Оперативна програма „Регионално развитие 2007 2013 г. Образец №1
страница8/9
Дата на преобразуване08.01.2013
Размер391.73 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://www.balchik.bg/files/upload/Ob_porychki/20120109/3._Obrazci-1.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9ОБРАЗЕЦ № 16


Д Е К Л А Р А Ц И Я


Подписаният ..............................................................................................................................................

(трите имена)

………………………………………………………………………………………………........................

(данни по документ за самоличност)

в качеството си на ………….………..…………………………………….………...................... (длъжност)


на участник: ………………………………………………………………………..................................

(наименование на участника/член на обединение/подизпълнител)

В открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет :


ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ


При определяне на предлаганата от мен цена съм спазил изискването за минимална цена на труда в строителството17, определена съгласно § 1, т. 12 от Допълнителната разпоредба на Закона за обществените поръчки.


Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни


ДЕКЛАРАТОР: ........................... Дата: …………………..


ОБРАЗЕЦ № 17

Ц Е Н О В А О Ф Е Р Т А


ДО: ………………………………………………………………………………………............

(наименование на Възложителя)

От:...............................................................................................................

(наименование на участника)

с адрес:........................................................................................................


тел.: ............................., факс: ................................., e-mail:


ЕИК:...................................................................,


Дан.№ ............................................,


Регистрация по ЗДДС: .........................................................

Разплащателна сметка: ДДС сметка:

IBAN сметка......................................... IBAN сметка...................................

BIC код на банката ............................. BIC код на банката ........................

Банка: ................................................... Банка: .............................................

Град/клон/офис: ................................... Град/клон/офис: ............................

Адрес на банката:................................. Адрес на банката:..........................

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на СМР във връзка с Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161РО001/1.4-06/2010/003, финансиран от ОП “Регионално развитие” 2007 – 2013 г. за проект “Защита на морския бряг на гр. Балчик от абразия и ерозия в участъка между буни 204 и 205”. Поемаме ангажимент да изпълним обекта на поръчката в съответствие с изискванията Ви, заложени в Техническите спецификации на настоящата поръчка.

За изпълнение на поръчката предлагаме следната обща цена:

........................................................................................................................................................................

/ цифром и словом / / посочва се стойност, в лева без ДДС /

Цената ни включва всички видове дейности и услуги.

Декларираме, че при възникване на непредвидени дейности, същите ще бъдат изпълнени, като за тях няма да търсим допълнително заплащане.

Декларираме, че предложената цена е съобразена със заложените характеристики на материалите необходими за влагане в строителството, посочени в технологичното решение т.4 от инвестиционен проект част: ХТС, фаза : ТП/ РС.

При така предложените от нас условия, в нашата финансова оферта сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.

Приемаме предложената от Вас схема на плащанията по настоящата поръчка.

Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети във финансовата ни оферта до изтичане на .................................................... календарни дни, включително, от датата на изпращането й.

Към настоящата оферта прилагаме:

 1. Количествено-стойностна сметка- приложение №1 ;

 2. Ценови показатели за формиране на единичните цени за отделните видове работи – Приложение №2.


Дата: .............................. Подпис:


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Към ценовата оферта

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

................................................................................................

[наименование на участника]

За обект „Изпълнение на СМР във връзка с Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161РО001/1.4-06/2010/003, финансиран от ОП “Регионално развитие” 2007 – 2013 г. за проект “Защита на морския бряг на гр. Балчик от абразия и ерозия в участъка между буни 204 и 205”

по ред

Описание на строително-монтажни работи

Ед.мярка

Количество

Единична цена
(лева)


Обща цена
(лева)


1

2

3

4

5

6

 
 

 

 

 

 

Брегозащитна дамба - 370 метра
 

 

 

1

Демонтаж на тетраедрони с кран/25 т/,транспорт до прист.Балчик

бр.

1665,002

Ремонт на ст/бет парапет

м

185,003

Проникващ бетон В 25 су по откоса ВСМ

м3

55,504

Ремонт ст/бет настилка

м

185,005

ВСМ за досипване

м3

1387,506

Скални блокове 100-500 кг.

м3

2319,907

Скални блокове 500-1500 кг.

м3

7100,00 

Буна №204 - 120 метра

 

  

Ремонт надстройка буна №204 - 120 метра

 

 8

Бетон В25СУ

м3

120,009

Кофраж

м2

168,0010

Армировка А-I

кг

278,4011

Армировка А-III

кг

12876,0012

Изкъртване компрометиран бетон

м3

24,00 

"Надстрояване буна №204 "гребен - 25 метра"

 

 13

Бетон В25СУ

м3

13,7014

Кофраж

м2

55,5015

Армировка А-I

кг

255,0016

Армировка А-III

кг

483,0017

Награпяване на основата-изкъртване на бетон

м3

0,60 

Ремонт надстройка буна №205 - 134 метра

 

 18

Бетон В25СУ

м3

134,0019

Кофраж

м2

187,6020

Армировка А-I

кг

310,8821

Армировка А-III

кг

14378,2022

Изкъртване компрометиран бетон

м3

26,80 

"Надстрояване буна №205 "гребен - 25 метра"

 

 23

Бетон В25СУ

м3

13,7024

Кофраж

м2

55,5025

Армировка А-I

кг

255,0026

Армировка А-III

кг

483,0027

Награпяване на основата-изкъртване на бетон

м3

0,60 

ВСИЧКО:

 

 

 
Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата.

Всички посочени цени са в лева, без ДДС.


Дата: ........................... Подпис:


ПРИЛОЖЕНИЕ№ 2

Към ценовата оферта


................................................................................................

[наименование на участника]


Ценови показатели при формиране на единичните цени за отделните видове работи


При формиране на единичните цени за отделните видове работи сме използвали следните ценови показатели:

  1. средна часова ставка за труд за работник – [...........................] лева/час;

  2. допълнителни разходи върху разходите за труд [.....................];

  3. единични цени на машиносмени за основните машини, които ще работят по обектите: [.......................] лв./мс.;

  4. допълнителни разходи върху разходите за механизация: [..........................]%;

  5. доставно-складови разходи върху разходите за материали: [.....................]%;

  6. печалба върху всички разходи за изпълнение на работата: [...................]%;

  7. [Други по преценка на Участника]Дата: ........................... Подпис:


ОБРАЗЕЦ № 18


Списък на екипа от ключови експерти и специалисти, които ще отговарят за изпълнението на поръчкатаИме, презиме, фамилия

Длъжността, която ще изпълнява лицето при изпълнение на обществената поръчка

Вида на правоотношението на лицата с участника

(трудово, гражданско, друго)

Приложение:

1.Автобиография (Образец № 15), съдържаща и декларация за ангажираност на съответния експерт по проекта.

2.Копия от дипломи и удостоверения за правоспособност/сертификати – за доказване на професионалната квалификация и правоспособност;

3.Трудови/служебни/осигурителни книжки – за доказване на общия професионален опит и копия от сключените трудови договори с ключовите експерти, а за позиция Координатор БЗ трудов или граждански договор.

/ при попълването ненужното се премахва /


Дата ................... Подпис : ...........................

(Име и фамилия на представляващия участника)


ОБРАЗЕЦ № 19

ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА

ДО: ....………………………………………………………………………………………..................

(наименование на Възложителя)

От:...............................................................................................................

(наименование на участника)

ЕИК:..................................


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата техническа оферта за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на СМР във връзка с Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161РО001/1.4-06/2010/003, финансиран от ОП “Регионално развитие” 2007 – 2013 г. за проект “Защита на морския бряг на гр. Балчик от абразия и ерозия в участъка между буни 204 и 205”.

Съобразно изискванията поставени от Възложителя , към техническата оферта , Ви представяме

1. Работна програма, която включва:………………………………………………………………

/ кратко описание на включените в работната програма части , съобразно минималните изисквания посочени в т. 1.3 от раздел ІV на документацията/

2. За изпълнение на поръчката предлагаме следния срок.................(...........месеца).


3. За изпълненият обект предлагаме следните гаранционни срокове18:


Приемаме да изпълним поръчката в пълно съответствие с одобрените проекти – неразделна част от документацията за участие.

Приложение: Работна програма.


Дата: .............................. Подпис:


ОБРАЗЕЦ №20

ДО

ОБЩИНА БАЛЧИК

9600, гр. Балчик

Площад "21 септември" №6

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Във връзка с участието на ........................................... (фирма на участника), със седалище и адрес на управление гр. ..........................., ул. ...................................., в обявената от Община Балчик, открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на СМР във връзка с Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161РО001/1.4-06/2010/003, финансиран от ОП “Регионално развитие” 2007 – 2013 г. за проект “Защита на морския бряг на гр. Балчик от абразия и ерозия в участъка между буни 204 и 205”, ние, ...................................................................(наименование на банката), издаваме настоящата банкова гаранция за участие в процедурата, с която безусловно и неотменимо се задължаваме да Ви изплатим сумата от ............................ (...........................), при Ваше първо поискване, деклариращо че:

   1. ..................................... (фирма на участника) е оттеглило офертата си след изтичане на срока за подаване на оферти или

   2. .................................... (фирма на участника) е определено за изпълнител, но не е изпълнило задължението си да сключи договор за изпълнение на поръчката.

Искането Ви за плащане по настоящата гаранция следва да бъде в писмена форма.

С оглед установяване автентичността на Вашето писмено искане за заплащане, същото следва да ни бъде представено чрез посредничеството на централата на обслужващата Ви банка, потвърждаваща верността на положените подписи.

Настоящата гаранция влиза в сила от ...................... г. и е валидна до ................. г., като в случай, че до 16:00 часа на ............................ искането Ви, предявено при горепосочените условия, не е постъпило в .............................................................. (наименование на банката), ГАРАНЦИЯТА ИЗТИЧА ИЗЦЯЛО И АВТОМАТИЧНО.

След тази дата ангажиментът на ................................................... (наименование на банката) се обезсилва, независимо дали оригиналът на банковата гаранция е върнат или не.

Банковата гаранция може да бъде освободена преди изтичане на валидността и само след връчване на оригинала на същата в ...................................(наименование на банката).ПОДПИСИ :


ОБРАЗЕЦ №21

ДО

ОБЩИНА БАЛЧИК

9600, гр. Балчик

Площад "21 септември" №6


БАНКОВА ГАРАНЦИЯ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


Във връзка с избора на .....................................(наименование на участника), със седалище и адрес на управление ................................. , за изпълнител на обявената от Община Балчик, открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на СМР във връзка с Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161РО001/1.4-06/2010/003, финансиран от ОП “Регионално развитие” 2007 – 2013 г. за проект “Защита на морския бряг на гр. Балчик от абразия и ерозия в участъка между буни 204 и 205”, ние.............................(наименование на банката), издаваме настоящата банкова гаранция за добро изпълнение на договор № ..........................., с която безусловно и неотменимо се задължаваме да Ви изплатим сумата от .................................лв. , (словом .................................) представляваща 3 (три) процента от общата стойност на договора без ДДС, при Ваше първо поискване, деклариращо, че: ...................................(наименование на участника) не е изпълнило частично или изцяло задължението си по договора.

Гаранцията може да бъде усвоявана на части, в съответствие с Вашето искане.

Искането ви за плащане по настоящата гаранция следва да бъде в писмена форма.

С оглед установяване автентичността на Вашето писмено искане за заплащане, същото следва да ни бъде представено чрез посредничеството на централата на обслужващата Ви банка, потвърждаваща верността на положените подписи.

Настоящата гаранция влиза в сила от ..............20.... г. и е валидна до ..........20... г., като в случай, че до 16:00 часа на ................20... г. искането Ви, предявено при горепосочените условия не е постъпило в .......................(наименование на банката), ГАРАНЦИЯТА ИЗТИЧА ИЗЦЯЛО И АВТОМАТИЧНО.

След тази дата ангажиментът на ..............................(наименование на банката), се обезсилва, независимо дали оригиналът на банковата гаранция е върнат или не.

Банковата гаранция може да бъде освободена преди изтичане на валидността й само след връчване на оригинала на същата в ........................................(наименование на банката).

ПОДПИСИ:


ОБРАЗЕЦ №22


Д Е К Л А Р А Ц И Я
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Свързани:

Финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие 2007 2013 г. Образец №1 iconПрограма „Регионално развитие 2007-2013
Настоящата техническа спецификация е неразделна част от Решение №714 от 25. 09. 2012 г за възлагане на независим одит по проект „Музеен...
Финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие 2007 2013 г. Образец №1 iconИзбор на Изпълнител за извършване на външен одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект „
Г., финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., в съответствие с националните и международни одиторски...
Финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие 2007 2013 г. Образец №1 iconОперативна програма „регионално развитие 2007 2013 г
Община Пловдив стартира мащабен проект „Интегриран план за градско развитие на Пловдив”. Проектът се финансира от Оперативна програма...
Финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие 2007 2013 г. Образец №1 iconЕвропейски съюз европейски фонд за регионално развитие Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013
Експертите попълват също и декларация за наличност по време на изпълнение на договора – Образец 16
Финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие 2007 2013 г. Образец №1 iconОперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 www
Оп „Регионално развитие” 2007-2013 год., съфинансирана от ес чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на проект №BG161PO001...
Финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие 2007 2013 г. Образец №1 iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския...
Финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие 2007 2013 г. Образец №1 iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския...
Финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие 2007 2013 г. Образец №1 iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския...
Финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие 2007 2013 г. Образец №1 iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския...
Финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие 2007 2013 г. Образец №1 iconПълно описание на
Мбал – Тетевен – д-р Ангел Пешев“ еоод“, договор № bg161PO001 1-05/2011/005, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом