Финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие 2007 2013 г. Образец №1
ИмеФинансиран от Оперативна програма „Регионално развитие 2007 2013 г. Образец №1
страница5/9
Дата на преобразуване08.01.2013
Размер391.73 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://www.balchik.bg/files/upload/Ob_porychki/20120109/3._Obrazci-1.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9

ОБРАЗЕЦ № 10


Д Е К Л А Р А Ц И Я


Подписаният ....................................................................................................................

(трите имена)

……………………………………………………………………………………………….......................

(данни по документ за самоличност)

в качеството си на ………….………..…………………………………….………............................

(длъжност)

на участник: ………………………………………………………………………................................

(наименование на участника/член на обединение/подизпълнител)


ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ

съм запознат/а и ще спазвам етичните клаузи на обществената поръчка, посочени в Глава шеста, раздел ІІІ на настоящата документация12.
ДЕКЛАРАТОР: ........................... Дата: ……………


ОБРАЗЕЦ № 11

Д Е К Л А Р А Ц И Я


Подписаният................................................................................................

(трите имена)

……………………………………………………………………………………………….......................

(данни по документ за самоличност)

в качеството си на ………….………..…………………………………….………............................

(длъжност)

на: ……………………………………………………………………….................................................

(наименование на съответния член на обединението)

член на Обединение......................................................................................................

(наименование на обединението)


ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

  1. всички членове на обединението/консорциума са отговорни, заедно и поотделно, за изпълнението на договора.


  2. водещият член на обединението/консорциума е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението/консорциума.

  3. изпълнението на договора, включително плащанията, са отговорност на водещия член на обединението/консорциума.

  4. всички членове на обединението/консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора.13ДЕКЛАРАТОР: .............................. Дата:..............

ОБРАЗЕЦ № 12


Д Е К Л А Р А Ц И Я

Подписаният........................................................................................................................................

(трите имена)

………………………………………………………………………………………………..................

(данни по документ за самоличност)

в качеството си на ………….………..…………………………………….………............................

(длъжност)

на участник: ………………………………………………………………………................................

(наименование на участника)

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. При възлагане на обществената поръчка с предмет:……………………………………………. няма да ползвам/ще ползвам подизпълнител/и. (ненужното се зачертава)


Подизпълнителят/ите, който/които ще ползвам е/са: ............……………………………….............................................................................

(наименование на подизпълнителя/ите, ЕИК)

представляван от...........................................................................................

(трите имена, ЕГН)

в качеството си на………………..………….………........................................................

(длъжност)

2. процентът от общата стойност на поръчката, която ще се изпълнява от подизпълнителя/ите е …………………………….……..

3. конкретната част от предмета на обществената поръчка, която ще се изпълнява от подизпълнителя/ите е……………………….……..

3. приемам да отговарям за действията, бездействията и работата на посочения подизпълнител/посочените подизпълнители (ненужното се зачертава) като за свои действия, бездействия и работа.

ДЕКЛАРАТОР: .............................. 14 Дата:
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Свързани:

Финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие 2007 2013 г. Образец №1 iconПрограма „Регионално развитие 2007-2013
Настоящата техническа спецификация е неразделна част от Решение №714 от 25. 09. 2012 г за възлагане на независим одит по проект „Музеен...
Финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие 2007 2013 г. Образец №1 iconИзбор на Изпълнител за извършване на външен одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект „
Г., финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., в съответствие с националните и международни одиторски...
Финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие 2007 2013 г. Образец №1 iconОперативна програма „регионално развитие 2007 2013 г
Община Пловдив стартира мащабен проект „Интегриран план за градско развитие на Пловдив”. Проектът се финансира от Оперативна програма...
Финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие 2007 2013 г. Образец №1 iconЕвропейски съюз европейски фонд за регионално развитие Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013
Експертите попълват също и декларация за наличност по време на изпълнение на договора – Образец 16
Финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие 2007 2013 г. Образец №1 iconОперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 www
Оп „Регионално развитие” 2007-2013 год., съфинансирана от ес чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на проект №BG161PO001...
Финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие 2007 2013 г. Образец №1 iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския...
Финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие 2007 2013 г. Образец №1 iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския...
Финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие 2007 2013 г. Образец №1 iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския...
Финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие 2007 2013 г. Образец №1 iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския...
Финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие 2007 2013 г. Образец №1 iconПълно описание на
Мбал – Тетевен – д-р Ангел Пешев“ еоод“, договор № bg161PO001 1-05/2011/005, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом