Финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие 2007 2013 г. Образец №1
ИмеФинансиран от Оперативна програма „Регионално развитие 2007 2013 г. Образец №1
страница4/9
Дата на преобразуване08.01.2013
Размер391.73 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://www.balchik.bg/files/upload/Ob_porychki/20120109/3._Obrazci-1.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9

ОБРАЗЕЦ № 7

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по

чл. 47, ал. 5, т. 1 от Закона за обществените поръчки
Подписаният………………………….……………………………..…………............................

(трите имена)

………………………………………………………………………………………………............

(данни по документ за самоличност)

адрес: гр. …………………………………..община ………………………,............................ ул. …………………..…………………..№……бл. №…………, ап. ………, ет. ……...

В качеството си на ……….……….………………....………….……………….........................

(физическо лице, управител/изпълнителен директор, съдружник, член на УС, член на съвет на директорите, друго)

на…………………………………………………………………………………………..........................

(наименованието на участника/подизпълнителя – юридическо лице)


Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

1. Представляваното от мен дружество има/ няма член на свой управителен или контролен орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, който да е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси с възложителя или със служители на ръководна длъжност в организацията на Възложителя.8

Задължавам се да уведомя Възложителя за всички настъпили промени в декларираните по- горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.9


ДЕКЛАРАТОР:………………… Дата: ……………............


ОБРАЗЕЦ № 8

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 47, ал. 5, т. 2 от Закона за обществените поръчки
Подписаният………………………….……………………………..…………............................

(трите имена)

………………………………………………………………………………………………............

(данни по документ за самоличност)

адрес: гр. …………………………………..община ………………………,............................ ул. …………………..…………………..№……бл. №…………, ап. ………, ет. ……...

В качеството си на ……….……….………………....………….……………….........................

(физическо лице, управител/изпълнителен директор, съдружник, член на УС, член на съвет на директорите, друго)

на ………………………………………………………………………………………….............................

(наименованието на участника/подизпълнителя – юридическо лице)


Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:


Представляваният от мен участник не е/аз лично не съм (ненужното се зачертава) сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интерес.10

За неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

ДЕКЛАРАТОР:………………… Дата: ……………......


ОБРАЗЕЦ № 9

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за липсата на обстоятелствата по чл. 93, ал. 1 чл. 94 и чл. 96, буква “а” от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета на ЕС, приложим към общия бюджет на Европейските общности
Подписаният................................................................................................

(трите имена)

……………………………………………………………………………………………….......................

(данни по документ за самоличност)

в качеството си на ………….………..…………………………………….………............................

(длъжност)

на: ……………………………………………………………………….................................................

(наименование на участника/член на обединението/подизпълнител)


ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ

1. Представляваното от мен дружество/аз лично съм/ не съм изпълнявал договор за възлагане на обществена поръчка, при който не сме изпълнили своите договорни задължения, заради което да ни е наложена съответната санкция.

2. Представляваното от мен дружество/аз лично съм/ не съм представял документи с невярно съдържание при участието си в процедури за възлагане на обществени поръчки.

3. На представляваното от мен дружество/на мен лично са / не са ми налагани санкции, по смисъла на чл. 96, б. „а” от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета на ЕС, приложим към общия бюджет на Европейските общности”.11


ДЕКЛАРАТОР: .............................. Дата: .........


1   2   3   4   5   6   7   8   9

Свързани:

Финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие 2007 2013 г. Образец №1 iconПрограма „Регионално развитие 2007-2013
Настоящата техническа спецификация е неразделна част от Решение №714 от 25. 09. 2012 г за възлагане на независим одит по проект „Музеен...
Финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие 2007 2013 г. Образец №1 iconИзбор на Изпълнител за извършване на външен одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект „
Г., финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., в съответствие с националните и международни одиторски...
Финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие 2007 2013 г. Образец №1 iconОперативна програма „регионално развитие 2007 2013 г
Община Пловдив стартира мащабен проект „Интегриран план за градско развитие на Пловдив”. Проектът се финансира от Оперативна програма...
Финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие 2007 2013 г. Образец №1 iconЕвропейски съюз европейски фонд за регионално развитие Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013
Експертите попълват също и декларация за наличност по време на изпълнение на договора – Образец 16
Финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие 2007 2013 г. Образец №1 iconОперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 www
Оп „Регионално развитие” 2007-2013 год., съфинансирана от ес чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на проект №BG161PO001...
Финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие 2007 2013 г. Образец №1 iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския...
Финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие 2007 2013 г. Образец №1 iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския...
Финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие 2007 2013 г. Образец №1 iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския...
Финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие 2007 2013 г. Образец №1 iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския...
Финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие 2007 2013 г. Образец №1 iconПълно описание на
Мбал – Тетевен – д-р Ангел Пешев“ еоод“, договор № bg161PO001 1-05/2011/005, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом