Финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие 2007 2013 г. Образец №1
ИмеФинансиран от Оперативна програма „Регионално развитие 2007 2013 г. Образец №1
страница3/9
Дата на преобразуване08.01.2013
Размер391.73 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://www.balchik.bg/files/upload/Ob_porychki/20120109/3._Obrazci-1.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9

ОБРАЗЕЦ № 5

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 от ЗОП
Подписаният………………………….……………………………..…………....................................

(трите имена)

……………………………………………………………………………………………….......................

(данни по документ за самоличност)

адрес: гр. …………………………………..община ………………………,............................ ул. …………………..…………………..№……бл. №…………, ап. ………, ет. …….............................

в качеството си на ……….……….………………....………….……………….............................

(физическо лице, управител/изпълнителен директор, съдружник, член на УС, член на съвет на директорите, друго)

на ………………………………………………………………………………………….........................

(наименование на участника/подизпълнителя – юридическо лице)


ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:


1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

2. Не съм лишен от право да упражнявам търговска дейност или определена професия, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението.

3. Не съм осъждан за престъпленията по т. 1 съгласно законодателството на държавата, в която съм установен.4

4. Осъждан съм за......................................(някое от престъпленията по т.1), но съм реабилитиран, за което прилагам съответните доказателства5.

Задължавам се да уведомя Възложителя за всички настъпили промени в декларираните по- горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.6


ДЕКЛАРАТОР: ........................... Дата:.......................................


ОБРАЗЕЦ № 6

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, и ал. 2, т. 1 и 3 от ЗОП
Подписаният………………………….……………………………..…………............................

(трите имена)

………………………………………………………………………………………………............

(данни по документ за самоличност)

адрес: гр. …………………………………..община ………………………,............................ ул. …………………..…………………..№……бл. №…………, ап. ………, ет. ……...

В качеството си на ……….……….………………....………….……………….........................

(физическо лице, управител/изпълнителен директор, съдружник, член на УС, член на съвет на директорите, друго)

на ………………………………………………………………………………………….........................

(наименованието на участника/член на обединение/подизпълнител – юридическо лице)


ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Представляваното от мен юридическо лице е/ не е обявено в несъстоятелност, съгласно националните закони и подзаконови актове.

2. Представляваното от мен юридическо лице е / не е в открито производство по несъстоятелност, съгласно националните закони и подзаконови актове.

3. Представляваното от мен юридическо лице е/ не е сключило извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, както и съгласно националните закони и подзаконови актове.

4. Дейността на представляваното от мен юридическо лице е/ не е под разпореждане на съда, съгласно националните закони и подзаконови актове

5. Представляваното от мен юридическо лице е/ не е преустановило дейността си, съгласно националните закони и подзаконови актове.

6. Представляваното от мен юридическо лице е/ не е в производство по ликвидация, съгласно националните закони и подзаконови актове.

7. Представляваното от мен юридическо лице има/ няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или съгласно законите на държавата, в която е установено, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган/представляваното от мен юридическо лице има парични задължения към държавата или към община, но е допуснато разсрочване или отсрочване на тези задълженията (ненужното се зачертава).

8. Имам / нямам наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години.

Задължавам се да уведомя Възложителя за всички настъпили промени в декларираните по- горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.7


ДЕКЛАРАТОР: ........................... Дата:.........


1   2   3   4   5   6   7   8   9

Свързани:

Финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие 2007 2013 г. Образец №1 iconПрограма „Регионално развитие 2007-2013
Настоящата техническа спецификация е неразделна част от Решение №714 от 25. 09. 2012 г за възлагане на независим одит по проект „Музеен...
Финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие 2007 2013 г. Образец №1 iconИзбор на Изпълнител за извършване на външен одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект „
Г., финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., в съответствие с националните и международни одиторски...
Финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие 2007 2013 г. Образец №1 iconОперативна програма „регионално развитие 2007 2013 г
Община Пловдив стартира мащабен проект „Интегриран план за градско развитие на Пловдив”. Проектът се финансира от Оперативна програма...
Финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие 2007 2013 г. Образец №1 iconЕвропейски съюз европейски фонд за регионално развитие Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013
Експертите попълват също и декларация за наличност по време на изпълнение на договора – Образец 16
Финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие 2007 2013 г. Образец №1 iconОперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 www
Оп „Регионално развитие” 2007-2013 год., съфинансирана от ес чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на проект №BG161PO001...
Финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие 2007 2013 г. Образец №1 iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския...
Финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие 2007 2013 г. Образец №1 iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския...
Финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие 2007 2013 г. Образец №1 iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския...
Финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие 2007 2013 г. Образец №1 iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския...
Финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие 2007 2013 г. Образец №1 iconПълно описание на
Мбал – Тетевен – д-р Ангел Пешев“ еоод“, договор № bg161PO001 1-05/2011/005, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом