Финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие 2007 2013 г. Образец №1
ИмеФинансиран от Оперативна програма „Регионално развитие 2007 2013 г. Образец №1
страница2/9
Дата на преобразуване08.01.2013
Размер391.73 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://www.balchik.bg/files/upload/Ob_porychki/20120109/3._Obrazci-1.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9

ОБРАЗЕЦ № 2

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ


1.Наименование:.........................................................................................

(участник/член на обединение/подизпълнител)

2. Координати:

Адрес:……………………………………………………………………………..................................

Телефон:………………………….

Факс: ………………………………...

Е-mail: ……………………………….

3. Лице, представляващо участника...........................................................

(трите имена)

………………………………………………………………………….……….....................................

(данни по документ за самоличност)

…………………….……….…………………………………………….………...................................

(длъжност)

  1. Лице за контакти:.……….………………………………………...............................

(трите имена)

…………………….……….…………………………………………….………...................................

(длъжност)

Телефон/факс/е-mail: ………………….….…………………………………......................................

5. Наличие на банкова сметка в Обслужваща банка……………………………........

(наименование на обслужващата банка)

……………………………………………………………………………………..................................

(адрес на банката)

………………………………………………………………………………………………………......

(IBAN сметка, BIC код на банката)

Титуляр на сметката:…..…………………….……………………………..........................................

Подпис : …………………. Дата:

ОБРАЗЕЦ № 3


Д Е К Л А Р А Ц И Я


Подписаният....................................................................................................

(трите имена)

……………………………………………………………………………………………….......................

(данни по документ за самоличност)

в качеството си на ………….………..…………………………………….………............................

(длъжност)

на участник/член на обединението/подизпълнител на участника:

…………………………………………………………….................................................................

(наименование на участника/подизпълнителя)


ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ


съм запознат/а с всички обстоятелства и условия, а също и с документацията за участие в обществената поръчка с предмет: „Изпълнение на СМР във връзка с Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161РО001/1.4-06/2010/003, финансиран от ОП “Регионално развитие” 2007 – 2013 г. за проект “Защита на морския бряг на гр. Балчик от абразия и ерозия в участъка между буни 204 и 205”


ДЕКЛАРАТОР: .................................. Дата:


ОБРАЗЕЦ № 4
Д Е К Л А Р А Ц И Я


Подписаният................................................................................................

(трите имена)

……………………………………………………………………………………………….......................

(данни по документ за самоличност)

в качеството си на ………….………..…………………………………….………............................

(длъжност)

на участник/член на обединението/подизпълнител на участника:

…………………………………………………………….................................................................

(наименование на участника/подизпълнителя)


ДЕКЛАРИРАМ:

1. Задължавам се да спазвам условията за участие в процедурата.


2. Задължавам се да спазвам всички условия и всички действащи технически норми и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай, че същата ми бъде възложена.

3. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата3.


ДЕКЛАРАТОР: ................................... Дата: .........


1   2   3   4   5   6   7   8   9

Свързани:

Финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие 2007 2013 г. Образец №1 iconПрограма „Регионално развитие 2007-2013
Настоящата техническа спецификация е неразделна част от Решение №714 от 25. 09. 2012 г за възлагане на независим одит по проект „Музеен...
Финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие 2007 2013 г. Образец №1 iconИзбор на Изпълнител за извършване на външен одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект „
Г., финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., в съответствие с националните и международни одиторски...
Финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие 2007 2013 г. Образец №1 iconОперативна програма „регионално развитие 2007 2013 г
Община Пловдив стартира мащабен проект „Интегриран план за градско развитие на Пловдив”. Проектът се финансира от Оперативна програма...
Финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие 2007 2013 г. Образец №1 iconЕвропейски съюз европейски фонд за регионално развитие Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013
Експертите попълват също и декларация за наличност по време на изпълнение на договора – Образец 16
Финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие 2007 2013 г. Образец №1 iconОперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 www
Оп „Регионално развитие” 2007-2013 год., съфинансирана от ес чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на проект №BG161PO001...
Финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие 2007 2013 г. Образец №1 iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския...
Финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие 2007 2013 г. Образец №1 iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския...
Финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие 2007 2013 г. Образец №1 iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския...
Финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие 2007 2013 г. Образец №1 iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския...
Финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие 2007 2013 г. Образец №1 iconПълно описание на
Мбал – Тетевен – д-р Ангел Пешев“ еоод“, договор № bg161PO001 1-05/2011/005, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом