Финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие 2007 2013 г. Образец №1
ИмеФинансиран от Оперативна програма „Регионално развитие 2007 2013 г. Образец №1
страница1/9
Дата на преобразуване08.01.2013
Размер391.73 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://www.balchik.bg/files/upload/Ob_porychki/20120109/3._Obrazci-1.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Изпълнение на СМР във връзка с Договор за

безвъзмездна финансова помощ

BG161P0001/1.4-06/2010/003,

финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.


ОБРАЗЕЦ № 1

ОФЕРТАДО:_______________________________________________________________________

(наименование и адрес на възложителя)

От:_______________________________________________________________________

(наименование на участника)

с адрес: гр. _____________________ ул._______________________, № ______________, тел.: __________________ , факс: ________________, ЕИК: _______________________


регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на __________________ съд,


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на СМР във връзка с Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161РО001/1.4-06/2010/003, финансиран от Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 – 2013 г. за проект “Защита на морския бряг на гр. Балчик от абразия и ерозия ,в участъка между буни 204 и 205”, при условията, обявени в документацията за участие и приети от нас.

След запознаване със всички документи и образци от документацията за участие в процедурата, получаването на които потвърждаваме с настоящото, ние, подписаните предлагаме да изпълним поръчката в съответствие с посочената документация за участие в процедурата ,като заявяваме че сме съгласни с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.Запознати сме с проекта на договора, приемаме го и ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в законно установения срок.

Ние сме съгласни да се придържаме към това предложение за срок от…………… календарни дни, включително, считано от крайния срок за получаване на оферти.

Приемаме определения от Вас начин и форми за плащане на предлаганата цена и мястото за изпълнение на поръчката, посочено в документацията.

Приемаме, в случай че нашето предложение бъде прието и бъдем определени за изпълнител, при сключването на договора да представим гаранция за изпълнение в размер и форма съгласно Обявлението за процедурата и условия в съответствие с образеца от Документацията за участие, с която ще гарантираме предстоящото изпълнение на задължения си, в съответствие с договорените условия.

Заявяваме, че ако поръчката бъде възложена на нас, ще я изпълним в пълно съответствие с изискванията, посочени в Техническите спецификации на настоящата поръчка.

При изпълнение на обществената поръчка ще ползваме/няма да ползваме подизпълнител/и.1

Данни за подизпълнителя/ите:

......................................................................................................................

(наименование на подизпълнителя, ЕИК/БУЛСТАТ)


Подизпълнителят ще участва за………% (…………………..………………….) процента от стойността на обществената поръчка.

Подизпълнителят ще участва за следната част от предмета на обществената поръчка:

...................................................................................................................2


Към настоящата оферта прилагаме всички изискуеми документи, съгласно документацията за участие, описани в приложения списък.


Подпис :……………............... Дата:………………2011 г. (име и длъжност)


  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Свързани:

Финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие 2007 2013 г. Образец №1 iconПрограма „Регионално развитие 2007-2013
Настоящата техническа спецификация е неразделна част от Решение №714 от 25. 09. 2012 г за възлагане на независим одит по проект „Музеен...
Финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие 2007 2013 г. Образец №1 iconИзбор на Изпълнител за извършване на външен одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект „
Г., финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., в съответствие с националните и международни одиторски...
Финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие 2007 2013 г. Образец №1 iconОперативна програма „регионално развитие 2007 2013 г
Община Пловдив стартира мащабен проект „Интегриран план за градско развитие на Пловдив”. Проектът се финансира от Оперативна програма...
Финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие 2007 2013 г. Образец №1 iconЕвропейски съюз европейски фонд за регионално развитие Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013
Експертите попълват също и декларация за наличност по време на изпълнение на договора – Образец 16
Финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие 2007 2013 г. Образец №1 iconОперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 www
Оп „Регионално развитие” 2007-2013 год., съфинансирана от ес чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на проект №BG161PO001...
Финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие 2007 2013 г. Образец №1 iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския...
Финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие 2007 2013 г. Образец №1 iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския...
Финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие 2007 2013 г. Образец №1 iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския...
Финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие 2007 2013 г. Образец №1 iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския...
Финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие 2007 2013 г. Образец №1 iconПълно описание на
Мбал – Тетевен – д-р Ангел Пешев“ еоод“, договор № bg161PO001 1-05/2011/005, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом