Іі общи изисквания към търговските обекти
ИмеІі общи изисквания към търговските обекти
Дата на преобразуване08.01.2013
Размер216.3 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.obs.isperih.bg/naredbi/Naredba 8.doc
НАРЕДБА № 8


За организацията, реда и контрола на търговската дейност и услуги на територията на Община Исперих

/ приета с Решение № 273/1 по протокол № 45 от 23.04.2003 год влиза в сила от 01.05.2003г.. и отменя сега действаща Наредба №8, при­ета с решение на ОбС -Исперих Протокол №28 от 28.09.1998г.; изменена с Решение на ОбС - Исперих № 88 от 26.09.2008 год.) /


РАЗДЕЛ I

Общи положения


Чл.1.(1)С тази наредба се уреж­дат редът и условията за откриване­то и функционирането на търговс­ките обекти,търговия на открито и защита на потребителите на те­риторията на Община Исперих.

(2)По смисъла на тази наредба "търговски обекти” са:

1.складове за търговия на едро и магазини за търговия с хранителни и нехранителни стоки,селско-сто­панска продукция,както обособе­ни щандове на отделни търговци в магазини и площадки за извършва­не на търговска дейност с отпадъци,отломки от черни и цветни метали и сплавите им, строителни материали, твърди горива и други;

2.заведения за хранене и разв­лечения;

3.ателиета за извършване на ус­луги;

4.помещения или съоръжения,в които се извършват продажби,не­зависимо че служат и за др. цели (офиси, жилищни помещения, зало­жни къщи, и др.);

5.хотели, мотели, къмпинги, бун­гала, семейни хотели /пансиони/ и частни квартири;

6.павилиони, кабини, витрини и други преместваеми съоръжения за търговска дейност;

7.фризери за сладолед,маси,сергии,превозни средства и др. съоръжения за извършване търговия на открито, под навеси и във фоа­йета;

8.интернет-клубове, обекти за ха­зартни, забавно-развлекателни, компютърни и други игри;

9.селскостопански аптеки;

10.бензиностанции и газстанции;

11.пунктове за дестилация на ферментирали плодови материали (казани).

Чл.2. Търговските обекти могат да се разкриват и стопанисват от ед­нолични търговци или юридически лица,надлежно регистрирани спо­ред съществуващото законодателс­тво и от физически лица, произво­дители на селскостопанска продук­ция и упражняващи занаятчийска дейност.


РАЗДЕЛ ІІ

Общи изисквания към търговските обекти


Чл.З.(1)Монтирането на сенници /тентови конструкции/ и реклам­ни неонови надписи да става въз ос­нова на одобрен проект и след съ­гласуване с Дирекция "ОСРРСД",отдел"ТСУ и РР”

(2)На видно място на фасадата или витрината на всеки търговски обект задължително да се поставя постоя­нен надпис,израбо­тен на български език с наименова­нието на обекта.

(3)На фасадата/витрината на търговския обект могат да се поста­вят надписи на български език, ука­зващ вида и наименованието на обекта,както и наименованието на предлаганите стоки и услуги.

(4)Допуска се на фасадите/вит­рините да се поставят надписи на чужд език,само ако те дублират на­личните надписи на български език или ако са надписи на утвърдени търговски марки.

(5)Надписите по ал.4 трябва да бъдат от същия вид и с не по-голе­ми размери от съответните надпи­си, изписани на български език.

(6)Витрините на обектите да са аранжирани и редовно да се поддър­жат чисти,оформени естетично съ­образно с годишните сезони.

(7)Периодично да се извършват бо­ядисване,пребоядисване и измиване на външните фасади на сградите и ви­трините на търговските обекти.

Чл.4.(1)До входа на търговския обект задължително се поставя надпис,съдържащ информация:

1.за фирмата и седалището на търговеца;

2.за работното време на търговския обект;

3.за името и фамилията на лицето, от­говорно за обекта.

(2)Когато търговският обект е зат­ворен,търговецът обявява това на мя­сто,до работното време.

Чл.5.(1)В търговския обект на ви­дно място задължително се поставят:

1.удостоверение за регистрация, издадено от Община Исперих;

2.лицензи за търговия с вина,спирт,спиртни напитки и/или разрешение за тютю­неви изделия съгласно изискванията на Закона за тютюна и тютюневите из­делия и Наредбата за условията и ре­да за регистриране,лицензиране,заличаване от регистъра и отнемане на лицензиите,данните подлежащи на вписване,начина на водене на дневниците,съдържанието и формите на декларациите на реколтата истоковата наличност и контрола върху лицензираните лица и дейността им.

(2)В обектите по чл.1,ал.2, т.2 и т.5, освен посочените в предходната алинея документи, на видно място за­дължително се поставят удостовере­нието и табелата за категорията на обекта.

(3)За издадените лицензи по ал.1,т.2 Община Исперих удостоверява по искане на търговците,че е платена годишната такса след представяне на документ за плащането и.Срокът за плащане на годишната так­са е до 31 януари на текущата година.

Чл.6.В търговския обект задължително се съхраняват и при поискване се предоставят на контролните орга­ни следните документи:

1.санитарен журнал за Хигиенно-епидемиологична инспекция /ХЕИ/ ;

2.ветеринарно разрешение от Държавен ветеринарно-санитарен контрол /ДВСК/-само в търговски обекти, продава­щи стоки от животински произход в прясно или преработено състояние;

3.заверени здравни книжки на ра­ботещите в обекта;

4.заверена тетрадка за контролно-измервателните уреди;

5.регистрация на въведено в търговския обект фис­кално устройство и касова книга ;


РАЗДЕЛ III

Задължения на търговеца


Чл.7.(1)Търговецът е длъжен да предоставя по подходящ начин вяр­на,пълна,точна и ясна информация за стоката:

1.характеристика, в това чис­ло състав,опаковка,инструкции за ползване,комплектовка и поддържа­не;

2.цената и количеството;

3.влиянието върху други стоки при евентуална съвместна употреба;

4.опасностите, свързани с употре­бата или поддръжката й;

5.условията и срока на гаранцията;

6.срока на годност.

(2)Информацията по ал.1 при пре­доставянето й в писмен вид трябва да е на български език и да е изразена в единиците на величините от Междуна­родната система единици SI.

(3)При поискване от потребителя и когато видът на стоката позволява това,търговецът е длъжен да покаже начина на нейното действие или упо­треба.

(4)Търговецът е длъжен предвари­телно да информира по подходящ на­чин потребителите и определи спе­циално обозначени места в търговс­кия си обект,отделно от другите сто­ки, когато предлага:

1.употребявани стоки;

2.стоки с изтекъл срок на годност,чиято продажба е неопасна за здравето и живота на потребителя;

3.стоки с отклонения от предвари­телно обявените показатели,чиято продажба не създава опасност за здравето и живота на потребителите;

4.стоки, предмет на разпродажба.

(5)Търговецът не се освобождава от задълженията по ал.1;2;3 поради обстоятелството, че не е получил необ­ходимата информация от производи­теля или вносителя.

Чл.8.Търговецът е длъжен да представи на контролните органи,извър­шващи проверката, документ за про­изхода на стоките - фактури,договори за консигнация,стокови разписки и др.

Чл.9.(1)Всеки търговец е длъжен да предлага на потребителя стоки с етикети на български език.

(2)Етикетът съдържа информация за производителя,вносителя-ако сто­ката е от внос,вида на стоката,ней­ните съществени характеристики,це­ната-ако е необходимо указания за употреба.

(3)Информацията,съдържаща етикета,трябва да бъде разбираема,достъпна,да е неподвеждаща.

(4)Търговецът няма право да отст­ранява или променя етикетите,марки­ровките и др. информация, даде­ни от производителя или вносителя,

(5)Не се изискват етикети на бъл­гарски език за вносни маркови алко­холни напитки, парфюмерия и тютю­неви изделия.

Чл.10.Когато стоката не позволява поставяне на етикет,тър­говецът е длъжен да предостави на по­требителя данни по чл.9,ал.2 по друг подходящ начин или чрез предо­ставяне на документи.

Чл.11.(1)Всеки търговец предва­рително трябва да постави цената на стоката на видно място в близост до стоката. Цената трябва да бъде лесно разпознаваема и видимо четлива.

(2)Цените се обявяват за съответ­на мерна единица или за брой.

(3)За стоките,които се предлагат в потребителска опаковка,се поставя цената за количеството в опаковката и цена за мерна единица съответно-тегло,обем,дължина,площ,кг.,литър,метър и др./.

(4)Обявяването на различни цени за един и същи вид стока в търговс­кия обект е недопустимо, с изключение на случаите по чл. 7, ал. 4.

Чл.12.(1)Търговецът е длъжен пре­дварително да обозначи предлагани­те от него услуги чрез цено-разпис,по­ставен на видно място в търговския обект.

(2)В случаите,когато поставяне­ на ценоразпис е неудобно поради обема на предлаганите услуги, е до­пустимо съставяне на ценоразпис във вид на брошура,която следва да бъде предоставена на потреби­теля преди предоставяне на услугата и при заплащането й.

Чл.13.(1)Лицата,осъществяващи търговска дейност в заведения за хра­нене и развлечения, са длъжни да със­тавят ценоразпис/лист-меню за кух­ненска и сладкарска продукция и карт-меню за спиртни и безалкохолни на­питки със съответните продажни цени.

(2)Лист-менюто и карт-менюто тря­бва да бъдат поставени на всяка маса или да бъдат предоставени на всеки потребител преди поръчката и при представяне на сметката.

(3)Разпоредбата на ал.2 не се при­лага в заведения за бързо обслужва­не,павилиони и временни заведения за хранене,където е достатъчно це­норазписа да е поставен на вид­но за потребиля място.

Чл.14.Цените на стоките и услуги­те трябва да бъдат посочени в бъл­гарски левове.

Чл.15.(1)Търговецът е длъжен да издава фискална касова бележка за всяка извършена от него продажба,която трябва да съдържа данните по­сочени в чл.23, ал.2 от Наредба N4 от 16.02.1999 г, за регистриране и отчи­тане на продажби в търговски обекти на Министерството на финансите.

(2)При спиране на захранващо­то напрежение или ремонт на фискалното устройство,про­дажбите се фиксират върху касова бе­лежка,заверен в Територи­ална данъчна дирекция /ТДД/.

Чл.16.(1)Търговецът да предлага стоки, които не са опасни за живота и здравето на потребителя.

(2)Ако открие,че стоката не е безопасна,търговецът е длъжен незабавно да я изтегли от пазара.

(3)Търговецът незаба­вно да информира потребителя и контролните органи по тази наредба за рисковете,свързани с упот­ребата на стоките,станали му извес­тни след тяхното пускане на пазара.

Чл.17.Търговецът е длъжен при про­дажба на стоката на потребителя да издаде документа за гаранция, предо­ставен му от производителя.

Чл.18.Търговецът да при­ема рекламации през цялото работно време в търговския обект и възстанови заплатената сума,замени сто­ката с нова,извърши отбив от цената или безплатно я отремонтира.

Чл.19.Собственици,управители и наематели на търговски обекти се задължават:

1.да поддържат чистота на тери­торията,която заемат,както и при­лежащите към нея тротоари,затревени площи, в това число и в обособените летни градини към заведенията за хра­нене и развлечения;

2.при паднал сняг или заледяване да почистват и опесъчават прилежа­щите им тротоари.

Чл.20.(1)Търговецът няма право да:

1.допуска в заведенията за хране­не и развлечения,залите за компю­търни игри и интернет-клубовете непълнолетни и малолетни ли­ца след 22.00часа,когато не се придружават от родител;

2.допуска в залите за хазартни иг­ри малолетни и непълнолетни;

3.продава и сервира в търговски­те обекти,в т.ч. залите по чл.1,ал.2,т,8,спиртни напитки и тютюневи изделия на малолетни и непълнолетни лица;

4.продава пиротехнически изделия за увеселителни цели на малолетни и непълнолетни лица;

5.извършва продажби извън ра­ботното време,утвърдено с удостове­рението за регистрация на търговския обект;

6.ползва фасадата на търговския обект и площта около него за излага­не на стоки;

7.ползва тротоарите и площите около търговските обекти за съхраня­ване на стоки и амбалаж;

8.поставя маси с цел обособяване на летни градини към магазините за търговия с хранителни и промишлени стоки.

(2) Търговецът е длъжен:

1.да постави на видно място в обе­кта предупредителни надписи със за­браните по чл.20, ал.1, т.1 и ал.2,т.2 с оглед на това,осигури проверка на личните карти на гражданите след 22.00часа.

2.да забрани тютюнопу­шенето в залите за компютърни игри и интернет-клубовете от 8ч. до 22ч.

3.да преустанови продажбата и сервирането на спиртни напитки и тютюневи изде­лия при организиране на дискотеки,тържества и др.за малолетни и не­пълнолетни,до приключване на мероприятието.

4.да осигури надлежен пропуска­телен режим за обекти по чл.1,ал.2,т.2, 8с капацитет над 30 места.

5.да спазва допустимите норми на шум съгласно чл.10 от Наредба №1 за осигуряване на обществения ред,поддържане на чистотата,опазване на околната среда и защита на имуществото на територията на община Исперих.

6.осигури мерки за опазване здравето и сигурността при тържества и абитуриентските балове.


РАЗДЕЛ IV

Регистриране на обекти за извършване търговска дейност на закрито


Чл.21.За извършване на търговска дейност търговецът е длъ­жен да регистрира търговския обект в Община Исперих.

Чл.22.(1)Необходими документи за регистрация на търговски обекти са:

1.молба - образец до кмета на Община Исперих;

2.заверен препис от документ за фирмена-съдебна регистрация;

3.документ, уреждащ собствено­стта или ползването на обекта;

4.разрешение за ползване, протокол об­разец 16,акт за узаконяване на търговския обект;

5.санитарно разрешително от ХЕИ - Разград;

6.удостоверение от ТДД за лип­са на задължения към датата на по­даване на молбата;

7.копие от картата за идентифи­кация по регистър БУЛСТАТ;

8.копие от удостоверението за да­нъчна регистрация.

(2)Интернет-клубове,зали за ха­зартни,забавно-развлекателни и компютърни игри се регистрират по реда на предходната алинея.

(3)Обектите за хазартни игри на територията на Община Исперих се регистрират след представяне на разрешение от Държавната комисия по хазарта съгласно чл.18, ал.1,т.1,2,5, от Закона за хазарта.

Чл.23.(1)За извършване на търговс­ка дейност на маси във фоайета се издава удостоверение от кмета на Община Исперих.

(2)Необходими документи за регистрация на маси във фоайета:

1.молба -образец до кмета на Община Исперих ;

2.договор за наем с фирмата или учреждението,на чиято територия са разположени масите;

3.становище на районна служба "Пожарна и аварийна безопасност" - Разград;

4.заверен препис от документ за фирмена-съдебна регистрация;

5.удостоверение от ТДД за лип­са на задължения към датата на по­даване на молбата;

6.копие от картата за идентифи­кация по регистър БУЛСТАТ;

7.копие от удостоверението за да­нъчна регистрация.

Чл.24.(1)Регистрацията на обек­тите по чл.1, ал.2 е безсрочна.

(2)При промяна предназначени­е на обекта по чл.1,ал.2,се из­вършва пререгистрация при спазва­не изискванията на чл.22, ал.1 от тази наредба.

(3)При смяна собственика или наемателя,издаденото удостовере­ние за регистрация се връща в общината,а новият собственик или на­емател извършва регистрация на обекта съгласно изискванията на чл.22, ал.1 от наредба в едномесечен срок от промяна на об­стоятелствата.

Чл.25.В молбата за регистрация се предлага работното време на обе­кта,което трябва да отговаря на изискванията за осигуряване на спо­койствие и ред, съглас­но Наредба №1 на Община Исперих. Търговецът е длъжен стриктно да спазва устано­веното работно време.

Чл.26.(1)Молбата за разрешаване на удължено работно време на търгов­ските обекти след (22.00ч. за зимно часово време и 23.00ч.за лятно часо­во време) е придружен от следните документи:

1.договор с охранителна фирма за охрана и спазване на изискванията по Наредба №1 на ОбС;

(2)Търговеца е длъжен да съхра­нява разрешението по ал.1 в търговския обект и я предоставя на контрол­ните органи при поискване. Разрешението важи за календарна година,обекта и търговеца.

(3)При неспазване на работно време,посочено в разрешението,при констатирани нарушения по раздел ІІІ на Наредба №1 на ОбС Исперих за общес­твения ред или основателни жалби на живущите в близост до обекта,разрешението се отнема.

(4)Търговски обекти с удълже­но работно време се вписват в спе­циален регистър,който се води от длъжностно лице в Община Исперих.

(5)Основание за отказ за издава­не на разрешение е липса на до­кументи,посочени в ал.1. Отказът е в писмена форма и мотивиран.

(6)Работното време на търговс­ките обекти е, както следва:

1.приземни и партерни етажи на жилищни сгради от 6 до 22ч.зимно часово време и до 23ч.лятно часово време.

2.всички останали търговски обекти -без ограничения,при спаз­ване изискванията на ал.1 и Наредба №1 за общест­вения ред в населените места на Об­щина Исперих.

Чл.27.(1)Търговските обекти се вписват в специален регистър,който се води в Дирекция ОСРРСД, отдел “Стопански дейности" -Община Исперих.

(2)За извършена регистрация се издава удостоверение от кмета на Общината в 14-дневен срок от пос­тъпване на искането.

(3)Отказ за регистрация се прави при липса на някои от документите,посочени в чл.22,ал.1 ичл.24. От­казът за регистрация е в писмена форма и мотивиран.

(4)Отказ се обжалват по реда и в сроковете на Закона на административното производство.

(5)Отнемане на удостоверени­е за регистрация при промяна на обстоятелства по чл.22,ал.1 ичл.24 става със заповед на кмета на Общината.

(6)Удостоверението за регис­трация се съхранява в търговския обект,втория екземпляр - в Дирекция “ОСРРСД” отдел "Стопански дейности" в Община Исперих.


РАЗДЕЛ V

Организиране търговия наоткрито


Чл.28.(1)Търговия на открито е търговия на публични ме­ста/улици,площади,паза­ри и др.терени/ и се извършва във и от превозни средства,на сергии, палатки и други подобни.

(2)Всеки търговец,който извършва търговия на открито,трябва да притежава разрешение за търговия на открито от Общината.

(3)Местата по ал.1 за търговия на открито се определят със заповед на кмета на Общината.

Чл.29.Не се разрешава търговия на открито за:

1.стоки,които поради този начин на предлагане могат да бъдат опасни за здравето;

2.лекарства;

3.петролни продукти и дериватите им;

4.стоки,за които е предвидена за­брана в нормативен акт.

Чл.30.За търговия със стоки,има­щи особено значение за национална­та сигурност,живота и здравето на хо­рата,животните и растенията,за опа­зването на околната среда и на изчерпаемите природни ресурси и запа­зване на националните ценности с ху­дожествена,историческа и архео­логическа стойност, се издава лицензия при условия и по ред, определени от Министерския съвет.

Чл.31.(1)Разрешението за извър­шване търговия на открито се издава след подаване на мол­ба - образец до кмета на общината и представи следните доку­менти:

1.заверено копие на документа за съдебна регистрация / този документ не се изисква от физически лица, про­изводители на селскостопанска про­дукция /;

2.удостоверение от ТДД за липса на данъчни задължения към датата на подаване на молбата;

3.актуално състояние на фирмата;

4.данъчна регистрация.

(2)Не се издава разрешение за търговия на открито за хранителни сто­ки. При организирането на панаири,пазари,селищни празници и др.,тър­говията с хранителни стоки се извършва след издаде­но писмено разрешение от органите на ХЕИ и/или ДВСК.

(3)Разрешение за търговия на открито се издава за срок до една календарна година.

Чл.32.За продажба на сладолед от фризери на открито и обособяване на летни градини и на тротоарни площи към заведения за хра­нене и развлечения се издава разре­шение от кмета на Общината след сключен договор за терен.

Чл.33.(1)Разрешението по чл.32 се издава след представяне на молба -образец до кмета на Община и следните документи:

1.писмено становище и скица от гл.архитект на Община Исперих;

2.сключен договор за ползване на площ за търговия на открито;

(2)Работното време излетните гра­дини в близост до жилищни сгради е до 23.00 часа.

(3)Забранява се изнасянето на озвучителни уредби пред търговските обекти и озвучаване на пространство­то около тях под каквато и да е форма.

(4)За изнесени маси пред заведение за хранене и развлече­ния се заплаща такса в срок по чл.35.

(5)Такса се заплаща за периода от 01май до 30октомври на годината,

(6)Таксите се плащат в определените размери,независимо от това колко време съответно през деня или месеца е заемано мястото,съгласно ЗМДТ.

Чл.34.(1)Разрешение за из­вършване на търговска дейност на от­крито се издава в 2 екземпля­ра, от които един за Дирекция “ОСРРСД” отдел "Стопански дейности" – Търговия при об­щината и един за лицето. Същото се издава в едномесечен срок след подаване на молбата.

(2)Разрешение за търговска дей­ност на открито и договор за право на ползване на площ по чл.35 следва да се представят при поискване от контролните органи.

(3)Основание за отказ за издава­не на разрешение е липса на някои от документите,посочени в чл.31,ал.1 и чл.33,ал.1. Отказът трябва е в писмена форма и мотивиран.

(4)Отказът се обжалва по реда и в срокове на Закона за административното производство.

(5)Разрешението може да бъде от­нето:

1.при две последователни неплащания на месечната такса.

2.при три последователни конста­тации с протоколи за лошо поддър­жана хигиена на лятната градина и тротоарното право.

(6)Отнемане на разрешение ста­ва със заповед на кмета на Общината.

Чл.35.Търговеца заплаща ежеме­сечно определената такса за ползване на общински терен за тър-говия на открито,съгласно /ЗМДТ/ по Решение на Общински съвет Исперих.


РАЗДЕЛ VI

ФИНАНСИРАНЕ


Чл.36.(1)За финансиране,кон­трола и осъществяване на други дей­ности,предвидени в тази наредба, по сметка на ТДД постъпват средствата от глоби и санкции,събрани по та­зи наредба,а дарения и помощи,предоставени от български и чуждес­транни физически и юридически ли­ца, както и средства от други източ­ници,определени с нормативен акт, по бюджетна сметка на Община Исперих.

(2)Постъпленията по ал.1 се раз­ходват за:

1.целеви програми,участия в на­ционални и международни прояви,свързани със защита напотребители­те и информация за популяризиране дейностите по защита правата на по­требителите;

2.квалификация и обучение на ра­ботещите в системата на контрола по тази наредба;

3.възнаграждения за независими експерти и извънщатни сътрудници;

(3)Във връзка с подбора,обучени­ето и заплащането труда на служителите по търговия и защита на потребителите се приемат вътрешни правила, утвърдени от кмета на Об­щина Исперих.

Чл.37. (изменен с Решение на ОбС – Исперих № 88 от 26.09.2008 год.). Общински съвет Исперих,определя следните цени за регистрация,разрешения и услуги за тях,съгласно таблица №1


Таблица №1. Списък на цените за разрешения,регистрация и услуги за тях

по ред

Вид

цена

1.

Отменен с Решение на ОбС – Исперих № 88 от 26.09.2008 год.
2.

Отменен с Решение на ОбС – Исперих № 88 от 26.09.2008 год.
3.

Отменен с Решение на ОбС – Исперих № 88 от 26.09.2008 год.
4.

Отменен с Решение на ОбС – Исперих № 88 от 26.09.2008 год.
5.

Отменен с Решение на ОбС – Исперих № 88 от 26.09.2008 год.
6.

Отменен с Решение на ОбС – Исперих № 88 от 26.09.2008 год.
7.

Отменен с Решение на ОбС – Исперих № 88 от 26.09.2008 год.
8.

Отменен с Решение на ОбС – Исперих № 88 от 26.09.2008 год.
9.

Отменен с Решение на ОбС – Исперих № 88 от 26.09.2008 год.
10.

Отменен с Решение на ОбС – Исперих № 88 от 26.09.2008 год.
11.

Отменен с Решение на ОбС – Исперих № 88 от 26.09.2008 год.
12.

Регистрация на пунктове за дестилация на ферментирали плодови материали/казани/

100,00лв./обект

13.

Разрешение за търговия на открито на фризери за сладолед,маси,сергии,превозни средства и др.съоражения за извършване на търговия

20,00лв.

14.

Разрешение за удължаване на работното време по чл.26

10,00лв./обект

15.

За издаване на дубликат от регистрация или разрешение

10,00лв./бройРАЗДЕЛ VII

Контрол и санкции


Чл.38.Контролът по спазване изи­скванията на настоящата наредба се осъществява от изградена комисия от Дирекция “ОСРРСД” със заповед на Кмета на Община Исперих .

Чл.39.Контролните органи имат право:

1.на свободен достъп до подлежа­щите на контрол обекти;

2.да изискват необходимите доку­менти,данни,сведения,справки и дру­га информация от търговеца;

3. да съставят актове при устано­вяване на нарушения.

Чл.40.Контролните органи са длъ­жни да:

1.да се легитимират пред търговците;

2.установяват точно фактите при извършвания от тях контрол;

3.дават предписания за отстраняване на несъответствия и нарушения на настоящата наредба;

4.дават заключения по възражени­я във връзка с констатирани на­рушения;

5.опазват служебна,търговска тайна,да не разгласяват данни от проверки преди тяхното приключва­не,както и да не използват информа­ция от проверката извън предназ­начението й.

Чл.41.(1)При неспазване изисква­нията на тази Наредба,виновните лица-еднолични търго­вци и юридическите лица,се налагат глоби и имущест­вена санкция от 50 до 300 лева.

(2)При неспазване изискванията на чл.20, ал.1,т.1,2,З;ал.2,т.1,2,3 от тази Наредба,виновни лица се глобават,а еднолични търговци и юридически­ лица,имуществена санкция от100 до300 лв.при пър-во нарушение,при второ нарушение -от 200 до 500 лв.,при трето нарушение,в рамките на ед­на година,считано от влизане в сила на наказателно постановление за нарушение-глоба или имуществена санкция в размер на 500 лв.и отнемане удостоверение за реги­страция за период от 3 до 6 месеца, или глоба и имуществена санкция в размер на 500 лв. и прекратяване дейността на търговския обект.

(3)Лицензи за търговия с вина,спирт и спиртни напитки и разреши­телни за търговия с тютюневи изде­лия,за които не е платена годишна такса съгласно ЗМДТ,търговеца се санкционира по ал.1.

Чл.42.За всички останали нарушения на разпоредбите на тази Наредба се при­лагат предвидените в Закона за за­щита на потребителите и за прави­лата за търговия /ЗЗППТ/ санкции.

Чл.43.За неизпълнение на задъл­жителни предписания на контролни­те органи за отстраняване на несъ­ответствие и при повторни наруше­ния,предвидени в чл.40,ал.1 на виновни лица се глобяват,а на еднолични търговци и юридически лица имуществена санкция от 100 до 500 лева или от­немане удостоверение за регист­рация и прекратяване дейността на търговските обекти. Отнемането на удостоверението става със заповед на кмета на Общината.

Чл.44.(1)Актовете за установя­ване на нарушенията се съставят от длъжностни лица, определени със заповед на кмета на Общината и от служители на РПУ - Исперих.

(2)Наказателни постановления се издават от кмета на Общината или упълномощен от него заместник-кмет.

(3)Установяването на наруше­нията,издаването,обжалването и изпълнението на наказателните по­становления се извършва по реда на Закона за административните нару­шения и наказания.


РАЗДЕЛ VIII

Преходни и заключителни разпоредби


§1.Настоящата наредба се изда­ва на основание чл.22. от Закона за местното самоуправление и местна­та администрация.

§2.Разпоредбите на тази наред­ба не се прилагат за търговска дей­ност със стоки и услуги, условията и реда за осъществяването на кои­то са уредени в други нормативни ак­тове.

§3.Изпълнението на наредбата се възлага на кмета на Общината.

§4.Тази Наредба е приета с Решение № 273/1 по протокол № 45 от 23.04.2003 год. и отменя сега действаща Наредба №8,при­ета с решение на ОбС -Исперих Протокол №28 от 28.09.1998г. и влиза в сила от 01.05.2003г.

§5.Незавършените производства към влизането в сила на тази наре­дба приключват по реда на отмене­ната Наредба № 8 на Общински съ­вет Исперих.

§6.Заповедите за удължено ра­ботно време на заведенията за хра­нене и развлечения,които не попа-дат в чл.26,ал.6,т.2,запазват дей­ствието си до 31.12.2003г.,след този срок се считат за невали­дни.

§7.Управителите на заведенията за хранене и развлечения по § 6 сле­два да приведат работното си вре­ме в съответствие с регламентира­ното в чл.26,ал.1 от Наредбата.

Свързани:

Іі общи изисквания към търговските обекти iconНаредб а за търговската дейност на територията на община град добрич
Чл. 1 (1) с тази Наредба се въвеждат изисквания към търговските обекти на територията на Община град Добрич
Іі общи изисквания към търговските обекти iconПриложение №1 техническо задание технически и функционални изисквания към услугите общи изисквания
Е регистриран в ripe като lir доставчик посочват се номер автономна система и iрv4 и ipv6 блокове
Іі общи изисквания към търговските обекти iconОбщи положения
Директивата за строителни продукти и част 2 на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните...
Іі общи изисквания към търговските обекти iconТехнически изисквания към респиратор за новородени деца Общи изисквания
Сертификати за качество на производителя на апаратурата и за самата апаратура: iso 9001: 2008; iso 13485: 2003 или еквивалентни
Іі общи изисквания към търговските обекти iconОсновни изисквания към промишлени обекти по компонент "въздух" и фактор "шум"
Закона за чистотата на атмосферния въздух (зчав, обн. Дв бр. 45/1996 г., посл изм бр. 99/2006 г.), като се спазят следните изисквания...
Іі общи изисквания към търговските обекти iconРед за провеждане на търговска дейност на територията на община варна общи положения
Чл. 1(1) с тази наредба се уреждат редът и условията за функционирането на търговските обекти, разположени на територията на Община...
Іі общи изисквания към търговските обекти iconТехнически изисквания към ехографски апарат за диагностика на заболявания в детска възраст и неонатология Общи изисквания
Сертификати за качество на производителя на апаратурата и за самата апаратура: iso 9001: 2008; iso 13485: 2003 или еквивалентни
Іі общи изисквания към търговските обекти iconНаредба №44 от 20 април 2006 Г. За ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти

Іі общи изисквания към търговските обекти iconПърва общи разпоредби
Наредба за изискванията към обекти, в които се отглеждат, развъждат и/или предлагат домашни любимци с цел търговия, към пансиони...
Іі общи изисквания към търговските обекти iconНаредба №15 от 16 август 1996 Г. За хигиенните изисквания към устройството и експлоатацията на обекти за временно настаняване

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом