Решението на първоинстанционния съд както в частта относно изменението на
ИмеРешението на първоинстанционния съд както в частта относно изменението на
Дата на преобразуване08.01.2013
Размер32.12 Kb.
ТипРешение
източникhttp://83.228.23.161:82/BCAP/Blg_Adm/webaccess.nsf/0561aea5f858ab59c225763e006da751/a1c631e63ce6
Касационният жалбоподател Р. Д. по Г. – Б. – редовно призован, се представлява

от С. Ю. П., с пълномощно от първа инстанция.


Ответникът Ю. А. Ч. – редовно призован, не се явява.


За О. П. – Б. – редовно призована, се явява прокурор М..


СТРАНИТЕ (поотделно): Да се даде ход на делото.


Съдът, с оглед редовното призоваване на страните, намира, че не са налице

процесуални пречки за даване ход на делото, поради което


О П Р Е Д Е Л И:


ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА


С. Ю. П.: Уважаеми Касационни съдии, поддържам изцяло касационната жалба с

наведените в нея доводи. Оспорвам решението на Районен съд – Разлог, като

неоснователно, и моля да го отмените.

Няма да соча нови доказателства. Доказателствени искания нямам. Моля да дадете

ход на делото по същество.


ПРОКУРОРЪТ: Уважаеми Касационни съдии, няма да сочим нови доказателства.

Доказателствени искания нямаме. Моля да дадете ход на делото по същество.


Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което


О П Р Е Д Е Л И:


ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО


С. Ю. П.: Уважаеми Касационни съдии, смятам, че решението на Районен съд –

Разлог е постановено при неправилно тълкуване на закона и като такова е

неоснователно и неправилно. На първо място, подробно сме изложили доводи по

отношение намалението на глобата. Не смятам тези изводи на съда за правилни и

законосъобразни. По отношение на частта, с която е отменено наказателното

постановление, съдът неправилно е тълкувал закона, поради това че разпоредбата

на чл. 273 от ЗГ е категорична по отношение на вещите – предмети на нарушение.

Пред първоинстанционния съд се установи законосъобразността на наказателното

постановление в тази му част, поради което смятам мотивите на съда за непълни и

почиващи на спорни доводи. По изложените съображения, както и тези, изложени

подробно в касационната жалба, моля да отмените решението на Районен съд –

Разлог и вместо него постановите друго, с което да потвърдите изцяло

наказателното постановление, издадено от Директора на Р. Д. по Г. – Б..


ПРОКУРОРЪТ: Уважаеми Касационни съдии, касационната жалба намирам за

основателна. Изцяло споделям доводите на касатора за незаконосъобразност на

решението на първоинстанционния съд както в частта относно изменението на

наложената глоба, така и относно отмяната на наказателното постановление в

частта за отнемане на предмета на нарушението, а именно – 10 куб.м.

широколистни букови изрезки и МПС. Приема се, че нарушението е извършено.

Наложената глоба считам, че в тази част е незаконосъобразна, тъй като е видно

все пак, че се касае за 10 куб.м на стойност 600 лв. и това, че е първо

нарушение не мисля, че води до извода за намаляване на глобата. Считам, че

решението е незаконосъобразно в частта, с която е отменено наказателното

постановление за отнемането на предмета и МПС. В тази насока, разпоредбата на

чл. 273 от Закона за Г. е категорична и като специален закон следва да се

приложи Законът за Г..


Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт в

законоустановения едномесечен срок.


Протоколът се написа в съдебно заседание, което приключи в 11:14 часа.


ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Серафимка Мадолева


СЕКРЕТАР: /п/ Венцислава Ангелова


Вярно с оригинала!

В.А

Свързани:

Решението на първоинстанционния съд както в частта относно изменението на iconБъде изменено решението в частта му относно разноските
На 24. 02. 2010 г е постъпила молба от пълномощниците на “С автосервиз м-б.”О посочено е, че молбата се депозира на основание чл....
Решението на първоинстанционния съд както в частта относно изменението на iconИ за да се произнесе, взе предвид следното
Ззд. С депозираната въззивна жалба от въззивния съд се иска да бъде отменено решението на първоинстанционния съд в обжалваната му...
Решението на първоинстанционния съд както в частта относно изменението на iconРешението на първоинстанционния съд да бъде потвърдено
Административен съд Б., след анализ и преценка на събраните в първоинстанционното производство доказателства, във връзка с доводите...
Решението на първоинстанционния съд както в частта относно изменението на iconРешение №3832/08. 05. 2012 год., постановено по н а. Х д. №426 по описа на
Административен съд – Б. намира, че жалбата е процесуално допустима, в частта й с която се обжалва решението в частта му, с което...
Решението на първоинстанционния съд както в частта относно изменението на iconИ за да се произнесе,взе предвид следното
Моли да бъде отменено решението на първоинстанционния съд и да бъде постановено друго такова, с което да бъде оправдан. Моли да бъде...
Решението на първоинстанционния съд както в частта относно изменението на iconОбщинскисъвет пазарджи к
ОбС – Пазарджик, в следните му части: точки 2, 3 и 4 от решението, както и точки 15. 2, 15. 3 и 16 от Конкурсната документация –...
Решението на първоинстанционния съд както в частта относно изменението на iconДава ход на делото и докладва
А. Ч.: Уважаеми Касационни съдии, оспорвам касационната жалба. Считам същата за неоснователна, а решението на първоинстанционния...
Решението на първоинстанционния съд както в частта относно изменението на iconИ за да се произнесе, взе предвид следното
С решението още първоинстанционния съд е осъдил А. М., Г., да внесе по сметка на рс-гр. Б. сумата от 65. 43 лв., представляваща следващата...
Решението на първоинстанционния съд както в частта относно изменението на iconПрессъобщение №64/07 Частична смяна на състава на първоинстанционния съд на европейските общности
Първоинстанционния съд: г-н John D. Cooke и г-н Nicholas James Forwood, г-жа Ena Cremona и г-жа Irena Pelikánová, г-н Vilenas Vadapalas,...
Решението на първоинстанционния съд както в частта относно изменението на iconЗа да се произнесе, взе предвид следното
Счита, че неправилно е присъдено и обезщетението за имуществени вреди, доколкото тази сума включва и разходи за придружител и медицинска...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом