Комисия за финансов надзор
ИмеКомисия за финансов надзор
Дата на преобразуване08.01.2013
Размер13.57 Kb.
ТипРешение
източникhttp://www.fsc.bg/public/upload/files/menu/REShENIE326.doc

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

Р Е Ш Е Н И Е № 326 - ОЗ


от 18.05.2011 г.

С писмо вх. № РГ-10-03-45 от 26.04.2010г., по описа на Комисията за финансов надзор, от ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп” АД, гр. София, е представен за одобрение План за достигане на платежоспособността по чл. 86, ал. 1 от Кодекса за застраховането (КЗ). От дирекция „Проверки и финансов надзор”, отдел „Проверки и дистанционен надзор” е извършена проверка на представените документи.

При прегледа на представения план за достигане на платежоспособността се установи, че са спазени изискванията на чл. 86, ал. 5 от КЗ и не са налице основанията за отказ за одобрение по чл. 86, ал. 6 от КЗ.


Предвид гореизложеното и на основание чл. 16, ал. 1, т. 24 от Закона за Комисията за финансов надзор и чл. 86, ал. 6 от Кодекса за застраховането


Р Е Ш И Х:


ОДОБРЯВАМ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” АД, ГР. СОФИЯ, С ВХ. № РГ-10-03-45 от 26.04.2010г., ПЛАН ЗА ДОСТИГАНЕ НА ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТТА ПО ЧЛ. 86, АЛ. 1 ОТ КОДЕКСА ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО


На основание чл. 16, ал. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор решението подлежи на обжалване по административен ред пред Комисията за финансов надзор в четиринадесетдневен срок от съобщаването му.

На основание чл. 16, ал. 4 от Закона за Комисията за финансов надзор решението подлежи на обжалване по съдебен ред пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването му.


ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КФН,

РЪКОВОДЕЩ УПРАВЛЕНИЕ

“ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН НАДЗОР”:

БОРИСЛАВ БОГОЕВ

Свързани:

Комисия за финансов надзор iconКомисия за финансов надзор
...
Комисия за финансов надзор iconКомисия за финансов надзор със съдействието на министерството на образованието и науката фондация „атанас буров
Основни теми : Комисия за финансов надзор – функции, роля, значение. Капиталов пазар. Развитие на българския капиталов пазар
Комисия за финансов надзор iconДо Комисията за финансов надзор От
Бианор Холдинг” ад, гр. София („Дружеството”) – публично дружество вписано в регистъра на публичните дружества и други емитенти на...
Комисия за финансов надзор iconДо Комисията за финансов надзор
Бианор Холдинг” ад, еик 175061032, със седалище и адрес на управление гр. София, п к. 1172, ул. "Черковна" 78 („Дружеството”) – публично...
Комисия за финансов надзор iconКомисия за финансов надзор
Комисията е специализиран държавен орган за регулиране и надзор върху дейността на
Комисия за финансов надзор iconКомисия за финансов надзор
С настоящото представяме междинен консолидиран финансов отчет за второто тримесечие на 2009 г на билборд ад и бихме желали да оповестим...
Комисия за финансов надзор iconИздадена от Комисията за финансов надзор
Наредба №15 от 5 май 2004 Г. За воденето и съхраняването на регистрите от комисията за финансов надзор и за подлежащите на вписване...
Комисия за финансов надзор iconКомисия за финансов надзор със съдействието на студенския съвет в стопанска академия"димитър ценов" образователна програма
Официално откриване и представяне на кфн пред студентите от Борислав Богоев, заместник-председател на кфн, ръководещ управление „Застрахователен...
Комисия за финансов надзор iconМеждинен индивидуален доклад за дейността по чл. 33, ал. 1, т. 2 от Наредба №2 от 17. 09. 2003г на кфн на «корпорация за технологии и иновации съединение» ад
На 31. 03. 2009 г. «Кти – Съединение»ад е представило в Комисия за финансов надзор, Българска фондова борса-София ад и Централен...
Комисия за финансов надзор iconСъбирани от Комисията за финансов надзор по Закона за Комисията за финансов надзор
Чл. (1) За издаване на лицензи и разрешения за извършване на дейност по Закона за публично предлагане на ценни книжа (зппцк) се събират...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом