Общински съвет на община димитровград
ИмеОбщински съвет на община димитровград
Дата на преобразуване08.01.2013
Размер62.79 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.dimitrovgrad.bg/municipality/contentfiles/File/r 139.doc
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД


Р Е Ш Е Н И Е


139


от 28.02.2008 г.


На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.32 ал.3 т.2 от ЗПСК, Наредбата за търговете и конкурсите и решение № 1158/26.04.2007 г. на ОбС-Димитровград, Общински съвет Димитровград


Р Е Ш И :


1. Обявява за спечелил със сто точки конкурса за продажба на обект „Поземлен имот с идентификатор 21052.1014.443 с площ от 6 711 кв.м., ведно с построените в него сгради - Сграда с идентификатор № 21052.1014.443.1 с площ от 902,00 кв.м. и Сграда с идентификатор № 21052.1014.443.2 с площ от 1 202,00 кв.м. и РЗП от 11 895,00 кв.м., представляващи обект „Нова поликлиника”, гр. Димитровград, ул. „Васил Петлешков” – „ГАМА МЕБЕЛ 2” ООД, Булстат 160066319 със седалище гр. Пловдив, бул. Васил Априлов” № 120, ап.18, представлявано от Георги Стоянов Попов.

2. Одобрява условията по сделката с „ГАМА МЕБЕЛ 2” ООД, Булстат 160066319 със седалище гр.Пловдив, бул. Васил Априлов” № 120, ап.18 за продажба на обект „Поземлен имот с идентификатор 21052.1014.443 с площ от 6 711 кв.м., ведно с построените в него сгради - Сграда с идентификатор № 21052.1014.443.1 с площ от 902,00 кв.м. и Сграда с идентификатор № 21052.1014.443.2 с площ от 1 202,00 кв.м. и РЗП от 11 895,00 кв.м., представляващи обект „Нова поликлиника”, гр. Димитровград, ул. „Васил Петлешков”, при следните условия:

- Цена – 1 788 890 лв./плащането ще се извърши по банков път с банков кредит/

- Начин на плащане в едноседмичен срок от подписване на договора.

- Инвестиции – 290 000 лв. в рамките на три години, както следва:

  • до 01.01.2009 г. - 20 000 лв.

  • до 01.01.2010 г. - 120 000 лв.

  • до 01.01.2011 г. - 150 000 лв.

- Предмет на дейност – жилищна; търговска и хотелска дейност.

3. Одобрява Договор за покупко-продажба на обект „Поземлен имот с идентификатор 21052.1014.443 с площ от 6 711 кв.м., ведно с построените в него сгради - Сграда с идентификатор № 21052.1014.443.1 с площ от 902,00 кв.м. и Сграда с идентификатор № 21052.1014.443.2 с площ от 1 202,00 кв.м. и РЗП от 11 895,00 кв.м., представляващи обект „Нова поликлиника”, гр. Димитровград, ул. „Васил Петлешков”, както следва:


Д О Г О В О Р


ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

на основание чл.32, ал.3, т.2 от ЗПСК

Днес……02.2008 година в Димитровград между ОБЩИНА Димитровград, бул. “Раковски” № 15, представлявана от Кмета на общината Стефан Димитров Димитров, ЕГН 7709112226 с правомощия да сключи настоящия договор съгласно Решение №……….2008 г. на Общинския съвет Димитровград, действащ като орган по чл.3 ал.2 от ЗПСК, наричан в договора ПРОДАВАЧ, и “ГАМА МЕБЕЛ 2” ООД, със седалище гр.Пловдив, бул. “Васил Априлов” № 120, ап.18, ф.д.3552/2006 г., Булстат 160066319, представлявано от управителя Георги Стоянов Попов, ЕГН 7211224620, живущ в гр. Пловдив, ул. “Петър Шилев” № 26, ап.1 наричан в договора КУПУВАЧ, се сключи настоящия договор при СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:


I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРАЧл.1.ПРОДАВАЧЪТ, продава на КУПУВАЧА, следния недвижим имот общинска собственост – а именно: „Поземлен имот с идентификатор 21052.1014.443 с площ 6711 кв.м./шест хил. седемстотин и единадесет/ лв. намиращ се в гр. Димитровград, ул.”Васил Петлешков” със съседи на имота: имоти с идентификатори 21052.1014.444, 21052.1014.440, 21052.1014.442 и 21052.1014.423, ведно с построените в него сгради: Сграда с идентификатор № 21052.1014.443.1 със застроена площ 902,00 кв.м. и Сграда с идентификатор № 21052.1014.443.2 със застроена площ

1 202,00 кв.м. и разгъната застроена площ от 11 895,00 кв.м./единадесет хил. осемстотин деветдесет и пет/ кв.м. представляващи обект „Нова поликлиника” съгласно скица № 4190/ 20.03.2007 г. на Агенция по кадастъра по кадастрална карта одобрена със заповед РД – 18-38/05.07.2006г. на Изпълнителния директор на АК, гр.София. Собственик на посочения имот е община Димитровград по Акт за общинска собственост № 661/29.01.2004 г. от актовите книги на служба Общински имоти при община Димитровград.

Копие от акта за собственост, ведно със скица на поземления имот е неразделна част от настоящия договор /Приложение №1/

Чл.2 КУПУВАЧЪТ купува от ПРОДАВАЧА описания в чл.1 имот на стойност от 1 788 890 лв. /един милион седемстотин осемдесет и осем хил. осемстотин и деветдесет/лв. в състояние съответно на правния анализ, информационен меморандум и приватизационната оценка и за цената посочена в чл. 4.

Чл.3 Недвижимия имот, предмет на този договор не е обременен с права на трети лица.


ІІ. ЦЕНА. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ


Чл.4 Цената на обекта по чл.2 от договора, достигната при проведения по заповед № 251/19.02.2008 г. на Кмета в гр. Димитровград на 22.02.2007 г. конкурс възлиза на 1 788 890 лв/един милион седемстотин осемдесет и осем хил. осемстотин и деветдесет/лв.

Копие от доклада от заседанието на конкурсната комисия е неразделна част от договора (Приложение N2).

Чл.5 КУПУВАЧЪТ е длъжен да заплати горната цена в размер на

1 788 890 лв/един милион седемстотин осемдесет и осем хил. осемстотин и деветдесет/лв. в едноседмичен срок от подписване на договора, като я приведе в полза на Община - Димитровград по банкова сметка IBAN BG54UNCR75273281711613,BIC UNCRBGSF - при УниКредит Булбанк - Димитровград.

Чл.6. От цената по чл.5 се приспада внесения от Купувача депозит в размер на 89 345 лв. /осемдесет и девет хил. триста четиридесет и пет/лв..

Чл.7.Своевременността на плащането се доказва с представянето на банково извлечение към платежното нареждане в счетоводството на община Димитровград.

Чл.8. ПРОДАВАЧЪТ е длъжен в срок от четиринадесет дни от подписване на настоящия договор да предаде имота, описан в чл.1. във владение на КУПУВАЧА.

Въвода във владение се извършва от Комисия назначена от ПРОДАВАЧА и представители на КУПУВАЧА, които съставят съвместен приемателно-предавателен протокол, съставляващ част от този договор.

В двуседмичен срок от извършване на въвода КУПУВАЧА има право да уведоми ПРОДАВАЧА за скрити недостатъци, които не са могли да бъдат открити по време на обичайния оглед.


III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ


Когато при предаване на имота и въвеждане на КУПУВАЧА във владение бъдат установени липси или съществени отклонения от описанието в приватизационната оценка и информационния меморандум КУПУВАЧЪТ има право на отбив от цената съгласно оценката им. Липсите и недостатъците се установяват посредством двустранно изготвен по реда на този член протокол.

Чл.9.ПРОДАВАЧЪТ се задължава да предаде обекта в състояние съответно на правния анализ и оценката на имота, без вещни тежести и облигационни вземания. В противен случай носи отговорност съгласно чл.188 и чл.191 от ЗЗД.

Чл.10.КУПУВАЧЪТ е длъжен да заплати продажната цена в срока по чл.5 от този договор.

Плащането се установява с банков документ за извършен превод на дължимата цена по посочената банкова сметка.

Неплащането до един месец от срока съгласно чл.5 от този договор е основание за развалянето му по предвидения законов ред, като КУПУВАЧЪТ губи правото да получи обратно внесения депозит посочен в чл.6 от договора.

Чл.11. Правото на собственост върху недвижимия имот преминава върху КУПУВАЧА от момента на сключване на този договор.

Чл.12.КУПУВАЧЪТ ще ползва закупения имот със следното предназначение: жилищна, търговска и хотелска дейност.

Чл.13.КУПУВАЧЪТ се задължава при условията на представената пред Комисията по провеждане на конкурса оферта да извърши инвестиции в размер на 290 000 лв. по следната схема:

  • до 01.01.2009 г. – 20 000 лв.

  • до 01.01.2010 г. – 120 000 лв.

  • до 01.01.2011 г. – 150 000 лв.

Чл.14. КУПУВАЧЪТ е длъжен да представя на ПРОДАВАЧА в края на всяка календарна година писмен отчет за размера на извършените инвестиции.

Чл.15.КУПУВАЧЪТ се задължава да осигури изпълнението и осъ-ществяването на всички включени условия в офертата, одобрена от ОбСъвет която се счита за неразделна част от този договор.


IV. ОСОБЕНИ УСЛОВИЯ


Чл.16. ПРОДАВАЧЪТ е в правото си да проверява документацията свързана с условията на офертата по която е извършена продажбата.

Чл.17.При нарушаване от страна на КУПУВАЧА задължението му по чл.10 от договора ПРОДАВАЧЪТ има право да развали договора при наличието на законовите условия .


V.ОТГОВОРНОСТ. САНКЦИИ


Чл.18. При неизпълнение на задължението за плащане на цената в срока по чл.5 от договора КУПУВАЧЪТ дължи на ПРОДАВАЧА неустойка в размер на законовата лихва, плюс 0,01% от дължимата сума за всеки просрочен ден,смятано от деня на забавата до окончателното получаване на сумата.

Чл.19. ПРОДАВАЧЪТ има право да развали настоящия договор по вина на КУПУВАЧА поради неизпълнение от страна на последния поетите задължения посочени в раздел IV от договора, при което КУПУВАЧЪТ дължи неустойка :

1.При недостигане в срок на заявените инвестиции - 50% върху стойността на договорените, но неизвършени инвестиции.


VI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ


Чл.20. За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на ЗЗД, ЗПСК и нормите на гражданското законодателство.

Чл.21. Неразделна част от договора са :


1.Приложение N 1 : Акт за общинска собственост и скица на имота .

2.Приложение N 2:Документация от конкурса - оферта, доклад от конкурса

3.Решение N 1158/ 26.04.2007г. и Решение №……….. на ОбС - Димитровград.

Настоящият договор се изготви и подписа в три еднообразни екземпляра.

Договорът има прехвърлително действие и е документ за собственост съгласно чл. 18 от ЗС.

Договорът подлежи на вписване съгласно чл.34,ал.2 от ЗОС.


4.Упълномощава Кмета на общината да подпише договора за покупко-продажба.

5. Договорът за покупко-продажба да се сключи в двуседмичен срок от вземане на решение за одобряването му.


Участвали в поименното гласуване – 31общински съветници, от които “за” - 29; “против” - 0; “въздържали се” - 2.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДИМИТРОВГРАД:

/ИВО ДИМОВ/
Свързани:

Общински съвет на община димитровград iconОбщински съвет на община димитровград
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от змсма, чл. 38, ал. 1 от Наредба №6 на Общински съвет Димитровград за реда и условията, при които...
Общински съвет на община димитровград iconОбщински съвет на община димитровград
На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от змсма, чл. 32 ал. 3 т. 2 от зпск, Наредбата за търговете и конкусите и решение №1225 от 31. 05....
Общински съвет на община димитровград iconОбщински съвет на община димитровград
На основание чл. 3 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища...
Общински съвет на община димитровград iconОбщински съвет на община димитровград
Общински съвет – Димитровград подкрепя инициативата на арср за подготовка и кандидатстване с проект за обновление на детска ясла...
Общински съвет на община димитровград iconОбщински съвет на община димитровград
Допълва Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Димитровград за 2009г. – в раздел ііі-в – в имот...
Общински съвет на община димитровград iconОбщински съвет на община димитровград
Общински съвет Димитровград допълва Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2012г със следните имоти
Общински съвет на община димитровград iconОбщински съвет на община димитровград
На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от змсма и чл. 41 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите...
Общински съвет на община димитровград iconОбщински съвет на община димитровград
На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от змсма и чл. 41 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите...
Общински съвет на община димитровград iconОбщински съвет на община димитровград решени е
На основание чл. 44 ал. 1 т. 7 от змсма и чл. 113 от Правилника за дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите комисии и...
Общински съвет на община димитровград iconОбщински съвет на община димитровград
Дава съгласие Община Димитровград да приеме безвъзмездно паметника на Владимир Илич Ленин, собственост на Община Стара Загора, съгласно...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом