Междинен доклад за дейността
ИмеМеждинен доклад за дейността
Дата на преобразуване08.01.2013
Размер88.15 Kb.
ТипДоклад
източникhttp://www.investor.bg/files/bulletin/8adcbdcc53c6a9e4a177848a8e275dd2.doc

ТрансКарт АД

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

НА ТРАНСКАРТ АД, гр. София


за четвърто тримесечие на 2009 година,

съгласно чл.100 о, ал.4, т.2 от ЗППЦК  1. Важни събития за ТРАНСКАРТ АД, настъпили през четвърто тримесечие на 2009 година (01.10.2009 година – 31.12.2009 година)


30.10.2009 Представен Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за трето тримесечие на 2009 година

29.10.2009 – Други новини...

На 03.09.2009г. в Търговския регистър при Агенция по вписванията е регистрирано вливане на „ТРАНСХОЛД БЪЛГАРИЯ ХОЛДИНГ” АД, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. Черни връх 43, в „ПЕТРОЛ ХОЛДИНГ” АД, със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. Братя Миладинови 22А. В следствие на извършеното вливане притежаваните от „ТРАНСХОЛД БЪЛГАРИЯ ХОЛДИНГ” АД 3 451 739 броя акции с право на глас или 49.31% от капитала на „Транскарт” АД вече се притежават от „ПЕТРОЛ ХОЛДИНГ” АД. По този начин „ПЕТРОЛ ХОЛДИНГ” АД вече притежава 3 499 053 броя акции с право на глас от капитала на „Транскарт” АД, в резултат на което участието на „ПЕТРОЛ ХОЛДИНГ” АД в капитала на „Транскарт” АД се е увеличило от 0,68% на 49,99% и е достигнало и надхвърлило предвидения в чл. 145, ал. 1, т. 1. размер от 5 на сто от броя на гласовете в общото събрание на дружеството. На 03.09.2009г. в Търговския регистър при Агенция по вписванията е регистрирано вливане на „ТРАНСХОЛД БЪЛГАРИЯ ХОЛДИНГ” АД, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. Черни връх 43, в „ПЕТРОЛ ХОЛДИНГ” АД, със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. Братя Миладинови 22А. В следствие на извършеното вливане притежаваните от „ТРАНСХОЛД БЪЛГАРИЯ ХОЛДИНГ” АД 3 451 739 броя акции с право на глас или 49.31% от капитала на „Транскарт” АД вече се притежават от „ПЕТРОЛ ХОЛДИНГ” АД. По този начин „ПЕТРОЛ ХОЛДИНГ” АД вече притежава 3 499 053 броя акции с право на глас от капитала на „Транскарт” АД, в резултат на което участието на „ПЕТРОЛ ХОЛДИНГ” АД в капитала на „Транскарт” АД се е увеличило от 0,68% на 49,99% и е достигнало и надхвърлило предвидения в чл. 145, ал. 1, т. 1. размер от 5 на сто от броя на гласовете в общото събрание на дружеството.

  1. Важни събития за ТРАНСКАРТ АД, настъпили от началото на 2009 година с натрупване


30.01.2009 година ТрансКарт АД-София представи тримесечен отчет за Четвърто тримесечие на 2008 година


14.03.2009 – Други новини...

На 13.03.2009г., от „Транскарт” АД бяха получени два броя Покани за доброволно изпълнение, както следва: Покана за доброволно изпълнение по изпълнително дело № 20098500400047, с която се поканва „Транскарт” АД да изпълни парично задължение в полза на взискателя „Петрол” АД, в размер на 445 534, 40 лв. главница, със законната лихва от 20.01.09г. до 24.02.09г. в размер на 6 758, 76 лв.и разноските по ЗЧСИ в размер на


558 лв., и такса по т. 26 от ТТРЗЧСИ в размер на 14 738, 42 лв. и Покана за доброволно изпълнение по изпълнително дело № 20098500400046 с която се поканва „Транскарт” АД да изпълни парично задължение в полза на взискателя „Петрол Холдинг” АД в размер на 883 636, 54 лв. главница, със законната лихва 24.02.09г. до окончателното плащане на задължението и разноските по ЗЧСИ в размер на 468 лв., и такса по т. 26 от ТТРЗЧСИ в размер на 25 088, 50 лв. Във връзка с горното е наложен запор върху банковите сметки на “Транскарт” АД.


18.03.2009 – Други новини...

На 17.03.2009г., в „Транскарт” АД е получено съобщение за заведена от „Булнекс Инженеринг” ООД пред СГС искова молба, вх. № 20858/25.7.2008г. срещу „Транскарт” АД на основание просрочени лизингови вноски по 17 броя договори за финансово обвързан лизинг. Общата цена на исковете е в размер на 718 341, 13 лв., от които 630 096 лв. общо главници по всички договори и 88 245, 13 лв. общо лихви по всички договори. С определение на СГС, Търговско отделение, VI – 5 състав от 18.12.2008г. Исковете по 17-те лизингови договора са разделени и по тях са образувани отделни търговски дела.

16.04.2009 Представен индивидуален Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за 2008 година

23.04.2009 Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите


Транскарт АД представя покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите на 29 май 2009 г. от 10:00 часа в София - 1407, бул. Черни връх 43 и материали за него, с дневен ред:


1. Промяна на фирменото наименование на дружеството; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите променя фирменото наименование на дружеството, както следва: новото фирмено наименование на дружеството е «СИ СИ ЕН» АД.

2. Промени в устава на дружеството; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема промени в устава на дружсетвото, във връзка с промененото фирмено наименование, както и съгласно предложенията на акционерите.


24.04.2009 Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите


Транскарт АД публикува покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите на 29 май 2009 г. от10:00 часа в София - 1407 бул. Черни връх 43.


08.05.2009 Представен Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за първо тримесечие на 2009 година


21.05.2009 Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите


Транскарт АД представя покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите на 24 юни 2009 г. от 11:00 часа в София, бул. Черни връх 43и материали за него, с дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.


2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г.

3. Приемане на доклада на специализираното одиторско предприятие за 2008г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на специализираното одиторско предприятие за 2008г.

4. Приемане на решение за разпределение на печалбата, респективно за покриване на загубата за 2008 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението за разпределение на печалбата, респективно за покриване на загубата на дружеството за 2008 г.

5. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете Съвета на директорите за дейността им през 2008 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г.

6. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Транскарт” АД през 2008 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Транскарт” АД през 2008 г.

7. Избор на одитен комитет на „Транскарт” АД и определяне на неговия мандат и размера на възнагражденията на неговите членове; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението за избор на одитен комитет на дружеството, за определяне на неговия мандат и размера на възнагражденията на неговите членове.

8. Избор на специализирано одиторско предприятие (регистриран одитор) за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет и баланс на „Транскарт” АД за 2009 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението за избор на специализирано одиторско предприятие (регистриран одитор) за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2009 г.

9. Приемане на решение за промени в Устава на „Транскарт” АД; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението за промени в Устава на дружеството.


22.05.2009 Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите


Транскарт АД публикува покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите на 24 юни 2009 г. от 11:00 часа в София - 1407 бул. Черни връх 43.


27.05.2009 Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни

Транскарт АД оповестява Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31 декември 2008 г.


01.06. 2009 Протокол от Общо събрание на акционерите

Транскарт АД оповести протокол от извънредно общо събрание на акционерите, проведено на 29 май 2009 г.10:00 часа.

26.06.2009 Протокол от Общо събрание на акционерите

Транскарт АД оповести протокол от редовно общо събрание на акционерите, проведено на 24 май 2009 г.11:00 часа

30.07.2009 Представен Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за второ тримесечие на 2009 година

30.07.2009 – Други новини...

Като Публично дружество и емитент на ценни книжа, приети за търговия на регулиран пазар в Република България и в изпълнение на разпоредбата на чл.82б от ЗППЦК и чл. 27, ал. 3 от Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулирания пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, дружеството „Транскарт” АД ви предоставя настоящия документ, който съдържа или препраща към цялата информация, публикувана от „Транскарт” АД или предоставена на обществеността по друг начин през последните 12 месеца в Р. България Като Публично дружество и емитент на ценни книжа, приети за търговия на регулиран пазар в Република България и в изпълнение на разпоредбата на чл.82б от ЗППЦК и чл. 27, ал. 3 от Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулирания пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, дружеството „Транскарт” АД ви предоставя настоящия документ, който съдържа или препраща към цялата информация, публикувана от „Транскарт” АД или предоставена на обществеността по друг начин през последните 12 месеца в Р. България


  1. Влияние на важните събития за ТрансКарт АД, настъпили през четвъртото тримесечие на 2009 година върху резултатите във финансовия отчет


Към 31 декември 2009 година ТрансКарт АД отчита отрицателен финансов резултат в размер на 1,329 хил. лева, при отрицателен финансов резултат за 2008 година в размер на 615 хил.лв..


През изминалото тримесечие на 2009 година Дружеството е реализирало приход в размер на 219 хил. лева, при 1,204 хил. лева година по-рано. Реализираните приходи към 31 декември 2009 година са с 2,825 хил.лв. по-ниски в сравнение с отчета в края на месец декември 2008 година. Към 31 декември 2009 година стойността на разходите за дейността на ТрансКарт АД са в размер на 3,049 хил. лева и са по-ниски с 2,074 хил. лева, спрямо 30 декември 2008 година.


  1. Oписание на основните рискове и несигурности, пред които е изправено ТРАНСКАРТ АД


Като цяло Дружеството, до този момент осъществява сделки предимно в местна валута, поради което не е изложено пряко на съществен риск, свързан с възможни волатилни движения на валутните курсове. Дружеството не използва деривативни финансови инструменти за управление на риска.


Налице е оперативен риск по отношение на възможно неадекватно функциониране или прекъсване на дейността на вътрешни за дружеството процеси, системи или персонал, както и необходимостта от поддържането на технически изправна система за извършване на трансфери и за обработка на картови разплащания, от които възниква вероятност за преки или косвени загуби.


До голяма степен дейността на ТрансКарт АД се влияе от политическата обстановка в страната и водената от правителството дългосрочна икономическа политика и като следствие от това – негативните промени в тенденциите на потребителско поведение и финансовите възможности на населението.


Други фактори, оказващи значително влияние, върху дейността на Дружеството са евентуални законодателни промени и по-конкретно тези, които касаят сферата на безналичните разплащания и потребителското кредитирането в България.


  1. Информация за сключени големи сделки между свързани лица през четвърто тримесечие на 2009 година


През четвърто тримесечие на 2009 година ТрансКарт АД е сключило сделки със свързани лица, както следва:


Свързано лице

Вид свързаност

Сделки

Петрол АД

Свързано лице

Комисионни

Транскарт Файненшъл Сървисис ЕАД

Свързано лице

Комисионни

Транскарт Пеймънт Сървисис ЕАД

Свързано лице

Наем27 януари 2010 година Изпълнителен директор:……………………………..

гр. София

(Владимир Ангелов)

Свързани:

Междинен доклад за дейността iconМеждинен доклад
Междинен доклад за дейността на „монбат” ад през първото тримесечие на 2012 г., Съгласно чл. 100О, ал. 4, Т. 2 От зппцк
Междинен доклад за дейността iconМеждинен доклад
Междинен доклад за дейността на „капитан дядо никола” ад, гр. Габрово за второ тримесечие на 2010Г.,Съгласно чл. 100О, ал. 4, Т....
Междинен доклад за дейността iconМеждинен доклад
Междинен доклад за дейността на „капитан дядо никола” ад, гр. Габрово за второто тримесечие на 2012г.,Съгласно чл. 100О, ал. 4, Т....
Междинен доклад за дейността iconМеждинен доклад
Междинен доклад за дейността на консолидирана основа през третото тримесечие на 2007Г., Съгласно чл. 100 О, ал. 4, Т. 2 Във връзка...
Междинен доклад за дейността iconКонсолидиран междинен доклад за дейността на Доверие Обединен холдинг ад за периода, приключващ на 30 юни 2009 година
Консолидиран междинен доклад за дейността, за периода приключващ на 30 септември 2009г
Междинен доклад за дейността iconМеждинен доклад
Междинен доклад за дейността на консолидирана основа за периода от 01. 01. 2009 до 30. 09. 2009
Междинен доклад за дейността iconДоклад за дейността Доклад за дейността резюме
Съветът на директорите представя доклад и междинен консолидиран финансов отчет към 30 септември 2009г., изготвен в съответствие с...
Междинен доклад за дейността iconДоклад за дейността Доклад за дейността резюме
Съветът на директорите представя доклад и междинен консолидиран финансов отчет към 31 март 2010г., изготвен в съответствие с Международните...
Междинен доклад за дейността iconДоклад за дейността Доклад за дейността резюме
Съветът на директорите представя доклад и междинен консолидиран финансов отчет към 30 юни 2009г., изготвен в съответствие с Международните...
Междинен доклад за дейността iconДоклад за дейността Доклад за дейността резюме
Съветът на директорите представя доклад и междинен консолидиран финансов отчет към 31 декември 2009г., изготвен в съответствие с...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом