Запове д
ИмеЗапове д
Дата на преобразуване08.01.2013
Размер15.97 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.region-smolyan.org/uploads/m/13__zap_naem__101.docСмолян, бул“България”№14, тел.0301/ 60192,факс 0301/ 62333, e-mail: obl_adm_sm@bsbg.net;http://www.region-smolyan.org


З А П О В Е Д

АП-03-15-667

Смолян, 11.07.2011 г.


На основание чл.55, ал.1 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост, Протокол от 04.07.2011г. на комисия, назначена с Заповед № АП-03-15-518 от 30.05.2011г. на Областния управител на област Смолян и чл.32, ал.1 от Закона за администрацията


ЗАПОВЯДВАМ:


1. Определям за наемател Ивелина Димитрова Карова – Поппалова, постоянен адрес гр.София, бул.”Патриарх Евтимий” №80А и адресна регистрация гр.Смолян, ул.”Данаил Костов” №8, на обособена част от имот – публична държавна собственост, представляващ офис № 101, находящ се на адрес гр.Смолян, бул.”България” №14, корпус ”Б”, с площ 18 (осемнадесет) кв.м.

2. Наемната цена на имота по т.1 е в размер на 4 (четири) лева и 80ст. на кв.м, съответно 86 (осемдесет и шест) лева и 40ст. за целия имот, с включен ДДС.

3. В 7-дневен срок от получаването на настоящата заповед от Ивелина Димитрова Карова – Поппалова, адресно регистрирана в гр.Смолян, да бъде сключен договор за наем съобразно условията описани в тръжната документация на проведния търг с тайно наддаване, открит с моя Заповед № АП-03-15-518 от 30.05.2011г.


Заповедта да бъде съобщена по реда на АПК на Ивелина Димитрова Карова – Поппалова, адресно регистрирана в гр.Смолян.

Заповедта да се доведе до знанието на отдел ”УТ и ДС” в Областна администрация – Смолян за сведение и изпълнение.

Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването й от заинтересованите лица пред Административен съд – Смолян по реда на АПК.


ИНЖ. СТЕФАН СТАЙКОВ

Областен управителОбластна администрация – Смолян прилага Интегрирана система за управление на качеството и информационната сигурност по стандартите ISO 9001 и ISO 27001


Свързани:

Запове д iconЗапове д

Запове д iconЗапове д
На основание: чл. 147, ал. 1, т. 1 от ппзнп и чл. 28, ал. 6 от Наредба №3/15. 04. 2003година
Запове д iconЗапове д
На основание чл. 44,ал. 1, т. 8 и ал. 2 от змсма и в изпълнение на чл. 54, ал. 3 от Изборния кодекс
Запове д iconЗапове д
На основание чл. 147, ал. 1, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за народната
Запове д iconЗапове д
На основание чл. 147, ал. 1, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за Народната просвета
Запове д iconЗапове д №104 Благоевград, 07. 02. 2011 година
На основание чл. 14, ал. 1, ал. 2 от зос и чл. 82, ал. 1 т. 2 и чл. 83, ал. 2 от нрпурои
Запове д iconЗапове д №346/27. 11. 2012 г
На основание чл. 7, ал 4 от зпугдвмс, чл. 71, ал. 2 и ал. 3 от Избирателния кодекс и чл. 44, ал. 2 от змсма
Запове д iconЗапове д
На основание чл. 13, чл. 6, чл. 28, ал. 1, т. 3, чл. 30 и чл. 34 на Закона за филмовата индустрия /зфи/, и чл. 17, ал. 4 на Устройствения...
Запове д iconЗапове д
Сатовча, ул. ”Кирил и Методий” №14 тел./факс: 07541/ 21-44, e-mail: sou
Запове д iconЗапове д № / г
Заповедта да се сведе до знанието на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом