Прокуратура на република българия главен прокурор
ИмеПрокуратура на република българия главен прокурор
страница1/3
Дата на преобразуване08.01.2013
Размер433.88 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.prb.bg/uploads/documents/docs_2982.doc
  1   2   3
ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ГЛАВЕН ПРОКУРОР


ОДОБРЯВАМ:

ВАЛЕРИ ПЪРВАНОВ

ЗАМЕСТНИК НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР

ПРИ ВКП


Д О К У М Е Н Т А Ц И Я


ЗА

участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с ПРЕДМЕТ:


«Доставка на почистващи и хигиенни материали за нуждите на Прокуратурата на Република България, по спецификация».


гр. София,29.08.2012 г.


Настоящата документация е изготвена съгласно чл. 28, ал. 1 от ЗОП и одобрена на основание чл. 25, ал. 1 от ЗОП с Решение ОПИ № 380/29.08.2012 г. на заместника на главния прокурор при ВКП, упълномощен със Заповед № ЛС-2999 от 30.07.2012 г. на главния прокурор.


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,


Прокуратурата на Република България с адрес: гр. София, бул. „Витоша” № 2, Съдебна палата, на основание Решение ОПИ - № 380/29.08.2012 г. на заместника на главния прокурор при ВКП – Валери Първанов, упълномощен със Заповед № ЛС-2999/30.07.2012 г. на главния прокурор на Република България, обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка.


Документацията за участие се предоставя безплатно. Същата е достъпна на интернет-страницата на Възложителя http://www.prb.bg след регистрация на e-mail: knikolov@prb.bg. Документацията може да бъде получена безплатно и на хартиен носител на адрес: гр. София, Съдебна палата, бул. „Витоша” № 2, ет. 4, стая № 58.

Участниците в процедурата следва да прегледат и се съобразят с всички указания, образци, условия и изисквания, представени в документацията.

Комуникацията с участниците ще се извършва по ел. поща, освен ако участник писмено заяви желание за друг вид комуникация. Всеки участник ще бъде уведомен по ел. поща за резултатите от оценяването на представената от него оферта.

Офертите се подават всеки работен ден от 10.00 до 12.00 и от 13.00 до 16.00 часа, в срок до 16.00 часа на 08.10.2012г. включително, в Регистратура на главния прокурор на Прокуратура на Република България, бул.”Витоша” № 2, Съдебна палата, ет. 4, стая № 58.

Офертите ще бъдат разгледани от комисия за разглеждане, оценка и класиране, която ще започне своята работа, след изтичане срока за подаване на офертите. За деня на отваряне на ценовите оферти, участниците ще бъдат уведомени по ел. поща или друг посочен от тях начин за комуникация.

За допълнителна информация и въпроси се обръщайте на тел. (02) 8036017, или e-mail: knikolov@prb.bg


СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА:


Раздел А.


І. Решение ОПИ № 380/29.08.2012г. за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка.


ІІ. Обявление за обществена поръчка.


Раздел Б.


І. Пълно описание на предмета на поръчката.


ІІ. Техническа спецификация.


ІІI. Изисквания, на които участниците трябва да отговарят.


ІV. Критерий за оценка на офертите.


V. Образец на офертата и указание за подготовката й.


VІ. Проект на договор за възлагане на обществената поръчка.


VІІ. Приложения.

Раздел Б.

I. Пълно описание на предмета на поръчката


1.Описание на предмета на поръчката: Обществената поръчка е за «Доставка на почистващи и хигиенни материали за нуждите на Прокуратурата на Република България, по спецификация».

Конкретните доставки се определят чрез подаване на заявка от страна на Възложителя или от определено от него длъжностно лице до участника, определен за Изпълнител. Заявката ще съдържа наименованието и вида на конкретните артикули, техните конкретни количества и местата на които следва да бъдат доставени. Заявките ще бъдат подавани за Апелативни райони и ще се извършват на място до структурните звена на Прокуратурата на Република България, по Апелативни райони, съгласно Приложение № 1 от документацията за участие.

Прогнозната стойност на поръчката е 120 000 лв. (сто и двадесет хиляди лева) без вкл. ДДС.

Предложения, които надвишават прогнозната стойност ще бъдат отхвърлени и участниците отстранени от участие в процедурата.


2.Срокове:

2.1. Срок на действие на договора: Договорът се сключва за срок до 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на подписването му от двете страни.

2.2. Срок за изпълнение на поръчката:

Доставките по настоящата обществена поръчка ще се извършват на тримесечие за апелативните, военно-окръжните и окръжните прокуратури. За районните прокуратури в областните градове доставките ще се извършват също на тримесечие. Доставките за Учебните и почивни бази на Прокуратурата ще се извършват на тримесечие. Доставките за останалите районни прокуратури (извън тези, находящи се в областните градове) ще се извършват на шестмесечие, съгласно Приложение 1А към настоящата документация. Първата заявка по договора ще бъде направена не по-рано от 10 работни дни, считано от датата на подписване на договора от двете страни. Възложителят си запазва правото при направена заявка и възникнала необходимост да направи допълнителна заявка. Всяка заявка се изпълнява в срок до 10 (десет) работни дни, считано от датата на получаване на заявката от страна на Изпълнителя. Заявките ще се подават до десето число на съответния месец, предхождащ отчетното тримесечие/шестмесечие по електронна поща или по факс или по препоръчана поща.

Участникът, определен за Изпълнител осигурява възможност за приемане на заявки всеки работен ден от 09.00 часа до 17.00 часа.


3.Изисквания към предлаганите стоки:

3.1. Предложените артикули от участника трябва напълно да отговарят на техническата спецификация.

3.2 Всички продукти следва бъдат съобразени със стандартите на ЕС и БДС.

3.3 Доставените артикули трябва да бъдат в срок на годност и да отговарят на изискванията, посочени в техническите спецификации и предложената от участника оферта.

3.4 Всеки един от доставените почистващи и хигиенни материали следва да бъде в опаковка на производителя и да притежава стикер за произход на продукта, и с отбелязан срок на годност и условията, при които се използва.


4. Място на изпълнение на поръчката:

4.1 Доставките на стоките се извършват по места до съответните структурни звена на Прокуратурата на Република България, обособени на регионален принцип в структурата на Прокуратура на Република България по Апелативни райони, за чиито нужди са предназначени стоките, съгласно Приложение № 1 и Приложение № 1А от документацията за участие.

4.2 Доставката по конкретна заявка се извършва в работното време на Прокуратурата на Република България и се предава на определено от Възложителя материално-отговорно лице, след предварително уговорен за това час.

4.3 Доставката се удостоверява с подписване на приемно-предавателен протокол за доставените в съответната структура на прокуратурата стоки.

4.3 Фактурирането на доставките да се извършва след последната направена доставка в съответния Апелативен район, с приложени и подписани приемно-предавателни протоколи.


ІІ. Техническа спецификация.


5. Количества на стоките, предмет на доставката:No по ред

НАИМЕНОВАНИЕ

Мерна единица

Количество

 

I. ХИГИЕННИ МАТЕРИАЛИ

 

 

1

Ароматизатор за WC - единичен, за еднократна употреба, за тоалетна чиния, в твърдо състояние, в комплект с кошничка, да оставя дълготраен и свеж аромат, около 40 г.

Броя

2600

2

Ароматизатор за WC - течен, единичен, за еднократна употреба за тоалетна чиния , в комплект с кошничка, да оставя дълготраен и свеж аромат, около 55 мл

Броя

600

3

Ароматизатор за писоар - на кубчета, за дезинфекция и премахване на неприятна миризма, опаковка от 1 кг.

Броя

10

4

Ароматизатор- свежи дискове, концентриран, почистващ и ароматизиращ гел, в опаковка с 1 дозатор и 6 гел диска

Броя

110

5

Ароматизиращи ленти за WC, 3 бр. в кутия

Броя

50

6

Белина -обикновена, за цялостна дезинфекция, съдържа до 20 гр. Хлор/л, пластмасова бутила, 1 л.

Броя

1550

7

Душ - гел- хотиелиерски, 15 мл, в плик.

Броя

2200

8

Душ гел за коса и тяло - опаковка от 1 л.

Броя

90

9

Избелващ препарат- за перални машини, разфасовка от 2 л

Литра

110

10

Кислол -обикновен, за дезинфекция и измиване на санитарни възли, мивки, фаянс и канали, пластмасова бутилка, 750 мл.

Броя

940

11

Микроспрей за баня- пълнител,концентриран, аерозолен ароматизатор за въздух с освежаващо действие, 10 мл.

Броя

10

12

Обезмаслител - за миеща прахосмукачка,

Литра

25

13

Обезмасляващ почистващ препарат- помпа , подходящ за премахване на натрупани замърсявания от всички видове повърхности, в опаковка от 750 мл.

Броя

180

14

Омекотител- ароматизатор за тъкани -за перални машини- течен, съвместим с предложения прах/препарат за пране, опаковка от 2 л.

Броя

50

15

Освежител за въздух - спрей, аерозол за освежаване на въздух в помещения, в опаковка - 200 мл.

Броя

240

16

Прах за пране- универсален, подходящ за автоматично и ръчно пране , за бяло и цветно пране, разфасовка - около 0,6 кг.

Броя

300

17

Прах за пране- универсален, подходящ за автоматично и ръчно пране , за бяло пране,

Кг

200

18

Прах за пране- универсален, подходящ за автоматично и ръчно пране , за цветно пране

Кг

170

19

Препарат абразивен течен- за дезинфекция и измиване на фаянсови повърхности, мрамор и теракота; предназначен за отстраняване на трудни за почистване петна и замърсявания; пластмасова опаковка от 500 мл.

Броя

560

20

Препарат миещ за домакински съдове - с активни омекотители, пластмасова бутилка, 500 мл.

Броя

1900

21

Препарат - предназначен почистване на сауни, солариуми, парни бани, масажни маси, фитнес уреди. , 1 л.

Броя

5

22

Препарат абразивен на прах -за почистване на санитарни помещения и фаянсови повърхности, ароматизиран, в опаковка от 500 мл.

Броя

500

23

Препарат за измиване на прозорци - предназначен за измиване на стъкла и гладки повърхности от изкуствени материали; с антистатично действие, да не оставя следи и да създава защитен слой срещу праха и замърсяванич, пластмасова бутилка, 750 мл.

Броя

1600

24

Препарат за марамор - течен, универсален препарат, почистващ в дълбочина, пластмасова бутилка, 750 мл.

Броя

10

25

Препарат за отпушване на канали - прахообразен, разфасовка 0.250 кг.

Броя

250

26

Препарат за паркет и ламинат- течен, да има измиващо и полиращо действие, ароматизиран, подходящ за ежедневна употреба, разфасовка от 750 мл.

Броя

350

27

Препарат за почистване на всички видове кожени повърхности - крем, опаковка от 500 мл.

Броя

230

28

Препарат за почистване на килими, мокети, меки настилки - 500 мл.

Броя

25

29

Препарат за почистване на мебели - опаковка от 750 мл

Броя

900

30

Препарат за пране - течен, за цветно пране,

Литра

150

31

Препарат за съдомиялна машина - гел, 1.5 л.

Броя

30

32

Препарат за съдомиялна машина - гланц, 0.750 мл.

Броя

20

32

Препарат за съдомиялна машина -сол на гранули, опаковка 3 кг,

Кг

40

34

Препарат за текстил/дамаска - за миеща прахосмукачка,

Литра

5

35

Препарат киселинен за плакнене на чинии, чаши и домакински съдове в професионална миеща машина. Хигиенично почиства без следи.Щади декоративни и стъклени повърхности.

Литра

160

36

Препарат концентриран за миене на чинии, чаши и домакински съдове в професионална миеща машина. Не съдържа хлор и фосфати. Хигиенично почиства без следи.Отстранява силни замърсявания.

Литра

180

37

Препарат почистващ - спрей, за почистване на фаянс, теракот, санитарна арматура, душ-кабини, вани 1 л.

Броя

5

38

Препарат почистващ за под, - универсален, течен, поистващ концентрат в различни аромати, да почиства до блясък всички миещи се повърхности, да не оставя петна и лепкавост, пластмасова бутилка, 1,5 л.

Броя

4850

39

Препарат почистващ- паста, за почистване на санитарни помещения и фаянсови повърхности, в опаковка от 500 мл.

Броя

120

40

Препарат против варовик - , за професионална миеща машина,

Литра

200

41

Препарат против плесен- против мухъл, гъбички и дрожди - спрей, 500 мл.

Броя

20

42

Препарат течен за WC -с почистващо, хигиенизиращо и освежаващо действие, за отстраняване на следи от котлен камък, опаковка 750 мл.

Броя

2400

43

Сапун за пране - твърд, калъп около 150 г.

Броя

90

44

Сапун течен с помпа- бял, антибактериален, гелообразен, ароматизиран ,с омекотител, 400 мл.

Броя

740

45

Сапун течен за ръце - бял, антибактериален, гелообразен, ароматизиран, с омекотител, пластмасова бутилка, 5 л.

Броя

1500

46

Сапун течен за ръце - бял, антибактериален, гелообразен, ароматизиран,с омекотител, пластмасова бутилка, 1 л.

Броя

750

47

Сапун тоалетен - ароматизиран, с глицерин и приятен аромат, калъп около 100 г.

Броя

1000

48

Сапун тоалетен - ароматизиран, с глицерин и приятен аромат, калъп около 75 г.

Броя

700

49

Сапун хотелиерски - за еднократна употреба, за ръце и тяло, ароматизиран, в целофанова опаковка- 15 г.

Броя

5200

50

Сода каустик - на люспи, 500 г.

Броя

85

51

Таблетки за съдомиялна машина - за отстраняване на упорити петна от загорели мазнини, опаковка от 40 таблетки.

Броя

100

52

Тел домакинска- финна, 2 бр. в стек.

Броя

140

53

Хлорна вар - 0,5 кг

Броя

50

54

Шампоан хотилиерски -за коса, плик, 15 мл.

Броя

2200

 

II. СРЕДСТВА ЗА ПОЧИСТВАНЕ

 

 

1

Бърсалка за под -лента, от хигроскопична памуна материя, абсорбираща, да не оставя следи

Броя

870

2

Бърсалка за под -ресни/въже, от хигроскопична памуна материя, абсорбираща, да не оставя следи

Броя

1150

3

Гъба домакинска - с абразив, с канал, прибл. размери: 9.5/6.5/4 см,

Броя

3000

4

Дръжка - за бърсалка за под, метална, INOX , универсален накрайник с резба, дължина около 130 см.

Броя

500

5

Дръжка -за четка-метла за под, метална, INOX универсален накрайник с резба, дължина около 130 см.

Броя

260

6

Кофи с цедка (изтисквач) - от здрава пластмаса, кръгла, цветова гама, с удобна дръжка, вместимост около 14 л.

Броя

175

7

Кошче за смет- твърдо, от полипропилен, цветова гама, 12-14 л.

Броя

200

8

Кошче с капак - с повдигащ м-м, пластмаса, 5-8 л.

Броя

75

9

Кърпа домакинска-попивателна,мокра - абсорбираща до няколко пъти своето тегло, около 15х15 см, комплект от 3 бр.

Броя

1250

10

Кърпа от микрофибър- да позволява многократно изпиране, да премахва мазнини, замърсявания, почиства, подсушва и придава блясък на всякакви повърхности

Броя

900

11

Кърпи за прах- универсална , суха и мека, за почистване на прах и замърсени повърхности, размер около 38х38 см, комплект - 3 бр.

Броя

1450

12

Лопатка - метална, домакинска, с къса дръжка

Броя

50

13

Лопатка за смет - пластмаса , с дълга вертикална дръжка

Броя

200

14

Метла -обикновена с дървени дръжки

Броя

100

15

Метла -обикновена

Броя

125

16

Подочистачка със сменяема гъба - с механизъм за изтискване и телескопична дръжка, подходяща за всички видове повърхности - плочки, паркет и др.

Броя

125

17

Ръкавици - домакински, за предпазване на ръцете от агресивни течности, от 100% латекс, водонепромокаеми, плътни, в три стандартни размера: M,L,XL; чифт

Броя

1200

18

Ръкавици - медицински, с талк, не стерилни, за еднократна употреба, размер No 8, 100 бр. в кутия

Броя

200

19

Четка за WC - от пластмаса, комплект с кръгла поставка, цветова гама

Броя

310

20

Четка- метла за под - от изкуствено синтетично влакно, плътна, с универсален накрайник, с резба за поставяне на дръжка

Броя

260

21

Четка за стъкло с дълга дръжка

Броя

50

22

Чували за смет - вместимост 70 л., цвят черен, пакет 20 бр.

Броя

70

23

Чували за смет - вместимост 130 л., цвят черен, пакет 10 бр.

Броя

2000

24

Чували за смет - вместимост 20 л, цвят черен, пакет 30 бр.

Броя

200

25

Чували за смет - вместимост 35 л., цвят черен, пакет от 30 бр.

Броя

4000

26

Чували за смет - вместимост 50 л., цвят черен, пакет 20 бр.

Броя

50

27

Чували за смет - вместимост 80 л., цвят черен, пакет 20 бр.

Броя

60

28

Чували за смет - вместимост, 90 л.,цвят черен, пакет от 10 бр.

Броя

2000

 

III. ХИГИЕННИ МАТЕРИАЛИ-КОНСУМАТИВ

 

 

1

Санитарна лента - за WC чиния, опаковка 500 бр.

Броя

18

2

Сгънати хартиени кърпи - еднопластови за еднократно подусшаване на ръце, бели на цвят, от целулозна хартия, съвместими с дозатор "Hagleithner", пакет 23.5х8 см.

Броя

240

3

Сгънати хартиени кърпи - на пачки, еднопластови за еднократно подусшаване на ръце, (зиг-заг сгъване) бели на цвят, от целулозна хартия, съвместими с дозатор "Live clean", прибл. размери 24.5х23 см.

Броя

300

4

Сгънати хартиени кърпи - на пачки, еднопластови за еднократно подусшаване на ръце, (зиг-заг сгъване)бели на цвят, от целулозна хартия, съвместими с дозатор "Viali", около 22х22 см.

Броя

200

5

Сгънати хартиени кърпи - на пачки ( зиг-заг сгъване), еднопластови за еднократно подусшаване на ръце, бели на цвят, от целулозна хартия, съвместими с дозатор "MEDICLINICS", прибл. размери 23/23/20.

Броя

300

6

Салфетки книжни големи - около 33х33, 1/4 прегъвка, твърди еднопластови, цвят бял, от 100% целулозна хартия, без щампа/печат, 350 бр. в пакет

Броя

650

7

Салфетки книжни малки- около 25х25, 1/4 прегъвка, твърди еднопластови, цвят бял, от 100% целулозна хартия, без щампа/печат 50-70 бр. в пакет

Броя

150

8

Салфетки книжни големи- около 33х33, 1/4 прегъвка, твърди еднопластови, цветни, от 100% целулозна хартия, без щампа/печат 50 бр. в пакет

Броя

100

9

Торбички за прахосмукачка - "Сотеко лео"

Броя

20

10

Чаршаф медицинско руло - 60 см широко, руло

Броя

15

11

Целофанов плик - за чаши от 200 мл., пакет от 500 бр.

Броя

18

12

Хартия домакинска - двупластова, навита на картонена шпула, от бяла нерециклирана хартия, 100% целулоза, руло 10-13 м.

Броя

40

13

Хартия кухненска - двупластова, навита на картонена шпула, от бяла нерециклирана хартия, 100% целулоза, руло около 40 м.

Броя

460

14

Хартия тоалетна - двупластова, цвят бял, 100% целулоза, навита на картонена шпула, приблизително 110-130 г.

Броя

900

15

Хартия тоалетна - двупластова, цвят бял, (80-100%) целулоза, навита на картонена шпула, приблизително 90 г.

Броя

8700

16

Хартия тоалетна - на пачки, с размери 18,6х11,7 см, 250 бр. в пакет.

Броя

1200
  1   2   3

Свързани:

Прокуратура на република българия главен прокурор iconПрокуратура на република българия главен прокурор
София 1000, бул. “Витоша” №2, тел: 02/92 19 601, факс: 02/989 01 10, e-mail: office
Прокуратура на република българия главен прокурор iconГлавен прокурор на република българия
Б и обобщаване резултатите от нея, както и с цел засилване на противодействието срещу организираната престъпност и корупцията, на...
Прокуратура на република българия главен прокурор iconПрокуратура на република българия главен прокурор
На основание чл. 138 т. 4 от Закона за съдебната власт и във връзка със заповед лс №6880/26. 10. 2007г. Гп
Прокуратура на република българия главен прокурор iconВестник „България днес", 31. 05. 2012 г. Зам градският прокурор Божидар Джамбазов пред "България Днес": Вероятно щяхме да осъдим Доктора,  ако беше жив;  Кандидатирах се отново за ръководител на Апелативната прокуратура
Итните и уважавани магистрати в Софийска градска прокуратура, на която е заместник ръководител. Джамбазов оглавява и спецзвеното...
Прокуратура на република българия главен прокурор iconПрокуратура на република българия-главен прокурор заповед
Във връзка с изпълнение решение на Висшия съдебен съвет от 26. 10. 2005г., протокол №31/2005г., относно одобрените "Правила за получаване...
Прокуратура на република българия главен прокурор iconПрокуратура на република българия главен прокурор заповед
На основание чл. 16, ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона...
Прокуратура на република българия главен прокурор iconСтановище за Магдалена Атанасова Лазарова – Проданова кандидат за изборен член на Висш съдебен съвет от квотата на Народното събрание
Лазарова-Проданова е професионален юрист с 15 години стаж като прокурор. Последователно е била прокурор в районна и окръжна прокуратура...
Прокуратура на република българия главен прокурор iconИнформация за дейността на прокуратурата в борбата с корупцията
Христо Манчев – заместник-главен прокурор и ръководител на Върховната касационна прокуратура
Прокуратура на република българия главен прокурор iconПрокуратура на република българия
Допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурса за заемане на длъжността „ съдебен администратор” в администрацията на...
Прокуратура на република българия главен прокурор iconПрокуратура на република българия
За прилагането на закона и дейността на Окръжна прокуратура гр. Монтана,съставните районни прокуратури и разследващите органи през...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом