Изх. № Ц-03-6364/02. 09. 2010г. До г-жа валентина иванова зам. Председател на ус на български финансов форум
ИмеИзх. № Ц-03-6364/02. 09. 2010г. До г-жа валентина иванова зам. Председател на ус на български финансов форум
Дата на преобразуване08.01.2013
Размер44.74 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://bfforum.org/archives/Bulbank_BFF.doc

Изх. № Ц-03-6364/02.09.2010г.


ДО

Г-ЖА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА

БЪЛГАРСКИ ФИНАНСОВ ФОРУМ


E-mail: justusbg@gmail.com


Относно: Проектоиск за неравноправни и нищожни клаузи в индивидуални договори и Общи условия, при които „УниКредит Булбанк” АД предоставя ипотечни кредити.


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ИВАНОВА,


По повод постъпило писмо от Български Финансов Форум в Комисия за защита на потребителите (КЗП) с вх. № Ц-03-6364/14.07.2010г., относно проектоиск за неравноправни и нищожни клаузи в индивидуални договори и Общи условия, при които „УниКредит Булбанк” АД предоставя ипотечни кредити, Ви уведомявам следното:


На 28.07.2010г. е извършен преглед на интернет страницата www.unicreditbulbank.bg относно рекламирането на лихвените условия по потребителски и ипотечни кредити, отпускани от „УниКредит Булбанк” АД. Публикуваната информация от интернет сайта www.unicreditbulbank.bg е снета на хартиен носител и отразена в КП № К-082685 от 28.07.2010г. На 28.07.2010г. е извършена проверка на „УниКредит Булбанк” АД относно рекламирането на лихвените условия по потребителски и ипотечни кредити, публикувани на сайта на банката.

От извършения анализ на публикуваната информация на www.unicreditbulbank.bg при рекламиране на лихвените условия по отпускани потребителски и ипотечни кредити се установи, че за рекламираните потребителски кредити за „Кредит с поръчители”, „Кредит без поръчители” и „Кредит за лица, упражняващи стопанска дейност” са посочени следните лихвени условия: „Годишен лихвен процент, формиран от базисен лихвен процент (пазарен индекс EURIBOR, LIBOR), завишен с надбавка”. За „Кредит с финансово обезпечение”, „Студентски кредит”, „Студентски кредит за студенти от АУБ”, „Овърдрафт по дебитна карта, обезпечен с вземания” и „Овърдрафт с финансово обезпечение” са посочени следните лихвени условия: „Годишен лихвен процент, формиран от базисен лихвен процент (пазарен индекс SOFIBOR, EURIBOR, LIBOR), завишен с надбавка”.

При извършения преглед на публикуваните на интернет страницата на банката „Общи условия, при които УниКредит Булбанк АД предоставя потребителски кредити на физически лица”, съгласно раздел III. „Лихви и комисионни”в т. 9.2. е посочено, че „Базовият лихвен процент по кредитите се формира като сбор от съответния пазарен лихвен индекс, определен в зависимост от валутата на кредита и периода на олихвяване и премия. Банката може едностранно да променя размера на премията по реда, установен в настоящите ОУ.”


За рекламираните на Интернет страницата www.unicreditbulbank.bg ипотечни кредити са посочени следните лихвени условия: „Годишен лихвен процент, формиран от базисен лихвен процент (SOFIBOR, EURIBOR, LIBOR + премия), завишен с надбавка”. В раздел III. „Лихви и комисионни” в т. 9.2. от „Общите условия, при които УниКредит Булбанк предоставя ипотечни кредити на физически лица” е записано, че „Базовият лихвен процент (индекс определен от УниКредит Булбанк АД), по кредитите се формира като сбор от съответния пазарен лихвен индекс, определен в зависимост от валутата на кредита и периода на олихвяване и премия. Банката може едностранно да променя размера на премията по реда, установен в настоящите ОУ.”

На 02.08.2010г. е предоставено становище от „УниКредит Булбанк” АД и уведомление, че пропускът е коригиран още на 28.07.2010г.

Комисията не приема доводите на „УниКредит Булбанк” АД и изразява становище, че публикуваната информация за лихвените условия по потребителски кредити на Интернет страницата www.unicreditbulbank.bg е невярна и е в състояние да въведе в заблуждение средния потребител, тъй като в т. 9.2. от „Общи условия, при които УниКредит Булбанк предоставя потребителски кредити на физически лица” е посочено, че „базовият лихвен процент по кредитите се формира като сбор от съответния пазарен лихвен индекс, определен в зависимост от валутата на кредита и периода на олихвяване и премия. Банката може едностранно да променя размера на премията по реда, установен в настоящите ОУ.” В случая, рекламираните лихвени условия по потребителски кредити, отпуснати от „УниКредит Булбанк” АД, включват и още един компонент „премия”, който не е посочен на Интернет страницата на банката. Рекламирането, че „УниКредит Булбанк” АД предоставя потребителски кредити при годишен лихвен процент, включващ базисен лихвен процент (пазарен индекс SOFIBOR, EURIBOR, LIBOR), завишен с надбавка, показва намерението на „УниКредит Булбанк” АД да използва предлагане на потребителски кредити като способ за привличане на клиенти, без да са информирани потребителите, че има и още една компонента, което представлява нелоялна търговска практика по смисъла на чл. 68в, във връзка с чл. 68г, ал. 4 и чл. 68д, ал. 1 от ЗЗП., тъй като съдържа невярна информация и следователно е подвеждаща или когато по някакъв начин, включително чрез цялостното й представяне заблуждава или е в състояние да въведе в заблуждение средния потребител, дори и ако представената информация е фактически точна относно някое от обстоятелствата, посочени в ал. 2, и има за резултат или е възможно да има за резултат вземането на търговско решение, което той не би взел без използването на търговската практика.


На заседание на Комисия за защита на потребителите, документирано с протокол № 36 от 11.08.2010г. е взето решение, че публикуваната информация за лихвените условия по потребителски кредити на Интернет страницата www.unicreditbulbank.bg на търговеца „УниКредит Булбанк” АД е невярна и е в състояние да въведе в заблуждение средния потребител, тъй като в т. 9.2. от „Общи условия, при които УниКредит Булбанк предоставя потребителски кредити на физически лица” е посочено, че „Базовият лихвен процент по кредитите се формира като сбор от съответния пазарен лихвен индекс, определен в зависимост от валутата на кредита и периода на олихвяване и премия. В случая рекламираните лихвени условия по потребителски кредити, отпускани от „УниКредит Булбанк” АД включват и още един компонент „премия”, който не е посочен на Интернет страницата на банката. Рекламирането, че „УниКредит Булбанк” АД предоставя потребителски кредити при годишен лихвен процент включващ базисен лихвен процент (пазарен индекс SOFIBOR, EURIBOR, LIBOR), завишен с надбавка показва намерението на „УниКредит Булбанк” АД да използва предлагане на потребителски кредити като способ за привличане на клиенти, без да са информирани потребителите, че има и още една компонента, което представлява нелоялна търговска практика.


За установеното нарушение на търговеца „УниКредит Булбанк” АД ще бъде наложена административнонаказателна отговорност и издадена Заповед за забрана прилагането на нелоялна търговска практика по смисъла на Закона за защита на потребителите.


С уважение,

Директор на дирекция

„Защита на икономическите

интереси на потребителите”: /п/

ГЕОРГИ ЕВГЕНИЕВ

Свързани:

Изх. № Ц-03-6364/02. 09. 2010г. До г-жа валентина иванова зам. Председател на ус на български финансов форум iconВалентина Седефчева Учебници и учебни помагала
...
Изх. № Ц-03-6364/02. 09. 2010г. До г-жа валентина иванова зам. Председател на ус на български финансов форум icon10ти юбилеен български финансов ит форум
Десет години бизнес и технологии ръка за ръка в българския финансов свят” се организира вече десетилетие от ict media, правоприемник...
Изх. № Ц-03-6364/02. 09. 2010г. До г-жа валентина иванова зам. Председател на ус на български финансов форум icon     бюлетин на икономическити анализатори от 23 соу към бнк на сес
«Булгаргаз»; председател на Балканска и Черноморска петролна асоциация; председател на управителния съвет на Български атомен форум...
Изх. № Ц-03-6364/02. 09. 2010г. До г-жа валентина иванова зам. Председател на ус на български финансов форум iconОбщинскисъвет елен а
От Общинска администрация участие взеха: кмета на общината г-н Сашо Топалов, зам кмета на общината г-н Йордан Кирчев, секретаря на...
Изх. № Ц-03-6364/02. 09. 2010г. До г-жа валентина иванова зам. Председател на ус на български финансов форум iconЕнергетиката-на къде?
Главен изпълнителен директор на “Булгаргаз”, Председател на Балканска и Черноморска петролна асоциация и Председател на управителния...
Изх. № Ц-03-6364/02. 09. 2010г. До г-жа валентина иванова зам. Председател на ус на български финансов форум iconСлед многократни усилия и настоявания от страна на ръководството на Федерацията на независимите синдикати от земеделието на 11. 2009 г се проведе среща с д-р
Х. в срещата участваха председателят на фнсз светла Василева, Георги Люцканов, председател на синдикалната организация в дп „Кабиюк”,...
Изх. № Ц-03-6364/02. 09. 2010г. До г-жа валентина иванова зам. Председател на ус на български финансов форум iconНационално Движение Екогласност Член на Приятели на Земята Интернешънъл Изх. №04-04/04. 04. 2011
Национално движение „Екогласност”, представлявано от Петър Пенчев – зам председател
Изх. № Ц-03-6364/02. 09. 2010г. До г-жа валентина иванова зам. Председател на ус на български финансов форум icon6. Докладна записка №311/18. 05. 2010г от Виктор Борисов – зам. Кмен на община Несебър, относно отпускане на гориво за специализирано полицейско управление – гр. Бургас
Докладна записка №309/18. 05. 2010г от Иван Гургов – зам. Кмет на община Несебър, относно изменение на решение №896 от Протокол №24/23....
Изх. № Ц-03-6364/02. 09. 2010г. До г-жа валентина иванова зам. Председател на ус на български финансов форум iconНационално Движение Екогласност Член на Приятели на Земята Интернешънъл Изх. №07-25/25. 07. 2011 г
Национално движение „Екогласност”, представлявано oт Петър Пенчев – зам председател, с адрес за кореспонденция: 3400 Монтана, ул....
Изх. № Ц-03-6364/02. 09. 2010г. До г-жа валентина иванова зам. Председател на ус на български финансов форум iconПрограма Сряда – 20. 05. 2009 г
Представител на Български форум на бизнес лидерите, Климентина Рашева – Denkstatt България, Красимира Величкова – изпълнителен директор...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом