Учебна програма за задължителна професионална подготовка по предприемачество и мениджмънт професионално направление: код 345 Стопанско управление и администрация
ИмеУчебна програма за задължителна професионална подготовка по предприемачество и мениджмънт професионално направление: код 345 Стопанско управление и администрация
страница1/3
Дата на преобразуване08.10.2012
Размер271.2 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://www.k-education.at/upload/medialibrary/predpriemachestvo.doc
  1   2   3


МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА


УЧЕБНА ПРОГРАМА


за задължителна професионална подготовка


по ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И МЕНИДЖМЪНТ


ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: код 345 Стопанско управление и администрация


ПРОФЕСИЯ: код 345010 Икономист-мениджър
СПЕЦИАЛНОСТ: код 3450105 Предприемачество и мениджмънт
УТВЪРДЕНА СЪС ЗАПОВЕД № РД – 09 – 878 / 20.6.2005


СОФИЯ, 2005 година


І. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО


Учебната програма е предназначена за професията “Икономист-мениджър” от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл.6 от Закона за професионално образование и обучение, професионално направление Стопанско управление и администрация, професия Икономист-мениджър, специалност Предприемачество и мениджмънт.

Съгласно Учебния план за професионално образование по рамкова програма В в 10, 11, 12 и 13 клас като задължителна професионална подготовка е заложена учебната дисциплина Предприемачество и мениджмънт.

Настоящата програма е изготвена в унисон с включените дисциплини в Учебния план за специалността.


Обучението по Предприемачество и мениджмънт има за цел формиране на предприемаческа компетентност и качества на предприемача, които са от значение за по-нататъшната успешна професионална дейност на учениците, независимо от това дали ще се реализират като самостоятелни предприемачи или като наети в условията на променящия се пазар на труда. В основата на дисциплината са междупредметните връзки. Дидактическата основна цел е генерирането на собствена бизнес идея, нейното разработване от груба концепция до бизнес план и усвояване на знания и умения в областта на мениджмънта. Ето защо съдържанието на програмата е насочено както към преподаване на когнитивни знания по предприемачески теми в структуриран вид, така и към осигуряване на възможност за натрупване на собствен опит.

Предприемаческото мислене и начин на действие изискват формирани личности, които притежават и методическа и социална компетентност, затова често срещани в учебната програма са теми, след които стои израза “Развитие на личността”.


Основни методи на преподаване: За активното участие на учениците в учебния процес се препоръчва съчетание от следните методи на преподаване и учене: лекция, казуси, дискусия, анализ на ситуация, дебати, ролеви игри, работа в екип, планови игри, метод на сценария, метод на водещия текст, работа по проект, самостоятелно проучване, доклади, срещи с предприемачи и др..


Проверка и оценяване на знанията и уменията на учениците: Оценяването е цифрово, при спазване на изизискванията на Наредба № 3 на Министерство на образованието и науката за системата за оценяване. Учениците трябва да са запознати с критериите за оценяване и начините на оценяване още в началото на учебната година. Възможно е оценяване чрез: устно изпитване; тестове; самостоятелно проучване, набавяне и представяне на информация; разработване и представяне на проект – концепция за развитие на собствен бизнес; разработване, представяне и защита на бизнес план и др..


Забележка: Разпределението на часовете по раздели е примерно. Поради разнообразната по съдържание информация, на учителите се предоставя правото да преценят колко часове да отделят за отделните раздели, за нови знания и упражнения в зависимост от качеството и темпа на усвояване на материала.


ІІ. ОБЩ БРОЙ ЧАСОВЕ ЗА УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ


Х клас


І учебен срок: 18 учебни седмици х 2 учебни часа = 36 учебни часа

ІІ учебен срок: 18 учебни седмици х 2 учебни часа = 36 учебни часа


Общо: 72 учебни часа

ХІ клас


І учебен срок: 18 учебни седмици х 2 учебни часа = 36 учебни часа

ІІ учебен срок: 18 учебни седмици х 2 учебни часа = 36 учебни часа


Общо: 72 учебни часа

ХІІ клас


І учебен срок: 18 учебни седмици х 2 учебни часа = 36 учебни часа

ІІ учебен срок: 13 учебни седмици х 2 учебни часа = 26 учебни часа


Общо: 62 учебни часа

ХІІІ клас


І учебен срок: 18 учебни седмици х 3 учебни часа = 54 учебни часа

ІІ учебен срок: 13 учебни седмици х 3 учебни часа = 39 учебни часа


Общо: 93 учебни часа


ІІІ. ТЕМАТИЧЕН ПЛАН


Х клас


Тема №

Наименование на темата

Общо

Нови знания

Упраж-

нения
ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО


18

11

7

1.

Въведение в теорията на предприемачеството

4

3

1

2.

Новаторство.

3

2

1

3.

Предприемаческа политика и предприемачески стратегии.

2

1

1

4.

Предприемаческата идея.

3

1

2

5.

Инструментариум – от анализа до вземането на решения.

6

4

2
ЧОВЕКЪТ КАТО ПРЕДПРИЕМАЧ

22

12

10

6.

Човекът като предприемач.

6

3

3

7.

Предприемачът като лидер.

4

2

2

8.

Комуникативни способности и работа в екип.

6

2

4

9.

Мотивация на предприемача. Поемане на риск.

6

5

1
УСЛОВИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО

30

16

14

10.

Критерии за малко и средно предприятие.

8

5

3

11.

Стартиране на собствен бизнес.

12

6

6

12.

Правни основи при основаване на предприятие.

10

5

5
Резерв:

2


Общо:

72

39

31ХІ клас


Тема №

Наименование на темата

Общо

Нови знания

Упраж-

нения
ОТ БИЗНЕС ИДЕЯТА ДО БИЗНЕС ПЛАНА

10

5

5

1.

Бизнес план – обзор.

2

1

1

2.

Цели на предприятието.

2

1

1

3.

Жизнен цикъл на предприятието.

2

1

1

4.

Проучване и оценка на пазарната активност.

4

2

2
КОМПОНЕНТИ НА БИЗНЕС ПЛАНА

50

25

25

5.

Въвеждаща страница.

2

1

1

6.

Корпоративна идентичност.

3

1

2

7.

PEST и SWOT анализи.

4

2

2

8.

Сегментиране и капацитет на пазара

4

2

2

9.

Конкуренция.

4

2

2

10.

Маркетингов план.

3

2

1

11.

План за продажбите.

4

2

2

12.

Производствен процес и производствен план.

4

2

2

13.

Организация и управление.

2

1

1

14.

Финансови прогнози.

6

3

3

15.

Необходимост от финансиране.

3

2

1

16.

Оценка на риска.

4

2

2

17.

Оценка ефективността на бизнес проекта.

7

3

4
ПРЕДСТАВЯНЕ И ЗАЩИТА НА БИЗНЕС ПЛАН

8

4

4

18.

Презентация. Техники на представяне.

4

2

2

19.

Представяне и защита на изготвения бизнес план.

4

1

3
Резерв:

4


Общо:

72

34

34ХІІ клас


Тема №

Наименование на темата

Общо

Нови знания

Упраж-

нения
МЕНИДЖМЪНТ НА БИЗНЕС ПРОЦЕСИТЕ

22

12

10

1.

Регулиращ кръг на мениджмънта.

2

1

1

2.

Финансов мениджмънт.

4

3

1

3.

Мениджмънт на връзките с клиентите.

2

1

1

4.

Мениджмънт на времето.

2

1

1

5.

Мениджмънт на стреса.

2

1

1

6.

Креативни техники. Техники за вземане на решения.

5

2

3

7.

Опазване на околната среда.

3

2

1

8.

Социална политика на предприятието.

2

1

1
ПЕРСОНАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ

26

16

10

9

Персонален мениджмънт.

2

1

1

10

Планиране потребността от персонал.

2

1

1

11

Търсене на персонал.

6

4

2

12.

Подбор на персонал.

2

1

1

13.

Развитие на персонала.

4

3

1

14.

Управление на конфликти.

2

1

1

15.

Атестиране и оценка на персонала.

2

1

1

16.

Мотивация на персонала. Стимулиране.

4

3

1

17.

Здравословни и безопасни условия на труд.

2

1

1
МЕНИДЖМЪНТ НА КАЧЕСТВОТО

12

7

5

19.

Тотално управление на качеството.

4

2

2

20.

Сертифициране.

8

5

3
Резерв:

2


Общо:

62

35

25
  1   2   3

Свързани:

Учебна програма за задължителна професионална подготовка по предприемачество и мениджмънт професионално направление: код 345 Стопанско управление и администрация iconУчебна програма за задължителна професионална подготовка по икономика на предприятието професионално направление
Стопанско управление и администрация, за специалностите Икономика и мениджмънт и Предприемачество и мениджмънт. В тази програма са...
Учебна програма за задължителна професионална подготовка по предприемачество и мениджмънт професионално направление: код 345 Стопанско управление и администрация iconКонспект по професионална етика професионално направление: код 345 Стопанско управление и администрация
Личностна характеристика и общуеане. Екстраверт и интроверт. Екстрапунтивни и интрапунтивни фрустрационни модели
Учебна програма за задължителна професионална подготовка по предприемачество и мениджмънт професионално направление: код 345 Стопанско управление и администрация iconУчебна програма за задължителна професионална подготовка по компютърна графика (теория)
Учебната програма е предназначена за професионално направление код 214 Дизайн, професия код 214010 Дизайнер, специалност код 2140106...
Учебна програма за задължителна професионална подготовка по предприемачество и мениджмънт професионално направление: код 345 Стопанско управление и администрация iconМинистерство на образованието и науката учебнапрограм а за задължителна професионална подготовка
Електрически измервания е част от задължителната професионална подготовка на учениците по професия код 522010 Електротехник, специалности...
Учебна програма за задължителна професионална подготовка по предприемачество и мениджмънт професионално направление: код 345 Стопанско управление и администрация iconУчебна програма за задължителна професионална подготовка утвърдена със заповед № от г
Учебният предмет Електрозадвижване се изучава в 13 клас и е част от задължителната професионална подготовка на учениците от професионално...
Учебна програма за задължителна професионална подготовка по предприемачество и мениджмънт професионално направление: код 345 Стопанско управление и администрация iconУчебна програма за задължителна професионална подготовка по основи на лесовъдството професионално направление
Механизация на горското стопанство от професионално направление Горско стопанство от Списъка на професиите за професионално образование...
Учебна програма за задължителна професионална подготовка по предприемачество и мениджмънт професионално направление: код 345 Стопанско управление и администрация iconМинистерство на образованието и науката
Учебният предмет Учебна практика: Обработка на материали се изучава в Х клас и е част от задължителната професионална подготовка...
Учебна програма за задължителна професионална подготовка по предприемачество и мениджмънт професионално направление: код 345 Стопанско управление и администрация iconМинистерство на образованието и науката
Учебният предмет Учебна практика: Лабораторна – по електрически измервания се изучава в Х клас и е част от задължителната професионална...
Учебна програма за задължителна професионална подготовка по предприемачество и мениджмънт професионално направление: код 345 Стопанско управление и администрация iconМинистерство на образованието и науката
Туристически мениджмънт е предназначена за професия Фирмен мениджър, специалност Мениджмънт в туризма от професионално направление...
Учебна програма за задължителна професионална подготовка по предприемачество и мениджмънт професионално направление: код 345 Стопанско управление и администрация iconДо членовете на ус на напоо докладназаписк а
Финанси, банково и застрахователно дело”, код 343; “Счетоводство и данъци”, код 344; “Стопанско управление и администрация”, код...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом