Жизнен цикъл на предприятието
ИмеЖизнен цикъл на предприятието
Дата на преобразуване08.10.2012
Размер69.76 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://unicheats.net/files/unwe_files/20091115_unicheats.net_667_95b5.doc
Икономика на предприятието – 14.11.2009 г.


Жизнен цикъл на предприятието


Жизненият цикъл на предприятието включва периода от вземане на решение (от държавата, общината, кооперацията, АД, частни лица) за правната форма на предприятието (вкл. регистрирането му) до вземането на решение за ликвидиране на преедприятието (обявяване в несъстоятелност). Жизненият цикъл на предприятието обхваща/съдържа следните етапи (фази):

 • Създаване на предприятието

 • Фубкциониране на предприятието

 • Развитие на предприятието

 • Ликвидация на предприятието
 1. Създаване на предприятието – основните решения при създаване на предприятието се отнасят за избора на правна форма и за месторазполагането му

а/ избор на правна форма – осъществява се при спазване на следните изисквания (съображения):

 • Законови предписания;

 • Стопански съображения;

 • Рационални лични интереси;

 • Представяне на предприятието според условията на търговския закон;

 • Разпределяне на печалбата;

 • Изискване за публичност - Предприятието трябва периодично да представя своите баланси/отчети за приходи и разходи. Задължително е представянето на информация пред акционерите и трудовия колектив за величината на оборота, структурата на капитала и реализираните печалби/загуби;

 • Относно финансирането на предприятието (става дума за начините за отпускане на кредити и данъчните задължения);

б/ месторазполагане на предприятието:

 • Равнища (нива) на разполагане – изследват се следните нива на разполагане:

 • Международен избор на разполагане

 • Регионален избор на разполагане

 • Вътрешен избор на разполагане (къде в даден географски регион)

 • Вътрешнозаводски избор (как на определеното място да се разположат основните елементи на производствената структура)

 • Фактори – свързани са със съответните разходи относно месторазполагането:

 • Фактори от правен аспект - различните нормативни разпоредби, относно видовете данъци за различните географски райони; трудовоправни норми, строителни норми, наредби и правни разпоредби за търговските предприятия

 • Фактори от географски аспект:

Природни фактори – климат, терен, речна система, почвени особености, количествена и качествена характеристика на ресурсите и енергийни и транспортни възможности

Урбанистични фактори – те определят спецификата на техническата, социалната и екологичната инфраструктури, без които е навъзможно нормалното функциониране на предприятието

 • Социални фактори – брой на населението, структура на трудовите ресурси и възможностите за административно и социално обслужване

 • Чисто икономически фактори

Транспортни разходи (за транспорт на суровини и продукция)

Заплащане на работната сила

Възможности за пласмент на продукцията и конкуренцията

в/принципи на месторазполагане:

 • Приближаване на предприятието към източниците на ресурси

 • Приближаване на предприятието към районите на потребление на продукцията

 • Равномерност при месторазполагането на предприятието – с равномерността на разполагане на предприятията се осигурява заетост на населението и издигане на равнището на индустриално изостаналите райони (тези задачи се решават чрез държавна политика)

г/ функциониране на предприятието

 • Основни моменти на функциониране на предприятието

 • Функционирането на предприятието се разделя на две относително самостоятелни, но взаимозависими две групи процеси: производственостопански и управленски процес

 • Предметът и обектът на производственостопанския процес се свързават с: суровините, материалите, комплектоващите изделия, незавършените изделия, готовата продукция и финансовите средства

 • Предметът и субектът на управленския процес се свързват с проекти, програми, разпоредби, нормативи, инструкции

 • Съдържание на производственостопанския процес – от своя страна се разделя на две различни и често противостоящи групи процеси

 • стоковостопански процес - включва следните етапи: снабдяване на предприятието със суровини и материали, производство на готова продукция и комплектоващи изделия и реализация на продукцията;

 • финансовостопански процес - дефинира се като движение на стойността;

 • Съдържание на управленския процес – от гледна точка на функционирането може да се разгледа като интеграция на ресурсите и задачите за реализиране на организационните цели, Управлението се поставя в зависимост от следните особености на предприятието

 • предприятието е човекомашинна система при доминираща роля на човека;

 • йерархичен характер на предприятието;

 • социален характер на предприятието – на преден план се извежда необходмиостта от съчетаването на различните групи интереси

 • динамичност на предприятието – изразява се в изменение на съдържанието на компонентите на предприятието и връзките между тях; По-конкретно динамичността се изразява в промяната на съдържанието на входа, трансформационния процес и изхода на предприятието, т.е. възникват нови отношения, изменят се връзките и зависимостите в предприятието. Така постепенно се нарушава равновесието в предприятието, което трябва да бъде възтановено на по-друга и качествена основа.

Извод: От гледна точка функционирането на предприятието, управлнието се разглежда като процес на възтановяване на нарушеното равновесие. 1. Развитие на предприятието:

а/ дефиниране на развитието от различни гледни точки:

 • От философска гледна точка – развитието е изменение и движение, но всяко движение и изменение е развитие; Развитието се характеризира с понятията растеж и темп.

 • Развитието от социална гледна точка:

 • От производствена гледна точка – развитието трябва да даде отговор на следните въпроси – Къде да се произвежда, какво да се произвежда, колко да се произвежда, как да се произвежда ?

 • От гледна точка развитието на кадрите – всключва проблемите на оценяване, обучение и мотивиране на персонал;

 • Развитието от други гледни точки: политическо развитие, глобално развитие, биологично развитие и др.

б/ характер на растежа на предприятието

 • Развитието на предприятието е количествен процес, но то включва и качествени изменения, които се поставят в основата на прогресивното развитие

 • Растежът на предприятието с еотличава с ритмичност, т.е. растежът може да бъде стимулиран, засилен, забавен или спрян;

 • Растежът може да бъде трудоемък и капиталоспестяващ или обратното;

в/основни механизми/средства за растеж на предприятието

 • Бизнес комбинации – различни форми за обединение на предприятието. Основна причина за обединяване на предприятията е наличията на големи пазари със силно изострена конкуренция. По-малките предприятия се стремят да догонят водещите предприятия чрез различните форми на правностопанско и стопанско обединяване.

 • Форми на правностопанско обединяване – две или повече предприятия се отказват от своята правна самостоятелност и се обединяват в един правен субект, т.е. в една правне единица. Изследват се следните две форми на правностопанско оформяне:

Обединяване чрез сливане (поглъщане/придобиване) – Тръст (предприятие А се отказва от своята правна самостоятелност, при което предприятие Б придобива неговите имущества и задължения. Предприятие А получава в замяна на своите невалидни А-акции нови Б-акции)

Обединяване чрез новообразуване (Предприятие А и предприятие Б внасят своите имущества и задължения в ново акционерно дружество С, при което те получават в замяна на своите акции нови С-акции). Основният проблем при тази форма е в разменното отношение на двата вида акции, защото то е в зависимост на относителната самостоятелност на двете предприятия.

 • Стопанско обединяване на предприятия

Концерн – концерновосвързаните предприятия са правносамостоятелни предприятия, но икономически са тясно обвързани. Съществуват следните форми на концерна: Концерн при доминиращо влияние на едно от предприятията (единното ръководство се свежда до непрекъснато доминиране на едното предприятие); Концерн при равноправни партньори; Известни са още концерн по препоръка, по уговорка и т.н.

Картел – обединение на правносамостоятелни предприятия на основата на договорни задължения (картелни споразумения). Основната цел на картелните споразумения е ограничаване на конкуренцията относно производство, цени и пазари. Съществуват следните две форми на картел – Картел от низш ранг (в основата му се поставят споразуменията за цените на някои видове продукти); Картел от по-висш ранг (споразуменията се отнасят до количеството на произвежданата продукция и са известни като „квотни картели”);

Консорциум – обединение на правносамостоятелни предприятия, което има временен характер и с еотнася за изпълнението на определени видове сделки (няколко строителни предприятия се обединяват за построяване на канал, след построяването му, консорциумът се разпада)

Франчайзинг – търговецът сътрудничи на предприятието-производител не само по един вид продукт или за продуктова линия, но относно цялостна, завършена маркетингова концепция. Франчайзингополучатлят срещу лизинг има право да ползва наименованието, търговската марка и магазините за продажба на предприятието-производител;


3.Ликвидация на предприятието

а/Причини за ликвидация на предприятието

 • когато се променят условията на стопанисване и на целите на стопансиване на предприятието и се налага промяна на формата на организацията.

 • когато предприятието е част от по-голяма система, която в момента се реорганизира

 • когато предприятието е в изключително лошо финансово състояние

б/стратегии за оцеляване на предприятието:

 • реорганизация – означава коренно организационно преустройство, при което се преминава към една от известните форми на правностопанско и стопанско обединяване

 • реконструкция – преоборудване, модернизиране и преустройство на самото производство

в/подходи за реализиране на стратегиите за оцеляване

 • предприятието се ориентира към производството на един или няколко продукта – този подход може да предизвика повишаване на ефективността на бизнеса на предприятието, но само при условие, че външната среда не се променя;

 • предприятието се ориентира към производството на множество от продукти – този подход не осигурява на предприятието висока ефективност, но той създава възможност за адаптиране към бързопроменящите се условия на външната среда;

Свързани:

Жизнен цикъл на предприятието iconУтвърждавам: Декан на бф
Клетъчен растеж и репродукция. Видове клетъчна репродукция. Клетъчен жизнен цикъл и митотичен цикъл. Периоди на митотичния цикъл...
Жизнен цикъл на предприятието iconУтвърждавам: Декан на бф
Клетъчен растеж и репродукция видове. Клетъчен жизнен цикъл и митотичен цикъл. Регулация на клетъчния цикъл
Жизнен цикъл на предприятието icon1: Жизнен цикъл на проекта или шестте фази на един проект
Европейския съюз (ЕС). В резултат на обучението по този модул се очаква курсистите да могат самостоятелно и/ или в екип да познават...
Жизнен цикъл на предприятието icon4-1 Жизнен цикъл на проекта или шестте фази на един проект
Темата е въвеждаща към модула. Съдържа описание на жизнения цикъл или шестте фази на проекта. Предложените схеми трябва внимателно...
Жизнен цикъл на предприятието iconОбщи положения
Чл. (1) С този закон се уреждат обществените отношения, свързани с отпадъците и тяхното екологосъобразно управление през целия им...
Жизнен цикъл на предприятието iconКонспект по дисциплината „Проектиране на изделия с
Процес на проектиране. Морфология на проектирането. Жизнен цикъл на продукта. Човешкият фактор в проектирането
Жизнен цикъл на предприятието iconМашини и апарати в химическата промишленост
Оптимално време за работа, оптимален експлоатационен срок и жизнен цикъл на машини и апарати
Жизнен цикъл на предприятието iconМашини и апарати в химическата промишленост
Оптимално време за работа, оптимален експлоатационен срок и жизнен цикъл на машини и апарати
Жизнен цикъл на предприятието iconСъобщение на Областния управител на област Сливен Марин Кавръков за медиите
Водата е най-ценното богатство на планетата Земя. Тя е в основата на целия жизнен цикъл и еволюцията на видовите от формирането на...
Жизнен цикъл на предприятието iconПрограмен комитет
Тец и топлоснабдителните системи, от промишлената енергетика, пречиствателни станции за води, занимаващи се с проблемите на пълния...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом