Национална програма за управление на дейностите по отпадъците
ИмеНационална програма за управление на дейностите по отпадъците
страница26/37
Дата на преобразуване08.01.2013
Размер3.4 Mb.
ТипПрограма
източникhttp://www.ecobulcar.com/files/custom/NWMP_2003-2007.doc
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   37

5.3.11.2. Излезли от употреба моторни превозни средства


Прилагането на екологосъобразна система за управлението на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) заема основно място в националната политика по управление на отпадъците. Постигането на това изискване ще бъде допълнително затруднено през следващите години, поради вноса на голям брой автомобили втора употреба и по-дългия срок за използване на МПС в сравнение с този в страните от ЕС.

През месец май 2003 правителството прие Програма за прилагане на Директива 2000/53/ЕС за излезли от употреба моторни превозни средства. Настоящата НПУДО следва основните принципи и целите заложени в програмата за прилагане. Индикативните цели за рециклиране, оползотворяване и повторна употреба на отпадъците от ИУМПС за периода до 2007 г. са както следва:Години

Достигнат минимален % на оползотворяване и повторна употреба на отпадъка от ИУМПС спрямо общия обем натрупани отпадъци от всички ИУМПС към съответната година

Достигнат минимален % на рециклиране и повторна употреба на отпадъка от ИУМПС спрямо общия обем натрупани отпадъци от всички ИУМПС към съответната година

2005

11

10

2006

22

21

2007

27

25Постигането на тези изисквания за рециклиране оползотворяване и повторна употреба е свързано с изпълнението на посочените по-долу мерки.
5.3.11.2.1. Хармонизиране на националното законодателство в областта на ИУМПС с изискванията на европейското законодателство

Приемането на Закона за управление на отпадъците, позволи да бъдат регламентирани задълженията на икономическите оператори (вносители и производители на МПС) да изграждат системи за третиране на масово разпространени отпадъци, в обхвата на които влизат и ИУМПС. Наред с това бяха конкретизирани задълженията на кметовете на общини, на физическите и юридическите лица, административните нарушения, които могат да бъдат извършени от тях, както и глобите/санкциите, които се налагат за съответното нарушение.

Транспонирането на Директива 2000/53/ЕС за излезли от употреба моторни превозни средства налага приемането на актуализирана Наредба за условията и реда за намаляване на замърсяването с отпадъци от моторни превозни средства, която да замени действащото към момента законодателство. Ще бъдат направени и промени в Наредба І-45/2000г. на МВР за отчетността на МПС с оглед осигуряване на съвместимост между двете наредби.

За обезпечаване прилагането на законодателството, до 30.06.2004 г., ще бъдат разработени правила за изразходване средствата по програмите за финансиране от ПУДООС, на дейностите с ИУМПС.
5.3.11.2.2. Осигуряване на достатъчен административен капацитет в компетентните органи, ангажирани с контрол по прилагане на ИУМПС

Следва да се реализират няколко групи административно-организационни мерки, които са много важни за достигане крайните цели на програмата.

Назначаване на допълнителен персонал в РИОСВ и МОСВ в отделите и секторите по управление на отпадъци, който да бъде отговорен за управлението на дейностите по третиране на ИУМПС. Експертите, ангажирани с изпълнението на изискванията на Наредбата за третиране на отпадъците от ИУМПС, трябва да бъдат обучени за издаването на разрешения, поддържане на информационната система, свързана с тези дейности, контрол по изпълнението на изискванията на нормативната база, докладване на събраната информация на съответните органи.

Обучение на компетентните държавни и общински органи в следните основни области:

 • изисквания на нормативната уредба и отговорности;

 • инспектиране и контрол за спазване изискванията на Наредбата;

 • поддържане на информационните системи за МПС и ИУМПС;

 • докладване до ЕК;

 • създаване на централен и регионални регистри с информация за задължените по Наредбата лица за достигане количествените цели на Наредбата за ИУМПС;

 • контрол на пазара за спазване на изискванията към пусканите на пазара части за МПС;

Информационното осигуряване на администрирането на процеса, което включва:

 • разработване и внедряване на национална информационна система за ИУМПС и отпадъците от ИУМПС, която да обхваща МОСВ, РИОСВ, МВР-ДНСП–КАТ, техните регионални поделения и общините;

 • разработване и внедряване на единна система за МПС между МВР-КАТ; Агенция “Митници” ; МФ - данъчната администрация; общините;

 • подготовка за докладването пред ЕК, съгласно изискванията на Директивата по докладването и Директива 2000/53/ЕС за излезлите от употреба моторни превозни средства.

Основните мерки, свързани с контрола на задължените по Наредбата лица, са:

 • преглед на текущия режим за инспекции, така че да се очертаят необходимите подобрения;

 • разработване на методически указания за контролните органи с цел улеснение на тяхната контролна дейност и унифициране и стандартизиране за територията на страната;

 • планиране на инспектирането чрез разработване на годишни планове;

 • координиране на действията на различните контролни органи – РИОСВ, КАТ-пътна полиция, общински инспекторат и полиция.
5.3.11.2.3. Създаване на специализирана Организация за оползотворяване на ИУМПС

Организацията за оползотворяване на ИУМПС (ООИУМПС) може да бъде създадена от вносители/дистрибутори на нови автомобили и на автомобили втора употреба, лица, притежаващи разрешение за разкомплектоване на ИУМПС, рециклиращи предприятия, ползващи като суровини, генерирани от разкомплектованите ИУМПС отпадъци и други засегнати лица.

Създаването на ООИУМПС може да бъде нормативно регламентирано в новата Наредба за ИУМПС, която ще бъде приета през 2004 г.

Най-общо се очаква ООИУМПС да:

 • администрира и управлява цялата схема за третиране на ИУМПС;

 • поеме от името на своите членове общо изпълнение на индивидуалните им задължения, произтичащи от нормативната уредба;

 • осъществява връзка с компетентните държавни органи по повод прилагане на законодателството и инспекции на обекти, занимаващи се с операции по очистване, разкомплектоване и друг вид третиране;

 • насърчава повторна употреба и рециклиране на резервни части и материали от разкомплектоване на МПС, да извършва мониторинг и насърчава постигането на целите за повторна употреба, оползотворяване и рециклиране;

 • сверява специфичните данни за дейностите, свързани със схемата;

 • да поддържа информационна система за всички дейности, свързани с третирането на ИУМПС.

Счита се, че изпълнението на целите на Директивата чрез обединение в специализирана организация би било значително по-лесно, отколкото индивидуалното изпълнение на ангажиментите на всички задължени лица. По този начин ще се улесни контролът, инспектирането и информационното осигуряване.


5.3.11.2.4. Осигуряване на достатъчен капацитет от съоръжения и инсталации за събиране, съхранение, разкомплектоване и оползотворяване на ИУМПС

За постигане целите на националното законодателство и Директивата 2000/53/ЕС за излезли от употреба моторни превозни средства е необходимо предприемането на действия, които да осигурят увеличаването на техническия капацитет на страната за справяне с голямото количество натрупани до момента ИУМПС.

За целта освен чрез предприетите нормативни и административни мерки е необходимо изграждане на центрове за разкомплектоване на ИУМПС. Тези центрове ще осигуряват обработването на около 16 000 автомобила годишно, като тяхното разположение ще е съобразено с натрупването на автомобили в отделните региони.

За постигане на техническите параметри, свързани с целите на Директивата, е необходимо също така и ползването на средствата, акумулирани в ПУДООС от постъпващите такси, за изграждането на съоръжения за оползотворяване на неметалните отпадъци в ИУМПС. За целта следва да се изградят съответните мощности за оползотворяване на отпадъците от гуми и гумени ленти, пластмаси, текстил, кожи, изолации и др., което е свързано с изпълнението и на други директиви от сектор “Управление на отпадъците” и съответното българско законодателство.

Необходимо е изграждане на площадки за временно съхранение на ИУМПС, които да осигурят подходящи условия за съхранение на ИУМПС до предаването им за разкомплектоване. Автомобилите ще се събират в площадките за временно съхранение, на територията на съответната община, и след това ще бъдат предавани в центровете за разкомплектоване, които ще бъдат съоръжени със специализирани инсталации за демонтаж.

Малките центрове за събиране и разкомплектоване – бившите автоморги, трябва да приспособят техническите си условия в съответствие с изискванията на Наредбата и условията на издаденото разрешително за третиране на отпадъците.


5.3.11.2.5. Осигуряване на механизми за финансиране на дейностите по събиране, разкомплектоване, рециклиране и оползотворяване на ИУМПС

Финансирането на дейностите за постигане на поставените цели ще се осъществява основно от два източника:

1. Положителният финансов резултат на отделните фирми от разкомплектоване на излезлите от употреба автомобили, което се постига от продажбата на части и агрегати втора употреба и предаването на скрап.

2. Финансиране на дейностите от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околна среда – чрез продуктовите такси, за финансово обезпечаване на националната система за третиране на ИУМПС.

В началото на действието на НПУДО основно значение ще имат източниците по точка едно, а от 2004 г. ще започнат да преобладават източниците по т. 2. Финансирането от ПУДООС ще се планира и осъществява по отделни програми, които включват, както финансиране на инвестиционни (капиталови), така и на оперативни разходи. Полученият финансов ресурс ще бъде разпределен по следните основни направления:

 • изграждане на два центъра за разкомплектоване на автомобили – на обща стойност 20 млн.лв., като дейностите ще стартират през 2004 г. и ще бъдат приключени през 2005 г.;

 • реализиране на общински проекти за постигане целите, поставени в националното законодателство;

 • провеждане на информационна кампания за обучение на населението и стопанските субекти, включително операторите на центровете за разкомплектоване, за правилно прилагане дейностите с ИУМПС;

 • отпускане на безлихвени кредити за подпомагане на частни предприемачи, желаещи да подобрят условията за разкомплектоване на автомобили в своите центрове, с цел постигане на пълно съответствие с изискванията на нормативната уредба;

 • разработването на информационна система и обучение за работата с информационната система, включваща всички отговорни институции. Системата ще включва разработването на софтуер и неговото разпространение до институциите и частните компании, които имат задължения по информационното обезпечаване на докладването по дейностите, свързани със задачата.


1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   37

Свързани:

Национална програма за управление на дейностите по отпадъците iconОбщинапопов о отче т за изпълнение на програмата за управление на дейностите по отпадъците в община попово за 2010 година
Общинската програма за управление на дейностите по отпадъците е разработена на основание на изискванията на чл. 79 от Закона за опазване...
Национална програма за управление на дейностите по отпадъците iconОбщинапопов о отче т за изпълнение на програмата за управление на дейностите по отпадъците в община попово за 2011 година
Общинската програма за управление на дейностите по отпадъците е разработена на основание на изискванията на чл. 79 от Закона за опазване...
Национална програма за управление на дейностите по отпадъците iconНа заседанието отсъства г-н Владимир Янков Областен управител на Област Силистра
Общо събрание, имащо за цел създаване на Регионално сдружение за управление на отпадъците на общините, включени в регион Русе съгласно...
Национална програма за управление на дейностите по отпадъците iconПрограма за управление на отпадъците
Програмата за управление на дейностите по отпадъците се разработва на основание на изискванията на чл. 79 от Закона за опазване на...
Национална програма за управление на дейностите по отпадъците iconПрограма за управление на дейностите по отпадъците
Актуализирана програма за управление дейностите по отпадъци е приета от Общински съвет – Берковица, с решение №194, Протокол №7/20....
Национална програма за управление на дейностите по отпадъците iconПрограма за управление на дейностите по отпадъците
Актуализирана програма за управление дейностите по отпадъци е приета от Общински съвет-Берковица, с решение № Протокол № / г
Национална програма за управление на дейностите по отпадъците iconОбщинска програма за управление на дейностите по отпадъците
Основни принципи и цели в стратегията за управление на отпадъците на ес очаквани промени в законодателната рамка и политиката на...
Национална програма за управление на дейностите по отпадъците iconКъм Националната програма за управление на дейностите по отпадъците 2003 2007
Изпълнение на мерките, предвидени в плана за действие за 2005 г към Националната програма за управление на дейностите по отпадъците...
Национална програма за управление на дейностите по отпадъците iconЗа организацията и финансирането на дейностите по управление на отпадъците в община смядово
Правата и задълженията на физическите и юридическите лица, учрежденията и организациите и взаимоотношенията между тях при осъществяването...
Национална програма за управление на дейностите по отпадъците iconПрограма за управление на дейностите по отпадъците на територията на община разлог програмата е приета от обс- гр. Разлог, с Решение №4/29. 01. 2009г
Програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на община разлог
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом