Закон за опазване на околната среда, дв бр. 91/25. 09. 2002 г
ИмеЗакон за опазване на околната среда, дв бр. 91/25. 09. 2002 г
страница1/16
Дата на преобразуване08.01.2013
Размер2.67 Mb.
ТипЗакон
източникhttp://eea.government.bg/bg/nsmos/air/roukav/obshtini/vidin/Programme_Vidin.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16I.Въведение


 1. Основание за разработване на програмата

Основание за разработването на “КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА НИВАТА НА ЗАМЪРСИТЕЛИТЕ И ДОСТИГАНЕ НА УСТАНОВЕНИТЕ НОРМИ В РАЙОН ЗА ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ-ВИДИН, С ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ ОБЩИНА ВИДИН” е ДОГОВОР от 07.05.2003 г между Община Видин и “ДАНГО КОНСУЛТ” ЕООД, гр.София (вж.Приложение №1).

От Община Видин е предоставено ЗАДАНИЕ за разработване на Комплексната програма, утвърдено от председателя на Програмния съвет за оценка и управление на КАВ в Община Видин.

Заданието (вж, Приложение №2) е разработено в отговор на писмо №32-00-618/01.11.2001 г. от РИОСВ Монтана, с което се уведомява Община Видин, че следва да предприеме необходимите действия за изготвяне и приемане на програма за намаляване на нивата на атмосферните замърсители и достигане на съответните норми в нормативно определени срокове.

Настоящата програма е разработена съгласно изискванията на чл. 30 от “НАРЕДБА №7/03.05.1999 г за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух” в Община Видин, писмо №32-00-618/01.11.2001 г на РИОСВ Монтана, с което уведомява Община Видин да предприеме действия за изготвяне и приемане на общинска програма за намаляване на нивата на атмосферните замърсители и достигане на съответните норми в нормативно определените срокове.


2. Нормативно основание за разработката

Нормативно разработката е регламентирана с :

 • Закон за опазване на околната среда, ДВ бр.91/25.09.2002 г

 • Закон за чистотата на атмосферния въздух, ДВ бр.46/1996 г.

 • Инструкция за разработване на програми за намаляване на емисиите и достигане на установените норми за вредни вещества, в райони за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух, в които е налице превишаване на установените норми.

 • Наредба № 2 за норми за допустими емисии (концентрации в отпадъчни газове) вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници ДВ бр.51/1998г., изм. и доп. ДВ бр.34/1999 г.

 • Наредба № 7 за оценка и управление качеството на атмосферния въздух, ДВ бр.45/1999г.

 • Наредба № 8 за норми за озон в атмосферния въздух, ДВ бр.46/1999 г.

 • Наредба №9 за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици и олово в атмосферния въздух от 03.05.1999 г, бр.46/1999 г.

 • Наредба № 14 за норми за пределно допустими концентрации на вредни вещества в атмосферния въздух на населените места, МЗ и МОСВ, ДВ бр.46/1999г., изм. и доп. ДВ бр.34/1999г, изм. и доп. ДВ бр.8/2001 г

 • Наредба №16 от 12.08.1999 г за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на горива., бр.75/1999 г3. Цели на разработката Основните цели на настоящата разработка са да се анализира по наличната информация състоянието на атмосферния въздух в Община Видин, да се установят причините за нарушение на нормите за КАВ, чрез анализ на източниците на замърсяване и покомпонентен анализ на замърсителите от всеки източник и да се разработи програма за намаляване на замърсяването на атмосферния въздух за достигане на установените норми.

За да бъде реализирана програмата следва да се създаде в Община Видин действена система за управление на качеството на атмосферния въздух.

 1. Стадии на разработката

Стадиите на разработката са показани на схемата, която следва.

Основната идея на етапите на разработката е:


 • Установяване,по данни от преки измервания, на замърсяването на приземния слой на атмосферата в местата на пробовземания и/или от друга налична информация, базирана също на преки измервания.

 • След анализиране на наличната информация за замърсяване на приземния слой, дефиниране на нивото на замърсяване, както и тенденциите в изменението на КАВ за отминал период от пет години. По този начин следва да бъде направена “анамнеза” на замърсяването на въздуха. Това ще даде и възможност за очертаване на границите на замърсен в една или друга степен.

 • След “анамнезата” следва да бъде направен анализ, за причините и механизмите по които става замърсяването на въздуха с посочване на статичните и динамичните фактори, които играят основна роля при замърсяването (оборудване, състав на суровини, материали и горива, протичащи технологични процеси и отпадъчни продукти в газова фаза)

 • Дефиниране нивото на емисиите на вредни вещества, както по сектори (енергетика, промишленост, транспорт, битов сектор и пр.) така и по видове, ще даде отговор за формирането на наднормени концентрации, както и вероятните места на тяхното появяване. Разглеждането на емисиите за отминал период от пет години ще даде представа за тенденциите в изменението на емисиите, а от там и на замърсяването на атмосферния въздух.

 • Анализа на разсейването на вредните вещества, с отчитане влиянието на релефа и климатичните фактори на района, ще покаже, причините за високите концентрации на замърсителите и евентуалните места, където те биха попаднали.

 • Определяне на зоните със замърсен въздух и ниво на замърсяване в тях.

 • Засегнато населени в зоните със замърсен въздух.

 • Комплексна оценка на КАВ в Община Видин. Тя следва да даде основните насоки, при определяне на необходимите мерки за подобряване на качеството на атмосферния въздух.

 • Дефинитане на мерките за намаляване на замърсяването на атмосферния въздух и привеждането му в съответствие с нормативната уредба в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план

 • График за изпълнение на мерките

 • Система за управление на КАВ, като гаранция за спазване на графика за изпълнение на предложените мерки

 • Прогноза за изменение на качеството на атмосферния въздух след прилагане на Програмата.II. Обща информация: тип на района (град, промишлен или селски район); площ, население


 1. Тип на района


Районът на Община Видин е селски е селски с две с два индустриални района – гр.Видин и с.Кошава.


 1. Площ на Община Видин


Общата територия на Общината обхваща 501 281 дка, от които змеделска площ - 374 416 дка, горски фонд - 44 011 дка, населени места - 43 693 дка, и водни площи 33 506 дка.

Населените места в община Видин са 33, на обща площ, както беше споменато по-горе 43,693 дка или 8,7 % от територията. Те са разположени предимно на равнинен терен и имат основно компактен характер.


 1. Население на Община Видин


Селищната мрежа на Община Видин се състои от два града и 31 села. Центърът на общината - гр.Видин, е от II-ри функционален тип. Общият брой на населението по данни от 1997 г. е 83995, от които 65 168 -градско население, а 18 707 - селско население.

Град Видин е с население 61968 жители, а с. Кошава с около 800 жители


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Свързани:

Закон за опазване на околната среда, дв бр. 91/25. 09. 2002 г iconЗакон за изменение и допълнение на закона за опазване на околната среда (ДВ, бр. 91 От 2002 Г.)
В чл. 61, ал. 5, т. 5 след думите "биологичното разнообразие" се добавя "Закона за защита от шума в околната среда"
Закон за опазване на околната среда, дв бр. 91/25. 09. 2002 г iconПрограма за опазване на околната среда
Програмата е разработена в съответствие с чл. 79, алинея 1 от Закона за опазване на околната среда в съответствие с Указанията на...
Закон за опазване на околната среда, дв бр. 91/25. 09. 2002 г iconЗакон за изменение и допълнение на закона за опазване на околната среда (обн., Дв, бр. 91 От 2002 Г.)
В чл. 12, ал. 2 след думите "Към риосв" се добавя "и Изпълнителната агенция по околна среда"
Закон за опазване на околната среда, дв бр. 91/25. 09. 2002 г iconЗакона за опазване на околната среда /зоос
Закона за опазване на околната среда /зоос/, (обн. Дв, бр. 91/2002 г., изм и доп. Дв, бр. 31/2007 г.)и не подлежи на задължителна...
Закон за опазване на околната среда, дв бр. 91/25. 09. 2002 г iconЗакона за опазване на околната среда
Закона за опазване на околната среда /зоос/, (обн. Дв, бр. 91/ 2002 г., посл изм и доп. Дв, бр. 52/2008 г.) и чл. 4 от Наредбата...
Закон за опазване на околната среда, дв бр. 91/25. 09. 2002 г iconПрограми за опазване на околната среда структура и съдържание на общинските програми за опазване на околната среда
Съгласно чл. 79, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, кметовете на общините разработват програми за опазване на околната...
Закон за опазване на околната среда, дв бр. 91/25. 09. 2002 г iconПрограма за опазване на околната среда
Програмата за опазване на околната среда на община Бяла се разработва на основание чл. 79, ал. 1 от Закона за опазване на околната...
Закон за опазване на околната среда, дв бр. 91/25. 09. 2002 г iconПрограма за опазване на околната среда
Приемането на Програмата за опазване на околната среда в Община Мадан се налага поради изтичането срока на действие на съществуващата...
Закон за опазване на околната среда, дв бр. 91/25. 09. 2002 г iconПрограма за опазване на околната среда
Приемането на Програмата за опазване на околната среда в Община Мадан се налага поради изтичането срока на действие на съществуващата...
Закон за опазване на околната среда, дв бр. 91/25. 09. 2002 г iconПрограма за
Програмата е разработена на основание чл. 79, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда в съответствие с указанията за общините...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом