Доклад за дейността на областна администрация велико търново
ИмеДоклад за дейността на областна администрация велико търново
страница1/5
Дата на преобразуване08.01.2013
Размер454.73 Kb.
ТипДоклад
източникhttp://www.vt.government.bg/documents/DokladZaDeynosttaNaOAVT_2009.doc
  1   2   3   4   5
Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ДОКЛАД

ЗА ДЕЙНОСТТА НА

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ЗА 2009 ГОДИНА


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,


При встъпването си в длъжност, новият ръководен екип на Областна администрация си постави като основен приоритет превръщането на област Велико Търново в европейски регион и създаване на условия за подобряване качеството на живот и високо самочувствие на гражданите, живущи в него.

За постигането на този важен приоритет, формулирахме няколко стратегически цели: постигане на икономически растеж и развиване на конкурентноспособност, подобряване на социалния статус на гражданите и създаване на благоприятна и здравословна среда на живот, създаване на институционална среда като база за Устойчиво развитие.

Половингодишният период, през който новият управленски екип ръководи Областна администрация, може да бъде определен като време на комплексен анализ и оценка на съществуващото състояние на областта За този период изведохме и обобщихме основните проблеми, набелязахме конкретни мерки и формулирахме инструментариум за осъществяването на стратегическите цели. Следващите месеци и години ще бъдат период на креативната работа, на инициативността и на поемането на отговорност за подобряване живота в териториалната единица. За в бъдеще ще привлечем специалисти и изградим на екипи, които да провеждат ефективни секторните политики, да развиват ново мислене и осъществяват важни за региона проекти.

Нашият екип работи още по създаването на оптимална инвестиционна среда и атрактивен бизнес-климат, за развиване на основните отрасли в региона - земеделие и туризъм, за увеличаване научния и технологичен капацитет и др.

Като основни принципи на управление, които прилагаме са прозрачност, откритост, диалогичност, системност, демократичност и т.н., като дейността е подчинена на интереса на гражданите. В този смисъл ще търсим взаимодействието със структурите на гражданското общество, неправителствения сектор, медиите, браншовите и синдикални организации.

И занапред Областна администрация Велико Търново ще е отворена за добрите идеи, за полезните практики, за оригиналните предложения и проекти, свързани с реализацията на стратегическите цели на институцията във връзка с подобряване живота на гражданите на териториалната единица.


ДОЦ. Д-Р ПЕНЧО ПЕНЧЕВ

Областен управител

на област Велико Търново


Основните приоритети на Областна администрация Велико Търново за 2009 г. бяха:


 • Подкрепа и съдействие за повишаване на доходите и качеството на живот на населението в региона.

 • Подкрепа и съдействие за подобряване на бизнес климата и потенциала за растеж в област Велико Търново. Изграждане на дейностите, свързани с е-управление

 • Съдействие и координация за образование, обучение и изграждане на икономика на знанието.

 • Съдействие и контрол за повишаване на качеството и достъпа на здравните услуги и на тяхната ефективност на територията на областта.

 • Повишаване на мерките за сигурност на населението и ефективно управление при кризи. Подобряване координацията между институциите при изпълнение на Закона за управление при кризи и Закона за защита при бедствия.

 • Ефективно управление на бюджета и държавната собственост на територията на областта.


1. Подкрепа и съдействие за повишаване на доходите и качеството на живот на населението в региона


1.1. Подкрепа и разработване на проекти, насочени към намаляване на безработицата на територията на област Велико Търново

   1. Координация и контрол на националните програми на Министерство на труда и социалната политика. Дейност на Постоянната комисия по заетост

През 2009 г. Областна администрация осъществи координация и контрол на редица национални програми на Министерство на труда и социалната политика. Постоянната комисия по заетост е провела 8 заседания, на които са разглеждани въпроси свързани със заетостта и социалната политика в областта.

 • Разгледано и съгласувано бе предложението от Дирекции „Бюро по труда” за провеждане на 48 професионални обучения на 877 безработни лица по различни специалности и обучение за придобиване и усъвършенстване на ключови компетентности по чужди езици и компютърни компетентности на общо 488 лица.

 • Разглеждани и съгласувани са подадените декларации от работници и служители за компенсиране на въведено непълно работно време в секторите „Индустрия” и „Услуги”. При реализацията на обявените две процедури в област Велико Търново са се възползвали 23 фирми от областта, изплатени са компенсации на общо 1153 лица на стойност 385 104 лева.

 • Разгледани бяха представените от Общините в областта общо 13 регионални програми за заетост, които бяха одобрени и изпратени в Министерството на труда и социалната политика с предложение за включване в Националния план за действие по заетостта 2010 г. В резултат на това, в Националния план за действие по заетостта 2010 година, са включени 3 програми на общини от област Велико Търново – Златарица, Лясковец и Павликени, с които се предвижда разкриване на 42 работни места, а за обезпечаването им са необходими общо 88 200 лева.

 • Беше извършен анализ на реализираните от общините проекти по програма „Асистенти на хора с увреждания” (за дейността „Социален асистент” ) и регионални програми през 2008 г.

 • Бяха съгласувани 13 проекта за осигуряване на заетост на 208 безработни лица на обща стойност 257 088 лева по Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост”.

Средногодишното ниво на безработица в областта през 2009 г. е 8,11% (при 6,76% за 2008 г.) като нивото през месец декември 2009 г. достигна своя пик от 9,50% ( при 6,90% за декември 2008 г.) като резултат от задълбочаващата се финансова и икономическа криза.

1.1.2. Разработване на проекти от Областна администрация – Велико Търново по програми, финансирани от Министерство на труда и социалната политика

През 2009 г. в Областна администрация – Велико Търново по програма „Старт в кариерата” започнаха работа двама младежи с висше образование

Продължи изпълнението на проект „Различни възможности – равен шанс”, с който Областна администрация кандидатства пред Агенцията за хората с увреждания през 2008 г. Извършен бе одит за изпълнението на проекта от представител на Агенцията, като нередности не бяха констатирани. По този проект продължават работа назначените по програма на Министерството на труда и социалната политика „Заетост и обучение на хора с увреждания” – 3 лица с увреждания.

1.1.3. Координация чрез Областния съвет за сътрудничество по етнически и демографски въпроси за реализиране на активен диалог с неправителствените организации за приобщаване и интегриране на малцинствата в икономическия, социалния и културен живот на страната

Във връзка с изготвянето на отчетите за работата на Националния съвет за сътрудничество по етнически и демографски въпроси, Областна администрация предостави информация за постигнатите резултати по проекти, финансирани от програма ФАР, които са изпълнявани на територията на областта и са насочени към интеграция на уязвими малцинствени групи.

За извършване на мониторинг и координация по изпълнението на Националния план за действие по инициативата „Десетилетие на ромското включване 2005-2015 г.”, Областна администрация – Велико Търново предостави информация за стратегиите и плановете на общините от Област Велико Търново в рамките на Националния план.

Заместник областният управител г-жа Любомира Попова бе избрана за член на Управителния съвет на Неформалната експертна мрежа по време на националната конференция на тема „Стратегическо партньорство за пълноценна интеграция на имигрантите в българското общество”.

Форумът се проведе на 3 и 4 декември 2009 г. в гр. София и е свързан с проекта BG EIF 2008/01 с едноименно название, който се финансира от Европейския фонд за интеграция на граждани на трети държави. Проектът се реализира от Комисията за защита от дискриминация и Български съвет за бежанци и мигранти. Основната му цел е да изгради ефективен механизъм за координация, комуникация и сътрудничество между институциите, гражданското общество и имигрантите за пълноценното им включване в социалния и културния живот на страната. Един от основните документи е приетата през 2008 г. Национална стратегия по миграция и интеграция /2008-2009 г/, в която са определени стратегическите цели и направления на политиката по миграция и интеграция на Република България. Като член на Управителния съвет на Националната експертна мрежа по проекта, г-жа Попова бе избрана в състава на работната група по образование.

1.1.4. Координация и преглед на социалните услуги на територията на областта

През 2009 г. по инициатива на заместник областните управители г-жа Изабела Чорбаджиева и г-жа Любомира Попова, съвместно с Регионална дирекция “Социално подпомагане”, гр. Велико Търново бе организирана среща, в която участваха ресорни заместник-кметове от десетте общини, директорите на дирекции “Социално подпомагане”, представители на Отделите за закрила на детето, неправителствени организации и др. Форумът имаше за цел да представи проекта „Разширяване модела на приемната грижа във Велико Търново” на фондация „Международна социална служба – България”, да дискутира проблеми в сектора и да подготви изработването на Регионална стратегия на социалните услуги до 2013 г. Проектът предвижда разкриване на Областен център по приемна грижа във Велико Търново, който да обслужва осем области в България. Целта на проекта е до юни 2011 г., като броят на приемните семейства в областта да достигне 60.

1.1.5 Дейност на Областната комисия за обсъждане на промени в областната транспортна схема

През 2009 г. бяха проведени две заседания на Областната комисия за обсъждане на промени в областната транспортна схема. По предложение на кмета на община Велико Търново са утвърдени промени в маршрутните разписания на междуобщинските автобусни линии: Велико Търново – Дичин – Павликени, Велико Търново – Хотница – Павликени и Велико Търново – Паскалевец – Павликени.


По предложение на кмета на община Сухиндол бе утвърдена нова междуобщинска автобусна линия Велико Търново – Сухиндол.


2. Подкрепа и съдействие за подобряване на бизнес климата и потенциала за растеж в област Велико Търново


2.1. Дейности по реализиране приоритетните цели на Стратегията за развитие на областта

2.1.1. Засилване координиращата роля на Областния съвет за развитие за оптимизиране възможностите за социално-икономическо развитие на област Велико Търново и подобряване на бизнес климата в областта

През месец септември 2009 г. беше организирана работна среща с представители на синдикати, работодатели и териториалните структури на съответните министерства. Целта на срещата беше да се сформира Областен съвет за тристранно сътрудничество за съвместно разрешаване на трудови и социални проблеми. На работното заседание присъства и вицепремиерът и министър на финансите г-н Симеон Дянков в качеството си на председател на Националния съвет за тристранно сътрудничество.

Областният управител бе избран за представител на Регионалния съвет за развитие в Комитета за наблюдение на оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” и за заместник-председател на Комитета за наблюдение по оперативна програма „Транпорт”.

Експерти от Областна администрация изготвиха становище по Актуализирания документ за изпълнение на регионалния план за развитие на Северен централен район 2009-2013 г.

Взехме участие в междуведомствена работна група за разработване на „Позиция на България за участие в Стратегия на Европейския съюз за развитие на Дунавското пространство” на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Разработването на Стратегия за развитието на Дунавското пространство е нова инициатива на Европейския съюз, която следва методиката на одобрената Стратегия за развитие на Балтийския регион.

Междуведомствената работна група ще предлага приоритети, ключови проекти, план за действие и финансова рамка за подготовка и ефективно участие на страната в осъществяването на Дунавската стратегия.


2.1.2. Реализирани проекти от общините на територията на област Велико Търново за усвояване на средствата от Кохезионния и Структурните фондове на Европейския съюз


През 2009 г. на територията на област Велико Търново са реализирали или са в процес на реализация 44 проекта на обща стойност 99 220 941лв.

По програми разпределението на проектите е както следва:

 • Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – 21 бр.

 • Оперативна програма „Административен капацитет” – 2 бр.

 • Оперативна програма „Околна среда” – 4 бр.

 • Оперативна програма „Регионално развитие – 8 бр.

 • Програма за развитие на селските райони – 9 бр.

Някои от по-значимите инфраструктурни проекти на територията на област Велико Търново са:

 • „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на територията на гр. Велико Търново” на стойност 43 898 636 лева, по Оперативна програма „Околна среда”;

 • „Изграждане на канализация и доизграждане на водопровод с. Първомайци” на стойност 12 709 412,37 лева, по Оперативна програма „Околна среда”;

 • „Реконструкция на общинска пътна мрежа I етап” на община Горна Оряховица на стойност 4 215 640 лева, по Оперативна програма „Регионално развитие”;

 • „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура на територията на община Велико Търново” на стойност 6 000 000 лева, Оперативна програма „Регионално развитие”.

 • „Подобряване на общинската пътна мрежа в община Лясковец” на стойност 3 989 104 лева.

 • „Енергийно-ефективна реконструкция и модернизация на ОУ “Иван Вазов” и СОУ “Георги Измирлиев” на стойност 5 904 660.66 лева.


2.1.3. Подобряване, запазване и възстановяване на естествената околна среда


Представител на Областна администрация участва в заседание на сдружение „За чисти селища”. Сдружението е създадено с цел изграждане на ново регионално депо за отпадъци и обединява общините Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Златарица, Елена и Стражица.

Новото ръководство на Областна администрация Велико Търново тревожно констатира, че. проектът за депото се отлага във времето и не може да се реализира вече девета година Причините за това са комплексни., но като основна може да се изведе липсата на консенсус между кметовете, относно определяне на площадка за депото. С оглед това обстоятелство и фактът, че технологията за депониране на битови отпадъци не е актуална и е морално остаряла, ръководството на Областна администрация Велико Търново обмисля възможност за преразглеждане на този проект. Водени са разговори и консултации за внедряване на по-съвременна технология за преработка на отпадъците.

Ръководството на структурата има идея за изграждане на завод за преработка на битови отпадъци, който да обслужва максимален брой общини от региона. Бъдещият завод за преработка на отпадъци ще е елемент на една от формулираните стратегически цели на институцията: „Околна среда”, посредством която ще се гарантира устойчиво развитие на региона.

През 2009 г. продължи участието ни в Комисията за осъществяване на контрол върху обекти, за които се издава разрешително за извършване на дейности с опасни химични вещества.

  1   2   3   4   5

Свързани:

Доклад за дейността на областна администрация велико търново iconОтчет на дейността на областна администрация велико търново и
Областна администрация Велико Търново, за тези четири години бе непрекъснатото подобряване на административното обслужване и изграждането...
Доклад за дейността на областна администрация велико търново iconОтчет на дейността на областна администрация велико търново в периода 2001-2005 Г. І. Как работихме с гражданите?
Една от приоритетните цели на областна администрация Велико Търново за тези четири години беше да се подобри административното обслужване...
Доклад за дейността на областна администрация велико търново iconДоклад за дейността на областна администрация велико търново за 2010 година
През 2010 г ръководният екип на Областната администрация запази като основни приоритети развитието на област Велико Търново като...
Доклад за дейността на областна администрация велико търново iconУважаеми дами и господа
Настоящият доклад е една равносметка пред Вас за резултатите от дейността на Областна администрация-Велико Търново през 2008 г
Доклад за дейността на областна администрация велико търново iconДоклад за дейността на областна администрация велико търново за 2012 година
Търново. Като най-съществена характеристика за региона се открои нарастването на темпа на усвояване на средствата по седемте оперативни...
Доклад за дейността на областна администрация велико търново iconМинистерство на вътрешните работи областна дирекция на мвр – велико търново
Относно: Допускане на кандидати до участие в конкурс, обявен с обява рег. № я-4600/14. 02. 2012 г на внд директора на Областна дирекция...
Доклад за дейността на областна администрация велико търново iconОбластна комисия,,военни паметници област велико търново протоко л
Днес, 25 ноември 2009 г., от 11: 00 часа в зала №317 на Областна администрация Велико Търново, на основание чл. 6 от Закона за военните...
Доклад за дейността на областна администрация велико търново iconДоклад за дейността на областна администрация плевен
Отчет за дейността на областна администрация – плевен за изпълнение на стратегическите цели и приоритети от програмата на правителството...
Доклад за дейността на областна администрация велико търново iconДоклад за дейността на областна администрация плевен
Отчет за дейността на областна администрация – плевен за изпълнение на стратегическите цели и приоритети от програмата на правителството...
Доклад за дейността на областна администрация велико търново iconПротоко л
Днес 30. 01. 2012 г в Областна администрация – Велико Търново се проведе редовно заседание на Постоянната комисия по заетостта към...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом