Bg-велико Търново публична покана
ИмеBg-велико Търново публична покана
Дата на преобразуване08.01.2013
Размер36.35 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.veliko-tarnovo.bg/userfiles/file/radio/покана за публикуване.doc
BG-Велико Търново

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Велико Търново, гр. Велико Търново, пл. "Майка България" № 2, За: Теодора Минкова; Грета Маринова, Република България 5000, Велико Търново, Тел.: 062 619229; 062 619251, E-mail: mop_vt@abv.bg, Факс: 062 619251

Място/места за контакт: Община Велико Търново; стая 320, стая 318

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.veliko-turnovo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.veliko-turnovo.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги


КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Текущо поддържане, ремонт и отстраняване на аварии на Радиотранслационна мрежа /РТМ/ в населените места: Водолей; Вонеща вода; Дебелец; Дичин; Килифарево; Къпиново; Малки чифлик; Миндя; Никюп; Плаково; Присово; Емен; Ялово; Буковец; Велчево; Въглевци; Големани; Пчелище; Ресен; Русаля; Самоводене; Хотница; Церова кория – в Община Велико Търново.


КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

50332000

Описание:

Услуги по поддържане на далекосъобщителна инфраструктура (мрежи и съоръжения)


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Услугата се извършва в населените места: Водолей; Вонеща вода; Дебелец; Дичин; Килифарево; Къпиново; Малки чифлик; Миндя; Никюп; Плаково; Присово; Емен; Ялово; Буковец; Велчево; Въглевци; Големани; Пчелище; Ресен; Русаля; Самоводене; Хотница; Церова кория – в Община Велико Търново.


ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:


МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Велико Търново


NUTS:

BG321


ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

При изпълнението на обществената поръчка да се съблюдават действащото в страната законодателство и техническите изисквания, касаещи предмета на поръчката. Участниците следва да разполагат с лица, компетентни в поддръжката, ремонта и отстраняването на аварии по Радиотранслационни мрежи. Участниците трябва да познават РТМ на територията на Община Велико Търново. Обстоятелството се доказва с декларация - свободен текст. Участниците трябва да имат опит в осъществяване на подобна дейност. Доказва се представяне на копия на договори и референции. Минимално изискване: Участникът да има сключен минимум един договор за осъществяване на подобна дейност /текущо поддържане, ремонт и отстраняване на аварии на Радиотранслационни мрежи/ , както и да представи минимум 2 /две/ референции. При извършването на текущата поддръжка и ремонта вложените консумативи /кабели и др./ са за сметка на Възложителя. Завършването на ремонта на радиотранслационната мрежа за всяко населено място и приемането на свършената работа се удостоверява с отделни двустранно подписани приемо-предавателни протоколи. Договорът се сключва за срок от 1 година или до достигане на прага по чл. 14, ал. 4, т.2 от ЗОП – 66 000.00 /шестдесет и шест хиляди/ лева без ДДС.


КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта


ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Съгласно Приложение 1.


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

31/07/2012 17:00


ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ


ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата трябва да съдържа най- малко: 1. Данни за лицето, което прави предложението: наименование на фирмата, ЕИК, седалище и адрес на управление и др. данни, съгласно образец: декларация за административни данни; 2. Саморъчно подписани декларация/и за отсъствие на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т.1, съгласно образец. Декларацията се подписва от лицата, съгласно указанията в образеца; 3. Предложение за изпълнение на изискванията на чл. 101б, ал.1, т.3 от ЗОП, съгласно образец; 4. Срок на валидност на офертата не по- малък от 2 /два / месеца, считано от крайния срок за получаване на офертата; 5. Срок за отстраняване на възникнали аварии/повреди /в работни дни/; 6. Списък на лицата на разположение на участника за изпълнение на работите, включително на тези, отговарящи за контрола за качеството - ръководни служители. Списъкът следва да е придружен с професионална автобиография на лицата. 7. Декларация за техническото оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на обществената поръчка. Декларацията следва да бъде придружена от документ за собственост или договор за наем на минимално изискуемото техническо оборудване. Минимални изисквания: Участниците трябва да разполагат с поне два леки автомобила (собствени или наети), които ще са на разположение във връзка със сервизната дейност и отстраняването на повредите. Ценово предложение следва да съдържа: - Месечна такса за обслужване; - Срок за плащане на месечната такса /в календарни дни/; - Начин на плащане: по банков път, с платежно нареждане в български лева; Копия на документи представени към офертата се представят от участника с гриф „Вярно с оригинала” и заверено с подпис и свеж печат на участника. Офертата се депозира в “Център за услуги и информация на граждани”, в сградата на Община Велико Търново на адрес град Велико Търново, пл.Майка България № 2. Образците към настоящата покана са на разположение на участниците на адреса на Профила на купувача. Информация относно движението на обществената поръчка ще се публикува или по реда на публикуване на публичната покана на интернет адреса на Община Велико Търново, или чрез уведомяване на участниците в писмен вид. Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен плик, върху, който се посочва: наименованието на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс, е-mail и описание на поръчката по раздел ІІ от настоящата публична покана. Преди сключване на договор класираният на първо място учасник представя следните документи: - документи, издадени от компетентен орган за удостоверяване на обстоятелства по чл. 47, ал.1, т.1; - декларации за липсата на обстоятелства по чл.47, ал.5; - удостоверения от Община В. Търново за липса на задължения.


СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

31/07/2012

Свързани:

Bg-велико Търново публична покана iconBg-велико Търново публична покана
Община Велико Търново, гр. Велико Търново, пл. "Майка България" №2, За: Теодора Минкова; Грета Маринова, Република България 5000,...
Bg-велико Търново публична покана iconBg-велико Търново публична покана
Община Велико Търново, гр. Велико Търново, пл. "Майка България" №2, За: Теодора Минкова; Грета Маринова, Република България 5000,...
Bg-велико Търново публична покана iconИнформация за публикуване на публична покана
Организиране на информационни форуми в гр. Велико търново (форум север) и гр. Пловдив (форум юг)”
Bg-велико Търново публична покана iconПротоко л
Интерхотел Велико Търново, Конферентна зала, гр. Велико Търново, ул. „Ал. Пенчев” №2, се проведе извънредно Общо събрание на акционерите...
Bg-велико Търново публична покана iconBg-велико Търново: Покупка обявление за поръчка доставки
Национална агенция за приходите / тд на нап велико Търново, гр. Велико Търново, пл. "Център" №2, ет. 1, стая 106, За: Ваня Парчева;...
Bg-велико Търново публична покана iconКомисия по чл. 7А от упоа област велико търново
Кк-15/06. 07. 2011 г относно премахване на незаконен строеж на територията на община Велико Търново, да се изиска преписката от Регионална...
Bg-велико Търново публична покана iconПриети сигнали по „зеления телефон и електронната поща в риосв – велико търново за месец февруари 2012 година
Сигнал, подаден от жител на гр. Велико Търново за изгаряне на найлони и други отпадъци в котелното на „Интерхотел“ ад, гр. Велико...
Bg-велико Търново публична покана iconПриети сигнали по „зеления телефон и електронната поща в риосв – велико търново за месец август 2010 година
Сигнал, подаден от жител на гр. Велико Търново за неприятни миризми от производствената дейност на „Кроношпан България” еоод – площадка...
Bg-велико Търново публична покана iconВелико Търново общ. Велико Търново, Република българия
Великотърновски университет Св. Св. Кирил и Методий, гр. Велико Търново, 1994 – асистент; 1979 – старши асистент; 1983 – главен асистент;...
Bg-велико Търново публична покана iconBg-велико Търново: Проектиране и изпълнение обявление за обществена поръчка строителство
Териториално поделение на Национален осигурителен институт/ Районно управление "Социално осигуряване" гр. Велико Търново, пл. "Център"...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом