Тематичен план на учебното съдържание по Български език и литература за І клас
ИмеТематичен план на учебното съдържание по Български език и литература за І клас
страница1/3
Дата на преобразуване08.01.2013
Размер474.9 Kb.
ТипЛитература
източникhttp://mariageorgieva.weebly.com/uploads/1/1/6/6/11662344/1__.doc
  1   2   3
Тематичен план

на учебното съдържание

по Български език и литература

за І клас


Годишен хорариум: 217 часа

/31 седмици х 7 часа /


ИЗДАТЕЛСТВО :„ДАНИЕЛА УБЕНОВА”

АВТОРИ: Наталия Огнянова,Ангелина Жекова,

Мария Герджикова, Мария Йотова


учебна 2008/2009 г.


І. Обща характеристика

Етап Начално ограмотявате - 175 часа

Подготвителен етап – 21 часа

/3 седмици х 7 часа/

Основен етап – 154 часа

/22 седмици х 7 часа/

четене – 3,5 часа седмично

писане – 3,5 часа седмично

Етап след ограмотяването – 42 часа

/6 седмици х 7 часа/

 • Литературно обучение:

- Възприемане и осмисляне на художествено произведение –

3 часа седмично

- Извънкласно четене – 0,5 часа /1 час през седмица/

 • Езиково обучение – 2 часа седмично седмично

 • Формиране на комуникативно - речеви умения – 1,5 часа

седмично /2 часа през седмица/

ІІ. Цели на обучението:

Учебната програма по български език и литература регламентира постигането на следните основни цели:


 • Овладяване на четенето и писането като необходима предпоставка за езиковото и литературното обучение;

 • Формиране и усъвършенстване уменията на учениците да говорят и четат правилно и изразително, да пишат грамотно и четливо;

 • Овладяване на емпирично равнище на начални знания за строежа на езика и езиковите и речеви единици; за някои правоговорни, правописни, пунктоационни и граматически норми;

 • Формиране на начални умения за възприемане, осмисляне и интерпретиране с помощта на учителя на кратки по обем и достъпни като съдържание литературни произведения; споделяне на впечатления от чутото или прочетеното литературно произведение; за самостоятелно четене на художествени и научно-популярни текстове, подходящи за възрастта;

 • Формиране на начални комуникативно-речеви умения за ориентация в комуникативната ситуация, за съобразяване с комуникативната цел и за адекватен избор на изразните средства за нейното реализиране; за конструиране на текст; за създаване на собствен текст по определена опора с помощта на учителя;

 • Развитие на устната и писмената реч, мисленето и въображението, паметта, познавателните интереси и творческите способности на първокласниците.ІІІ.Основни ядра на учебното съдържание


 1. Български език

 2. ЛитератураІV.Подядра на учебното съдържание


1.Социокултурни компетентности

 • Устно общуване

 • Писмено общуване

 • Общуване с художествената творба

 • Създаване на изказвания и писмени текстове

2.Езикови компетентности

3.Литературни компетентности


V.Очаквани резултати –стандарти


Български език


Ядро 1: Социокултурни компетентности

Стандарт 1:

 • Ученикът участва в провокирани от учителя комуникативни ситуации – диалогични и монологини форми на устната реч.

 • Ученикът изписва правилно елементите на буквите и координира двеженията на пишещата ръка.

Ядро 2: Езикови компетентности

Стандарт 1:

 • Ученикът си служи с основните езикови единици при устни и писмени форми на общуване: звук, буква, дума, съобщително и въпросително изречение, текст.


Ядро 3: Социокултурна компетентност и езиково обучение – устно общуване

Стандарт 1:

 • Ученикът предава съдържанието на чута история или художествен текст и прави кратък коментар.

Стандарт 2:

 • Ученикът участва в диалога като се включва уместно, без да прекъсва останалите участници.

Стандарт 3:

 • Ученикът си служи със средстава на речевия етикет.

Ядро 4: Социокултурна компетентност и езиково обучение –писмено общуване

Стандарт 1:

 • Ученикът чете думи, изречения и кратки текстове, като спазва ударенията и паузите и разбира смисъла на прочетеното.

Стандарт 2:

 • Ученикът пише графически правилно и четливо, граматически точно, като изписва собствените имена с главна буква; спазва правилата за оформяне началото и края на изречението: съобщително и въпросително; внимава за правописа на звучните съгласни в края на думата.Литература

Ядро 1: Социокултурни компетентности

Стандарт 1:

 • Ученикът се включва в групова дейност за интерпретация на литературно произведение със средствата на театралното изкуство с помощта на учителя.

 • Ученикът се включва в четене по роли на приказка или разказ, построени в диалогична форма.

Ядро 2: Литературни компетентности

Стандарт 1:

 • Ученикът разграничава на имперично равнище художествен и нехудожествен текст.

 • Ученикът прави разлика на инструментално равнище разлика между проза и стихове.

 • Ученикът разграничава в практически план диалогична и монологично реч в литературно произведение.

Стандарт 2:

 • Ученикът разпознава на имперично равнище приказка, стихотворение, разказ, гатанка, пословица.

Ядро 3: Социокултурна компетентност и литературно обучение –общуване с художествената творба

Стандарт 1:

 • Ученикът изразява отношението си към героите и случката в изучаваното литературно произведение.

 • Ученикът илюстрира епизоди от изучаваното литературно произведение със средствата на изобразителното изкуство.

 • Ученикът обрисува устно с думи картини от литературното произведение.

Ядро 4: Социокултурна компетентност и литературно обучение –създаване на изказвания и писмени текстове

Стандарт 1:

 • Ученикът отговаря на въпроси във връзка с изучаваното литературно произведение.

 • Ученикът изказва мнение за изучаваното литературно произведение.

 • Ученикът чете фрагменти от художествения текст в отговор на поставените от учителя въпроси и разсъждава върху прочетеното.

 • Ученикът съставя и задава елементарни въпроси по изученото литературно произведение.

 • Ученикът се включва в обсъждането на самостоятелно прочетено литературно произведение и изразява отношението си към прочетеното.

Стандарт 2:

 • Ученикът преразказва устно епизод по избор от приказка/разказ.

Стандарт 3:

 • Ученикът дава устен отговор на въпрос с помощта на словесна или визуална опора.

 • Ученикът се включва в диалог по конкретна тема.

 • Ученикът прави устен разказ по картина или серия от картини.

 • Ученикът създава съчинение по преживяване.

 • Ученикът съчинява приказка/разказ по дадена словесна опора.

 • Ученикът описва наблюдавана случка, явление или предмет.


VІ.Тематичен планДата/

месец


Тема


Цели


ЗабележкаПодготвителен етап - предбуквен

1.
Първи учебен ден

Формиране умения за съставяне на кратък устен разказ.
2.
Писане на елемент

Формиране навици за правилна стойка.
3.
Житената питка

Да се усвоят знанията за изречение, съобщение и въпрос.
4.
Писане на елемент

Формиране умения за правилно изписване на елемент.
5.
Житената питка

Формиране умения за разказване на приказка.
6.
Писане на елемент

Овладяване умения за правилно изписване на елементите.
7.
Добрите думи

Осмисляне думата като речева единица.
8.
Данчо Поспаланчо

Определяне думите в изречението и броя на сричките.
9.
Писане на елемент

Координиране движенията на пишещата ръка.
10.
Палавото коте

Различаване на звуковете и сричките като речеви единици.
11.
Писане на елемент

Изписване елементите по даден образец.
12.
Косе Босе

Изграждане умения за съставяне на изречения по предложен модел.
13.
Писане на елемент

Преоткриване на изучавания елемент.
14.
Писане на елемент

Преоткриване на изучавания елемент.
15.
Косе Босе

Усъвършенстване на устната реч и развитие на артистични възможности.
16.
Писане на елемент

Дорисуване на познато изображение и развитие на наблюдателността.
17.
Виновната топка

Съставяне разказ по серия картини, съставяне изречения по примерни модели.
18.
Писане на елемент

Координиране движенията на ръката и правилно изписване на елементите.
19.
Виновната топка

Устен раззказ по серия картини.
20.
Малки елементи. Човече

Усъвършенстване уменията да пишат изучените елементи, координация на движенията на ръката.
21.
Писане на големи елементи. Оцвети герданчетоОсновен етап – буквен
22.
Звук и буква а А

Запознаване със звук и буква аА.
23.
Писане на малка ръкописна буква а

Овладяване образа на ръкописна буква а. Изграждане умения за писане буквата.
24.
Звук и буква аА. Агънце

Затвърдяване образа на звук и буква аА. Агънце.
25.
Писане на главна ръкописна буква А

Овладяване образа на главната ръкописна буква А.
26.
Звук и буква ъЪ

Запознаване със звук и буква ъЪ. Усъвършенстване уменията да правят звуков модел, да определят мястото на новия звук в думата.
27.
Писане на малка ръкописна буква ъ

Овладяване образа на малката ръкописна буква ъ
28.
Пиша вярно и красиво

Затвърдяване учените букви, да умеят да пишат вярно и правилно да ги свързват.
29.
Звук и буква ъЪ. Дъга

Затвърдяване знанията за звук и буква ъ.
30.
Писане на главна ръкописна буква Ъ

Овладяване изписването на главната ръкописна буква Ъ. Координиране движенията на ръката.
31.
Звук и буква оО. Лалета

Запознаване със звук и буква О. Определяне мястото на новия звук в думата.
32.
Писане на малка ръкописна буква о

Овладяване графически правилно и четливо изписване на буквите и връзките между тях. Възпитаване в старание и прецизност.
33.
Звук и буква О. По телефона
34.
Писане на главна ръкописна буква О

Формиране умения за красиво писане на буква О.
35.
Обобщителен урок

Развитие на устната реч.
36.
Звук и буква уУ. Румен

Запознаване със звук и буква у. Моделиране на думи.
37.
Писане на малка ръкописна буква у

Запознаване с изписването на малка ръкописна буква у.
38.
Звук и буква уУ. За мама от Руми

Затвърдяване образа на буква У. Откриване на звука и буквата в думи.
39.
Писане на главна ръкописна буква У

Запознаване с образа на главна буква У. Изграждане умения за често и красиво писане.
40.
Звук и буква еЕ. Елен

Да се запознаят със звук и буква Е.
41.
Писане на малка ръкописна буква е

Изграждане умения за правилно изписване на малка буква е.
42.
Пиша вярно и красиво

Усъвършенстване уменията да пишат чисто и вярно.
43.
Звук и буква еЕ

Затвърдяване образа на буква Е. Съотнасяне на модели към думи и обратно.
44.
Звездоброец. Писане на главна ръкописна буква Е

Запознаване с образа на главна ръкописна буква Е. Възпитаване в старание, самоконтрол.
45.
Звук и буква иИ. Игра

Запознаване със звук и буква И. Моделиране на думи.
46.
Писане на малка ръкописна буква и

Запознаване с изписването на малката ръкописна буква и.
47.
Звук и буква иИ

Усъвършенстване уменията да разказват интересно и увлекателно.
48.
Писане на главна ръкописна буква И

Изписване на главната ръкописна буква И.
49.
Обобщителен урок

Обобщаване знанията за учените букви и звукове.
50.
Звук и буква мМ. Мое е

Запознаване със звук и буква мМ. Усъвършенстване уменията да правят звуков модел и да разказват увлекателно.
51.
Писане на малка ръкописна буква м

Запознаване с изписването на малка ръкописна буква м.
52.
Звук и буква мМ. Мама и Мими

Затвърдяване звук и буква М. Затвърдяване уменията да четат текст, да използват подходяща интонация.
53.
Писане на главна ръкописна буква М

Овладяване начина на писане на главната ръкописна буква М и свързването и в думи.
54.
Звук и буква нН. Умни

Запознаване със звук и буква Н. Откриване в думи, усъвършенстване уменията за звуков и буквен модел.
55.
Писане на малка ръкописна буква н

Овладяване изписването на малка ръкописна буква н.  1   2   3

Свързани:

Тематичен план на учебното съдържание по Български език и литература за І клас iconЗоя комитова началник на рио
Държавните образователни изисквания за учебно съдържание в културно-образователната област “Български език и литература” (начален...
Тематичен план на учебното съдържание по Български език и литература за І клас iconОчаквани резултати
Български език и литература” (начален етап) и е съобразена с Учебна програма по български език и литература за втори клас(мон, 2002...
Тематичен план на учебното съдържание по Български език и литература за І клас iconЛитература: Танкова, Р. и др., Български език за клас,Просвета, София
Осигурява надграждането над образователния минимум и дава възможност за диференцирана работа по български език и литература, съобразно...
Тематичен план на учебното съдържание по Български език и литература за І клас iconПримерно годишно разпределение на учебното съдържание по литература за клас
...
Тематичен план на учебното съдържание по Български език и литература за І клас iconПрограмапо
Обучението по български език и литература в трети клас се реализира като съставна част от езиковото и литературното обучение в културно-образователната...
Тематичен план на учебното съдържание по Български език и литература за І клас iconТолерантност и обучение по български език в условия на билингвизъм
По тази причина овладяването на български език (като официален език за общуване в страната) е гаранция за не само за социална, културна...
Тематичен план на учебното съдържание по Български език и литература за І клас iconЛитература 72
Запознаване с учебното съдържание по бел, целите и задачите на обучението в 10 клас
Тематичен план на учебното съдържание по Български език и литература за І клас iconХристо Ботев"с. Врабево"
Обучението по български език и литература във втори клас се реализира като съставна част от езиковото и литературното обучение в...
Тематичен план на учебното съдържание по Български език и литература за І клас iconПримерно годишно разпределение по български език и литература за клас
Обучението по български език и литература в първи клас обхваща 217 учебни часа годишно, които се провеждат в 31 учебни седмици по...
Тематичен план на учебното съдържание по Български език и литература за І клас iconС решение на Управителния съвет на аубел набраните средства се използват само за квалификационна дейност
Асоциацията на учителите по български език и литература организира на 13. 11. 2011 г. – неделя, квалификационен семинар на тема:...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом