Очаквани резултати
ИмеОчаквани резултати
Дата на преобразуване08.01.2013
Размер76.37 Kb.
ТипЛитература
източникhttp://bglog.net/ClientFiles/8de11b39-f0aa-4909-a541-d171445f03ba/разпр. бълг. език 3 клас.doc
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

И

ЛИТЕРАТУРА


32 учебни седмици

7 часа седмично

224 учебни часа годишноБългарски език

2 часа седмично - 64 часа годишно

Формиране на комуникативно-речеви умения

1,5 часа седмично - 48 часа годишно

Литература

Възприемане и осмисляне на литературно произведение


     
3 часа седмично - 96 часа годишно

Извънкласно четене

0,5 (1 час през седмица) - 16 часа годишно


Месец,

дата

Тема

Очаквани резултати

Забележка

1.


2.


3.

4.

5.

6.


7.

8.


9.

10.

11.

12.


13.

14.


15.

16.


17.

18.

19.

20.


21.

22.

23.

24.


25.

26.

27.

28.


29.

30.


31.

32.

33.

34.


35.

36.


37.

38.


39.

40.


41.

42.


43.

44.


45.

46.

47.

48.


49.

50.


51.

52.


53.

54.


55.

56.


57.

58.


59.

60.

61.

62.


63.

64.


Звуковете и буквите в българския език – преговор

Съществително име, прилагателно име, глагол – преговор

Изречение – преговор

Входно ниво

Трудности при писмено общуване

Трудности при писмено общуване – упражнения по темата

Редактиране

Редактиране – упражнения по темата


Звуковете и буквите в българския език

Звукове и букви

Звукове и букви – упражнения по темата

Гласни звукове – правопис

Гласни звукове. Правопис – упражнения по темата

Съгласни звукове. Правопис

Съгласни звукове. Правопис – упражнения по темата

Думи със струпани съгласни

Проверка на знанията на учениците


Думите в речта

Думите в речта

Думите в речта – упражнения по темата

Сродни думи. Корен

Сродни думи. Корен – упражнения по темата

Части на думата

Части на думата – упражнения по темата

Образуване на думите

Образуване н думите – упражнения по темата

Правопис при образуване на думите

Проверка на знанията на учениците

Съществителни имена

Съществителни имена – упражнения по темата

Членуване на съществителните имена

Членуване на съществителните имена – упражнения по темата

Правопис на съществителните имена

Междинна диагностика

Лични местоимения

Лични местоимения – упражнения по темата

Глаголи. Лице и число.

Глаголи. Лице и число – упражнения по темата

Сегашно време на глагола

Сегашно време на глагола – упражнения по темата

Минало свършено време на глагола

Минало свършено време на глагола – упражнения по темата

Бъдеще време на глагола

Бъдеще време на глагола – упражнения по темата

Употреба на глаголните времена

Употреба на глаголтните времена – упражнения по темата

Правопис на глаголите

Проверка на знанията на учениците

Прилагателни имена. Правопис

Прилагателни имена. Правопис – упражнения по темата

Частиците за степенуване „по” и „най”

Частиците за степенуване „по” и „най” – упражнения по темата

Думите при общуване

Проверка на знанията на учениците


Изреченията в българския език

Съобщителни и въпросителни изречения

Съобщителни и въпросителни изречения – упражнения по темата

Подбудителни изречения

Подбудителни изречения – упражнения по темата

Възклицателни изречения

Възклицателни изречения – упражнения по темата

Изреченията при общуване

Изходно ниво

Трудните правила при писане

Трудните правила при писане – упражнения по темата

Богатството на българския език

Богатството на българския език – упражнения по темата
Ученикът:

•разграничава в практически план различ-

ните видове редактиране;

•усъвършенства собствен или чужд текст чрез редактиране

Ученикът:

•разграничава гласните звукове в ударена и неударена сричка; прави проверка за изговора на ударена и неударена гласна; прави проверка за правописа на гласните звукове в неударена сричка; на гласни -а и -ъ в крайна неударена сричка.

•прави разлика между изговор и правопис на звучни съгласни в началото, в края и в средата на думата – пред беззвучна съгласна; прави проверка за изговора и правописа на звучните съгласни в началото, в края и в средата на думата – пред беззвучна съгласна чрез други форми на думата и чрез сродни думи

•изговаря и пише правилно думи със струпани съгласни; прави проверка за изговора и правописа на думи със струпани съгласни със сродни думи

•прави звуков анализ на думата и я разделя на срички, за да ги пренася правилно на нов ред;

Ученикът:

•може да определя корена на думата;

• може да образува сродни думи в практически план с помощта на учителя;

• може да образува същ. имена с помощта на наставка и представка

•разграничава и употребява правилно същ. собствени и нарицателни имена, определя как са образувани, различава опред. член за м.р., ж.р., ср.р. и за мн.ч.;

•прави разлика между изговор и правопис, пише правилно беззвучните съгласни С и Т пред звучни съгласни в началото и в средата на думата

•изговаря правилно и прави проверка за изговора на същ. имена в ед.ч., при които в мн.ч. изпада гласен звук –ъ, -а; същ. имена, които в ед.ч. завършват на звучен съгласен звук или започват с беззвучен съгласен звук; членувани същ. имена с две –т- (-тт-);

•пише правилно същ. имена в ед.ч., при които в мн.ч. изпада гласен звук –а, - ъ; същ. имена, които в ед.ч. завършват на звучен съгласен звук или започват със звучен съгласен

звук; членувани същ. имена с две -т- (-тт-);

• прави проверка за правописа на същ. имена.

•различава и употребява правилно личните местоимения, като замества с тях същ. собствени и нарицателни имена.

•разграничава и употребява правилно глаголите в 1, 2 и 3 л. ед. и мн.ч., употребява правилно сегашно, бъдеще и минало свършено време на глагола;

разграничава и използва адекватно спомагателния глагол съм в сегашно, минало и бъдеще време

•изговаря и пише правилно глаголи, в

които ударението пада на крайната сричка;

в които крайната сричка е без ударение;

• прави разлика между изговор и правопис

на глаголи, в които крайната сричка е с или без ударение

•разграничава и употребява правилно прил. имена, съгласува ги по род и число със същ. имена, разграничава в практически план частиците за степенуване;

•изговаря правилно и прави проверка за изговора на прил. имена в м.р., при които в ж. и ср.р., и в мн.ч. изпада гласен звук –ъ; прил. имена, които в м.р. завършват на звучен съгласен звук; прил. имена с едно –н- или с двойно –н- (-нн-) в ж.р., ср.р. и мн.ч.;

• може да пише правилно прил. имена, които в м.р. ед.ч. завършват на звучен съгласен звук; прил. имена в ж., ср.р. и в мн.ч., при които в средата на

думата има звучен съгласен пред беззвучен

съгласен звук; прил. имена в м.р., които в последната сричка съдържат звук ъ; прилагателни имена с двойно –н- (-нн-) в ж.р., ср.р. и в мн.ч.; частиците за степенуване по-, най-;

•прави проверка на правописа на прил. имена

• с помощта на учителя открива синоними и определя значението им;

• с помощта на учителя може да избере подходящ синоним в зависимост от контекста;

Ученикът:

•разграничава съобщително, въпросително, подбудително и възклицателно изречение;

• умее да си служи със съобщително, въпросително, подбудително и възклицателно изречение в конкретна комуникативна ситуация в зависимост от целта на изказването;

• може да преобразува даден вид изречение

в друг вид по цел на изказване в зависимост от комуникативната ситуация

•може с помощта на учителя да конструира

изречение, като използва различни словоредни варианти в зависимост от целта на изказването.

•разграничава в практически план изговора

на съобщително, въпросително, подбудително и възклицателно изречение;

• умее да изговаря с подходяща интонация

съобщително, въпросително, подбудително и възклицателно изречение


Свързани:

Очаквани резултати iconТема Очаквани резултати

Очаквани резултати iconТема. Очаквани резултати

Очаквани резултати iconIii. Очаквани резултати IV. Учебно
Определя принадлежност на организми (по групи съществени признаци) към даден таксон
Очаквани резултати iconИнформационен бюлетин община пловдив социални дейности
Очаквани резултати: Набелязване на насоки за бъдеща работа по повишаване на квалификацията на персонала
Очаквани резултати iconСтандарти и очаквани резултати от програмата по история и цивилизация за 9 клас
Установява зависимост между развитието на техниката, икономиката, социалните идеи и всекидневния живот на човека
Очаквани резултати iconОчаквани резултати на ниво учебна
Стандарт 1 Ученикът разказва, описва, задава въпроси, дава отговори, обяснява, като използва уместно езикови средства
Очаквани резултати iconФормуляр за кандидатстване
Кратко резюме на проекта – проблем, цел, основни дейности, основни очаквани резултати, ефект (до 500 думи)
Очаквани резултати iconТема очаквани резултати
Инструктаж за безопасна работа в компютърния кабинет. Работа с графична информация /Програми: Баница, Симетрия, Пролет/окс
Очаквани резултати iconТема Очаквани резултати
Може да открива образните думи в художествен текст;да отделя звуковете в думата;да съгласува думите в изречение;да подрежда изреченията...
Очаквани резултати iconОчаквани резултати
Български език и литература” (начален етап) и е съобразена с Учебна програма по български език и литература за втори клас(мон, 2002...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом