Административна комисия за координация на системите за социална сигурност
ИмеАдминистративна комисия за координация на системите за социална сигурност
Дата на преобразуване08.01.2013
Размер40.44 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.mlsp.government.bg/bg/integration/agreements/Dec_F1bg.DOC


АДМИНИСТРАТИВНА КОМИСИЯ ЗА КООРДИНАЦИЯ

НА СИСТЕМИТЕ ЗА СОЦИАЛНА СИГУРНОСТ


РЕШЕНИЕ № F1


от 12 юни 2009 г.


за тълкуване на член 68 от Регламент (ЕО) № 883/2004 относно правилата за предимство в случай на съвпадане на семейни обезщетения


(текст от значение за ЕИП и за споразумението между ЕО и Швейцария)


АДМИНИСТРАТИВНАТА КОМИСИЯ ЗА КООРДИНАЦИЯ НА СИСТЕМИТЕ ЗА СОЦИАЛНА СИГУРНОСТ,


като взе предвид член 72, буква а) от Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност, съгласно който Административната комисия е натоварена с разглеждането на всички административни въпроси и въпросите, свързани с тълкуването, произтичащи от разпоредбите на Регламент (ЕО) № 883/2004 и Регламент (ЕО) № […],


като взе предвид член 68 от Регламент (ЕО) № 883/2004,


като взе предвид член 1, букви а) и б) от Регламент (ЕО) № 883/2004,


като има предвид, че:


(1) Когато семейните обезщетения са платими от повече от една държава-членка, правата на семейни обезщетения в държава-членка, в която правата произтичат на базата на получаване на пенсии или на пребиваване, се спират до размера на семейните обезщетения, предвиден от държава-членка, в която правата произтичат от дейност като заето или като самостоятелно заето лице. Следователно, за да се установи редът на предимство, е важно да се знае кои други периоди се смятат за дейност като заето или като самостоятелно заето лице,


(2) В законодателствата на някои държави-членки се предвижда, че периоди на преустановяване или прекъсване на текущата дейност, като заето или самостоятелно заето лице поради ваканция, безработица, временна нетрудоспособност, стачки или локаут, се разглеждат или като периоди на дейност като заето или самостоятелно заето лице за придобиването на права за семейни обезщетения, или се смятат за периоди на незаетост, водещи като такива или вследствие на предходна дейност като заето или самостоятелно заето лице до заплащането на семейни обезщетения,


(3) В член 1, букви а) и б) от Регламент (ЕО) № 883/2004 се прави определение на „дейност като заето или самостоятелно заето лице“ като „всяка дейност или положение, което се приема за еквивалентно за целите на социалноосигурителното законодателство на държавата-членка, в която се осъществява такава дейност или съществува еквивалентно положение“,


(4) От основно значение е да се познава обхватът на „правата, произтичащи от дейност като заето или като самостоятелно заето лице“, установени в член 68 от Регламент (ЕО) № 883/2004, за да се избегне неопределеност или разминаване в тълкуването,


(5) В решението си по дело за случай, при който на работник е бил отнет статутът на активно заето лице поради това, че е взел неплатен отпуск за раждане на дете и неговото отглеждане, Съдът на Европейските общности1 се позова на член 73 от Регламент (ЕИО) № 1408/71 във връзка с член 13, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕИО) № 1408/712. Подобен неплатен отпуск трябва следователно да се приема за дейност като заето или самостоятелно заето лице за целите на член 68 от Регламент (ЕО) № 883/2004. В тази връзка Съдът отново повтори, че посочените по-горе разпоредби могат да се прилагат само докато съответното лице има статута на заето или самостоятелно заето лице по смисъла на член 1, буква а) от Регламент (ЕИО) № 1408/713, съгласно който съответното лице трябва да е осигурено по поне един от клоновете на социалната сигурност. Това изключва лицата в неплатен отпуск, които вече не са обхванати от никоя схема за социална сигурност на съответната държава-членка,


(6) Поради различията в системите за неплатен отпуск в отделните държави-членки и предвид текущите промени в националното законодателство, е възможно да се направи единствено неизчерпателен списък на случаите, в които по време на отпуск дадено лице се счита за изпълняващо дейност като заето или самостоятелно заето лице. Следователно е нецелесъобразно да се определят всички случаи, в които подобен неплатен отпуск се равнява на дейност като заето или самостоятелно заето лице, и тези, в които необходимата тясна връзка с доходоносната дейност не съществува,


Като предприе действия в съответствие с условията, заложени в член 71, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 883/2004,


РЕШИ:


1. За целите на член 68 от Регламент (ЕО) № 883/2004 семейните обезщетения се разглеждат като „произтичащи от дейност като заето или като самостоятелно заето лице“, и по-специално:


а) при текуща дейност като заето или самостоятелно заето лице; както и


б) при всеки един период на временно прекъсване на подобна дейност като заето или самостоятелно заето лице


i) вследствие на заболяване, майчинство, трудова злополука, професионално заболяване или безработица, при условие че дължимите възнаграждения или обезщетения, с изключение на пенсиите, продължават да се изплащат; или


ii) по време на платен отпуск, стачка или локаут; или


iii) по време на неплатен отпуск за отглеждане на дете, доколкото в съответствие с приложимото законодателство този отпуск се приема за упражняване на дейност като заето или самостоятелно заето лице.


2. Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз. То се прилага от датата на влизане в сила на регламента по прилагането.


Председател на Административната комисия

Gabriela PIKOROVA


1 Решение от 7 юни 2005 г. по дело C-543/03 „Dodl и Oberhollenzer срещу Tiroler Gebietskrankenkasse“.

2 Сега член 67 и член 11, параграф 3, буква а) от Регламент № (ЕО) 883/2004.

3 Сега член 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 883/2004.


Свързани:

Административна комисия за координация на системите за социална сигурност iconАдминистративна комисия за координация на системите за социална сигурност
Съвета от 29 април 2004 г за координация на системите за социална сигурност, съгласно който Административната комисия е натоварена...
Административна комисия за координация на системите за социална сигурност iconАдминистративна комисия за координация на системите за социална сигурност
Съвета от 29 април 2004 г за координация на системите за социална сигурност, съгласно който Административната комисия е натоварена...
Административна комисия за координация на системите за социална сигурност iconАдминистративна комисия за координация на системите за социална сигурност
Регламент (ЕО) № 883/2004 и за изчисляването на сумите за възстановяване съгласно членове 62, 63 и 64 от Регламент (ЕО) № […]
Административна комисия за координация на системите за социална сигурност iconАдминистративна комисия за координация на системите за социална сигурност
Регламент (ЕО) № 987/2009 относно преходния период, съгласно която всяка държава-членка може да се ползва от преходен период за обмен...
Административна комисия за координация на системите за социална сигурност iconСъгласувал: утвърдил: заместник-министър: министър: Зорница Русинова Тотю Младенов
Регламент (EO) 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година за координация на системите за социална сигурност...
Административна комисия за координация на системите за социална сигурност iconРепубликабългари я народно събрание
Република България съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност.”
Административна комисия за координация на системите за социална сигурност iconСъобщение за печата
Съветът постигна общ подход във връзка с изменения регламент за координация на системите за социална сигурност
Административна комисия за координация на системите за социална сигурност iconС регламент (ЕС) №1231/2010 на Съвета
Република Албания, от друга страна1, („Споразумението“) се определя, че Съветът за стабилизиране и асоцииране с решение създава съответните...
Административна комисия за координация на системите за социална сигурност iconНа системите за социална сигурност
Регламент (ЕО) № 883/2004 относно законодателството, приложимо за командировани работници и самостоятелно заети работници временно...
Административна комисия за координация на системите за социална сигурност iconПосолството на Република България в Канада уведомява, че на 5 октомври 2012 г в Отава бяха подписани Спогодба за социална сигурност между Република България и
Посолството на Република България в Канада уведомява, че на 5 октомври 2012 г в Отава бяха подписани Спогодба за социална сигурност...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом