Отчет за м декември 2011 г на риосв-смолян
ИмеОтчет за м декември 2011 г на риосв-смолян
Дата на преобразуване08.01.2013
Размер79.48 Kb.
ТипОтчет
източникhttp://www.riewsm-bg.eu/KONTROLNA DEINOST/MESE4NIOTCHETI/2011/Otchet_12.2011/text kontrol m. Dek

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – С м о л я н

ОТЧЕТ

за м. декември 2011 г.

на РИОСВ-Смолян


І.Компонент „Води”

През м.декември бяха извършени 22 бр. проверки на обекти на територията на РИОСВ-Смолян по изпълнение на плана за контролната дейност и последващ контрол. Бяха дадени 5 предписания.

Осъществи се ежеседмичен контрол на отпадните води от изход колектор на ХХ”Рудозем-2” към „Горубсо – Мадан” АД. Наложена беше месечна имуществена санкция на дружеството, заради внасяне на замърсяване в р.Малка река над допустимите норми, съгласно Разрешително за заустване по показател цианиди(свободни). Изпълнителния директор на дружеството е поканен за съставяне на акт за установяване на административно нарушение

Изпълниха се планови проверки на пречиствателните станции в Смолян, Проглед и КК” Пампорово”, като се взеха проби от отпадните води на изход ПСОВ, преди заустването във водоприемниците.

Извърши се контролен мониторинг на оборотния цикъл на отпадните води от ЛОФ до ХХ”Лъки-2” и обратно до ЛОФ, както и на филтрационните води от ХХ”Лъки-2” към р.Лъкинска. на МПП „Милк-инженеринг”.

Проверени бяха пречиствателните съоръжения на ТМСИ „Средногорци”, МК „Родопа Милк”, „Хевея-Ким”АД и на 3 автомивки в гр.Смолян.

Извършена е 1 извънредна проверка по сигнал за побеляване на р.Черна, вследствие заустване на непречистени води от мобилно ТМСИ, разположено до депо за отпадъци „Герзовица”.


ІІ.Компонент „Въздух”

Основната дейност в направлението е свързана с контрол на обекти - източници на емисии в атмосферния въздух.

  • Във връзка с оценка на КАВ:

-Изготвена е справка за месец ноември 2011 г., за концентрациите на ФПЧ10 в АИС „Смолян” и КФС „Рожен”. На сайта на РИОСВ – Смолян е публикувана информация за концентрациите на ФПЧ10 на територията, контролирана от РИОСВ – Смолян.

-По изпълнението на мерките и дейностите по Програма за намаляване на замърсяването с фини прахови частици и ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 2011-2013 на Община Смолян и осъществяване на периодичен контрол беше взето участие в програмен съвет за оценка и управление на КАВ с представители на Община- Смолян, РЗИ-Смолян, Енергийна агенция-Пловдив /автори на програмата/ и неправителствена организация.

  • През месец декември са извършени 17 бр. проверки на обекти на територията на РИОСВ – Смолян, свързани с осъществяването на планов и последващ контрол през годината. Дадени са 9 бр. предписания.

-През месец декември е проверен 1 обект за коригиране на санкции.

-Беше извършено едно контролно измерване на емисии, изпускани в атмосферния въздух на “Белотекс-95” АД – гр.Златоград.

-Извършени са 3 бр. проверки, свързани с осъществяването на текущ и последващ контрол на обекти, работещи с ФПГ и/или ОРВ.

-Извършени са 5 бр. проверки на печатници за спазване изискванията на Наредба №7/2003г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения изпускани в атмосферния въздух при употребата на разтворители. Дадени са 5 бр. предписания за предоставяне на информация за консумацията на разтворители и количеството вложени разтворители за 2011г. в срок до 31 март 2012г.

-Извършена е една извънредни проверка по сигнал (жалба) - на дървопреработващо предприятие „Верка” ООД – площадка – с.Осина, общ. Сатовча., където бяха дадени 3бр. предписания.

-За спазване изискванията на Наредбата за ограничаване емисиите на ЛОС при употребата на ОР в определени бои и авторепаратурни продукти, бяха извършени проверки на 4 обекта.

-Извършени са 3 бр. проверки на бензиностанции като последващ контрол по прилагане на Наредба № 16 от 1999г. за ограничаване емисиите от летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини.

Беше извършена извънредна проверка на бензиностанция в с.Слащен, собственост на ЕТ „Албена Перпелова”, където се установи, че бензиностанцията не е оборудвана и се експлоатира при неспазване на техническите изисквания на Наредба №16 от 1999г. за ограничаване на емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини (ДВ, бр.75 от 1999 г.). Предприети са необходимите действия /един брой предписание/ за отстраняване на несъответствията.

По искане на РИОСВ – Смолян, в срок до 30 ноември, всички бензиностанции представиха въпросник, с цел актуализиране на информация за обекти на територията на РИОСВ-Смолян, попадащи в обхвата на Наредба № 16/1999г. за ограничаване емисиите от летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини.

Във връзка с писмо на Изпълнителния директор на ИАОС с изх. № 05-00-1254 от 12.12.2011г. бяха изпратени писма до операторите на инсталации на територията на РИОСВ-Смолян с даване на предписания за осигуряване на докладване за 2011г., съгласно изискванията на Регламент №166/2006.


ІІІ.Компонент „Биоразнообразие”

През месец декември са извършени 2 проверки на защитени територии – ЗМ „Средните ливади” и ПЗ „Дуплево”. Предприети са и необходимите действия за отразяване на разширението на защитени местности „Поречието на река Девинска” и ПЗ „Буйновско ждрело” в кадастралната карта. Работи се по подготовка на проектно предложение, целящо изграждане на посетителска инфраструктура, информационна система и повишаване на противопожарната безопасност на резервати и поддържани резервати, контролирани от РИОСВ – Смолян.


ІV.Фактор на въздействие „Отпадъци”

1.През месец декември продължи контрола на пътищата от републиканската пътна мрежа. Проверени бяха пътищата на територията на общините Ардино и Сатовча. По указание на МОСВ се извърши проверка на КПП Златоград, както и общинския път Златоград – КПП. Извършени бяха проверки на магазини по прилагане на Наредбата за полиетиленовите торбички. - при извършени проверки на търговци на дребно за пуснатите на пазара торбички, се констатира, че същите са закупени от български производители. Установи се различие - посочената дебелина на торбичките от производителите е по-малка от тази дебелина, измерена по методика на министерството. За това е уведомено МОСВ, тъй като производителите на торбички не са на наша територия.

2. Извършените проверки по отпадъци през м. декември са 30 броя, които са разпределени както следва:

-12 за замърсени площи с битови и строителни отпадъци, включително депа, площадки за претоварване на битови отпадъци и пътища

- 6 предприятия извършващи дейности с ПО и ОО;

- 8 обекта за продуктови такси;

- 4 за МРО

Шестнадесет от проверките са планови, 2 проверки по сигнал и 12 броя извънредни. Извънредните проверки са последващи, нови фирми образуващи отпадъци, проверка на замърсени площи с битови отпадъци. Общо дадените предписания са 20, които са във връзка с правилно третиране на отпадъците, почистване на замърсени площи, водене на отчетността на отпадъците, представяне на договори с фирми при предаване на отпадъците, представяне на документи относно проверката за плащане на продуктови такси.

3. В резултат на контролната дейност се отчита:

- фирмите съхраняват образуваните отпадъци, съгласно нормативните изисквания, като има известни пропуски във воденето на отчетността и спазване условията в разрешителните. За допуснатите нередности са съставени актове – 1 броя. За предаване на опасните отпадъци се попълват транспортни карти.

- редовно се изплащат продуктовите такси в ПУДООС и организациите по оползотворяване;

- регионалните депа за битови отпадъци се експлоатират съгласно условията в комплексните разрешителни;


V.Фактор на въздействие „ОХВ”

През м. декември 2011 г. по прилагане на Регламент 1907/2006 /REACH/ е извършен контрол на 2 обекта – потребители по веригата. Дадени са 2 предписания за представяне в РИОСВ-Смолян на копия от ИЛБ в съответствие с изискванията на чл.31 от Регламента и обособяване на помещение за съхраняване на използуваните химикали. Извършена е и 1 проверка по изпълнение на дадени предписания.


VІ.”Превантивна дейност”

- Получени са 6 справки от общини за издадени разрешения за строеж и издадени разрешения за въвеждане в експлоатация на обекти. Обектите, с разрешение за строеж както и разрешения за въвеждане в експлоатация, които подлежат на контрол от РИОСВ-Смолян са взети предвид за осъществяване на контрола по време на строителството и след въвеждане им в експлоатация.

- Издадено е 1 Решения по преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение.

- Издадено е 1 Решение по преценяване на необходимостта от Екологична оценка на планове и програми.

- Издадено е 1 Решение по ОВОС, което е обявено съгласно Наредбата по ОВОС. До момента не е обжалвано.

- Издадени са 28 становища - писма за обект и дейност непопадащи в обхвата на гл. VI от ЗООС;

- Не са извършване проверки на обекти по плана за контрол на издадените решения по преценяване на необходимостта от ОВОС, Решенията по ОВОС и преценяване на необходимостта от ЕО и Становища по ЕО поради изчерпване на всички планирани проверки. Извънредни проверки не са извършвани.


VІІ.Правен

Съставени Актове за установяване на административни нарушения за периода – 1 брой


I. Първи акт – № БР-02/19.12.2011г.

1. Нарушител – ”Екоенергия-2008” ООД със седалище и адрес на управление гр. Смолян, общ. Смолян, бул. ”България” №3.

2. Нарушена норма – чл. 93, ал. 4 във връзка с чл. 104в от ЗУО.

3. Нарушение – неизпълнение на задължително предписание дадено в констативен протокол по чл. 93, ал. 4 от ЗУО, свързано със събиране на производствен отпадък на отреденото затова място.


Издадени Наказателни постановления за периода – 2 броя.


I. Първо наказателно постановление – №36/06.12.2011г.

1. Сали Юсеинов Чолаков, с адрес с. Гьоврен, общ. Девин, обл. Смолян.

2. Размер на наложената глоба е 500 лева.

3. Нарушена норма – чл. 17, ал. 1 във връзка с чл. 81, ал. 1, т. 1 от ЗЗТ.

4. Нарушение – осъществява забрана дейност в резерват (защитена територия) в нарушение на режима, определен със Закона за защитените територии.


II. Второ наказателно постановление – №37/08.12.2011г.

1. Нарушител – Сашо Борисов Божев, с адрес гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, ул. ”Чавдар войвода” №17.

2. Размер на наложената глоба е 200 лева.

3. Нарушена норма – чл. 18, т. 4 във връзка с чл. 37, ал. 3 от ЗЧАВ.

4. Нарушение – не уведомяване на компетентните органи за настъпили производствени аварии и други инциденти, които могат да доведат до увеличаване на емисиите или да предизвикат влошаване качеството на атмосферния въздух.

За периода няма издадени Заповеди за налагане на ПАМ.


Наложени нови текущи месечни санкции по чл. 69 от ЗООС – 1 бр.

I. Първо наказателно постановление

1. Нарушител – ”Горубсо Мадан” АД, със седалище и адрес на управление гр. Мадан, общ. Мадан, обл. Смолян, ул. ”Явор” №1.

2. Размер на наложената текуща месечна имуществена санкция – 1 024 лева.

3. Нарушение – неспазване на индивидуалните емисионни ограничения в отпадните води от ХХ ”Рудозем-2”, изпускани в р. Малка река – II–ра категория водоприемник, съгласно Разрешително за ползване на воден обект, с цел заустване на руднични води № 33120017/08.02.2009г., изменено с Решение № 650/08.05.2009г. на БДИБР – Пловдив.


ПРИЛОЖЕНИЯ: виж тук...


С уважение,
ИНЖ. ЕЛЕН МИНЧЕВ

Директор на РИОСВ-Смолян

/4

 4700 гр. Смолян, ул.”Дичо Петров” 16, ПК 99, e-mail: riosv-smolyan@mbox.contact.bg, http://riewsm-bg.eu

Директор: +359301/60-113, Тех. сътрудник: +359301/60-100, Н-к отдел «КОС»: +359301/60-108, Fax: +359301/60-121


Свързани:

Отчет за м декември 2011 г на риосв-смолян iconОтчет за м октомври 2011год. Риосв-смолян
Извърши се контрол на млекопреработвателни предприятия на територията на риосв-смолян
Отчет за м декември 2011 г на риосв-смолян iconОтчет за контролната дейност на риосв-смолян месец Декември 2010 г
Сумата, постъпила в риосв от санкции през отчетния период, включително от текущи санкции наложени в предходни периоди
Отчет за м декември 2011 г на риосв-смолян iconОтчет за м май 2012 г. Риосв-смолян
През м май бяха извършени 36 бр проверки на обекти на територията на риосв-смолян, свързани с осъществяването на планов и последващ...
Отчет за м декември 2011 г на риосв-смолян iconОтчет за м октомври 2012 г. Риосв-смолян
През месец октомври експертите на риосв-смолян извършиха 209 бр проверки. Проверени са 201 бр обекта. Дадените предписания са 70...
Отчет за м декември 2011 г на риосв-смолян iconОтчет за м юни 2012 г на риосв-смолян
През м юни бяха извършени 33 бр проверки на обекти на територията на риосв-смолян, свързани с осъществяването на планов и последващ...
Отчет за м декември 2011 г на риосв-смолян iconОтчет за контролната дейност на риосв-смолян за месец Април 2011 г
Сумата, постъпила в риосв от санкции през отчетния период, включително от текущи санкции наложени в предходни периоди
Отчет за м декември 2011 г на риосв-смолян iconОтчет за контролната дейност на риосв-смолян за месец Март 2011 г
Сумата, постъпила в риосв от санкции през отчетния период, включително от текущи санкции наложени в предходни периоди
Отчет за м декември 2011 г на риосв-смолян iconОтчет за контролната дейност на риосв-смолян за месец Май 2011 г
Сумата, постъпила в риосв от санкции през отчетния период, включително от текущи санкции наложени в предходни периоди
Отчет за м декември 2011 г на риосв-смолян iconОтчет за контролната дейност на риосв-смолян период месец Февруари 2011 г
Сумата, постъпила в риосв от санкции през отчетния период, включително от текущи санкции наложени в предходни периоди
Отчет за м декември 2011 г на риосв-смолян iconОтчет за контролната дейност на риосв-пазарджик за месец декември 2011 г
В рамките на контролната дейност на риосв-пазарджик през декември 2011г са проверени 84 обекта, като са извършени 96 проверки по...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом