Доклад №0100018512
ИмеДоклад №0100018512
страница1/2
Дата на преобразуване08.01.2013
Размер327.66 Kb.
ТипДоклад
източникhttp://www.bulnao.government.bg/files/_bg/Doklad_GFO_Borino_2011_r.doc
  1   2ОДИТЕН ДОКЛАД


0100018512


за извършен финансов одит на годишния финансов отчет

на община Борино за 2011 г.


София, 2012 г.


СЪДЪРЖАНИЕпо ред

Наименование

Страница
Част първаВЪВЕДЕНИЕ
1.

Основание за извършване на одита

4

2.

Предмет на одита

4

3.

Одитиран период

4

4.

Цели на одита

4

5.

Критерии за оценка

4

6.

Обхват на одита

5

7.

Същественост

5
Част втораКОНСТАТИВНА ЧАСТ
І.

Съответствие на формата, съдържанието и представянето на годишния финансов отчет с нормативните изисквания

6

ІІ.

Одит на отчета за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове към 31.12.2011 г.


7

1.

Одит на отчета за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2011 г.

7

1.1.

Приходи

7

1.2.

Разходи

7

1.3.

Трансфери и операции с финансови активи и пасиви

8

2.

Одит на отчета за касовото изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове към 31.12.2011 г.

9

2.1.

Приходи

9

2.2.

Разходи

9

2.3.

Трансфери и операции с финансови активи и пасиви

9

ІІІ.

Одит на оборотната ведомост, баланса и приложенията към него

9

ІV.

Проверка на годишната инвентаризация на активите и пасивите

13
Част третаЗАКЛЮЧЕНИЕ

14СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА

ЕБК

Единна бюджетна класификация

СБП

Сметкоплан на бюджетните предприятия

ИБСФ

Извънбюджетни сметки и фондове

ДДС

Данък добавена стойност

КСФ

Кохезионния и структурните фондове

НФ

Национален фонд

РА

Разплащателна агенция

ДФ

Държавен фондд

СОУ

Средно общообразователно училище

ОУ

Основно училище

ДМА

Дълготрайни материални активи

ДСД

Други сметки и дейности

НСОРБ

Национално сдружение на общините в Република България

ПУДООС

Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда

ОП

Оперативни програмиЧаст първа

ВЪВЕДЕНИЕ

1. Основание за извършване на одита

Одитът е осъществен на основание чл. 53 от Закона за Сметната палата, одитна задача № 697 от Програмата за одитната дейност на Сметната палата за 2012 г. и в изпълнение на заповед № ОД-1-185 от 19.05.2012 г. на заместник-председателя на Сметната палата Цветан Цветков.

2. Предмет на одита

Предмет на финансовия одит е годишния финансов отчет за 2011 г. на община Борино.

3. Одитиран период

Одитираният период е от 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г.

4. Цели на одита

1. Да се формира становище по финансовия отчет въз основа оценките и изводите до които е достигнато в резултат на получените одитни доказателства.

2. Да се изрази ясно становище посредством писмен доклад, който съдържа базата за изразяване на конкретното становище.

5. Критерии за оценка

При одита на Годишния финансов отчет за 2011 г. на община Борино са използвани следните критерии за оценка:

1. Спазване на законодателството и вътрешните актове на бюджетното предприятие;

2. Надеждност и всеобхватност на финансовата и нефинасовата информация във финансовия отчет;

3. Опазване на активите и информацията.

4. Вярно и честно отразяване на имущественото и финансовото състояние на общината:

4.1. Достоверност на отразяването на приходите и разходите по съответните параграфи съгласно изискванията на действащата Единна бюджетна класификация (ЕБК)за 2011 г.;

4.2. Осчетоводяване на стопанските операции и факти на основата на документалната им обоснованост съгласно разпоредбите на Закона за счетоводството и изискванията на Сметкоплана на бюджетните предприятия (СБП);

4.3. Съответствие на осчетоводяването на стопанските операции и факти с основните счетоводни принципи.

5. Обективно и непреднамерено представяне на сделките и събитията във финансовия отчет.

6. Съответствие на формата и съдържанието на отчета и спазване на изискванията за неговото изготвяне, представяне и оповестяване съгласно действащото счетоводно законодателство.

7. Общ размер на отклоненията и нередностите във финансовия отчет, оценени от гледна точка на определения праг на същественост и ниво на одитния риск.


6. Обхват на одита

Одитната задача обхваща:

1. Проверка за съответствие с нормативните изисквания на формата, съдържанието и представянето на годишния финансов отчет за 2011 г. на община Борино.

2. Одит на годишния отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове за 2011 г.

2.1. Одит на годишния отчет за касовото изпълнение на бюджета:

а) проверка на отразената финансова информация в приходната част на годишния отчет за касовото изпълнение на бюджета;

б) проверка на отразената финансова информация в разходната част на годишния отчет за касовото изпълнение на бюджета;

в) проверка на отчетените трансфери и операции с финансови активи и пасиви в годишния отчет за касовото изпълнение на бюджета.

2.2. Одит на годишния отчет за касовото изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове:

а) проверка на отразената финансова информация в приходната част на годишния отчет за касовото изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове;

б) проверка на отразената финансова информация в разходната част на годишния отчет за касовото изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове;

в) проверка на отчетените трансфери и операции с финансови активи и пасиви в годишния отчет за касовото изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове.

3. Одит на годишната оборотна ведомост, баланса и приложенията към него към 31.12.2011 г.

3.1. Съответствие с действащото счетоводно законодателство на отразените в баланса стопански, финансови и счетоводни операции;

3.2. Достоверност и изчерпателност на отразената финансова информация в годишния баланс;

3.3. Последователност при прилагането на счетоводната политика и индивидуалния сметкоплан.

4. Проверка на годишната инвентаризация на активите и пасивите.

7. Същественост

В съответствие с Решение № 005 от 09.03.2011 г. на Сметната палата, при одита и заверката на Годишния финансов отчет за 2011 г. на община Борино е приложен праг на същественост по стойност за всяка от следните позиции:

а) общ размер на приходите (без субсидия и други трансфери) по отчета за касовото изпълнение на бюджета – 2 %;

б) общ размер на разходите по отчета за касовото изпълнение на бюджета – 2 %;

в) общ размер на трансферите ( в т. ч. субсидии) по отчета за касовото изпълнение на бюджета – 2 %;

г) общ размер на операциите с финансове активи и пасиви по отчета за касовото изпълнение на бюджета – 2%;

д) общ размер на приходите по отчета за касовото изпълнение на ИБСФ – 2 %;

е) общ размер на разходите по отчета за касовото изпълнение на ИБСФ – 2 %;

ж) общ размер на трансферите по отчета за касовото изпълнение на ИБСФ – 2 %;

з) общ размер на операциите с финансови активи и пасиви по отчета за касовото изпълнение на ИБСФ – 2%;

и) стойността на актива по баланса, включително и задбалансовите активи – 1 %;

й) стойността на пасива по баланса, включително и задбалансовите пасиви – 2 %

Това е максимално допустимото ниво на общите отклонения и нередности, които не биха оказали влияние върху решенията на потребителите на информацията от финансовия отчет.

За незаведени или неотписани имоти – общинска собственост по баланса, неизвършена преоценка на активи или пропуски при извършване на годишната инвентаризация и други, които не могат да се оценят по стойност ще се използва праг на същественост по естество (характер).

За съответствие на индивидуалния сметкоплан на община Борино с изискванията на Сметкоплана на бюджетните предприятия, утвърден от министъра на финансите е използван праг на същественос по смисъл (контекст).


Част втора

КОНСТАТИВНА ЧАСТ

В община Борино през 2011 г. функционират 3 второстепенни разпоредители и общинска администрация-първостепенен разпоредител с бюджетни кредити, които имат самостоятелни счетоводни звена за осъществяване на финансово-счетоводната дейност и отделни банкови сметки. Паричните средства по бюджета и извънбюджетните сметки и фондове (ИБСФ) на общината са съхранявани и отчитани по бюджетни, извънбюджетни и набирателни сметки в съответствие с изискванията на министерството на финансите (МФ) относно банковото обслужване на сметките и плащанията на бюджетните организации през 2011 г.

Ръководството на община Борино е отговорно за вярното и честно представяне на информацията във финансовия отчет за 2011 г. и в съответствие с приложимата рамка на финансовото отчитане, както и за системата на вътрешния контрол, необходима за изготвянето на финансовия отчет без съществени отклонения, независимо дали се дължат на измама или грешка.

При извършената проверка за изпълнението на дадените препоръки от извършения финансов одит - текущ контрол на периодичните отчети за 2011 г. се установи, че е дадената препоръка е изпълнена.


І. Съответствие на формата, съдържанието и представянето на годишния финансов отчет с нормативните изисквания

Годишният финансов отчет на община Борино е изготвен и представен в Сметната палата на 27.02.2011 г.

Не са спазени изискванията на Министерството на финансите с ДДС № 12 от 29.12.2011 г. за изготвяне и представяне на отчетите за касовото изпълнение на бюджетите и извънбюджетните сметки и фондове към 31.12.2011 г. на общините в указания в т. 14 срок – до 24.02.2011 г.

Спазени са изискванията за комплектоването му съгласно Заповед № ЗМФ – 60 от 20.01.2005 г. на министъра на финансите. ГФО съдържа: баланс към 31.12.2011 г. в лева; баланс към 31.12.2011 г. в хил. лева; сборни оборотни ведомости за трите отчетни групи с данни за състоянието на счетоводните сметки преди операциите по приключването, подлежащи на представяне в Министерството на финансите по реда на чл. 33, ал. 6 от Закона за счетоводството; справките по т. 10 от раздел ІІ. на ДДС № 13 от 29.12.2011 г.; отчет за касовото изпълнението на бюджета към 31.12.2011 г. и приложенията към него.; отчет за извънбюджетните сметки и фондове към 31.12.2011 г.; отчет за извънбюджетните сметки на банефициенти на Кохезионния и Структурните фондове (КСФ) към Националния фонд (НФ) към 31.12.2011 г. и отчет за извънбюжетните сметки на бенефициенти на Разплащателната агенция (РА) към Държавен фонд „Земеделие” към 31.12.2011 г.1

Не е представена обяснителна записка към годишния баланс за 2011 г.

Годишният отчет за изпълнението на бюджета и балансите на общината в лева и хил. лева са подписани от кмета и главния счетоводител и са подпечатани с печата на общината.

II. Одит на отчета за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове към 31.12.2011 г.

1. Одит на отчета за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2011 г.


1.1. Приходи

През 2011 г. постъпилите общо приходи (без субсидия и други трансфери) по бюджета на община Борино са в размер на 520 049 лв., от които с най-голям относителен относителен дял са приходите от помощи, дарения и др. безвъзмездно получени суми  – 243 050 лв. или 46,74 на сто и пиходи от такса битови отпадъци – 65 459 лв. или 12,59 на сто.

Изпълнението на приходите по бюджета към 31.12.2011 г. е 89,48 на сто.

При извършената проверка на отчитането на приходите по параграфи и подпараграфи са установени следните отклонения:

а) сума в размер на 10 499 лв., представляваща възстановен разход за 2010 г., неправилно е отчетена по §§ 36-19 „Други неданъчни приходи”, вместо в намаление на съответния разходен параграф от ЕБК, по който е бил отчетен разхода със знак „минус”;2

б) приходи от имуществени данъци в размер на 547 лв. неправилно са отчетени по §§ 27-07 „Такси за битови отпадъци”, вместо по подпараграфите на § 13-00 „Имуществени данъци”.3


    1. Разходи

Към 31.12.2011 г. отчетените от община Борино разходи са в размер на 2 675 842 лв. при уточнен план 3 100 217 лв. или изпълнението е 86,31 на сто. С най голям относителен дял са капиталовите разходи 819 329 лв. 30,62 на сто. включващи разходи за основен ремонт – 117 028 лв., разходи за придобиване на ДМА – 702 301 лв. На второ място по относителен дял са разходите за заплати – 742 711 лв. или 27,76 на сто и следвани от разходите за издръжка 622 416 лв. или 23,26 на сто.

При извършената проверка на отчитането на разходите по параграфи и подпараграфи са установени следните отклонения:

а) Разходи за осигупителни вноски в размер на 1 583 лв., неправилно са отчетени по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения”, вместо по § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодателя” - СОУ „Н. Вапцаров” с. Борино;4

б) Разходи за перилни препарати в размер на 109,20 лв., неправилно са отчетени по § 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения”, вместо по § 10-15 „Материали” - СОУ „Н. Вапцаров” с. Борино;5

в) Разходи за храна в размер на 364 лв. са отчетени по § 10-98 „Други разходи, некласифицирани в други параграфи и подпараграфи” тъй като в дейност 219 „Други дейности по отбраната няма § 10-11 „Храна”. Същото не е оповестено в обяснителната записка към ГФО;6

г) Такса за обучение в размер на 33 лв., неправилно са отчетени по § 10-14 „Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките”, вместо по § 10-20 „Разходи за външни услуги” – ОУ „Отец Паисий” с. Ягодина;7

д) Разходи за учебни помагала в размер на 83 лв., неправилно са отчетени по § 10-15 „Материали”, вместо по § 10-14 „Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките;”8

е) Разходи за материали в размер на 1 243 лв., неправилно са отчетени в § 10-16 „Вода, горива и енергия” , вместо по § 10-15 „Материали”;9

ж) Разходи за текущ ремонт на автомобил „Каптива” в размер на 2 517,75 лв., неправилно са отчетени по § 10-15 „Материали”, вместо по § 10-30 „Текущ ремонт;”10

з) Разходи за текущ ремонт на автомобил „Каптива” в размер на 18,67 лв., неправилно са отчетени по § 10-16 „Вода, горива и енергия”, вместо по § 10-30 „Текущ ремонт”;11

и)Разходи за текущ ремонт на автомобил „Каптива” в размер на 424,20 лв., неправилно са отчетени по § 10-20 „Разходи за външни услуги”, вместо по § 10-30 „Текущ ремонт”;12

При извършените тестове на предварителния контрол преди поемане на задължения и преди извършване на разходи е установено, че контролните дейности по предварителен контрол преди поемане на задължения и преди извършването на разходи са действали непрекъснато и са прилагани последователно през целия одитиран период, с изключение на един от сключените договори по който не е осъществен предварителен контрол по отношение на проверка за наличие на бюджетен кредит и съответствие на разходите с поетото задължение.13


    1. Трансфери и операции с финансови активи и пасиви

При извършената проверка на отчитането по параграфите и подпараграфите на ЕБК за 2011 г. на трансферите и операциите с финансови активи и пасиви в отчетна група „Бюджети” не са установени отклонения и несъответствия.14

Взаимоотношенията с централния бюджет са отчетени достоверно.


2. Одит на отчета за касовото изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове към 31.12.2011 г.


2.1. Приходи

При отчитането на приходите по ИБСФ съществува взаимовръзка между приходните счетоводни сметки от СБП и приходните параграфи на ЕБК. Не са установени отклонения и несъответствия.15


    1. Разходи

Не са установени несъответствия и отклонения при отчитането на разходите по ИБСФ-3-КСФ и ИБСФ-3-РА16.


    1. Трансфери и операции с финансови активи и пасиви

При отчитането на операциите с финансови активи и пасиви и трансферите съществува взаимовръзка и зависимост между счетоводните сметки за операциите с финансови активи и пасиви и трансфери от СБП и параграфите за отразяване на операциите с финансови активи и пасиви на ЕБК. Не са установени отклонения и несъответствия.17


Отчетът за изпълнението на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове и приложенията към него на община Борино за 2011 г. не съдържат съществени отклонения и дават вярна и честна представа за отразената финансова и нефинансова информация.IІІ. Одит на оборотна ведомост, баланса и приложенията към него към 31.12.2011 г.

1. Спазен е основният счетоводен принцип, регламентиран с чл. 4, ал. 1 т. 7 от Закона за счетоводството за независимост на отделните отчетни периоди и стойностна връзка между начален и краен баланс, съгласно който всеки отчетен период се третира счетоводно сам за себе си независимо от обективната му връзка с предходния и със следващия отчетен период, като данните на финансовия отчет в началото на текущия отчетен период съвпадат с данните в края на предходния отчетен период.18

2. Сметките на община Борино са приключени към 31.12.2011 г. по реда, определен в т. 59 от ДДС № 20 от 2004 г. на Министерството на финансите.19


По актива

1. Разходи за обучение в размер на 4 504,80 лв. по ОП „Административен капацитет”, неправилно са осчетоводени по сметка 6029 „Други разходи за външни услуги”, вместо по сметка 6025 „Разходи за квалификация и преквалификация на персонала”.20

По време на финансовия одит отклонението е откоригирано21

2. Разходи в размер на 204 080,31 лв. неправилно са осчетоводени по сметка 2071 „Незавършено строителство, производство и основен ремонт”, вместо по сметка 6076 „Основен ремонт на инфраструктурни обекти чрез външни доставки” по проекти „Реконструкция на общински път SML1031/път ІІІ-197-Борино-Тешел-Буйново-Кожари км.17+495-км.20+167 на територията на община Борино; реконструкция на водопроводната мрежа с. Буйново и с. Ягодина и възстановяване и подобряване на улична настилка в с. Буйново и с. Ягодина” и „Реконструкция на общински път SML1031/път ІІІ-197-Борино-Тешел-Буйново-Кожари км.7+700-км.16+915 на територията на община Борино; „Pеконструкция на водопроводната мрежа Ягодина и изграждане на пречиствателно съоръжение за отпадни води с. Буйново”, финансирани със средства от РА към ДФ „Земеделие“. Разходите са за инфраструктурни обекти, а не за балансово признати активи. Не са спазени изискванията на т. 16.5. от ДДС № 20 от 2004 г. на МФ.22

По време на финансовия одит отклонението е откоригирано23

3. В отчетна група „Бюджети” сметка 4391 „Вземания от банки в страната в несъстоятелност” е с дебитно салдо в размер на 1 196 лв.

В отчетна група „ИБСФ” сметка 4391 „Вземания от банки в страната в несъстоятелност” е с дебитно салдо в размер на 1 266 лв.

В отчетна група „ДСД” сметка 4391 „Вземания от банки в страната в несъстоятелност” е с дебитно салдо в размер на 1 303 лв.

Средствата не са провизирани в съответствие с указанията на МФ, дадени с т. 36.2. от ДДС № 20 от 2004 г.24

4. В сборната оборотна ведомост към 31.12.2011 г. е допусната техническа грешка като отчетената сума по сметка 6271 „Лихви за просрочени задължения към местни лица” в размер на 1 460 лв. неправилно е посочена по сметка 6242 „Разходи по финансов лизинг от чуждестранни лица”.25

По време на финансовия одит отклонението е откоригирано26

5. По сметка 2039 „Други сгради” неправилно се води актив „Масивен бетонов каптаж” на стойност 118 лв., който не е сграда, вместо по сметка 9902 „Инфраструктурни обекти” към водопровод с. Ягодина.27

По време на финансовия одит отклонението е откоригирано28

6. По сметка 2039 „Други сгради” неправилно се води актив „Септична яма за къпане на овце”- 1 172,00 лв., вместо по сметка 2099 „Други ДМА”.29

По време на финансовия одит отклонението е откоригирано30

7. По сметка 2039 „Други сгради” се отчитат девет актива с очевидно занижена стойност под прага на същественост за признаване на ДМА в община Борино от 750 лв., с което не са спазени изискванията на т. 16.21. от ДДС № 20 от 2004 г. – обща стойност 2 706,75 лв.31

8. По сметка 2041 „Компютри и хардуердно оборудване” неправино се отчитат седемнадесет актива на обща стойност 5 810 лв. с единична стойност под прага на същественост за признаване на ДМА в община Борино от 750 лв., вместо по сметка 9909 „Други активи в употреба, изписани като разход”;32

По време на финансовия одит отклонението е откоригирано33

9. По сметка 2059 „Други транспортни средства” се отчита актив на стойност 116 лв. под прага на същественост за признаване на ДМА в община Борино от 750 лв., вместо по сметка 9909 „Други активи в употреба, изписани като разход”;34

По време на финансовия одит отклонението е откоригирано35

10. По сметка 9909 „Други активи в употреба, изписани като разход” неправилно се отчитат четири актива на обща стойност 4 564 лв. с единична стойност над прага на същественост за признаване на ДМА в община Борино, вместо по сметка 2049 „Други машини, съоръжения, оборудване”.36

При отчитането на дълготрайните активи през 2011 г. не е спазен определеният със Счетоводната политика стойностен праг на същественост за признаване на ДМА. Допуснато е неправилно отчитане на активи по сметките от СБП.

По време на финансовия одит отклонението е откоригирано37

11. Неправилно балансови активи под прага на същественост за признаване на ДМА на стойност – 2 410,01 лв. във второстепенните разпоредители се отчитат по с/ка 2041 „Компютри и хардуерно оборудване”, вместо по с/ка 9909 „Други активи в употреба, изписани като разход”;38

12. При осчетоводяване на разходите за стопанска дейност неправилно е използвана сметка 7112 „Приходи от продажба на материали”, вместо сметките от раздел 6 от СБП.39

По време на финансовия одит отклонението е откоригирано40

13. Разходи за неустойки и наказателни лихви в размер на 6 455 лв., неправилно са осчетоводени по с/ка 6063 „Разходи за съдебни такси и разноски в страната”, вместо по с/ка 6095 „Разходи за глоби и неустойки в страната”;41

По време на финансовия одит отклонението е откоригирано42

14. Разходи за перилни препарати в размер на 109,20 лв., неправилно са осчетоводена по с/ка 6029 „Разходи за външни услуги”, вместо по с/ка 6019 „Разходи за други материали” - СОУ „Н. Вапцаров” с. Борино;43

14. Разходи за текущ ремонт на автомобил в размер на 2 517,75 лв., неправилно са осчетоводени по с/ка 6018 „Разходи за други резервни части”, вместо по с/ка 6021 „Разходи за текущ ремонт;”44

По време на финансовия одит отклонението е откоригирано45

15. Разходи за текущ ремонт на автомобил в размер на 18,67 лв., неправилно са осчетоводени по с/ка 6010 „Разходи за горива, вода и енергия”, вместо по с/ка 6021 „Текущ ремонт”;46

По време на финансовия одит отклонението е откоригирано47

16. Разходи за текущ ремонт на автомобил в размер на 424,20 лв., неправилно са осчетоводени по с/ка 6029 „Разходи за външни услуги”, вместо по с/ка 6021 „Текущ ремонт”;48

По време на финансовия одит отклонението е откоригирано49

17. Разходи за членски внос за НСОРБ в размер на 509 лв., неправилно са осчетоводени по с/ка 6029 „Разходи за външни услуги” , вместо по с/ка 6091 „Разходи за членски внос и други вноски в международни организации”;50

По време на финансовия одит отклонението е откоригирано51

18. Разходи за държавни такси в размер на 120,00 лв., неправилно са осчетоводени по с/ка 6063 „Разходи за съдебни такси и разноски в страната”, вместо по с/ка 6061 „Разходи за държавни такси”;52

По време на финансовия одит отклонението е откоригирано53

19. Погасен заем към ПУДООС в размер на 2 047, неправилно са осчетоводени по с/ка 1997, вместо по д/т на с/ка 462254

По време на финансовия одит отклонението е откоригирано55


Задбалансови активи

1. Разходи за придобиване на инфраструктурни обекти в размер на 5 400 лв. по проект „Проектиране на интегрирана ВиК система и ПСОВ в с. Борино, област Смолян” – ОП „Околна среда”, не са осчетоводени по сметка 9902 „Инфраструктурни обекти”, с което не са спазени изискванията на т. 16.3. от ДДС № 20 от 2004 г. на МФ.56

По време на финансовия одит отклонението е откоригирано57

2. По сметка 9931 „Разходи за стопанска дейност” неправилно са осчетоводени суми в размер на 13 307 лв.58

3. По сметка 9931 „Разходи за стопанска дейност” не са осчетоводени разходи за стопанска дейност в размер на 10 491 лв.59


По пасива

1. Сума в размер на 5 489 лв., представляваща разходи, за сметка на бюджета на общината по проект „Желано училище”, финансиран със средства по ОП „Човешки ресурси”, неправилно е осчетоводена по кредита на сметка 7990 „Прираст в нетните активи от други събития”, вместо по сметка 7529 „Касови трансфери от/за извънбюджетни сметки на министерства и ведомства”.60

По време на финансовия одит отклонението е откоригирано61

2. Средства в размер на 26 423 лв. по проект „Рехабилитация на дом на културата Борино”, финансиран със средства от РА към ДФ „Земеделие“, са възстановени на РА. За възстановените средства е приложена процедурата на червеното сторно по сметка 7529 „Касови трансфери от/за извънбюджетни сметки на министерства и ведомства”, с което не са спазени изискванията на т. 123 от Ръководството за прилагане на сметкоплана на бюджетните предприятия.62

По време на финансовия одит отклонението е откоригирано63

3. Разходи за ел. енергия и за телефони в размер общо на 667 лв., фактурите за които са от м. декември 2010 г., неоснователно са осчетоводени през м. януари 2011 г. по сметка 4010 „Задължения към доставчици от страната”.64

4. Разходи за ел. енергия, телефони и храна в размер общо на 1 166 лв., фактурите за които са от м. декември 2011 г., неоснователно са осчетоводени през м. януари 2012 г. по сметка 4010 „Задължения към доставчици от страната”.65

5. Разходи за вода в размер на 496 лв. за м. декември 2011 г., фактурата за които е от м. януари 2012 г., неправилно са осчетоводени по сметка 4010 „Задължения към доставчици от страната”, вместо по сметка 4967 „Коректив по задължения към местни лица”.66

6. Разходи за вода и телефони в размер общо на 103 лв. за м. декември 2011 г., фактурите за които са от м. януари 2012 г., неоснователно са осчетоводени през м. януари 2012 г.67

При отчитането на разходите за м. декември 2011 г. не са спазени изискванията на т. 49 от ДДС № 20 от 2004 г. на МФ. – общинска администрация и второстепенни разпоредители68

7. Процедурите за отчитане на разходите за провизии за персонала са приложени в общинската администрация. При второстепенните разпоредители с бюджетни кредити не са налични основания за отчитане на провизии за персонала.69Задбалансови пасиви

1. Договор от 09.01.2009 г. с „Водоканалконсулт” ООД, гр. Пловдив на стойност 559 000 лв. без ДДС, 670 000 лв. с ДДС, с предмет „Проектиране на интегрирана ВиК система и ПСОВ в с. Борино, област Смолян” не е осчетоводен по сметка 9200 „Поети задължения по договори”.70

По време на финансовия одит отклонението е откоригирано71

2. Договор от 23.11.2011 г. с „Българска асоциация за селски екотуризъм” гр. София на стойност 14 900 лв. без ДДС, 17 880 лв. с ДДС, с предмет „Изготвяне на маркетингова стратегия за развитие на туризма в община Борино” не е осчетоводен по сметка 9200 „Поети задължения по договори”.72

По време на финансовия одит отклонението е откоригирано73

3. По сметка 9939 „Приходи от стопанска дейност” неправилно е осчетоводен получен аванс в размер на 19 643 лв., който не е осчетоводен по сметките от раздел 7 от СБП.74.

По време на финансовия одит отклонението е откоригирано75


Годишната оборотна ведомост и балансът към 31.12.2011 г. на община Борино не са придружени с обяснителна записка.

Оповестяването не е извършено в съответствие с изискванията на ДДС № 20 от 2004 г. на МФ.76

ІV. Проверка на годишната инвентаризация на активите и пасивите

Кметът на общината е издал заповеди за провеждане на годишна инвентаризация за 2011 г. в общинската администрация и звената към нея.77

Не са установени липси, излишъци и брак – общинска администрация.

Във второстепенните разпоредители ръководителите са издали заповеди за извършването на инвентаризациите. В общинската администрация и второстепенните разпоредители са инвентаризирани активите и пасивите, подлежащи на годишна инвентаризация.

Резултатите от инвентаризациите са осчетоводени – второстепенни разпоредители.

Годишните инвентаризации в общинската администрация и второстепенните разпоредители са приключени към 31.12.2011 г.

Във второстепенен разпоредител СОУ „Н.Й.Вапцаров” с. Борино не беше предоставена на одитния екип документация за извършена инвентаризация на ДМА и сравнителни ведомости от извършената инвентаризация на материалните запаси;78


ЗАКЛЮЧЕНИЕ


Финасовия одит на отчета за касовото изпълнение на бюджета и ИБСФ към 31.12.2011 г. установи съответствие, пълнота, изчерпателност и достоверност на отчетените приходи, разходи, трансфери и операции с финансови активи и пасиви и оповестяване на резултатите от изпълнението им. Отчетът дава вярна и честна представа за финансовото състояние на общината. Общият размер на допуснатите грешки е несъществен и не оказва влияние върху потребителите на информацията, съдържаща се в отчета.

Съставените оборотните ведомости, баланс и приложенията към него съдържат информация, която дава вярна и честна представа за имущественото и финансово състояние на общината към 31.12.2011 г. Допуснатите неточности и отклонения са несъществени по стойност и характер и не оказват влияние на потребителите на информация.

По време на одита се направиха коригиращи счетоводни операции, съответно корекция на оборотна ведомост и баланс, които своевременно се изпратиха в Министерството на финансите.

.

Одитният екип счита, че резултатите от извършения одит предоставя достатъчна и подходяща база за изразяване на одитно мнение за заверка без резерви с обръщане на внимание.


Настоящият одитен доклад се изготви в два еднообразни екземпляра, един за община Борино и един за Сметната палата.

  1   2

Свързани:

Доклад №0100018512 iconДоклад на "фаустина груп" еоод
Протокола на Икономическата Комисия за Европа (ике) на ООН за регистри на емисии и трансфер на замърсявания (prtr). Последователността...
Доклад №0100018512 iconДоклад за дейността Доклад за дейността резюме
Съветът на директорите представя доклад и междинен консолидиран финансов отчет към 30 юни 2009г., изготвен в съответствие с Международните...
Доклад №0100018512 iconДоклад за дейността Доклад за дейността резюме
Съветът на директорите представя доклад и междинен консолидиран финансов отчет към 31 декември 2009г., изготвен в съответствие с...
Доклад №0100018512 iconДоклад за дейността Доклад за дейността резюме
Съветът на директорите представя доклад и междинен неконсолидиран финансов отчет към 31 март 2011г., изготвен в съответствие с Международните...
Доклад №0100018512 iconДоклад за дейността Доклад за дейността резюме
Съветът на директорите представя доклад и междинен консолидиран финансов отчет към 30 септември 2009г., изготвен в съответствие с...
Доклад №0100018512 iconДоклад за дейността Доклад за дейността резюме
Съветът на директорите представя доклад и междинен консолидиран финансов отчет към 31 март 2010г., изготвен в съответствие с Международните...
Доклад №0100018512 iconДоклад глобального экологического фонда
Совет гэф готовит и представляет доклад на каждом очередном совещании Конференции Сторон. В разделе 3 меморандума о договоренности...
Доклад №0100018512 iconДоклад A6-0406/2008
Съвета аналитичен доклад, в който се прави оценка на положението по отношение на определени енергоемки отрасли или подотрасли, за...
Доклад №0100018512 iconДоклад на нпо
Редовния доклад на Европейската комисия от 2003 г за напредъка на България в процеса на присъединяване към Европейския съюз и които...
Доклад №0100018512 iconОсновните права: реалност за хората благодарение на Хартата на ес
Днешният доклад се придружава от нов доклад за напредъка по отношение на равенството между жените и мъжете през 2012 г и съвпада...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом