Bg-велико Търново публична покана
ИмеBg-велико Търново публична покана
Дата на преобразуване07.01.2013
Размер43.92 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.veliko-tarnovo.bg/userfiles/file/Pokana publikuvana v AOP.doc
BG-Велико Търново

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Велико Търново, гр. Велико Търново, пл. "Майка България" № 2, За: Теодора Минкова; Грета Маринова, Република България 5000, Велико Търново, Тел.: 062 619229; 062 619251, E-mail: mop_vt@abv.bg, Факс: 062 619251

Място/места за контакт: Община Велико Търново; стая 320, стая 318

Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.veliko-turnovo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.veliko-turnovo.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги


КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Изграждане, поддържане и почистване на обществени озеленени площи - паркове, градини, междублокови пространства, квартални градинки и площи, улично озеленяване в град Велико Търново, по обособени позиции: - 1- ва позиция - Район Централен /Център, квартал "Картала"/ - 2-ра позиция - Район Запад /квартал "Колю Фичето", квартал "Бузлуджа", квартал "Зона В", квартал "Чолаковци", Западен пътен възел/ - 3-та позиция - Район Стара градска част /хълм "Света гора", квартал "Трудов фронт", хълм "Царевец", квартал "Асенов", Южен пътен възел, Асеневци и Боруна/.


КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

77310000, 77311000, 77314000, 77320000

Описание:

Услуги по създаване и поддържане на зелени площи
Услуги по поддържане на зелени площи в паркове и места за развлечения
Услуги по поддържане на други зелени площи
Услуги по оформяне и поддържане на зелени площи на спортни терени


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Видовете работи в обхвата на поръчката са съгласно посочените в документацията за участие, като: косене на бурени по алеи и откоси, събиране на окосена трева с гребло, поливане на тревни площи с маркуч и др. Почистване и поддържане с режим интензивен, нормален и периодичен на съответните площи, съгласно Приложение 1.


ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:


МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Велико Търново


NUTS:

BG321


ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Оферти следва да се подават само за всички позиции. Описание на дейността: - Изграждане, поддържане и почистване на обществени озеленени площи - паркове, градини, междублокови пространства , квартални градинки и площи, улично озеленяване в гр.Велико Търново при следните режими: интензивен, нормален, периодичен. - Почистване и поддържане с режим интензивен, нормален и периодичен на съответните площи съгласно зоните на града. - Изпълнението на поръчката да е в съответствие със съвременното паркоустройство и нормативна уредба за изграждане и поддържане на зелените площи, правилниците и наредбите за видовете работи. - Дейностите се извършват по предварително- зададен седмичен график от представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Графика подлежи на промени, съобразно нуждата от извършването на работите. - ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при изпълнение на обществената поръчка да спазва техниката на безопасността на труда; Закон за движение по пътищата. По време на изпълнението на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва: всички нормативни документи, касаещи извършването на услугата. - Режим на поддържане и почистване на зелените площи - съгласно приложен опис- Приложение 1, обем на площите – Приложение №2. - Видовете работи са съгласно приложен опис приложения № 3, № 4 - Срок на възлагането: от подписване на договора до сключване на договор за възлагане на обществена поръчка, проведена чрез открита процедура по реда на ЗОП с идентичен предмет: “Изграждане, поддържане и почистване на обществени озеленени площи - паркове, градини, междублокови пространства, квартални градинки и площи, улично озеленяване в град Велико Търново” или до достигане на прага по чл. 14, ал.3, т.2 от ЗОП.


КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта


ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Съгласно Приложение 7.


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

18/04/2012 17:00


ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ


ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата трябва да съдържа най- малко: 1. Данни за лицето, което прави предложението: наименование на фирмата, ЕИК, седалище и адрес на управление и др. данни, съгласно образец: декларация за административни данни; 2. Саморъчно подписани декларация/и за отсъствие на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т.1, съгласно образец. Декларацията се подписва от лицата, съгласно указанията в образеца; 3. Предложение за изпълнение на изискванията на чл. 101б, ал.1, т.3 от ЗОП, съгласно образец, съдържащо и предложенията на участника по методиката за икономически най-изгодна оферта; 4. Срок на валидност на офертата не по- малък от 2 /два / месеца, считано от крайния срок за получаване на офертата; 5. Декларация за техническото оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на обществената поръчка. Наличието на минимално необходимите количества машини се доказва със съответните документи за собственост или за наем или с други подходящи документи като инвентарен опис, договори за лизинг и др. Минимално изискване към т. 5: Участникът трябва да разполага за изпълнение на обществената поръчка с минимално необходим брой и видове машини, както следва: -моторна косачка прътова - 3 бр. -моторна кастрачка /телескопична /- 1 бр. - моторна косачка колесна- 1бр. - моторна резачка/моторен трион/ - 2 бр. - високо проходим бордови автомобил- 1бр. - камион/самосвал/- 1 бр. - мотофреза- 1 бр. - водоноска – 1бр. 6. Списък на лицата на разположение на участника за изпълнение на работите, включително на тези, отговарящи за контрола на качеството - ръководни служители. Минимално изискване към т.6: Участникът трябва да разполага с минимум лица, заети на трудов/граждански договор, както следва: - минимум 20 (двадесет) души за изпълнение на поръчката, от които: - мин. 1 брой ръководно лице - ландшафтен архитект - шофьори с категория за управление на по - горе посочените превозни средства: минимум двама шофьора - минимум едно лице "Техник-озеленител" /с придобита квалификация по професия "Техник-озеленител"/ Ценовото предложение следва да съдържа: - Ценообразуващи показатели за дейности по приложение № 4 /часова ставка в лв., допълнителни разходи, печалба/ - Ценообразуващи показатели за дейност по приложение № 3 /часова ставка в лв., допълнителни разходи, печалба/ - Предложен % надценка материали Копия на документи представени към офертата се представят от участника с гриф „Вярно с оригинала” и заверено с подпис и свеж печат на участника. Офертата се депозира в “Център за услуги и информация на граждани”, в сградата на Община Велико Търново на адрес град Велико Търново, пл.Майка България № 2. Образците към настоящата покана са на разположение на участниците на адреса на Профила на купувача. Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен плик, върху, който се посочва: наименованието на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс, е-mail и описание на поръчката по раздел ІІ от настоящата публична покана. Преди сключване на договор класираният на първо място учасник представя следните документи: - документи, издадени от компетентен орган за удостоверяване на обстоятелства по чл. 47, ал.1, т.1; - декларации за липсата на обстоятелства по чл.47, ал.5; - удостоверения от Община В. Търново за липса на задължения.


СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

18/04/2012

Свързани:

Bg-велико Търново публична покана iconBg-велико Търново публична покана
Община Велико Търново, гр. Велико Търново, пл. "Майка България" №2, За: Теодора Минкова; Грета Маринова, Република България 5000,...
Bg-велико Търново публична покана iconBg-велико Търново публична покана
Община Велико Търново, гр. Велико Търново, пл. "Майка България" №2, За: Теодора Минкова; Грета Маринова, Република България 5000,...
Bg-велико Търново публична покана iconИнформация за публикуване на публична покана
Организиране на информационни форуми в гр. Велико търново (форум север) и гр. Пловдив (форум юг)”
Bg-велико Търново публична покана iconПротоко л
Интерхотел Велико Търново, Конферентна зала, гр. Велико Търново, ул. „Ал. Пенчев” №2, се проведе извънредно Общо събрание на акционерите...
Bg-велико Търново публична покана iconBg-велико Търново: Покупка обявление за поръчка доставки
Национална агенция за приходите / тд на нап велико Търново, гр. Велико Търново, пл. "Център" №2, ет. 1, стая 106, За: Ваня Парчева;...
Bg-велико Търново публична покана iconКомисия по чл. 7А от упоа област велико търново
Кк-15/06. 07. 2011 г относно премахване на незаконен строеж на територията на община Велико Търново, да се изиска преписката от Регионална...
Bg-велико Търново публична покана iconПриети сигнали по „зеления телефон и електронната поща в риосв – велико търново за месец февруари 2012 година
Сигнал, подаден от жител на гр. Велико Търново за изгаряне на найлони и други отпадъци в котелното на „Интерхотел“ ад, гр. Велико...
Bg-велико Търново публична покана iconПриети сигнали по „зеления телефон и електронната поща в риосв – велико търново за месец август 2010 година
Сигнал, подаден от жител на гр. Велико Търново за неприятни миризми от производствената дейност на „Кроношпан България” еоод – площадка...
Bg-велико Търново публична покана iconВелико Търново общ. Велико Търново, Република българия
Великотърновски университет Св. Св. Кирил и Методий, гр. Велико Търново, 1994 – асистент; 1979 – старши асистент; 1983 – главен асистент;...
Bg-велико Търново публична покана iconBg-велико Търново: Проектиране и изпълнение обявление за обществена поръчка строителство
Териториално поделение на Национален осигурителен институт/ Районно управление "Социално осигуряване" гр. Велико Търново, пл. "Център"...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом