Bg-община Трявна: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство
ИмеBg-община Трявна: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство
Дата на преобразуване07.01.2013
Размер202.32 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.appalti-bulgaria.com/uploads/010421205.docx
01042-2012-0005BG-Община Трявна: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Трявна, ул. Ангел Кънчев № 21, За: инж. Боряна Иванова, РБългария 5350, Община Трявна, Тел.: 0677 62410, E-mail: obtryavna@unicsbg.net, Факс: 0677 62149

Място/места за контакт: инж. Боряна Иванова

Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: www.obtryavna.org.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание

II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

"Изпълнение на СМР на обекти от поименния списък на Капиталовата програма за 2012 година в бюджета на община Трявна" по обособени позиции, както следва: - Обособена позиция № 1 – Реконструкция физкултурен салон СОУ „Петко Рачев Славейков” гр. Трявна; - Обособена позиция № 2 – Реконструкция настилки ул.”Борова” гр.Трявна; - Обособена позиция №3 - Вертикална планировка ЦДГ „Осми март” гр. Плачковци; - Обособена позиция № 4 - Основен ремонт тротоарни настилки гр. Плачковци.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата

Строителство
Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите
Място на изпълнение: гр. Трявна
Код NUTS: BG322

ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

С изпълнението на обектите от капиталовата програма се цели подобряване на техническата инфраструктура – улични и тротоарни настилки в гр. Трявна и гр. Плачковци, както и условията за спортуване на учениците на училище „П.Р.Славейков” гр. Трявна и ЦДГ „Осми март” в гр.Плачковци. Включени са извършване на СМР в четири обекта на интервенция: - Физкултурен салон СОУ „П.Р.Славейков”; - Улица „Борова” гр. Трявна; - ЦДГ” Осми март „ гр. Плачковци; - Улици „ Бедек”, „Бузлуджа” и „Стара планина” в гр. Плачковци; Предвижда се да бъдат изпълнени следните строителни и монтажни работи по всяка от обособените позиции както следва: За обособена позиция № 1 – Ремонт на електрическата и вентилационната инсталации на физкултурния салон, очукване на компрометирана мазилка по стени и тавани, противоплесенна обработка на стени и таван, гипсова шпакловка по стени, грундиране и боядисване с латекс по стени и тавани, боядисване с блажна боя по цокъл, монтаж на нови баскетболни табла, ремонт на стар паркет, циклене и лакиране на паркет. За обособена позиция № 2 - Разваляне на паважна настилка и почистване на павета, изваждане на бордюри, разваляне на тротоар от циментови плочки, подготовка на ново пътно и тротоарно легло, доставка и полагане на нови бордюри, ремонт на дъждоприемни шахти, настилка от заклинен трошен камък, изработка и монтаж на армировъчна мрежа, полагане на бетонова основа под настилка, нареждане на паважна настилка върху бетонова основа на циментова замазка, направа на тротоарна настилка с бетонови павета. За обособена позиция №3 - Разваляне на настилка от базалтови плочки на баскетболното игрище на ЦДГ „Осми март” в гр. Плачковци и вертикална планировка на същото, направа на нова настилка от НТК, монтиране на армировъчни мрежи, полагане на бетон за настилка, настилка на игралното поле с изкуствени полимерни плочи, подмяна но боскетболните табла и монтаж на предпазни решетки на прозорците. Обособена позиция № 4 – Изваждане на съществуващи бордюри и разбиване на бетона под тях, полагане на нови бордюри, разваляне на тротоар от стари бетонови плочки, направа на тротоари от нови бетонови плочки, полагане на армирана бетонова настилка пред гаражите.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45430000, 45233250, 45236119

Описание:

Работи по полагане на подови настилки и стенни облицовки
Строителни работи по полагане на пътна настилка, без тази за пътища
Работи по ремонт на спортни площадки

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:

За една или повече обособени позиции

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Общо количество или обем

Предвижда се да бъдат изпълнени следните строителни и монтажни работи по всяка от обособените позиции както следва: За обособена позиция № 1 – Ремонт на електрическата и вентилационната инсталации на физкултурния салон, очукване на компрометирана мазилка по стени и тавани, противоплесенна обработка на стени и таван, гипсова шпакловка по стени, грундиране и боядисване с латекс по стени и тавани, боядисване с блажна боя по цокъл, монтаж на нови баскетболни табла, ремонт на стар паркет, циклене и лакиране на паркет. За обособена позиция № 2 - Разваляне на паважна настилка и почистване на павета, изваждане на бордюри, разваляне на тротоар от циментови плочки, подготовка на ново пътно и тротоарно легло, доставка и полагане на нови бордюри, ремонт на дъждоприемни шахти, настилка от заклинен трошен камък, изработка и монтаж на армировъчна мрежа, полагане на бетонова основа под настилка, нареждане на паважна настилка върху бетонова основа на циментова замазка, направа на тротоарна настилка с бетонови павета. За обособена позиция №3 - Разваляне на настилка от базалтови плочки на баскетболното игрище на ЦДГ „Осми март” в гр. Плачковци и вертикална планировка на същото, направа на нова настилка от НТК, монтиране на армировъчни мрежи, полагане на бетон за настилка, настилка на игралното поле с изкуствени полимерни плочи, подмяна но боскетболните табла и монтаж на предпазни решетки на прозорците. Обособена позиция № 4 – Изваждане на съществуващи бордюри и разбиване на бетона под тях, полагане на нови бордюри, разваляне на тротоар от стари бетонови плочки, направа на тротоари от нови бетонови плочки, полагане на армирана бетонова настилка пред гаражите.

Прогнозна стойност без ДДС

50833 BGN

ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката

Продължителност в дни

90


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие в откритата процедура за възлагане на обществената поръчка е парична или банкова в размер на: За обособена позиция №1 - 125.00 лв. без ДДС; За обособена позиция №2 - 200.00 лв. без ДДС. За обособена позиция №3 - 40.00 лв. без ДДС; За обособена позиция №4 - 130.00 лв. без ДДС. платими в касата на Община Трявна или по банкова сметка: „Банка ДСК” АД гр.Трявна, IBAN:ВG 81STSA93003304591237, В1С: STSABGSF. Забележка: При представяне на банкова гаранция, същата да бъде със срок на валидност колкото е срока на валидност на офертата. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3% от цената на строително-монтажните работи без ДДС за всяка обособена позиция - парична или банкова, внесени по същата банкова сметка преди сключване на договора.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Финансирането се извършва от бюджета на община Трявна. Схема на плащане: Авансово плащане на изпълнителя се предвижда в размер до 20 % от стойността на договора за изпълнение на обособената позиция и се осъществява в срок до30 дни след сключване на договора и представяне на фактура от изпълнителя. Окончателно плащане на изпълнените СМР става в срок до 30 дни след приемане на изпълнените СМР с приемно предавателен протокол обр. 19, подписан от инвеститорския контрол

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

В случай, че участникът участва като обединение /или консорциум/, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, участниците в обединението /или консорциума/ сключват споразумение с нотариална заверка на подписите, което се прилага към офертата (нотариално заверено копие). Споразумението трябва да отговаря на следните изисквания: -да бъде нотариално заверено -да е посочен Възложителя и номера на обособената позиция, за която се обединяват -да е определен водещ съдружник -водещият съдружник да има минимум 50 % участие -водещият съдружник да носи отговорност при констатирано некачествено изпълнение до изтичане на гаранционния срок на изпълнение. -да е описана формата на участие на всеки от съдружниците – парично участие, механизация, работна сила -да е определен представител на обединението чрез нотариално заверено пълномощно, който ще подписва документите -да е отразено, че всички съдружници носят заедно и поотделно отговорност за изпълнението на договора и носят отговорност за възникнали дефекти по време на гаранционния срок. -да е отразено, че всички съдружници са длъжни да останат в обединението за целия период на изпълнение на договора -да е отразено, че не може да бъдат приемани други съдружници в обединението по време на изпълнение на договора -да е записана банковата сметка на обединението. Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата. Когато не е приложено споразумение за създаването на обединение /консорциум или в приложеното споразумение липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия или съставът на обединението се е променил след подаването на офертата, комисията определя срок за представяне на липсващите документи или коригиране на констатираните нередности съгласно чл. 68, ал. 8 и 9 от ЗОП. При непредставяне на изискуемите документи в срока определен от комисията (не по-дълъг от 5 дни, считано от датата на получаване на протокола) участникът се отстранява от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка. Участникът няма право да представя други документи освен липсващите и тези да отстраняване на несъответствията, посочени в протокола на комисията.

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри

Изискуеми документи и информация: Пликът, в който се представя офертата съдържа 3 бр. отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва: ПЛИК № 1 С НАДПИС "ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР", в който се поставят документите, изисквани от възложителя, а именно: 1.Списък на документите,съдържащи се в офертата,подписан от участника; 2.Оферта; 3.Административни сведения ; 4.Декларация, че участникът е запознат с условията на обществената поръчка ; 5.Удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код - за българско юридическо лице, документ за регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство – заверени от кандидата копия, а когато участникът е физическо лице - копие от документ за самоличност; 6.Споразумение с нотариална заверка на подписите (нотариално заверено копие), в случай, че участникът е обединение което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице. 7.Доказателства за икономическо и финансово състояние по чл. 50 от ЗОП, посочени от възложителя в настоящата документация; 8.Доказателства за технически възможности и квалификация по чл. 51 от ЗОП, посочени от възложителя в настоящата документация; 9.Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал.2 и ал. 5 от ЗОП ; 10.Декларация за участието на подизпълнители; 11.Декларация от подизпълнител, ако участникът ще ползва подизпълнител; 12.Декларация, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда ; 13.Декларация за срок на валидност на офертата ; 14.Документ за внесена гаранция за участие; 15.Документ за закупена документация за участие; 16.Проект на договор – парафиран и подпечатан на всяка страница, без да съдържа предлагана цена. 17.Декларация за гаранционен срок. ПЛИК № 2 С НАДПИС „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА”, в който се поставят документите, свързани с изпълнението на поръчката, съобразно избрания от възложителя критерий и посочените в документацията изисквания; а именно: oТехническо предложение за изпълнение на обособената позиция, включващо подробно описание за начина и последователността на изпълнение на видовете СМР съобразено с линейния график 1.Сертификати за съответствието на влаганите материали /бетони, армировки, плочки, бордюри, бои, настилки и др. - заверени копия. 2.Декларация за срок за изпълнение на обособената позиция. 3.Линеен график за изпълнение на обособената позиция по дни, включващ всички видове дейности, които ще се изпълняват, съгласно приложената в документацията Количествено – стойностна сметка. В линейния график да са упоменати и броя на работниците, с които ще се изпълнява дадената дейност, както сроковете и времето за изпълнение на различните видове строително – монтажни работи. ПЛИК № 3 С НАДПИС "ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА", който съдържа ценовото предложение на участника. В него се поставя конкретното ценово предложение на участника на хартиен и магнитен носител и съдържа: 1.Ценова оферта ; 2.Попълнена количествено – стойностна сметка за всички видове СМР по обособени позиции и общата сума без ДДС 3.Анализи за всички позиции от количествено – стойностната сметка. Никаква информация, свързана с предлаганата цена не трябва да има в каквато и да е форма извън този плик.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Изискуеми документи и информация: 1. Заверени копия от участника на Годишните баланси и финансови отчети за приходите и разходите за всяка от последните три счетоводно приключени години /2009 г., 2010 г. и 2011г./ и Декларация за общия оборот от строителството като дейност за 2009 г., 2010 г. и 2011 г. или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. 2. Декларация за оборота от строителство на подобни обекти, изпълнени през последните три години или в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е учреден или е започнал дейността си. Забележка: Под «подобен обект» да се разбира: « Ремонт или изграждане на нов физкултурен салон» за обособена позиция № 1, «Ремонт или изграждане на нова паважна улична настилка» за обособена позиция № 2, «Ремонт или изграждане на спортна площадка» за обособен позиция № 3 «Ремонт или нова тротоарна настилка от циментови плочки » за обособена позиция № 4 3. Заверено копие от застраховка професионална отговорност, съгласно чл.171, ал.1 от ЗУТ. В случай, че кандидатът е обединение/консорциум, изискването се отнася общо за обединението. Съгласно чл. 50, ал. 1 на ЗОП, когато по обективни причини кандидатът или участникът не може да представи исканите документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който Възложителят по настоящата поръчка приеме за подходящ, съгласно законодателството на държавата, в която е установен.
Минимални изисквания: По т.1. Участникът да има общ оборот от строителството като дейност общо от предходните три години – 2009 г., 2010 г. и 2011 г. или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си в размер на : - за обособена позиция № 1 – 45 000 лв.(четиридесет и пет хиляди лева) без ДДС; - за обособена позиция № 2 - 75 000 лв.(седемдесет и пет хиляди лева) без ДДС; - за обособена позиция № 3 - 15 000 лв.(петнадесет хиляди лева) без ДДС; - за обособена позиция № 4 - 48 000 лв.(четеридесет и осем хиляди лева) без ДДС; В случай, че кандидатът е обединение/консорциум изискването се отнася общо за обединението/консорциума. По т.2. Участникът да има оборот от строителство на подобни обекти на предмета на обособената позиция за всяка от предходните 3 /три/ години – 2009г., 2010г. и 2011г. или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си в размер на : - за обособена позиция № 1 – 30 000 лв.(тридесет хиляди лева) без ДДС; - за обособена позиция № 2 - 50 000 лв.(петдесет хиляди лева) без ДДС; - за обособена позиция № 3 - 10 000 лв.(десет хиляди лева) без ДДС; - за обособена позиция № 4 - 32 000 лв.(тридесет и две хиляди лева) без ДДС В случай, че кандидатът е обединение/консорциум изискването се отнася общо за обединението/консорциума. По т.3. Участникът да притежава застраховка професионална отговорност по чл.171, ал. 1 от ЗУТ, която да покрива сумата на строително-монтажните работи по позицията, за която кандидатства. Застрахователната полица следва да е валидна със срока на валидност на офертата.

ІІІ.2.3) Технически възможности

Изискуеми документи и информация: 1. Справка-декларация по образец, съдържаща списък на договори за строителство с подобен предмет на поръчката посочен в т.3.1, придружен от препоръки за добро изпълнение за най-важните строителни обекти, за последните пет години /2007, 2008, 2009, 2010 и 2011 год./ или в зависимост от датата, на която е учреден. В препоръките се посочва стойността, датата и мястото на строителството, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания. 2. Заверени от участника копия на Удостоверението за вписване в Централния професионален регистър на строителя за изпълняване на съответните строежи и копие на картончето към него за изискваната категория по чл.137 чл. ЗУТ и Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи и валиден талон съгласно чл.23, ал.1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя. В случай, че участникът е чуждестранно лице и не е вписан в ЦПРС към датата на подаване на офертата си, то същия прилага декларация или удостоверение за наличие на такава регистрация от компетентните органи съгласно националния му закон или еквивалентен документ от страната членка на ЕС и декларация, че се е запознал с условията на вписване в ЦПРС. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, това условие се отнася за всички участници в него. Забележка: В случай, че участникът предвижда участие на подизпълнители, същите трябва да са вписани в Централния професионален регистър на строителя в съответствие с видовете строителни работи, които ще извършват като подизпълнители. 3. Заверени копия от валидни сертификати ISO 9001:2008; ISO 14001:2004; OНSАS 18001:2007 или еквивалентни на тях. Когато участникът е обединение, заверените копия на сертификатите се прилагат общо за обединението. Не се изисква прилагането на заверени копия от сертификати за всеки един от участниците (участникът се позовава на ресурсите на членуващите в обединението физически или юридически лица). 4. Декларация за средногодишния брой на работниците и служителите, придружена от документи, които доказват трудово или гражданско правоотношение. 5. Списък на ключовия персонал за изпълнението на строителството с точно посочване на позицията, за която се предлага всяко лице, образователната и професионална квалификация на всяко от тях. Лицата следва да имат необходимата техническа правоспособност за изпълнение на работите, за които са ангажирани, като Участникът представя копия от техните дипломи и сертификати. За доказване на професионалния опит се представят копия от трудова книжка, референции от работодателя или всеки друг документ, удостоверяващ професионален опит, както и собственоръчно подписана автобиография. 6. Списък-декларация на техническото оборудване, строителна техника и механизация по т. 3.6.с приложени доказателства за собственост, респ. правното основание на което участникът ще ползва конкретно посоченото от него оборудване за срока на изпълнение на поръчката.
Минимални изисквания: По т.1. Участниците трябва да са изпълнили или да са участвали в изпълнението на договори за строителство или обекти сумарно за последните пет години /2007, 2008, 2009, 2010 и 2011 год./ или в зависимост от датата, на която са учредени на минимум 2 (два) договора с подобен предмет на поръчката, придружени от препоръки за добро изпълнение. По т.2. Участникът да бъде вписан в централния професионален регистър на строителя за изпълняване на строително-монтажни работи на строежи или документ за регистрация в някой от професионалните или търговски регистри на държавата, в която е установен, или декларация или удостоверение за наличие на такава регистрация от компетентните органи съгласно националния му закон, по обособени позиции както следва: - За обособена позиция № 1- четвърта категория за обекти по чл. 137, ал.1 т.4 „б” - За обособена позиция № 2- трета категория за обекти по чл.137, ал.1, т.3 „а” - За обособена позиция № 3 - четвърта категория за обекти по чл. 137, ал.1 т.4 „б” - За обособена позиция № 4 - трета категория за обекти по чл.137, ал.1, т.3 „а” Когато участникът е обединение, всеки един от участниците в обединението трябва да отговаря на изискването по т.3.2. По т.3. Участникът да е сертифициран по стандарти: - ISO 9001:2008 или еквивалент за система за управление на качеството в строителството; - ISO 14001:2004 или еквивалент за управление по отношение на околната среда; - OНSАS 18001:2007 или еквивалент за управление на здравословни и безопасни условия на труд. По т.4. Участникът да разполага с мин. 10 бр. работници и служители средногодишно за всяка от последните три години. По т.5. Участникът обединението) да разполага с квалифициран ключов персонал, минимум: - Технически правоспособно лице по чл.163а, ал.2 и ал.4 от ЗУТ или аналогична специалност, в случаите, когато образователно-квалификационната степен е придобита в държава, в която няма съответната специалност и с професионален опит не по-малко от 5 години стаж по специалността; - Координатор по безопасност и здраве, притежаващ удостоверение за извършване на дейност, съобразно изискванията на ЗБУТ с валидност не по-малко от срока на валидност на офертите. - Отговорник по контрола на качеството, чиято професионална квалификация да отговаря на изискванията на чл. 163а, ал.2 от ЗУТ, както и да притежава минимум стаж по специалността 5 години; По т.6. Участникът да разполага с техническо оборудване, строителна техника и механизация (собствени и/или наети) за изпълнение на конкретната обществена поръчка, по вид и характеристики, съобразно видовете работи, от които минимум: - За обособена позиция №1: Транспорни средство с товароподемност до3t – 1бр. ; Скеле 100 кв.м. - За обособена позиция №2: Багер – 1бр.; Транспортно средство с товароподемност до5t –1 бр.; Челен товарач (Фадрома) – 1бр.; - За обособена позиция №3: Транспорно средство с товароподемност до 3t – 1бр.; - За обособена позиция №4:Транспортно средство с товароподемност д о3t – 1бр.; Челен товарач (Фадрома) – 1бр.; В случай, че участникът е обединение/консорциум, изброените по-горе изисквания за технически възможности се прилагат за обединението, като цяло.

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите

ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите

Най-ниска цена


IV.3) Административна информация

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)

Срок за получаване на документация за участие

18.06.2012 г. Час: 17:00

Платими документи

ДА

Цена: 10 BGN

Условия и начин на плащане

Документацията за участие в откритата процедура се получава всеки работен ден в рамките на работното време на общинската администрация (от 8.00 часа до 17.00 часа) от стая №102, срещу представена квитанция за платена сума от 10.00 лева - невъзстановими, внесени на касата в „Центъра за услуги и информация на гражданите" лично от участника или от упълномощен от него представител. Сумата може да бъде заплатена и по банков път на следната сметка: „Банка ДСК” АД гр.Трявна, IBAN: ВG31STSA93008411029000; ВIС: STSABGSF; код за вид плащане 447 000.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие

28.06.2012 г. Час: 17:00

IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите

Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите

Дата: 29.06.2012 г. Час: 15:00

Място

зала 403 в сградата на община Трявна

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участници или упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

По реда на чл. 120 от ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

02.05.2012 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 / Наименование Реконструкция физкултурен салон СОУ „Петко Рачев Славейков” гр. Трявна

1) Кратко описание

Ремонт на електрическата и вентилационната инсталации на физкултурния салон, очукване на компрометирана мазилка по стени и тавани, противоплесенна обработка на стени и таван, гипсова шпакловка по стени, грундиране и боядисване с латекс по стени и тавани, боядисване с блажна боя по цокъл, монтаж на нови баскетболни табла, ремонт на стар паркет, циклене и лакиране на паркет.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45430000

Описание:

Работи по полагане на подови настилки и стенни облицовки

3) Количество или обем

Строително-ремонтните работи се състоят в следното: •Демонтажни работи, включващи демонтаж на шведски стени, баскетболни табла; •Подмяна ел.инсталация-осветителна, включително доставка и монтаж на нови кабели СВТ 4 х 16 и луминисцентни осветителни тела 2х35W – 18бр.; подмяна ел.табло; •Подмяна вентилационно табло, доставка и монтаж вентилатор; •Очукване компрометирана мазилка по стени и таван; •Стъргане блажна боя по цокъл; •Противоплесенна обработка на стени и таван; •Изкърпване вътрешна гладка вароциментова мазилка по стени и тавани; •Латексово боядисване по стени и тавани; •Блажно боядисване по стари цокли – двукратно; •Прековаване, циклене и лакиране на стар паркет; •Монтаж на шведски стени и нови баскетболни табла – 2бр.

Прогнозна стойност, без ДДС
12500 валута BGN

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Срок в дни 60


ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 / Наименование Реконструкция настилки ул.”Борова” гр.Трявна

1) Кратко описание

Разваляне на паважна настилка и почистване на павета, изваждане на бордюри, разваляне на тротоар от циментови плочки, подготовка на ново пътно и тротоарно легло, доставка и полагане на нови бордюри, ремонт на дъждоприемни шахти, настилка от заклинен трошен камък, изработка и монтаж на армировъчна мрежа, полагане на бетонова основа под настилка, нареждане на паважна настилка върху бетонова основа на циментова замазка, направа на тротоарна настилка с бетонови павета.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233250

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка, без тази за пътища

3) Количество или обем

Строително-ремонтните работи се състоят в следното: •Разваляне и почистване на павета от паважна настилка по ул. „Борова” – 280 кв.м; •Изваждане на каменни или бетонови бордюри 50 м. •Разваляне на тротоар от циментови и базалтови плочки 190 кв.м. •Изкопи за оформяне на легло •Палагане на нови бордюри 50 м.БДС-624-87;EN1440 2003, или еквивалент •Ремонт на дъждоприемни шахти •Настилка от заклинен трошен камък •Изработка и монтаж на армировъчни мрежи от ф6.5 •Полагане на бетон за настилка В15 – d=10 см.БДС EN 206-1;БДС EN 206-1/NA или еквивалент •Направа на паважна настилка върху бетонова основа, без стойността на паветата и включващ циментова замазка 2 см. 280 кв.м. •Направа на тротоарна настилка от бетонови павета в.т.ч. транспорт 220 кв.м. •Натоварване,разтоварване и транспорт на 3 км.на бетонови изделия. •Транспорт на земни маси и отпадъци на 7 км.

Прогнозна стойност, без ДДС
20833 валута BGN

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Срок в дни 70


ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 / Наименование Вертикална планировка ЦДГ „Осми март” гр. Плачковци.

1) Кратко описание

Разваляне на настилка от базалтови плочки на баскетболното игрище на ЦДГ „Осми март” в гр. Плачковци и вертикална планировка на същото, направа на нова настилка от НТК, монтиране на армировъчни мрежи, полагане на бетон за настилка, настилка на игралното поле с изкуствени полимерни плочи, подмяна но бaскетболните табла и монтаж на предпазни решетки на прозорците.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45236119

Описание:

Работи по ремонт на спортни площадки

3) Количество или обем

Строително- ремонтните работи се състоят от следното: •Демонтаж на настилка от тротоарни плочки 106.5 кв.м. •Подмяна на баскетболни табла – 2 бр. •Настилка от НТК- 15 куб.м. •Армировъчна мрежа 5 х ф6.5 в двете посоки 3200 кг •Бетон за настилка В12.5 13 куб.м. БДС EN 206-1;БДС EN 206-1/NA или еквивалент •Настилка от изкуствени полимерни плочи 100 кв.м. •Предпазни решетки за прозорци 3 бр. •Тънък изкоп за подравняване •Извозване на земни маси и строителни отпадъци на 5 км.

Прогнозна стойност, без ДДС
4167 валута BGN

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Срок в дни 60


ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 / Наименование Основен ремонт тротоарни настилки гр. Плачковци.

1) Кратко описание

Изваждане на съществуващи бордюри и разбиване на бетона под тях, полагане на нови бордюри, разваляне на тротоар от стари бетонови плочки, направа на тротоари от нови бетонови плочки, полагане на армирана бетонова настилка пред гаражите.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233250

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка, без тази за пътища

3) Количество или обем

Строително- ремонтните работи се състоят от следното: •Демонтаж на същ.бордюри - 600 м. •Разбиване на бетон под бордюри •Полагане на нови бетонови бордюри 18/35/50 - 600 м. БДС-624-87;EN1440 2003, или еквивалент •Разваляне на тротоар от бетонови плочки •Направа тротоар от бетонови плочки 30/30 см.БДС-625-81; ЕN 1339 2003 +AC 2006 и еквивалент •Бетонова настилка D 10 см. / армирана/ пред гаражите В 15 - 10 м3 БДС EN 206-1;БДС EN 206-1/NA или еквивалент •Бетон под бордюри В 15- 24 м3 БДС EN 206-1;БДС EN 206-1/NA или еквивалент •Почистване на строителни отпадъци – извозване на 5 км. – 8.40 м3

Прогнозна стойност, без ДДС
13333 валута BGN

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Срок в дни 90

Свързани:

Bg-община Трявна: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство iconBg-трявна: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство
Община Трявна, ул. "Ангел Кънчев" №21, За: инж. Радостина Пухтова, Елена Колева, рбългария 5350, Трявна, Тел.: 0677 62496/105/; 0677...
Bg-община Трявна: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство iconBg-свищов: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство
Свищов: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите
Bg-община Трявна: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство iconBg-русе: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство
Русе: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите
Bg-община Трявна: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство iconBg-софия: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство
Столична община, ул."Московска"№33, За: Илияна Станева, Р. България 1000, София, Тел.: 02 9377548, e-mail:, Факс: 02 9809866
Bg-община Трявна: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство iconBg-софия: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство
...
Bg-община Трявна: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство iconBg-софия: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство
...
Bg-община Трявна: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство iconBg-гр. Русе: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за поръчка строителство
Русе: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите
Bg-община Трявна: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство iconBg-ардино: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство
Община Ардино, ул. "Бели Брези" №31, За: Гьокчен Емин, България 6750, Ардино, Тел.: 03651 4040, e-mail: gokcen
Bg-община Трявна: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство iconBg-пловдив: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство
Община Пловдив, пл. "Стефан Стамболов" 1, За: инж. Георги Петков, рбългария 4000, Пловдив, Тел.: 032 633075
Bg-община Трявна: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство iconBg-софия: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство
Столична община, район "Триадица", ул. "Алабин" №54, За: Иван Желязков Атанасов, Р. България 1040, София, Тел.: 02 8054109, e-mail:,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом