Bg-велико Търново: Покупка обявление за поръчка доставки
ИмеBg-велико Търново: Покупка обявление за поръчка доставки
страница1/4
Дата на преобразуване07.01.2013
Размер446.63 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.appalti-bulgaria.com/uploads/007631203.docx
  1   2   3   4
00763-2012-0003

BG-Велико Търново: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт

"Комплексен онкологичен център -В.Търново" ЕООД, ул. "Бузлуджа" № 1, За: Светла Джурджина и Йоана Данчева, РБългария 5000, Велико Търново, Тел.: 0878 622487; 0878 132950, E-mail: onkovt@abv.bg, Факс: 062 622487

Място/места за контакт: КОЦ - В.Търново ЕООД

Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: www.onkologyvt.com.

Адрес на профила на купувача: www.onkologyvt.com.

Адреси и места за контакти, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакти, от които може да се получат спецификациите и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакти, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган и основна дейност или дейности

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване

Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание

II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Доставка на скъпоструващи противотуморни лекарствени средства за лечение на пациенти с онкологични заболявания в "КОЦ-В.Търново" ЕООД.

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите

Доставки
Покупка
Основно място на изпълнение: Аптеката на "КОЦ-В.Търново" ЕООД, гр. В.Търново, ул. Бузлуджа" № 1
Код NUTS: BG321

ІІ.1.3) Настоящото обявление обхваща

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/покупките

Доставка на лекарствени средства за лечение на пациенти с онкологични заболявания в КОЦ-В.Търново ЕООД.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

ІІ.1.7) Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

ІІ.1.8) Разделяне на обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:

За една или повече обособени позиции

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Съвкупно количество или обем

Съгласно Приложения Б от настоящото обявление

ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или срок за изпълнението

Продължителност в месеци

18


РАЗДЕЛ ІII ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие в обществената поръчка е 50 лева или 0.5% от равностойността на рефернтната стойност на всяка обособена позиция от поръчката, за която кандидата подава оферта за участие.Гаранцията за участие, съгласно чл.60, ал.1 от ЗОП се представя в една от предвидените форми:парична или банкова.Паричната гаранция се внася по сметка : IBAN BG 35 SOMB 9130 1024 760301, BIC : SOMBBGSF в Общинска банка АД, клон Велико Търново.Банковата гаранция, безусловна и неотменима трябва да бъде валидна 120 дни от крайната дата за подаване на оферти и осигуряваща участие в настоящата процедура.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Приходи от клинични пътеки и терапевтични процедури съгласно сключен договор с РЗОК.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

В случаите, когато избраният изпълнител е обединение, преди подписване на договора за възлагане на обществената поръчка, се представя нотариално заверено копие на договора за създаване на обединение, като в него трябва да е посочено кой представлява обединението и какви са задълженията на всеки от членовете.

ІІІ.1.4) Други особени условия, приложими към изпълнението на поръчката

НЕ

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Лично състояние към икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри

Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника. 2. Копие от лична карта – при участие на физически лица; 3. УАС – оригинал или заверено ксерокопие на участника, издаден не по-рано от един месец от крайния срок за подаване на офертите или идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър – при участие на ЮЛ или ЕТ; 3.1 При участие на чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения-копие от еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени в легализиран превод на български език, издадено не по –раво от 1 месец от крайния срок за подаване на оферти. 4. При участие на обединение -заверено копие от договор за създаване на обединението, в който задължително се посочва кой представлява обединението, какви са задълженията на всеки от членовете му и какъв е процентът на участие в цялата поръчка; 5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1 и ал.5 от ЗОП. 6.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.2 от ЗОП: Възложителят може да отстрани от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидат или участник: 6.1. който е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си; 6.2. който е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението, включително за нарушения, свързани с износа на продукти в областта на отбраната и сигурността; 6.2а.който е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, включително по отношение на сигурността на информацията и сигурността на доставките в поръчки по чл. 3, ал. 2, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение; 6.3.който има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен; 6.4. който има наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години; 6.5. който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки; 6.6. за когото се установи от службите за сигурност по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация, въз основа на каквито и да е доказателства, включително разузнавателни средства, че не притежава необходимата надеждност, която изключва заплаха за националната сигурност, при възлагане на поръчки по чл. 3, ал. 2. 7 Декларация за срок на валидност на офертата – не по-малко от 120 дни от подаване на документацията за участие; 8. Декларация за приемане условията на договора – за доказване на изискването, че участниците са запознати и приемат условията на проекто договора; 9. Административни сведения за участника, включително и банкова сметка. 10. Декларация по чл.56, ал.1, т.7 от ЗОП, относно използването на подзипълнители в обществената поръчка и дела на тяхното участие. Ако в изпълнението на поръчката ще участват и подизпълнители, се представят за всеки един от тях документите по чл.56, ал.1, т. 1, 3, 4 и 5 от ЗОП. 11. Документ за внесена гаранция за участие в размер, определен в Обявлението. При представяне на банкова гаранция тя трябва да е оригинал. 12. Документ за закупена тръжна документация.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени: Доказателства за икономическото и финансовото състояние по чл.50, ал.1, т.1, т.2 и т.3 от ЗОП: 1. Доказателство по чл.50, ал. 1 т. 1 от ЗОП - удостоверение / референция от обслужващата банка за доказване на изискването на Възложителя кандидатите да бъдат изрядни платци, да изпълняват задълженията си към договорните си контрагенти и да бъдат бизнес партньори; 2. Доказателства по чл.50, ал.1, т.2 и т.3 от ЗОП – Годишен финансов отчет за 2011г.
Изисквано/и минимално/и ниво/а: Минимално изискване по т.2 е Възложитилят да има реализиран общ оборот за последните две години в размер на 2 пъти стойността на обособените позиции, за които участва;

ІІІ.2.3) Технически възможности

Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени: Доказателства за техническите възможности на кандидата по чл. 51, ал.1, т.1и т.6 от ЗОП: 1.Справка за сключени догори за 2010 и 2011г. заедно с дати и стойности; 2. Кратка анотация за дейността на участника; 3. Препоръки за добро изпълнение /не повече от 3 бр./ - представят се само от тези кандидати, с които през 2011г. Възложителят не е имал сключен договор за доставка на лекарствени средства, предмет на настоящата поръчка. 4. Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти”, издадено от ИАЛ и в случай на необходимост „Лицензия за дейности с наркотични вещества”, издадена от МЗ; 5. Декларация от участника, че има налични количества от предлаганите от него лекарствени продукти за срока на договора; 6.Доказателство по чл.51, ал.1, т.6 от ЗОП - сертификат ISO 9001:2008;
Изисквано/и минимално/и ниво/а: по т.1:кандидатите да имат сключени договори за последните две години с предмет: доставка на лекарствени средста като общата им стойност е не по-малка от 500 000 лв; по т.2:кандидати да притежават нужните качества, технически възможности и опит за изпълнение на поръчката; по т.3:кандидатите да изпълняват качествено и коректно задълженията си по сключените договори по т.4: Кандидатите трябва да имат право да извършват търговска дейност в РБългария с лекарствени средства, предмет на поръчката; по. т.5: минимално изискване на Възложителя е участникът да има налични количества от лекарствените средства, като по този начин Възложителя обезпечава дейността си за срока на действие на договора; по т.6:минилно изискване е участниците да имат внедрена система за управление на качеството;

ІІІ.2.4) Запазени поръчки

НЕ

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за възлагане

ІV.2.1) Критерии за възлагане

Най-ниска цена

ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация

ІV.3.1) Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган

00763

ІV.3.2) Предишна/и публикация/и относно същата поръчка

ДА

Предварително обявление за ОП

Номер на обявлението в ОВ 2012/S 43 - 069923 от 02.03.2012 г.

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи (с изключение на ДСП) или на описателен документ (в случая на състезателен диалог)

Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи

20.07.2012 г. Час: 16:00

Платими документи

ДА

Цена: 20 BGN

Условия и начин на плащане

Документацията за участие може да се закупува всеки работен ден от 08:00 до 16:30 часа в касата на "КОЦ-В. Търново" ЕООД, след внасяне на таксата за закупуване, по пощата или куриер, след банков превод по сметка IBAN BG35 SOMB 9130 1024 760301 BIC koд SOMBBGSF в "ОБЩИНСКА БАНКА" АД клон гр. В.Търново

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на искания за участие

30.07.2012 г. Час: 16:00

IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите

Дата: 31.07.2012 г. Час: 10:00

Място

Заседателната зала на "КОЦ-В.Търново" ЕООД, Хирургичен блок, първи етаж, дясно крило.

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и придставители на средствата за масова информация и на ЮЛНЦ, които следва да се легитимират съответно със служебна карта и документ за регистрация или пълномощно.


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова е периодично повтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120, ал.3 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

22.06.2012 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Bevacizumab 100 mg.

1) Кратко описание

ATC L01XC07 Bevacizumab 100 mg.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

50 000 mg.

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Продължителност в месеци: 18


Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Bevacizumab fl.400 mg

1) Кратко описание

ATC L01XC07 Bevacizumab 400 mg.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

90 000 mg.

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Продължителност в месеци: 18


Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Bleomycin fl. 15 mg.

1) Кратко описание

ATC L01DC01 Bleomycin fl. 15 mg.,парентерална форма

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

  1   2   3   4

Свързани:

Bg-велико Търново: Покупка обявление за поръчка доставки iconBg-велико Търново: Покупка обявление за поръчка доставки
Национална агенция за приходите / тд на нап велико Търново, гр. Велико Търново, пл. "Център" №2, ет. 1, стая 106, За: Ваня Парчева;...
Bg-велико Търново: Покупка обявление за поръчка доставки iconBg-велико Търново: Покупка обявление за поръчка доставки
Многопрофилна областна болница за активно лечение"Д-р Стефан Черкезов"АД, ул. Ниш №1, За: Здравка Михайлова, рбългария 5000, Велико...
Bg-велико Търново: Покупка обявление за поръчка доставки iconBg-велико Търново: Покупка обявление за поръчка доставки
Многопрофилна областна болница за активно лечение"Д-р Стефан Черкезов"АД, ул. Ниш №1, За: Здравка Михайлова, рбългария 5000, Велико...
Bg-велико Търново: Покупка обявление за поръчка доставки iconBg-велико Търново: Проектиране и изпълнение обявление за обществена поръчка строителство
Териториално поделение на Национален осигурителен институт/ Районно управление "Социално осигуряване" гр. Велико Търново, пл. "Център"...
Bg-велико Търново: Покупка обявление за поръчка доставки iconBg-велико Търново: Изграждане обявление за обществена поръчка строителство
Община Велико Търново, пл. Майка България №2, За: Теодора Минкова, Милена Курдова, рбългария 5000, Велико Търново, Тел.: 062619 229;...
Bg-велико Търново: Покупка обявление за поръчка доставки iconBg-велико Търново: Изграждане обявление за малка обществена поръчка строителство
Община Велико Търново, пл. "Майка България" №2, За: Теодора Минкова; Русанка Йорданова, България 5000, Велико Търново, Тел.: 062619...
Bg-велико Търново: Покупка обявление за поръчка доставки iconBg-велико Търново: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство
Териториално поделение на Национален осигурителен институт гр. Велико Търново, пл. "Център" №2, За: Ивелина Радоева, Република България...
Bg-велико Търново: Покупка обявление за поръчка доставки iconBg-велико Търново: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство
Община Велико Търново, пл. "Майка България" №2, За: Теодора Минкова; Грета Маринова, Република България 5000, Велико Търново, Тел.:...
Bg-велико Търново: Покупка обявление за поръчка доставки iconBg--: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки
Тец варна" еад, с. Езерово, Варненска област, За: Юлия Сотирова експерт търговия, отдел "Доставки / тец варна", дирекция "Доставки...
Bg-велико Търново: Покупка обявление за поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка доставки
Комисия за регулиране на съобщенията, ул. "Гурко" №6, За:, Република България 1000, София, Тел.: 02 9492912; 02 9492239
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом