Bg-велико Търново: Изграждане обявление за обществена поръчка строителство
ИмеBg-велико Търново: Изграждане обявление за обществена поръчка строителство
Дата на преобразуване07.01.2013
Размер139.03 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.appalti-bulgaria.com/uploads/000731219.docx
00073-2012-0019

BG-Велико Търново: Изграждане

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Велико Търново, пл.Майка България №2, За: Теодора Минкова, Милена Курдова, РБългария 5000, Велико Търново, Тел.: 062619 229; 062619 251, E-mail: mop_vt@abv.bg, Факс: 062619 251

Място/места за контакт: отдел "Обществени поръчки"

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация:

Община Велико Търново, пл. "Майка България" № 2, За: Мариела Велкова Цонева - Директор Дирекция „ Общинско развитие”, РБългария 5000, Велико Търново, Тел.: 062619 301

Място/места за контакт: Дирекция „ Общинско развитие"

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие:

Община Велико Търново, пл. "Майка България" № 2, За: Иво Лазаров, РБългария 5000, Велико Търново, Тел.: 062619 108

Място/места за контакт: “Център за услуги и информация на граждани”

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание

II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„СМР по Изграждане и функциониране на три Центъра за настаняване от семеен тип на територията на град Велико Търново” Обект І -Изграждане и функциониране на ЦНСТ - тип G и прилежащото му дворно пространство на ул. "Иларион Драгостинов" , кв. 365, УПИ XXI, жк. Бузлуджа, град Велико Търново Обект ІІ - Изграждане и функциониране на Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) - A и прилежащото му дворно пространство на ул. "Иларион Драгостинов", кв. 365, УПИ XXI, жк. Бузлуджа, град Велико Търново Обект ІІІ - Изграждане и функциониране на Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ)-G и прилежащото му дворно пространство на ул."Колоня Товар", кв. 545, УПИ X-4039а, жк. Кольо Фичето, гр. Велико Търново

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата

Строителство
Изграждане
Място на изпълнение: гр.Велико Търново
Код NUTS: BG321

ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Изкопни работи, кофражни работи, армировъчни работи, бетонови работи, зидарски работи, покривни работи, облицовъчни работи, мазачески работи, настилки, бояджийски работи, изолационни работи, дограма, канализация ,електро , ОВК, водопровод, паркоустройствени работи

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45200000, 45400000

Описание:

Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях
Довършителни строителни работи

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Общо количество или обем

Обществената поръчка обхваща три обекта, като видовете работи по всеки един са подробно отразени в приложените количествени сметки с прогнозни стойности както следва: За Обект І -Изграждане и функциониране на ЦНСТ - тип G и прилежащото му дворно пространство на ул. "Иларион Драгостинов" , кв. 365, УПИ XXI, жк. Бузлуджа, град Велико Търново – 531 474,85 лева. За Обект ІІ - Изграждане и функциониране на Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) - A и прилежащото му дворно пространство на ул. "Иларион Драгостинов", кв. 365, УПИ XXI, жк. Бузлуджа, град Велико Търново – 580 917,13 лева. За Обект ІІІ - Изграждане и функциониране на Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ)-G и прилежащото му дворно пространство на ул."Колоня Товар", кв. 545, УПИ X-4039а, жк. Кольо Фичето, гр. Велико Търново – 395 892,46 лева. Изкопни работи, кофражни работи, армировъчни работи, бетонови работи, зидарски работи, покривни работи, облицовъчни работи, мазачески работи, настилки, бояджийски работи, изолационни работи, дограма, канализация ,електро , ОВК, водопровод, паркоустройствени работи - изброените видове работи ще се изпълняват на всеки от трите обекта.

Прогнозна стойност без ДДС

1508284.62 BGN

ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката

Продължителност в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Съгласно чл.59, ал.2 от ЗОП гаранцията за участие в процедурата е както следва: 10 000 /десет хиляди/ лева, внесени по сметката на Община Велико Търново в Общинска банка АД- ФЦ Велико Търново: BG 97 SOMB 9130 33 24758001, BIC КОД: SOMBBGSF. Съгласно чл. 59, ал.3 от ЗОП гаранцията за изпълнение се определя на 1 % от стойността на обществената поръчка. Гаранцията за изпълнение и за участие може да бъде представена като банкова гаранция - безусловна и неотменима, като срока на валидност на банковата гаранция за участие трябва да бъде не- по- малък от 6/шест /месеца, считано от крайния срок за подаване на оферти, а срока на банковата гаранция за изпълнение, задължително е с два месеца по- дълъг от срока за изпълнение на договора. Възложителят има право да задържи гаранцията за участие до решаване на спора, когато кандидатът или участникът в процедура за възлагане на обществена поръчка обжалва решението за определяне на изпълнител. Възложителят има право да усвои гаранцията за участие независимо от нейната форма, когато кандидат или участник: 1. оттегли заявлението си след изтичането на срока за получаване на заявления или оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите; 2. е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка. Възложителят освобождава гаранциите за участие на: 1. отстранените кандидати или участници в срок 5 работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на възложителя за определяне на изпълнител; 2. класираните на първо и второ място участници- след сключване на договора за обществена поръчка, а на останалите класирани участници - в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител. При прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка гаранциите на всички кандидати или участници се освобождават в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване. Възложителят освобождава гаранциите по т.1 и т.2 без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Авансът, в размер до 35 % се превежда след осигуряване на средствата за същия от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и след представяне на безусловна и неотменима банкова гаранция за авансово плащане от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съобразена с условията в документацията за обществената поръчка. Стойността на аванса се удържа при извършени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ плащания. Гаранцията за авансово плащане обезпечава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и служи за възстановяване на извършените авансово плащания при неизпълнение на договорните задължения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Междинно плащане се извършва според степента на изпълнение, удостоверено с документи - протокол обр.19 и другите изискуеми документи, проверени и подписани от лицето осъществяващо инвеститорски контрол и строителен надзор и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.Окончателно плащане се извършва в срок предложен в офертата по банков път и след приемане на работата и представяне от страна на Изпълнителя на протокол обр.19 и другите изискуеми документи, проверени и подписани от лицето осъществяващо инвеститорски контрол и строителен надзор и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В случаите, когато са констатирани недостатъци, сумата се изплаща в срока предложен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след отстраняването им.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Ако участника определен за изпълнител е обединение на физически и/или юридически лица не е длъжен да създаде юридическо лице преди подписване на договора.

ІІІ.1.4) Други особени условия

Срокът за изпълнение на проект:„Изграждане и функциониране на три Центъра за настаняване от семеен тип на територията на град Велико Търново”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG 161РО001/1.1-12/2011 „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги на деца в риск”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 - 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие” е 24 месеца, считано от датата на подписване на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ -28.12.2011г. Участниците предлагат срок за изпълнение, съобразен с плана за изпълнение на проекта, съгласно който, дейностите обект на поръчката следва да приключат до 28.09.2013г. Срока за изпълнение на строителството, обект на поръчката се определя на12 месеца.

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри

Изискуеми документи и информация: І. Плик № 1 "Документи за подбор": 1. Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец. При участие на чуждестранно лице- копие на документ, удостоверяващ актуалния юридически статус на участника и правомощията на лицата, представляващи участника в настоящата процедура, съобразно националното му законодателство; копие от документ за самоличност, когато участникът е физическо лице; за обединение- заверено копие от договор за създаване на обединението, документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият 2.Административни сведения 3.Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата .4.Документ за регистрация по ЗДДС .5.Декларация за запознаване с документацията за участие и за липса на възражения. 6.Декларация по образец, относно липсата на обстоятелства по чл.47 ал.1,т.1/ от „а” до „д”/; чл.47, ал.2, т.5 и чл.47, ал.5, от ЗОП.7.Декларация по образец, относно липсата на обстоятелства по чл.47 ал.1, т.2 и т.3; чл. 47, ал.2, т.1, т.3 и т.4 и чл.47, ал.5,т.2 от ЗОП.8.Информация за подизпълнители по образец .9.Декларация, че участникът ще отговаря за действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители като за свои действия, бездействия и работа. 10.Декларация от подизпълнител, че е съгласен да участва в процедурата. 11.Документ за закупена документация за участие– копие . 12.Документ за гаранция за участие. 13. Декларация за приемане на условията в проекта на договор. 14.Проект на договор 15.Декларация по чл.56, ал.1, т.11 от ЗОП;16. Списък на документите, съдържащи се в офертата подписан от участника. ІІ. Плик № 2 с надпис "Предложение за изпълнение на поръчката": 1.Техническо предложение .2.образец на Оферта . ІІІ. Плик № 3 с надпис "Предлагана цена":Ценово предложение по образец;Остойностена количествена сметка;Анализи, от които да е видно ценообразуването. Възложителя отстранява от участие в процедурата участник: 1. който не е представил някой от необходимите документи по чл. 56 от ЗОП; 2. за когото са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП и чл.47, ал.2 , т.1, т.3, т.4 и т.5 от ЗОП. 3. който е представил оферта,която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя; 4. който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2; 5. за когото по реда на чл. 68, ал. 11 е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор и в други предвидени в документацията за участие и в ЗОП случаи. Продължава в VI.3

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Изискуеми документи и информация: 1. Заверени копия на съставните части на годишните финансови отчети (счетоводни баланси и отчети за приходите и разходите) за последните 3 финансови години (2009, 2010 и 2011), когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен. За физическите лица – копия от годишните данъчни декларации, заверени от НАП 2. информация за общия оборот и за оборота на строителството за последните три години (2009г., 2010г., 2011г.) в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е учреден или е започнал дейността си – образец № 6
Минимални изисквания: Минимално изискване към т.1 и 2: През последните 3 (три) години (2009, 2010 и 2011) Участникът трябва да е реализирал оборот от строителство минимум 4 500 000лв. В случаите когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, минималните изисквания се отнасят за обединението като цяло. При участие на подизпълнител, минималните изисквания се прилагат в зависимост от вида и дела на тяхното участие.

ІІІ.2.3) Технически възможности

Изискуеми документи и информация: 1. Списък на договори за строителство, изпълнени през последните пет години (2007, 2008, 2009, 2010, 2011), придружен от препоръки за добро изпълнение за най-важните строителни обекти; тези препоръки посочват стойността, датата и мястото на строителството , както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания, в т.ч. изпълнени договори за строителство, сходни с предмета на поръчката - Образец № 19. Участникът прилага копие на договорите по т.ІІ от образеца заедно с документи, доказващи успешното им изпълнение - фактури и протоколи обр.19. 2. Списък на лицата на разположение на участника за изпълнение на работите, включително на тези, отговарящи за контрола на качеството – образец № 7, придружен с документи, удостоверяващи образованието, професионалната квалификация и професионалният опит на лицата по списъка. 3. Копие от удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя или еквивалентен документ, изготвен съгласно националния закон на участника, издаден от компетентен орган от държавата, в която е установен. 4. Декларация за техническото оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на обществената поръчка – образец № 17.Участниците доказват наличната техника със заверени копия на регистрационни талони или с други документи, удостоверяващи собствеността или с окончателни договори за наем или с други подходящи документи /фактури за закупуване, инвентарен опис, договори за лизинг и др., от които е видно съответствието с минималните изисквания/.
Минимални изисквания: към т.1.Участникът да има реализиран оборот от дейности, сходни на предмета на поръчката - реконструкция или изграждане на социална инфраструктура, за последните пет години (2007,2008,2009,2010,2011 г.) в размер на 1 500 000 лв. към т.2 Участника трябва да разполага с минимален персонал за изпълнение на работите, включени в обхвата на поръчката с долу посочената квалификация или еквивалентна, както следва: - Квалифициран електро техник – 1 бр. - Квалифициран зидаро-кофражист – 2 бр. - Квалифициран специалист ВиК – 1 бр. - Квалифициран бояджия – шпакловчик – 1 бр. - Квалифициран арматурист – 1 бр. - Шофьори с правоспособност за управление на изискуемата техника по т.4 – 3 бр., от които един багерист - Общи работници – 12 бр. - технически лица, изпълняващи функции на строителен техник – 2 бр., имащи поне 10 години професионален опит при изпълнението на тази дейност - строителен инженер – 1 бр., с минимален професионален опит не по-малко от 5 години към т.3 Участникът трябва да е регистриран в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи с обхват, отговарящ на категорията на обекта или еквивалентен документ за чуждестранни участници. Обекта е пета категория. Към т.4 Участника трябва да разполага с минимум три броя самосвали и три броя багери. В случаите, когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, минималните изисквания се отнасят за обединението като цяло. При участие на подизпълнител, минималните изисквания се прилагат в зависимост от вида и дела на тяхното участие.

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите

ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите

Икономически най-изгодна оферта при:

Посочените по-долу показатели:
Показател: Ценови критерий; тежест: 40
Показател: Т – Техническа оценка на участника –комплексен показател, включващ оценка на следните подпоказатели - Т1.1 – подпоказател, оценяващ способността на участника за идентифицирание на възможните рискове, възпрепятстващи строителния процес и съответните предложени мерки за противодействие на всеки от тях, Т1.2 – подпоказател, оценяващ предложените в офертата брой доклади за напредъка в изпълнение на СМР, Т 2 - Оценява се линейния график, кореспондиращ с диаграмата на работната ръка, неразделна част от методологията на работа, Т3 – показател оценяващ предложените в офертата реални гаранционни срокове ; тежест: 60


IV.3) Административна информация

ІV.3.2) Предишни публикации свързани със същата поръчка

ДА

Предварително обявление за ОП

Номер на обявлението в ДВ 473932 от 06.03.2012 г.

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)

Срок за получаване на документация за участие

11.06.2012 г. Час: 17:00

Платими документи

ДА

Цена: 24 BGN

Условия и начин на плащане

Документацията се получава в стая 318 в сградата на Община В. Търново всеки работен ден до изтичане срока, срещу представен документ за платена цена на документацията за участие от 24 /двадесет и четири/ лева с вкл. ДДС по сметка на Община Велико Търново в Общинска банка АД - ФЦ Велико Търново: BG36 SOMB 9130 31 24758000, BIC код: SOMBBGSF. Документацията за участие може да бъде изпратена по куриер за сметка на заинтересовано лице, след получаване на писмено поискване на факс 062/ 619 251 с посочени данни за издаване на фактура, телефон и адрес за кореспонденция, посочване на наименованието на процедурата, приложен платежен документ за преведена сума на документацията за участие.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие

18.06.2012 г. Час: 17:00

IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите

Продължителност в месеци

6

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите

Дата: 20.06.2012 г. Час: 10:00

Място

В сградата на Община Велико Търново

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни представители, изрично упълномощени за участие в процедурата с нотариално заверено пълномощно, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Обществената поръчка се открива във връзка с проект по Оперативна програма „Регионално азвитие”2007-2013г. „Изграждане и функциониране на три Центъра за настаняване от семеен тип на територията на град Велико Търново”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG 161РО001/1.1-12/2011 „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги на деца в риск”Проекта се финансира съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.между Община Велико Търново и МРРБ, Управляващ орган на ОПРР-Главна Дирекция "Програмиране на регионалното развитие"

VI.3) Допълнителна информация

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по чл.56, ал.1, т.1, 4, 5, 6 и 11 от ЗОП се представят за всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице: 1. документите по чл.56, ал. 1, т. 1 и 6 от ЗОП се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението; 2. документите по чл.56, ал.1, т.4 и 5 от ЗОП се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП; 3. декларация по чл.56, ал.1, т.11 от ЗОП се представя само за участниците в обединението, които ще изпълняват дейности, свързани със строителство или услуги.

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120, ал.5 от Закона за обществените поръчки.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, РБългария 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

18.05.2012 г.

Свързани:

Bg-велико Търново: Изграждане обявление за обществена поръчка строителство iconBg-велико Търново: Изграждане обявление за малка обществена поръчка строителство
Община Велико Търново, пл. "Майка България" №2, За: Теодора Минкова; Русанка Йорданова, България 5000, Велико Търново, Тел.: 062619...
Bg-велико Търново: Изграждане обявление за обществена поръчка строителство iconBg-велико Търново: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство
Териториално поделение на Национален осигурителен институт гр. Велико Търново, пл. "Център" №2, За: Ивелина Радоева, Република България...
Bg-велико Търново: Изграждане обявление за обществена поръчка строителство iconBg-велико Търново: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство
Община Велико Търново, пл. "Майка България" №2, За: Теодора Минкова; Грета Маринова, Република България 5000, Велико Търново, Тел.:...
Bg-велико Търново: Изграждане обявление за обществена поръчка строителство iconBg-велико Търново: Проектиране и изпълнение обявление за обществена поръчка строителство
Териториално поделение на Национален осигурителен институт/ Районно управление "Социално осигуряване" гр. Велико Търново, пл. "Център"...
Bg-велико Търново: Изграждане обявление за обществена поръчка строителство iconBg-велико Търново: Покупка обявление за поръчка доставки
Национална агенция за приходите / тд на нап велико Търново, гр. Велико Търново, пл. "Център" №2, ет. 1, стая 106, За: Ваня Парчева;...
Bg-велико Търново: Изграждане обявление за обществена поръчка строителство iconBg-лясковец: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство
Община Лясковец, област Велико Търново, пл. "Възраждане" №1, За: Недялко Недялков, р българия 5140, Лясковец, Тел.: 0619 22055, e-mail:,...
Bg-велико Търново: Изграждане обявление за обществена поръчка строителство iconBg-лясковец: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство
Община Лясковец, област Велико Търново, пл. "Възраждане" №1, За: Недялко Недялков, р българия 5140, Лясковец, Тел.: 0619 22055, e-mail:,...
Bg-велико Търново: Изграждане обявление за обществена поръчка строителство iconBg-велико Търново: Покупка обявление за поръчка доставки
Комплексен онкологичен център -в. Търново" еоод, ул. "Бузлуджа" №1, За: Светла Джурджина и Йоана Данчева, рбългария 5000, Велико...
Bg-велико Търново: Изграждане обявление за обществена поръчка строителство iconBg-велико Търново: Покупка обявление за поръчка доставки
Многопрофилна областна болница за активно лечение"Д-р Стефан Черкезов"АД, ул. Ниш №1, За: Здравка Михайлова, рбългария 5000, Велико...
Bg-велико Търново: Изграждане обявление за обществена поръчка строителство iconBg-велико Търново: Покупка обявление за поръчка доставки
Многопрофилна областна болница за активно лечение"Д-р Стефан Черкезов"АД, ул. Ниш №1, За: Здравка Михайлова, рбългария 5000, Велико...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом