Приложение №2 оферта за изпълнение на обществена поръчка
ИмеПриложение №2 оферта за изпълнение на обществена поръчка
Дата на преобразуване08.10.2012
Размер28.69 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://vma.bg/doc/2012/pp04072012b/2-Obrazac-1-Oferta.doc


Приложение № 2

ОФЕРТА

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


от "..........……................………….......................................................................………..."


представлявано от……...............................……………………...………………....…........

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Желаем да изпълним обществена поръчка с предмет: Авариен ремонт склад "Химикали и реактиви" към ВМА - София, съгласно публична покана №………………


Представляваното от мен дружество е регистрирано от ..................................... съд, по фирмено дело № ...................... и съществува от …....... години.

Дружеството е специализирано в……………………………………….………..........

През последните години сме участвували в следните обществени поръчки като изпълнители или подизпълнители:

1......................................................………………….......................……….......................…

2..............................................................…………………………………...............................

Предлагаме да изпълним поръчката при следните условия:

1. Ценово предложение – по образец (единичните цени да бъдат съобразени със средните цени в строителството за страната-Стройексперт СЕК)........................с вкл. ДДС. Предложената цена да не надхвърля 60 000,00лв. без ДДС.

2. Срок за изпълнение : ........................./не повече от 30 работни дни/

3. Начин на плащане: в срок до 90/деветдесет дни след изпълнение на СМР и представяне на оригинална фактура, протокол за действително извършени СМР, всички документи, съпътстващи строителството, съгласно изискванията на ЗУТ, приемо-предавателен протокол;

4. Критерий за оценка – най-ниска цена на общата стойност на офертата.

5. Срок на валидност на офертата – 40 календарни дни от датата на нейното представяне .

6. Параметри на ценообразуване при наличие на непредвидени видове работи.

- часова ставка ......................лв;

- допълнителни разходи върху ФРЗ ........%;

- допълнителни разходи върху механизация ...............%;

- доставно-складови разходи ............%;

- печалба ..............%.

Часовата ставка да не e под минимума за страната, съгласно Приложение № 1 към чл. 8, т. 1 от Закона за бюджета на ДОО .

Непредвидените СМР се доказват с анализи и фактури на вложените строителни материали въз основа на договорените цени и параметри за ценообразуване. Цените на основните строителни материали не трябва да надхвърлят текущите пазарни цени. Стойността на непредвидените СМР да е до 5 % от стойността на поръчката.

Приложения:

 1. Списък на представените документи, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от кандидата.

 2. Административни сведения.

 3. Копие от документ за регистрация, БУЛСТАТ, данъчна регистрация или ЕИК (Единен идентификационен код).

 4. Оферта за изпълнение ( по образец ) .

 5. График за изпълнение;

 6. Документа за регистрация на участника - V категория в Камарата на строителите /копие/.

 7. Документ от застраховка по чл. 171 от ЗУТ, действаща до приключване изпълнението на поръчката и приемане на обекта;

 8. Копие от застраховка за професионална отговорност;

 9. Сертификат на участника за въведена система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалент;

 10. Да се приложи минимум един изпълнен договор и препоръка/референция с предмет подобен на обекта на поръчката, изпълнен през последните 5 /пет/ години.

 11. Справка от НАП за актуалното състояние на действащите трудови договори към момента;

 12. Декларация по чл.56 , ал.1 т.10 от ЗОП, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда, определена съгласно §1, т. 12 от Допълнителната разпоредба на Закона за обществените поръчки.

 13. Ценово предложение – по образец(единичните цени да бъдат съобразени със средните цени в строителството за страната-Стройексперт СЕК);

При подписването на договор ще представим допълнително следните документи в оригинал или нотариално заверени копия.

 1. Свидетелство за съдимост за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП, валидно към датата на сключване на договора.

 2. Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал.5 от ЗОП.

 3. Гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 % от общата стойност на договора без ДДС. Срокът на валидност на гаранцията следва да включва срока за изпълнение на поръчката, съгласно договора.Дата: ....................... С УВАЖЕНИЕ: .............................

/................................/Свързани:

Приложение №2 оферта за изпълнение на обществена поръчка iconОбразец приложение №5 ценова оферта за участие в провеждане на обществена поръчка
Във връзка с участието ни в провеждането на обществена поръчка с предмет: „Доставка на резервни части за компресор 2HV2 – 100/145...
Приложение №2 оферта за изпълнение на обществена поръчка iconПокан а за подаване на оферта за възлагане на обществена поръчка
За подаване на оферта за възлагане на обществена поръчка с предмет „Закупуване и доставка на поцинкована ламарина и стомана”
Приложение №2 оферта за изпълнение на обществена поръчка iconПриложение №1 към ценовата оферта по открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с обект
Във връзка с обявената процедура за възлагане на малка обществена поръчка с горепосочения обект и след като се запознахме с документацията...
Приложение №2 оферта за изпълнение на обществена поръчка iconПредложение за изпълнение на поръчката до
С настоящото, Ви представяме нашата техническа оферта за участие в обявената от Вас обществена поръчка с предмет
Приложение №2 оферта за изпълнение на обществена поръчка iconОбразец Приложение №4 До
След като получихме и проучихме документацията за участие с настоящата техническа оферта правим следните обвързващи предложения за...
Приложение №2 оферта за изпълнение на обществена поръчка iconРешение за откриване на обществена поръчка
Приложение 1 Справка-декларация за лицата, които ще отговарят за изпълнение на поръчката
Приложение №2 оферта за изпълнение на обществена поръчка iconЗа участие в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка уважаеми господа
С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:...
Приложение №2 оферта за изпълнение на обществена поръчка iconИзискванияиуказани я за подготовка на оферта
Възложител”, кани всички български и чуждестранни физически или юридически лица за участие в процедура за възлагане на обществена...
Приложение №2 оферта за изпълнение на обществена поръчка icon1. Срок за изпълнение на ремонтно строителни те работи по договора
След запознаване с условията от публична поканата и указанията за подготовка и подаване на оферта за възлагане на обществена поръчка...
Приложение №2 оферта за изпълнение на обществена поръчка iconОдобрявам: ресми мурад
Критерият за оценка на офертите по обществена поръчка с предмет: Изпълнение на смр по проект: "Път до претоварна станция от км 0+000...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом