Обяснителна записка
ИмеОбяснителна записка
Дата на преобразуване08.10.2012
Размер165.14 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.varna-airport.bg/Uploads/Tender Procedures and Procurements/V.TD.T.4.2.2 4.2.3_WS FF_
Oбект: Нов международен пътнически терминал на летище Варна

Летище Варна, кв.3, УПИ I14,28

Фаза: Технически Проект

Част: ВиК


ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА


Настоящият проект е изготвен на базата на:


 • Утвърден проект във фаза : Идейна

 • Приет ПУП за Летище Варна(схеми ВиК)

 • Проекти за Площадков Водопровод на „Химпроект Девня” ООД

 • Вертикална планировка

 • Геоложки доклад третиращ района на предстоящото строителство

 • Наредба№4 – Проектиране, Изграждане и Експлоатация на Сградни ВиК инсталации

 • Норми за проектиране на канализационни системи

 • Норми за проектиране на водоснабдителни системи

 • Наредба№Із-1971 за Строително-Технически правила и норми за осигуряване на пожарна безопасност при пожар


Решаването на проблемите и създаването на нормални условия за функционирането на комплекса по част ВиК е изложено в следните части:


 1. Водоснабдяване

 2. Канализация


Техническите решения и схеми се основават на най-съвременни образци в съответните области, даващи тежест върху: • Надеждност и дълготрайност на системата

 • Максимално използване на съществуващите комуникации

 • Пълна автоматизираност на процесите, лесна експлоатация, денонощно следене и контрол на основните показатели

 • Сепариране на отделните консуматориI. Водоснабдяване


 1. Водоснабдителна схема


За нормалното функциониране на обекта е необходимо осигуряване на вода за:

 • Битово-питейни нужди

 • Противопожарно гасене


На базата на утвърденият ПУП, както и в съответствие с Проекти за Външни ВиК мрежи отпредоставени ни от Възложителя се възприе следната схема:

Проектирани са две отделни водопроводни мрежи захранващи всеки отделен вид от горепосочените потребители, като от мрежата за питейна вода ще се захранят и ПК-ве.

Основното захранване за обекта се осъществяват от площадков водопровод по отделен проект на „Химкопроект Девня” ООД – Ф315 ПЕВП с разполагаем напор 5Bar-а(абсолютна кота на напорната линия – 125,30). Параметрите на този водопровод са достатъчни за захранването на терминала. Водопровода ще захрани сградата в зоната на сухата камера(Помпена Станция за ПП нужди) на резервоара за ПП нужди. Веднага след навлизането в Терминала се организира водомерен възел. След водомерният възел се захранва колектор от който се отделят основните консуматори: за пълнене на ПП резервоар, за аварийна връзка към спринклерна мрежа, за мрежа за ПК-ве и за питейни нужди. Всеки един поток се отделя посредством СК и се маркира с посока на водата и информационна табела за вида на консуматора. Водомера е комбиниран, двойно тарифен DN80 със следните параметри: QЕИО=40м3/час, Qmax=200м3/час, Qmax=0.02м3/час.Водомера следва да бъде снабден с възможност за импулсно отчитане и същият е свързан към БМС на терминала. Водомерният възел е окомплектован с необходимите арматури и прави участъци според изискванията на нормите. В тази си част водопровода ще се изпълни от стоманени тръби на заварка.


 1. Питейно-битов водопровод


Захранването се осъществява от разпределителен колектор разположен в Помпената станция за ПП нужди. Развива се разклонена водопроводна мрежа за студена вода захранваща всеки обособен консуматор. Топлата вода се подгрява от ел.бойлери за всеки обособен консуматор. Там, където мрежата за топла вода е достатъчно дълга се оргонизира и мрежа за циркулационна вода подържаща температурата в необходимите граници. Циркулационната мрежа е принудителна и се осъществява от циркулационна помпа. Материалите от които ще се изпълни битово-питейният водопровод е както следва: от поц.тръби на фитингова връзка за основната разпределителна мрежа захранваща обособените възли, от ПП тръби на термична заварка за мрежите на самите възли, като мрежите за топла и циркулационна вода ще са от „стабилизирани” тръби(вътрешна метална намаляваща линейните удължения). Всеки обособен възел се отделя посредством затворна арматура. Там, където обособеният възел е част от обект ,който ще се дава под наем се монтира контролен водомер. Основното захранващо трасе, както и главните трасетата по самите възли се изпълняват открито. Захранващите водопроводи за самите прибори са скрити в стените и подовете на помещенията. По цялата си дължина тръбопроводите се топлоизолират. Начина на укрепване е в съответствие с техническата спецификация за отделният материал. При монтажа на затворни и измерителни арматури е необходимо двустранно твърдо укрепване. Температурните разширения се поемат по метода на “естествена компенсация”. Подробен план на трасетата, подвижни и неподвижни точки на закрепване ще се определят във фаза Работен Проект.

Напора във водопроводната мрежа се следи посредством дигитални манометри и резултатите се предават в системата на сградна автоматизация.

Оразмерителни водни количества
Максимално денонощно водно количествоQmax.d.=Qi.Mi

Смесена водаКъдето: Qсм1.= 10 л/д /п М1= 8700 път. пътници

Qсм2.=16 л/д/ сл. М2=175 сл. служители

Qсм3.=30 л/д/място М3=250 места/ден. за ресторанта

Qсм4.=20 л/д/място М4=210 места/ден. за кафе


Qcм.max.d .== 101,50 m3/d

Студена водаКъдето: Qст1.=5 л/д /п М1=8700 път. пътници

Qст2.=9 л/д/ сл. М2=175 сл. служители

Qст3.=6,2 л/д/място М3=250 места. за ресторанта

Qсм4.=4,2 л/д/място М4=210 места/ден. за кафе


Qcт.max.d .== 47,51 m3/d

Топла водаКъдето: Qт1.=5 л/д /п М1=8700 път. пътници

Qт2.=7 л/д/ сл. М2=175 сл. служители

Qст3.=23,8 л/д/място М3=250 места. за ресторанта

Qсм4.=15,8 л/д/място М4=210 места/ден. за кафе


Qт.max.d .== 53,99 m3/d

Максимално часовоqmax.h = qi.mi


Където: q1.=0,9 л/д /п М1=2080 път. пътници

q2.=4 л/д/ сл. М2=175 сл. служители

q3.=30л/д/място М3=96 места. за ресторанта

q4.=20л/д/място М3=72 места. за кафе


qmax.h= 0,9.2080+4.175+30.96+20.72 =6892,0 l/h


Максимално секундно - оразмерително


qмакс.сек.=5.qе.сек..сек.


Където: qе.сек=0,2 л/с сек. - параметър зависещ от Рсек.

Рсексм.в.= , която се трансформира в Е.Рсексм.в.=


Е.Рсексм.в.==9,57

Отчетено от Приложение 7, Таблица 2 сек=4,01

qмакс.сек.=5.0,2.4,01 = 4,01 л/с


Подробното хидравлическо изчисляване е направено в Приложение№1.

Избирам главен водомер в зависимост от оразмерителният разход(qор.нор.работа=4,01л/с и qор.при пожар=6,51л/с и qор.при пожар-Спр=29,01л/с ) и в съответствие с Чл.27, (5), (6) и (7) – комбиниран водомер DN80 COSMOS WPD с Тмакс.=500. Отчетени специфичен пад на налягане в двата оразмерителни случая както следва hводомернор.работа=0,5Bar и hводомерпри пожар=0.10Bar което е в нормите. Долна граница на отчет е 0,125л/с с което избора на водомер завършва.

За СВО - провеждат се от ПЕВП Ф160 за СВО със скорост v= 0,23 м/с със J= 0,0006 м/м при нормална работа, v= 0.57 м/с със J= 0,004 м/м при пожар и v= 3.10 м/с със J= 0,016 м/м при пожар и включен „байпас” спринклери.


Необходим напор


Правим проверка за две критични точки:

ВВК4 – т.м. :

Ннеобх= Нгеодприб+заг

Където: Нгеод= 6,15 м Нприб= 3,0 заг= 3,37 м

Ннеобх= 6,15 + 3,0 + 3,37 = 12.52 м

За т.1 – ГХВМ(кафе):

Където: Нгеод= 1,10 м Нприб= 3,0 заг= 11.99 м

Ннеобх= 1,10 + 3,0 + 11.99 = 16.09 м

Разполагаемият е 5бар-а, с което условието за достатъчност и в двата случая е изпълнено. Видно е ,че излишният напор е над 2,5бар-а. За регулиране на напора в мрежата се монтира регулатор на налягане за битово-питейната вода на разпределителният колектор.

След извършване на всички проби и корекции, тръбната мрежа за битово водоснабдяване трябва да бъде продухана на подходящи места от твърди частици попаднали по време на монтаж и дезинфектирана.

Дезинфекцията се извършва като тръбите се напълват с вода, която съдържа 40 мг активен хлор на литър. Хлорната вода трябва да остане във водопровода 48 часа, след което се прави повторно промиване с чиста вода, която се изследва лабораторно до получаване последователно на два благоприятни бактериологични резултата, след което процесът на санитарната обработка на новия водопровод се смята за завършен. За дезинфекцията на водопроводната мрежа се съставя акт от инвеститора съвместно с експлоатиращото водопровода предприятие, органите на Държавната санитарна инспекция (съответния хигиенно-епидемиологичен институт) и строителя. В акта се посочва времето на престоя на хлорната вода във водопровода, начинът на окончателното промиване, дозировката на хлора и резултатите от изследванията на водата след дезинфекцията. По време на хлорирането всички вентили ще бъдат няколко отваряни и затваряни. След това системата ще бъде промита с чиста вода, докато концентрацията на остатъчен хлор достигне стойности по-малки от 1 част на 1 милион.


 1. Противопожарен водопровод


Външното пожарогасене се осигурява от площадковия водопровод. Необходимото водно количество според Наредба№Із-1971 за Строително-Технически правила и норми за осигуряване на пожарна безопасност при пожар Чл.172, Таблица 16, и Чл.176 е: Qппвънш.=20,0х0,5=10,0 л/с. Това количество ще се осигури от площадковият водопровод а гасенето ще се извършва посредством Пх(предвидени по отделен проект).

Начина на гасене, както и необходимите водни количества за Вътрешното пожарогасене са според Наредба№Із-1971, Чл.206, Приложение1, Чл.199, Таблица 19, т.7 е необходимо направата на спринклерна инсталация за целият терминал ,както и монтирането на ПК, така, че да покриват цялата гасителна площ.

Гасене посредством ПК монтирани в сградата. Необходимото водно количество е 2,50л/с, като местоположението и напора е в съответствие с Чл.196, 197и 198. Ще се захранят от отделна водопроводна мрежа отделяща се от СВО веднага след водомерният възел(от разпределителен колектор разположен в сухата камера на резервоара). Мрежата е разклонена състояща се от главно трасе от което ще се отделят отделни клонове за захранването на всеки отделен кран. Този водопровод ще се изпълни от поц. тръби на фитингова връзка и ще се монтира открито. Укрепването на водопровода е спрямо изискванията за поц.тръби и съответният диаметър. Самите пожарни кранове са с 30м полутвърд маркуч. Ще се монтират в шкафове където ще се съхраняват и преносимите средства за гасене. По цялата си дължина мрежата ще е обозначена с информационни табели и ще се боядисат в червен цвят RAL3000.

Подробното хидравлическо изчисляване е направено в Приложение№1


Необходим напор


Правим проверка по отношение на ПК на второ ниво(т.1 от Приложение№2)


Ннеобх= Нгеодприб+заг


Където: Нгеод= 6,50 м Нприб= 30,0 заг= 5,16 м


Ннеобх= 6,50 + 30,0 + 5,16 = 41,66 м


Правим проверка по отношение на ПК на първо ниво(т.6 от Приложение№2)


Ннеобх= Нгеодприб+заг


Където: Нгеод= 1,35 м Нприб= 30,0 заг= 7,78 м


Ннеобх= 1,35 + 30,0 + 7,78 = 39,13 м


Разполагаемият е 5бар-а, с което условието за достатъчност и в двата критични крана е изпълнено.


Автоматична гасителна инсталация с вода – спринклерна мрежа. Предвижда се изпълнението на спринклерна инсталация състояща се от водоизточник, помпена станция, контролни кранове, разпределителна мрежа и спринклерни глави. Обхвата на гасене е цялата площ на терминала с изключение на мокрите помещения, санитарните възли, машинни и технически помещения в сутерена и ел.табла и зали, където гасенето с вода е опасно и не приемливо. В зависимост от температурният режим на помещенията инсталацията ще бъде „водна” и „суха”. Инсталацията е зонирана в съответствие със зонирането направено в част Пожарна безопасност. Всяка зона се отделя посредством СК с краен изключвател, монтират се и датчици за поток. Гасенето ще си извършва от спринклерни глави с температура на задействане 680С(1820С за подготовките в кухнята) и обхват 9-12м2 всяка. В зависимост от мястото на монтаж главите са с розетка или не. Всички глави в мократа система гасящи нивата са монтирани „на долу”. Там, където системата е суха и при гасенето на пространствата между окачените тавани и плочата са „на горе”. Разпределителната мрежа ще се изпълни от черни газо-водопроводни тръби на заварка до DN50 и на резбова връзка за по-малките диаметри. „Сухата” секция ще се изпълни изцяло от горещо галванизирани тръби на бърза(жлебова) връзка до DN50. По малките диаметри се присъединяват на резба и посредством фитинги. Укрепването на тръбите е според техническата спесификация , диаметъра и вида на тръбите. На всяка от фугите ще се монтират противо земетръсни връзки. Тръбната разводка ще се боядиса в цвят RAL3000. Спринклерната глава ще се присъединява посредством мотажен щуцер или гъвкава връзка в зависимост от конкретният случай. Параметрите на които ще се оразмери системата се спрямо EN 12845 т.7, Таблица№3 за ОН3 – плътност на гасене 5,0мм/мин с площ на действие 216,0м2 за мокра и 270,0м2 за суха система. КСК-ве се разполагат в сухата камера на резервоара за вода в сутерена оформена като помпена станция. КСК-та се монтират на разпределителен колектор като се отделят посредством СК с крайни изключватели. Напора и водното количество се осигуряват помпено. Предвижда се доставката и монтажа на система състояща се от две основни помпи работещи в режим АВР(1+1) на работа и захранване, „жокер” помпа, нагнетателен колектор, разширителен съд, ел.табло и автоматика всичко монтирано на обща рама. Цялата структора следва да е сертифицирана според EN 12845. Напора и водното количество е според изискванията на стандарта описани по-горе и подробните хидравлични изчисления за установката Q=22,5л/с, Н=60м, Рмакс=22кв. Конструирането на спринклерната мрежа се извършва от специализиран софтуер SpringCAD. Мрежата е напълно изчислена. Прилагат се разпечатки на хидравличните изчисления за всяко КСК.


II. Канализация


На обекта се формират следните потоци отточна вода:

 • Битово-фекална от тоалетни възли и прибори в терминала

 • Битова от кухни с повишено съдържание на мазнини

 • Битово-фекална от изолатор

 • Дъждовна от покриви – условно чиста

Като приемник на тези води ще служи разделна площадкова канализация по друг проект(взимаме информация от схемите приложени към ПУП летище Варна – Ф500мм). За нуждите на Терминала се проектира разделна канализационна система с два основни потока обособени според изискваното качество на съответният приемник:


 1. Битово-факелна канализация


Този основен поток се зауства в площадкова битово-фекална канализация. Формира се от тоалетните възли, кухните на ресторантите и кафетете, част от водата отпадаща в техническите помещения и приборите по офисите предвидени в част архитектурна.

Както от по-горе е видно към този поток спадат и отделни консуматори формиращи замърсявания с концентрации надхвърлящи допустимите нива за съответният приемник. Това са водите от кухните и тези от изолатора. Преди да се включат в общата мрежа тези води се пречистват в локални пречиствателни съоръжения монтирани в близост до консуматорите. Водите от кухнята формиращи замърсявания с мазнини ще се пречистват от преносими съоръжения за всеки от тези прибори. Водите от тоалетният възел на изолатора се заустват към сградната канализация. В случаите когато в изолатора се ползва по предназначение се задейства система осигуряваща дезинфекция на отточната вода ползвана от евентуалният заразен. Монтирана е система включваща дезинфекционен разтвор(полза се хлор-фенол) съхраняван в ПЕ бидон, дозаторна помпа и ижектор впръскващ разтвора в канализацията(ВКК) в моментите на ползване на вода в тоалетният възел и също така на всеки кръгъл час. Командва се от управляващ блок. Конценрацията ще се уточни във следваща фаза след избор на конкретно оборудване(виж схема показана в чертеж „Аксонометрия на канализацията”). Кондензната вода от климатичната инсталация се отвожда от гравитачна мрежа и се зауства към канализацията посредством специални затвори(ВМК) осигуряващи защита от миризми и в моментите, когато мрежата е „суха”. Тези затвори са специално констуирани за връзка на климатичен конденз към сградна канализация и действат на принципа на „шнорхела”.

Вентилацията на канализационната мрежа е “основна”.

Мрежата се изпълнява както следва: за ВКК ще се използват ПП тръби с фасонни парчета, приборите и събирателите в самите санитарни възли се изпълняват от pvc тръби с фасонни парчета(SN2). Главната хоризонтална мрежа положена в изкоп се изпълнява от pvc тръби усилен тип(SN8). Ревизията се осъществява от РО и РШ предвидени на необходимите места. Сутеренните нива нямат възможност да се отводнят гравитачно. На тези нива няма монтирани прибори и арматури формиращи битови замърсявания. Отводняването им ще се извърши от потопяеми помпи с вградена автоматика, тип „бибо” монтирани в аварийни черпателни шахти. Напорните канали ще се изпълнят от ПЕВП тръби. При задействането на някоя от тези помпи следва да се подаде сигнал към БМС за да се потърси причината за появата на вода там.

Площадковата канализащионна мрежа ще се изпълни от ПП тръби тип „Прагма”. Полагането е спрямо изикванията на доставчика. Ревизията ще се извърши от РШ Ф100см от готови бетонови елементи и чугунов капак Ф60см по БДС 1660-70г и с носимоспособност минимум D400. Капаците следва да се с отвори и да е възможна да се осъществява вентилация на канала.

Оразмерителни отточни количества


Qор.=Qww.+Qp.+Qc+ Qдъжд.


 

прибор

1ет.

2ет.

общо

Екан

1

т.м.

118.00

2.00

120.00

60.00

2

к.м.

12.00

1.00

13.00

10.40

3

аусг.

8.00

1.00

9.00

7.20

4

кл.с.

82.00

2.00

84.00

168.00

5

душ.кор.

13.00

0.00

13.00

3.90

6

вана

0.00

0.00

0.00

0.00

7

писоар

32.00

0.00

32.00

16.00

8

биде

0.00

0.00

0.00

0.00

9

пер.м.м.

10.00

0.00

10.00

10.00

10

ПС

78.00

2.00

80.00

64.00

11

Общо:

 

 

 

339.50


Където: Qp.= 4,0л/с Qc = 0,0л/с Qww = = = 13,90 л/с


Qор.= 4,0 + 12,90 = 16,90 л/с.


Отвеждат се към площадковата битово-фекална канализация посредством пет изхода отводняващи съответни зони от терминала: 1) Ф160 с J= 0,05; 2) Ф200 с J= 0,008; 3) Ф160 с J= 0,05; 4) Ф200 с J= 0,008; 5) Ф160 с J= 0,03. Общата проводимост многократно надвишава необходимата.


 1. Канализационната мрежа за Атмосферни води


Този поток се формира от атмосферните води попаднали на покрива и прилежащите площи разглеждани в настоящият проект. Приемник на този поток е площадкова дъждовна канализация по отделен проект.

Покрива ще се отводни посредством „вакумна” инсталация по отделен проект на фирма GEBERIT. Част от покрива(най-вече козирките) се отводняват гравитачно посредством улуци и ВТ зауствани в ГХКМ за атмосферни води или направо към площадковият канал за атмосферни води. Водите попаднали на откритите площи ще се улавят от отводнителни решетки със събиратели от ПЕ и покривна решетка от чугун. Натоварването е съобразено с транспортната схема – трасетата по които преминават тежки камиони са D400 а в останалата си част са C250. При отводняването на пътните подходи са използвани и УО Ф40см с утаителна част и събирателна кошница. Площадковият канал ще се изпълни от ПП тръби тип „Прагма” или подобни такива. Начина на полагане е според инструкциите на доставчика(производителя). РШ Ф100см от готови бетонови елементи и чугунов капак Ф60см по БДС 1660-70г и с носимоспособност минимум D400. Капаците следва да се с отвори и да е възможна да се осъществява вентилация на канала.

Обекта се оразмерява с обезпеченост 0,2(веднъж на 5години) с интензивност на валежа 354,0 л/с/ха(втора зона за Р.България). Тревни площи : F= 20 909 м2 =0,15

Асфалтова настилка: F= 20 364 м2 =0,85

Покриви: F= 17 646 м2 =0,90


ср== 0,61


Qдъжд.=== 1285,98 л/с


Мястото на заустване на атмосферните води към площадковият канал(предвиден за изграждане по схемите на ПУП) е канал Ф500мм. Зоните отводнявани от този канал не позволяват приемането на цялото отточно количество от разглежданата от настоящият проект част да се отведат. Приемаме ,че в този канал са предвидени за разглежданите от нас територии не повече от 30% - 154,12л/с. Формираният отток(виж Приложение№3) в крайните си участъци е 592,0л/с. За да се изръвнят двата потока се предвижда изграждането на ретензионен резервоар. Оразмеряването на ретензионните обеми се извършва по методика в съответствие с Чл.92 от Норми за проектиране на канализационни системи:


V = k.Qор.tор


Където: Qор. = 522,50 л/с Qнезад. = 154,12 л/с tор =7мин


 = = = 0,29 – Отчетено от Таблица№4 К=0,62


V = 0,62х0,522 х7.60 = 135.93 м3


Приемам конструктивно 140,0м3. Изпълнява се монолитна стоманобетовона шахта със светли размери 4,0х12,0х3,80м полезен обем. Нивото на водата е съобразено с нивото на подприщаване на най-ниската част от площадковият канал.

Подробни хидравлични изчисления са извършени в Приложение№3(Отводняването на покрива на сградата е по отделен проект. Включванията на води от вакумната система към площадковият канал са взети като концентрирани).


Съставил:

/инж.Дойчинов/

Varna_Tech_Design_Narativ_BG

Добавете документ към вашия блог или уеб сайт

Свързани:

Обяснителна записка iconA. обяснителна записка

Обяснителна записка iconОбяснителна записка
Обект

Обяснителна записка iconОбяснителна записка
Граници на подучастъка от Околовръстния път на гр. София, за който се отнася проекта

Обяснителна записка iconОбяснителна записка
Обект: резиденция кричим: Архитектурно заснемане и проект за реновация на основната сграда

Обяснителна записка iconОбяснителна записка
Настоящият проект се изготвя по искане на инвеститора и въз основа на следните документи

Обяснителна записка iconОбяснителна записка
Информация за изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на община асеновград към 30. 06. 2009 Г

Обяснителна записка iconОбяснителна записка
Жилищната сграда с гараж и изгребна яма се намира в Бистрица, co район Панчарево-упи ix-88,89, кв. 42

Обяснителна записка iconОбяснителна записка
Към отчета за изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове на община асеновград за 2008 година

Обяснителна записка iconОбяснителна записка общи положения
Залата на читалището е многофункционална. Тя ще се използва за кинопрожекции, театрални постановки, събрания, концерти и др

Обяснителна записка iconОбяснителна записка
Проектът за Бюджет 2008г на Община Русе е разработен съобразно изискванията на действащите нормативни документи

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом