Bg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
ИмеBg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
Дата на преобразуване07.01.2013
Размер81.69 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.appalti-bulgaria.com/uploads/00647016.doc
00647-2010-0016

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Министерство на културата, бул. "Александър Стамболийски" № 17, За: Ангел Ангелов, директор на дирекция "КПП", Република България 1040, София, Тел.: 02 9400933, E-mail: a.angelov@mc.government.bg

Общ адрес на възлагащия орган: www.mc.government.bg.

Допълнителна информация може да бъде получена на: На горепосочения адрес за контакти.

Документация (спецификации и допълнителни документи) може да бъде получена на: На горепосочения адрес за контакти.

Оферти трябва да бъдат изпратени на: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Отдих, култура и религия

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание

II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

ВЪЗЛАГАНЕ НА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: Позиция 1. Доставка на вертикален платформен подемник от типа CIBS A 5000 по проект: BG161PO001/1.1-05/2008/001/2 „Основен ремонт на сградата на Националната галерия за чуждестранно изкуство” Позиция 2. Доставка на озвучителна техника по проект: BG161PO001/1.1-05/2008/001/1 „Префасадиране и преустройство на ДТ„Адриана Будевска”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата

Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: Сградата на НГЧИ, гр. София, пл. "Св. Александър Невски", пл. "19 февруари" №1,BG 411;Сградата на ДТ„Адриана Будевска”,гр. Бургас, ул. „Цар Асен I 36А”- BG341
Код NUTS: BG411

ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

Доставка на вертикален платформен подемник от типа CIBS A 5000 по проект: BG161PO001/1.1-05/2008/001/2 „Основен ремонт на сградата на Националната галерия за чуждестранно изкуство”; Доставка на озвучителна техника по проект: BG161PO001/1.1-05/2008/001/1 „Префасадиране и преустройство на ДТ„Адриана Будевска” - гр. Бургас

ІІ.1.4) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

42416000, 31620000

Описание:

Асансьори за хора, скипове (обръщаеми вагонетки), товарни асансьори, ескалатори и движещи се пътеки
Уреди за звукова или визуална сигнализация

ІІ.1.5) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:

За една или повече обособени позиции

ІІ.1.6) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Общо количество или обем

Съгласно техническата спецификация за всяка обособена позиция

Прогнозна стойност без ДДС

71847 BGN

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката

Срок на изпълнение в месеци

1


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие в процедурата - парична сума, платима по банкова сметка на Министерство на културата: БНБ – Централно управление, IBAN: BG06BNBG96613000175501, BIC: BNBGBGSD или безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от банка в полза на Възложителя, по образец към документацията. Банковата гаранция за участие следва да бъде на български език или в превод, в случай, че е издадена от чуждестранна банка. Гаранцията за участие под формата на парична сума следва да бъде на български език (платежно нареждане) или в превод на български език. Банковата гаранция за участие следва да бъде със срок на валидност 90 календарни дни, считано от крайния срок за представяне на офертите. Размерът на гаранцията за участие, определен съгласно чл. 26, ал. 2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки е както следва: Гаранция за участие за Позиция 1 е в размер на 520 /петстотин и двадесет лева/лв.;Гаранция за участие за Позиция 2 е в резмер на 190 лв. /сто и деветдесет лева/. На основание чл. 26, ал. 3 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, размерът на гаранцията за изпълнение е в размер на 3% от стойността на договора за цялата поръчка, съобразно офертата на спечелилия кандидат.

ІІІ.1.2) Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

Съгласно условията на проектодоговора.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

В случай, че участникът е обединение на физически лица и/или юридически лица и е определен за изпълнител на обществената поръчка, той следва да представи решение за регистрация на ЮЛ към момента на сключване на договора.Новосъздаденото юридическо лице е обвързано от офертата, подадена от обединението, съгласно чл. 25, ал. 3, т. 2 от ЗОП

ІІІ.1.4) Други особени условия

Наличието на обстоятелства по чл. 47, ал. 2, т.1, 2 и 3 от ЗОП водят до отстраняване от участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри

Изискуеми документи и информация: Удостоверение за актуално състояние или документ за издаден „Единен идентификационен код” (ЕИК) - за българско юридическо лице. За чуждестранно лице - документ за регистрация съобразно националното му законодателство;Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от представляващия участника (в оригинал); Когато участникът е физическо лице се представя копие от документ за самоличност;Пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) – представя се, когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация;Декларация по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП;Документ за закупена документация за участие (заверено копиe); Документ за внесена гаранция за участие във вид на парична сума или банкова гаранция;Всеки от подизпълнителите трябва писмено да декларира своето съгласие за участие в изпълнението на поръчката и да отговаря на условията, на които отговаря и участника, както и да удостовери тези обстоятелства със следните документи, които се прилагат към офертата на участника:декларация за съгласие за участие като подизпълнител (оригинал) - представляващия и управляващ подизпълнителя попълва и подписва декларация

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Изискуеми документи и информация: Доказателства за икономическото и финансовото състояние на участника по чл. 50 от ЗОП - Информация за общия оборот и за оборота от доставки с предмет, аналогичен на предмета на поръчката /2007, 2008 и 2009/
Минимални изисквания: Участниците следва да докажат общ оборот за последните три финансови години/2007, 2008 и 2009 г./, както и реализиран оборот от доставки, с предмет аналогичен на предмета на поръчката, както следва: ПОЗИЦИЯ 1:Участникът да докаже общ оборот за последните 3 /три/ финансови години /2007, 2008 и 2009г./ в размер на минимум 57 000 лв. и реализиран оборот от доставки с предмет, аналогичен с предмета на поръчката за разглежданата ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ не по-малко от 28 000 лв. за същия период. За ПОЗИЦИЯ 2:Участникът да докаже общ оборот за последните 3/три/ финансови години /2007, 2008 и 2009г./ в размер на минимум 150 000 лв. и реализиран оборот от доставки с предмет, аналогичен с предмета на поръчката за разглежданата ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ не по-малко от 70 000 лв. за същия период.

ІІІ.2.3) Технически възможности

Изискуеми документи и информация: Участниците да са изпълнили минимум 3 /три/ договора за доставка на оборудване, предмет в настоящата процедура, представя се декларация по образец (Приложение № 8) за изпълнени от участника договори с горепосочения предмет по двете обособени позиции през последните 3 (три) години, а именно 2007, 2008 и 2009 г., включително, стойности, дати и получатели, придружени от препоръки за добро изпълнение. Декларация, че участникът ще осъществява сервизна дейност на доставеното оборудване; копие на удостоверение по чл. 36, ал. 1 от Закона за техническите изисквания към продуктите;оторизационно писмо от производителя или официален дистрибутор на техниката за България (ако участникът не е неин производител) за доставка, монтаж и сервиз на предлаганата техника; Участниците да представят валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2000 или еквивалент с обхват на сертификация, аналогичен с предмета на поръчката за участника, ако той не е производител на предлаганата техника
Минимални изисквания: Участниците да са изпълнили минимум 3 договора с прдемет, аналогичен на предмета на поръчката по съответната обособена позиция; Участниците да представят минимум 3 препоръки за добро изпълнение. Участниците да представят валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2000 или еквивалент с обхват на сертификация, аналогичен с предмета на поръчката за участника, ако той не е производител на предлаганата техника

ІІІ.2.4) Запазени поръчки

НЕ

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс


ІV.2) Критерии за оценка на офертите

ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите

Икономически най-изгодна оферта при:

Посочените по-долу показатели:
Показател: предлагана цена; тежест: 60
Показател: срок на доставка; тежест: 20
Показател: гаранционния срок; тежест: 20

ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи)

Срок за получаване на документация за участие

Дата: 04/11/2010 00:00 Час: 16:00

Платими документи

ДА

Цена

30 BGN

Условия и начин на плащане

Заплащане на касата в сградата на Министерство на културата, бул. "Александър Стамболийски" № 17, ет. 2, стая 221, всеки работен ден от 14.00 до 16.00 ч. или по банков път

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти

Дата: 11.11.2010 г.  Час: 16:00

IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.6) Срок на валидност на офертите

Срок в дни

90

IV.3.7) Условия при отваряне на офертите

Дата: 12/11/2010 00:00 Час: 10:30

Място

гр. София, бул. "Ал. Стамболийски"№ 17, сградата на Министерство на културата

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на оферти е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от фондове на ЕС

Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-05/2008 ”Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и (URL):: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

10-дневен срок от уведомлението /узнаването/ на решението на Възложителя, съгласно чл.120, ал.2 от ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" № 18,, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

21.10.2010 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 1 / Наименование: Доставка на вертикален платформен подемник от типа CIBS A 5000 по проект: BG161PO001/1.1-05/2008/001/2 „Основен ремонт на сградата на Националната галерия за чуждестранно изкуство”

1) Кратко описание

Доставка на вертикален платформен подемник от типа CIBS A 5000 по проект: BG161PO001/1.1-05/2008/001/2 „Основен ремонт на сградата на Националната галерия за чуждестранно изкуство”

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

42416100

Описание:

Асансьори за хора

3) Количество или обем

1 брой

Прогнозна стойност без ДДС

52327.53 BGN

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Срок в месеци: 1


Обособена позиция №: 2 / Наименование: Доставка на озвучителна техника по проект: BG161PO001/1.1-05/2008/001/1 „Префасадиране и преустройство на ДТ „Адриана Будевска”

1) Кратко описание

Доставка на озвучителна техника по проект: BG161PO001/1.1-05/2008/001/1 „Префасадиране и преустройство на ДТ „Адриана Будевска”, съгласно техническо предложение, неразделна част от настоящата тръжна документация

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

31620000, 31700000

Описание:

Уреди за звукова или визуална сигнализация
Електронни, електромеханични и електротехнически принадлежности

3) Количество или обем

Съгласно техническо предложение за обособена позиция 2

Прогнозна стойност без ДДС

19528 BGN

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Срок в месеци: 1

Свързани:

Bg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
Топлофикация София" еад, ул. "Ястребец" 23 Б, За: Маргарита Дончевска, Република България 1680, София, Тел.: 02 9033068, Факс: 02...
Bg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
...
Bg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
Министерство на здравеопазването, пл. "Света Неделя" №5, За: Иво Янчев, България 1000, София, Тел.: 02 9301466, e-mail:, Факс: 02...
Bg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
Агенция по обществени поръчки, ул. "Леге" №4, За: Ана Миткова, Република България 1000, София, Тел.: 02 9407056, e-mail:, Факс: 02...
Bg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
Българско национално радио, бул. "Драган Цанков" №4, За: Евгения Борисова, р българия 1040, София, Тел.: 02 9336746, e-mail:, Факс:...
Bg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
Национална Електрическа Компания /нек/ еад, ул. Веслец №5, За: Юли Ламбриев, България 1040, София, Тел.: 02 9263424, e-mail:, Факс:...
Bg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
Министерство на физическото възпитание и спорта, бул. "Васил Левски" No 75, За: Кристиян Велинов, България 1000, София, Тел.: 02...
Bg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
Специализирана болница за активно лечение по онкология- еад, ул."Пловдивско поле"№6, За: Захари Милев, България 1756, София, Тел.:...
Bg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
Столична община район "Кремиковци", кв. Ботунец, За: Зам. Кмет Иветка Петрова, Р. България 1870, София, Тел.: 02 9945289, e-mail:...
Bg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
Българска агенция по безопасност на храните, бул. "Пенчо Славейков" №15А, За: Аксел Кошуджу, Република България 1606, София, Тел.:...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом