Покан а за участие в избор на изпълнител за малка обществена поръчка столична община
ИмеПокан а за участие в избор на изпълнител за малка обществена поръчка столична община
Дата на преобразуване07.01.2013
Размер57.45 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://sofia.bg/pressecentre/obshtestveni poruchki/Pokana abon. podr.doc
П О К А Н А


ЗА УЧАСТИЕ в избор на изпълнител за малка обществена поръчка


СТОЛИЧНА ОБЩИНА, ул. ”Московска” №33, на основание чл.2б, ал.1, и чл.2в, ал.1, във връзка с чл.2, ал.1, т.2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, провежда избор на изпълнител за представяне на оферти за малка обществена поръчка с предмет: „ Абонаментна подръжка по обособени позиции:

1.”Абонаментна техническа поддръжка на ЦУАТЦ „Меридиан”, оборудване и кабелна мрежа, използвана в администрацията на Столична община, намираща се в сградите на ул. „Московска” № 33, ул. „Оборище” № 44 и ул. „Сердика” №5”

2. „Абонаментна поддръжка на учрежденско оборудване и кабелна мрежа, използвана в телефонна централа “Toshiba Strata” и телефонна централа „Panasonic TDA”, ситуирана в Дирекция „Транспорт”, намиращи се в сградите на СО на „Будапеща” №17, както и следните телефонни централи с прилежащото им оборудване и кабелна мрежи:

- Panasonic KX1232, ул.”Петко Каравелов” №5;

- Panasonic KX TDA 828, пл.”Славейков”№6;

- Panasonic KX 206, ул. „11 август” №4.

Абонаментна поддръжка на кабелна мрежа и оборудване в сградата на ул. „Бенковски №12, обслужващи дирекция ПАМДТ, отдел на дирекция „Сигурност и обществен ред”, звено „Общинска полиция” .

КОД по КОП - 50330000 .

I.Изисквания към абонаментната техническа поддръжка:

I.1.Място за изпълнение:

- По позиция №1:

– гр. София, Столична община – ул. „Московска” №33. ул. „Оборище № 44 и ул. „Сердика” №5.

- По позиция №2:

– гр.София, Столична община – ул. „Будапеща” №17, ”Петко Каравелов” №5, пл.”Славейков”№6, ул. „11 август” №4 и ул.„Бенковски” №12.

I.2.Срок за изпълнение – за една година считано от датата на регистрационния индекс.


II. Изборът на изпълнител ще се извършва на база, най-ниска предложена цена, като класирането ще бъде за всяка позиция поотделно.

Допълнителна информация можете да получите на тел. 9377 366, лице за контакт – Виктория Петкова.


III.Офертите за участие се подават в запечатан непрозрачен плик до 12.00ч. на 11.04.2011г. на ул. „Московска” №33, фронт-офис.

IV. Всяка оферта трябва да съдържа:

  • Административни сведения - Образец №1

  • Ценово предложение – Образец №2

Срокът на валидност на офертата не трябва да бъде по-малък от 90 (деветдесет) календарни дни, считано от крайния срок за подаване на офертите.

Всеки участник представя ценови оферти и за двете позиции.

V. Офертата се представя в запечатан, непрозрачен плик. Върху плика се посочва: участник, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес, както и наименование на поръчката.

VI.Гаранцията за изпълнение е в размер на 2% от стойността на договора и се представя в една от следните форми:

- парична сума, внесена по IВAN сметка ВО 72 SOМВ 9130 3333008301, В1С код SОМВ ВG SF, „Общинска банка" АД, клон "Врабча",ул. "Врабча"№ 6, на името на Столична община, Дирекция "Финанси";

- или банкова гаранция;

VII.При подписване на договора, задължително се представя документ за гаранция за изпълнение на договора.


КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:

/Йорданка Асенова Фандъкова/


ОБРАЗЕЦ № 1


  1. АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ


1. Наименование на участника

________________________________________________________________


2. Адрес

________________________________________________________________

/град, код, улица № /

телефон: ________________ мобилен телефон: _________________

факс: ________________

E-mail: ______________________________________


3. Фирмени данни:

Рег. ф.д. No ______/_______ г. по описа на ___________________________

ДДС регистрация на: ________________ г.


4. Обслужваща банка

име: ___________________________________________________________

IBAN сметка: ____________________

BIC код: _______________________

титуляр на сметката: _____________________________________________


5. ЕИК (БУЛСТАТ)_______________________

6. Идентификационен по ДДС ___________________


Дата: Подпис и печат: ……………………

/име, длъжност/


ОБРАЗЕЦ № 2

......................................................................................................................................................

/наименование на участника/


ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ЗА

Абонаментна подръжка по обособени позиции:

1.Абонаментна техническа поддръжка на ЦУАТЦ „Меридиан”, оборудване и кабелна мрежа, използвана в администрацията на Столична община, намираща се в сградите на ул. „Московска” № 33, ул. „Оборище” № 44 и ул. „Сердика” №5”

2.Абонаментна поддръжка на учрежденско оборудване и кабелна мрежа, използвана в телефонна централа “Toshiba Strata” и телефонна централа „Panasonic TDA”, ситуирана в Дирекция „Транспорт”, намиращи се в сградите на СО на „Будапеща” №17, както и следните телефонни централи с прилежащото им оборудване и кабелна мрежи:

- Panasonic KX1232, ул.”Петко Каравелов” №5;

- Panasonic KX TDA 82, пл.”Славейков”№6;

- Panasonic KX 206, ул. „11 август” №4.

Абонаментна поддръжка на кабелна мрежа и оборудване в сградата на ул. „Бенковски №12, обслужващи дирекция ПАМДТ, отдел на дирекция „Сигурност и обществен ред”, звено „Общинска полиция”.


I.”Абонаментна техническа поддръжка на ЦУАТЦ „Меридиан”, оборудване и кабелна мрежа, използвана в администрацията на Столична община, намираща се в сградите на ул. „Московска” № 33, ул. „Оборище” № 44 и ул. „Сердика” №5”.


1.Цена на месечна абонаментна поддръжка:

(без ДДС) ………….…………лв.

словом.........................................................................................

(с ДДС) ………….…………...лв.

словом.........................................................................................

2. Време за реакция – до................часа

3. Срок за отстраняване на повредите – до .............часа от приемане на заявката


II. „Абонаментна поддръжка на учрежденско оборудване и кабелна мрежа, използвана в телефонна централа “Toshiba Strata” и телефонна централа „Panasonic TDA”, ситуирана в Дирекция „Транспорт”, намиращи се в сградите на СО на „Будапеща” №17, както и следните телефонни централи с прилежащото им оборудване и кабелна мрежи:

- Panasonic KX1232, ул.”Петко Каравелов” №5;

- Panasonic KX TDA 828, пл.”Славейков”№6;

- Panasonic KX 206, ул. „11 август” №4.

Абонаментна поддръжка на кабелна мрежа и оборудване в сградата на ул. „Бенковски №12, обслужващи дирекция ПАМДТ, отдел на дирекция „Сигурност и обществен ред”, звено „Общинска полиция”.


1.Цена на месечна абонаментна поддръжка:

(без ДДС) ………….…………лв.

словом.........................................................................................

(с ДДС) ………….…………...лв.

словом.........................................................................................

2. Време за реакция – до................часа

3. Срок за отстраняване на повредите – до .............часа от приемане на заявката

Забележка: 1.Срокът на валидност на предложението е 90 календарни дни;


Дата: Подпис: ..................................

/име, длъжност/

Свързани:

Покан а за участие в избор на изпълнител за малка обществена поръчка столична община iconПокан а за участие в избор на изпълнител за малка обществена поръчка столична община
Столична община, ул. ”Московска” №33, на основание чл. 2, ал. 1, т. 2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, провежда...
Покан а за участие в избор на изпълнител за малка обществена поръчка столична община iconПокан а за участие в избор на изпълнител за малка обществена поръчка с офинвест еоод
Париж” №3, на основание чл. 2б, ал. 1, и чл. 2в, ал. 1, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за възлагане на малки обществени...
Покан а за участие в избор на изпълнител за малка обществена поръчка столична община iconПокана за участие в избор на изпълнител за малка обществена поръчка
Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, провежда избор на изпълнител за представяне на оферти за малка обществена поръчка...
Покан а за участие в избор на изпълнител за малка обществена поръчка столична община iconЗадание за малка обществена поръчка с предмет
За малка обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за обслужване на работниците и служителите в Община Бургас от служба...
Покан а за участие в избор на изпълнител за малка обществена поръчка столична община iconДокументация за участие в избор на изпълнител на малка обществена поръчка
Ремонтни работи на улични и пътни настилки на територията на община полски тръмбеш”
Покан а за участие в избор на изпълнител за малка обществена поръчка столична община iconДокументация за участие в избор на изпълнител на малка обществена поръчка
Ремонтни работи на улични и пътни настилки на територията на община полски тръмбеш”
Покан а за участие в избор на изпълнител за малка обществена поръчка столична община iconДокументация за участие в избор на изпълнител на малка обществена поръчка
ЧЛ. 60, И чл. 61 От вътрешните правила за провеждане на процедури по възлагане и изпълнение на обществени поръчки, включително и...
Покан а за участие в избор на изпълнител за малка обществена поръчка столична община iconНа конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за
За участие в избор на изпълнител на обществена поръчка чрез публична покана с предмет
Покан а за участие в избор на изпълнител за малка обществена поръчка столична община iconНа конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за
За участие в избор на изпълнител на обществена поръчка чрез публична покана с предмет
Покан а за участие в избор на изпълнител за малка обществена поръчка столична община iconНа конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за
За участие в избор на изпълнител на обществена поръчка чрез публична покана с предмет
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом