Bg-софия: Проектиране и изпълнение обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп строителство
ИмеBg-софия: Проектиране и изпълнение обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп строителство
Дата на преобразуване07.01.2013
Размер147.75 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.appalti-bulgaria.com/uploads/011581205.docx
01158-2012-0005

BG-София: Проектиране и изпълнение

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 7, Т. 5 ИЛИ 6 ОТ ЗОП

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура", бул. "Шипченски проход" № 69, За: Емилия Лекова, Република България 1574, София, Тел.: 02 8079963, E-mail: e.lekova@bgports.bg, Факс: 02 8079966

Място/места за контакт: Направление "Инфраструктура и акватория"

Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.bgports.bg.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие:

ДП "Пристанищна инфраструктура", бул. "Шипченски проход" № 69, За: Надежда Терзийска, Република България 1574, София, Тел.: 02 8079968, E-mail: n.terziiska@bgports.bg, Факс: 02 8079966

Място/места за контакт: Направление "Финанси и счетоводство"

Интернет адрес: www.bgports.bg.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие:

ДП "Пристанищна инфраструктура", бул. "Шипченски проход" № 69, За: Елена Савова, Република България 1574, София, Тел.: 02 8079999, E-mail: office@bgports.bg, Факс: 02 8079966

Място/места за контакт: секретар

Интернет адрес: www.bgports.bg.

I.2) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Пристанищни дейности

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание

II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

НОВ ПЪТНИЧЕСКИ ТЕРМИНАЛ ОТ 1-ВО ДО 4-ТО КОРАБНИ МЕСТА НА ПРИСТАНИЩЕН ТЕРМИНАЛ БУРГАС – ИЗТОК. ИНЖЕНЕРИНГ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНА МОРСКА ГАРА

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата

Строителство
Проектиране и изпълнение
Място на изпълнение: гр. Бургас, пристанищен терминал Бургас - изток
Код NUTS: BG341

ІІ.1.3) Настоящото обявление е за:

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Предмет на настоящата поръчка е инженеринг (проектиране и изграждане) на сграда за нов пътнически терминал (международен круизен терминал) със съответните външни връзки в имот с идентификатор 07079.618.1019 по кадастралната карта на гр. Бургас, представляващ съгласно ПУП, одобрен със Заповед № РД-02-14-2310 от 09.11.2011 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството урегулиран поземлен имот VI-за ОО, озеленяване, пристанищна инфраструктура и трафик кула. Сградата ще представлява международна морска гара - един от елементите на новия пътнически терминал от 1-во до 4-то корабни места на пристанищен терминал Бургас - изток, чиято цел е поемането на круизни плавания в Черно и Средиземно море и осъществяване на трансгранична интермодалност. Сградата да се проектира, така че да се изпълни в два модула, като на етап 1 от реализиацията на проекта се предвижда първият модул (с необходимите външни връзки) да бъде изграден и въведен в експлоатация и да се изпълнят и необходимите благоустройствени решения около сградата за протокол - обр. 16. Изграждането и въвеждането в експлоатация на втория модул представлява етап 2 от реализицията на проекта. Изпълнителят следва да изготви проект за целия обект - модул 1 и модул 2. Предвижда се морската гара да изпълнява и интермодални връзки (каботажно плаване) в обхвата на териториалните води на Република България за гражданите и гостите на страната. Теренът, предвиден за реализация на проекта е със следните устройствени показатели: • застроена площ около 2700 кв.м. и за двата модула, като модул 1 да бъде със ЗП около 1500 кв.м, а модул 2 - със ЗП около 1200 кв.м; • Кинт 1; плътност на застрояване - до 35%; • максимална височина на сградата - до 12 м; • процент на озеленяване - 40%.Настоящата обществена поръчка включва цялостното проектиране на модул 1, модул 2 (с необходимите външни връзки) и изпълнение на Етап 1.Условията и параметрите на поръчката са подробно разписани в Техническата спецификация към документацията.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71315000, 45000000

Описание:

Услуги по архитектурно и инженерно проектиране на сгради
Строителни и монтажни работи

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Общо количество или обем

Обемът на поръчката включва цялостното проектиране на международна морска гара - сграда за нов пътнически терминал от 1во до 4-то корабно място на пристанищен терминал Бургас - изток в имота, както и изграждането и въвеждането в експлоатация на Модул 1 от морската гара (с необходимите външни връзки), като се изпълнят и необходимите благоустройствени решения около сградата за протокол - обр. 16. Сградата на морска гара следва да се проектира, така че да се изпълни в два модула при спазване на следните устройствени показатели: • застроена площ около 2700 кв.м. и за двата модула, като модул 1 да бъде със ЗП около 1500 кв.м, а модул 2 - със ЗП около 1200 кв.м; • Кинт 1; плътност на застрояване - до 35%; • максимална височина на сградата - до 12 м; • процент на озеленяване - 40%. Конкретните параметри на инженеринга са посочени в документацията за участие и по-специално в техническата спецификация.

Прогнозна стойност без ДДС

3300000 BGN

ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката

Крайна дата

30.09.2013 г.


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие в размер на 33 000 /тридесет и три хиляди/ лева, представена в една от следните форми: парична сума, платима по банкова сметка на ДП „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА” - IBAN BG39CECB97901043052800, BIC CECBBGSF, „Централна кооперативна банка” АД, клон „Химимпорт” или безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от банка в полза на възложителя, по образец, на български език или в превод, в случай, че е издадена от чуждестранна банка. Банковата гаранция за участие следва да бъде със срок на валидност минимум 120 календарни дни, считано от крайния срок за представяне на офертите. Гаранцията за изпълнение е в размер на 3 на сто от стойността на договора и се представя в указаните по-горе форми, като банковата гаранция следва да е със срок на валидност 1 година след издаване на разрешение за ползване. В случай, че участикът, избран за изпълнител, е предвидил авансово плащане в ценовата си оферта, следва да представи безусловна и неотменяема банкова гаранция за размера на аванса в полза на ДППИ със срок на валидност 90 дни след предложената от участника в линейния график прогнозна дата за въвеждане в експлоатация на обекта.

ІІІ.1.2) Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

Предвиденият начин на плащане е: 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ аванс в размера съгласно ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок от 30 дни след представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на фактура и банкова гаранция за обезпечаване на авансовото плащане при положение, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заявил такова в ценовата оферта и при условията, описани в документацията за участие. Авансовото плащане се приспада пропорционално от всички междинни плащания. 2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ междинно плащане в размер на 30% от стойността на договора, като в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заявил авансово плащане, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ му превежда сумата, която се получава след приспадане на съответната част от авансовото плащане, в срок от 30 дни от датата на подписване на протокол за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво (акт обр. № 2 и 2а) от Наредба № 3/31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. 3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ междинно плащане в размер на 30% от стойността на договора, като в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заявил авансово плащане, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ му превежда сумата, която се получава след приспадане на съответната част от авансовото плащане, в срок от 30 дни от датата на подписване на акт за приемане на конструкцията на първи модул от сградата (акт образец № 14) от Наредба № 3/31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. 4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ междинно плащане в размер на 30% от стойността на договора, като в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заявил авансово плащане, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ му превежда сумата, която се получава след приспадане на съответната част от авансовото плащане, в срок от 30 дни от датата на подписване на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (акт образец № 15) от Наредба № 3/31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. 5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ окончателно плащане в размер на 10% от стойността на договора в срок от 60 дни от датата на получаване на разрешение за ползване на строежа (първи модул от международната пътническа гара с външните връзки) съгласно Наредба № 2/31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Всички плащания се извършват от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в посочените срокове след представяне в от страна на изпълнителя: оригинал на фактура, екземпляр от съответният акт от Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, удостоверяващ достигането на съответния етап на строителство и съответните констативни приемо-предавателни протоколи за текущото изпълнение на договора. Всички плащания по договора се извършват по банков път, по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Няма изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът определен за изпълнител е обединение.

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри

Изискуеми документи и информация: В откритата процедура може да участва всяко българско или чуждестранно физ. или юридическо лице, или обединения на такива лица, които отговарят на изискванията, регламентирани от Закона за обществени поръчки и обявените изисквания в документацията за участие. Документи:Списък на документите по образец;Оферта по образец; Заверено от участника копие от документ за регистрация или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър; за физ. лица - заверено от участника копие от документ за самоличност; Удостоверение за актуално състояние (заверено копие) , издадено не по-рано от 3 мес. преди датата на представяне на офертата - изисква се, ако участниците са юр. лица или ЕТ и не са посочили ЕИК. Чуждестранните юр. лица представят съответен еквивалентен документ, издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която са установени и в официален превод. Обединенията представят документите за всички лица, включени в обединението; Договор за учредяване на обединението-участник, което не е юридическо лице – оригинал или нотар. заверено копие на договора за създаването на обединението, от който да бъде видно кои лица представляват обединението и който да удостоверява, че обединението отговаря на следните задължителни изисквания: лицата в обединението да са солидарно отговорни за поетите от него задължения; срокът на обединението да е най-малко 2 месеца след датата на въвеждане в експлоатация на модул 1 от морската пътническа гара и полщадковата канализация;Администр. сведения, по образец; Документ за внесена гаранция за участие или открита банкова гаранция за участие; декларации по чл. 47, ал.1, 2 и 5 ЗОП-по образци.Декларациите за отсъствие на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 ЗОП се попълват,подписват и подпечатват, съгласно образците, като в случай, че лицата по чл.47, ал.4 са няколко, декларациите се попълва съгласно указанията в документацията и съответния образец. Когато участникът в процедурата е обединение, декларациите се представят от всяко физ. или юридическо лице, включено в обединението.Когато участникът е чуждестранно физическо, юридическо лице или обединение на чуждестранни физически и/или чуждестранни юридически лица, то тези чуждестранни лица трябва да отговарят на горепосочените изисквания в Р България и в държавата, в която са установени. В този случай, ако участникът е обединение, декларациите по чл.47, ал.1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители, изискванията се прилагат и за подизпълнителите; Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП; Декларация за съгласие за участие като подизпълнител/и (ако е приложимо) - по образец; декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 ЗОП - по образец. Когато участникът е неперсонифицирано обединение, декларацията се представя от юридическите лица - участници в обединението, които ще изпълняват дейности, свързани със строителство, както и от всички подизпълнители, които ще изпълняват дейности, свързани със строителство;. Нотар. заверено пълномощно на лицето/ата, подписващо/и офертата (ако нямат представителни функции) – оригинал.Изисква се удостоверение за вписване в Централният професионален регистър на строителя подържан от Камарата на строителите в България или еквивален за лица регистрирани на територията на др. държави. Отстранява се от процедурата участник, при наличие на обстоятелствата, посочени в чл.69, ал.1 ЗОП:1. който не е представил някой от необходимите документи по чл. 56;2. за когото са налице обстоятелства по чл.47,ал.1,т.1,б. от "а" до "д" вкл., ал.2,т.1,2,3,4,5 и ал.5 ЗОП;3. който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя;4. който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал.2;5. за когото по реда на чл. 68, ал.11 е е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Участникът следва да има минимален общ оборот за предходните три години 2009, 2010 и 2011 г. в размер на 9 900 000 лв, от който минимум оборот от 3 300 000 лв. от строителство на обществено значими сгради,от които минимум един обект от първа категория буква „а” и минимум един обект от първа категория независимо от буквата съгласно, Наредба № 1 от 30 юли 2003г. за номенклатурата на видовете строежи - съгласно Образец 12 от документацията и минимум оборот от 1 100 000 лева от проектиране на обществено значими сгради, от които минимум един обект от първа категория буква „а” и минимум два обекта от първа категория независимо от буквата съгласно, Наредба № 1 от 30 юли 2003г. за номенклатурата на видовете строежи. Когато участник е обединение, което не е юридическо лице, изискванията за оборот се прилагат за обединението като цяло. Информация (счетоводна справка) по чл. 50, ал. 1, т. 3 от ЗОП за общия оборот и оборота от дейности, сходни с предмета на поръчка за 2009, 2010 и 2010 г., съгласно Образец 11 от документацията. Заверено от участника копие на отчет за приходите и разходите/отчет за доходите за 2009, 2010 и 2011 г. и последния годишен счетоводен баланс, заверени от експерт счетоводител, в случаите, при които това е задължително съгласно Закона за счетоводство (чл.50, ал. 1, т. 2 от ЗОП). Когато участник е обединение, което не е юридическо лице, изискуемите документи относно икономическо и финансово състояние се представят от всяко едно от лицата, участващи в състава на обединението. Когато участник предвижда участие на подизпълнители, изискуемите документи относно икономическо и финансово състояние се представят за всеки един от тях.

ІІІ.2.3) Технически възможности

Справка със списък на осн.договори със сходен обхват, които участникът е изпълнил по образец, с представени препоръки/референции за добро изпълнение;мин.5 бр. Референции/препоръки към поне 5 от договорите по справката;За целите на поръчката за договори със сходен обхват се приемат договори за строителство (п/з 2007,2008,2009,2010 и 2011) или проектиране (п/з 2009,2010 и 2011) на общ. значими сгради, от които поне 2 от 1-ва катег., б. „а” и поне 3 от 1-ва катег. съгласно Наредба 1/2003г. за номенклатурата на видовете строежи.Списък на инженерно-техническия персонал, по образец; Списък на експертния персонал, по образец;Декларация за ангажираност на експертите по образец-подписва се лично от всяко от лицата;Профес. автобиографии на инженерно-техническия персонал и експертите, с информация за образ. и профес.им опит;Документи, доказващи фактите от профес. автобиографии (дипломи, труд. книжки, договори и др.п.);Списък на техническото оборудване, по образец;Застраховки профес. отговорност в проектирането и строит-вото за строежи 1-ва катег.;Сертификати за въведени с-ми:за у-ние и контрол на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентен в обл. на строит-вото и/или проектирането;за у-ние на околната среда ISO 14001:2004 или еквив. в обл. на строит-вото и/или проектирането;за у-ние и сигурност на информацията по ISO/IEC 27001:2005 или еквив. в обл. на строит-вото и/или проектирането;за здравословни и безопасни условия на труд по OHSAS 18001:2007 или еквив. в обл. на строит-вото и/или проектирането.Сертификатите (с изкл.на ISO 9001:2008) се отнасят за обединението като цяло; Удостоверение от ЦПРС към КСБ за строежи 1-ва катег., 2-ра гр. или еквивал. за чуждестранни лица .Участникът трябва да е изпълнил през последните 3 г.(от 2009 до 2011г. вкл.) не по-малко от 3 дог. за проектиране на общ. значими сгради, от които мин. 1 обект1-ва катег., б.„а” и мин. 2 обекта 1-ва катег., независимо от буквата и през последните 5 г. (от 2007 до 2011 г.вкл.) не по-малко от 2 дог. за строителство на обществено значими сгради, от които мин. 1 обект 1-ва катег.,б.„а” и мин.1 обект 1-ва катег., независимо от буквата. Участникът трябва да разполага с 2 екипа от инженерно-технически и експертен персонал с квалификация, общ и специфичен профес. опит, свързан с предмета на поръчката. Екипите трябва да разполагат с мин. следните експерти: Екип проектиране: всеки от експертите трябва да има пълна проектантска правоспособност и мин. 5г. опит в проектирането:1. Р-л екип:образ.висше, Магистър по Архитектура;Профес. опит мин. 10г. в проектирането;т;2. Инженер-конструктор: образ.висше,Магистър по ПГС,Транспортно строителство–пътно строителство или др. релеварелевантна;Профес.опит мин.10г. в проектирането,с право да упражнява техн.контрол; 3.ВиК инженер:образ. висше; строителен инженер по ВиК;4. Ел.инженер:образ.висше,Магистър, ел.инженер по Ел.снабдяване и ел.обзавеждане или др.релевантна;5. Геодезист: образ.висше,Магистър по Геодезия, фотограметрия и картография или др. релевантна; ; 6. Ландшафтен арх.:образ.висше,Магистър по Ландшафтна архитектура; 7. Координатор (специалист) ПБЗ: образ.висше, инж. специалност,Магистър. Екип строителство:1.Р-л екип: висше образ.строителен инж., ПГС или др.релевантна специалност;Профес.опит мин.15г. в строителството;2. Строителен инж.: висше образ., ПГС или др. релевантна;Профес.опит мин.15г. по специалността;3.ВиК инж.:висше образ., ВиК или др.релевантна;Профес.опит мин.10г. по специалността; Ел.инж.: висше образ.; машинен инж.или др. релевантна;Профес. опит мин.10г.по специалността;6. Технич. р-л/и:висше образ., Инж. специалност или др.релевантна; Профес.опит: мин.8 г. опит като техн.р-л. Р-лите и експертите от 2-та екипа трябва да бъдат постоянно наети за периода на изпълнение на договора.Участникът следва да разполага със собствена и/или наета строително-монтажна техника, която да осигури изпълнението на поръчката в предложения срок.Когато участник е обединение,изискванията се отнасят за обединението като цяло

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги

ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

ДА

Нормативни разпоредби

Закон за камарата на строителите, Закон за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугата

ДА


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите

ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите

Икономически най-изгодна оферта с оглед на:

Посочените по-долу критерии:
Показател: показатели за оценка съотвествието на техн. предложение- в точки, с 2 подпоказателя: 1. Идейно предложение-20т.; 2. Концепция за изпълнението на поръчката-60т., от които 15т. за методология и организация на проектирането; 20т. за методология и организация на строителството и 25 т. за организация и план на изпълнението; тежест: 80
Показател: предложена цена - в точки; тежест: 20

ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Предварително обявление за ОП

Номер на обявлението в РОП/ДВ 473873 от 02.03.2012 г.

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)

Срок за получаване на документация за участие

30.07.2012 г. Час: 17:00

Платими документи

ДА

Цена

20 BGN

Условия и начин на плащане

по банкова сметка на ДП „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА” - IBAN BG39CECB97901043052800, BIC CECBBGSF, „Централна кооперативна банка” АД, клон „Химимпорт”

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие

09.08.2012 г. Час: 17:00

IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.6) Срок на валидност на офертите

Продължителност в дни

90

IV.3.7) Условия за отваряне на офертите

Дата: 10.08.2012 г. Час: 10:30

Място

ГУ на ДППИ, гр. София, бул. Шипченски проход 69, ет.4, заседателна зала

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и прадставители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

съгласно чл. 120 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

16.07.2012 г.

Свързани:

Bg-софия: Проектиране и изпълнение обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп строителство iconBg-софия: Проектиране и изпълнение обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп строителство
Дп "Пристанищна инфраструктура", бул. "Шипченски проход" No 69, За: Людмила Иванова, Република България 1574, София, Тел.: 02 8079944,...
Bg-софия: Проектиране и изпълнение обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп строителство iconBg-софия: Проектиране и изпълнение обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп строителство
Булгартрансгаз" еад, ж к. "Люлин 2", бул. "Панчо Владигеров" №66, За: инж. Маргарита Градева, България 1336, София, Тел.: 003592...
Bg-софия: Проектиране и изпълнение обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп строителство iconBg-софия: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп строителство
Чез разпределение България" ад, ул. "Цар Симеон" №330, За: Ив. Горанчева, България 1309, София, Тел.: 02 8958920, Факс: 02 8272171;...
Bg-софия: Проектиране и изпълнение обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп строителство iconBg-софия: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп строителство
Чез разпределение България ад, ул. Цар Симеон 330, За: Христо Чавдаров, България 1309, София, Тел.: 02 8958916, Факс: 02 8272171;02...
Bg-софия: Проектиране и изпълнение обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп строителство iconBg-софия: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп строителство
Чез разпределение България" ад, ул. "Цар Симеон" №330, За: Бисер Дихонов, Република България 1309, София, Тел.: 02 8958935, e-mail:,...
Bg-софия: Проектиране и изпълнение обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп строителство iconBg-софия: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп строителство
Булгартрансгаз" еад, ж к. "Люлин 2", бул. "Панчо Владигеров" №66, За: инж. Цветана Димова и Ангела Лилова, България 1336, София,...
Bg-софия: Проектиране и изпълнение обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп строителство iconBg-софия: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп строителство
Национална електрическа компания еад, ул."Веслец 5", За: Силвия Парашкевова 02 9263576 по общи въпроси; Бойко Николов 0885066507...
Bg-софия: Проектиране и изпълнение обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп строителство iconBg-раднево: Проектиране и изпълнение обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп строителство
Мини Марица-изток" еад, ул. "Георги Димитров" №13, За: Красимира Георгиева експерт търговия, Република България 6260, Раднево, Тел.:...
Bg-софия: Проектиране и изпълнение обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп строителство iconBg-софия: Изграждане обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп строителство
Български пощи" еад, ул. "Акад. Стефан Младенов", №1, бл. 31, За: Петър Николов, Република България 1700, София, Тел.: 02 9493176,...
Bg-софия: Проектиране и изпълнение обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп строителство iconBg-софия: Изграждане обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп строителство
Софийска вода" ад, Район Младост, ж к. Младост ІV, ул. "Бизнес парк" №1, сграда 2А, За: Радостина Стефанова, България 1766, София,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом