Указани я
ИмеУказани я
страница1/4
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер258.18 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://ob-kocherinovo.bg/images/stories/docs/voden_cikal/Ukazania.doc
  1   2   3   4
У К А З А Н И Я

За участие в процедурата, подготовка и подаване на оферта за възлагане на обществена поръчка 1. Общи условия

Редът и условията, при които ще се определи изпълнител на обществената поръчка са съгласно Глава осма „а” на Закона за обществените поръчки.

 1. Критерии за подбор  1. Минимални изисквания за технически възможности и квалификация

 • Участникът да има опит като изпълнител в изпълнението на един договор за изготвяне на идеен проект на ПСОВ, изпълнен през последните три финансови години (2009 2010 и 2011г.);

 • Участникът трябва да притежава валидна застраховка профисионална отговорност в проектирането и строителството по смисъла на чл.171 от ЗУТ;

 • Участникът трябва да има на разположение следния ключов персонал за изпълнението на поръчката:

 • Ръководител на проект – висше образование с квалификация „инженер” ВиК, ХТС или ХМС или еквивалатенти и притежаващ пълна проектантска правоспособност; с професионален опит минимум 5 години като проектант и опит като ръководител проект или ръководител проектантски екип или главен проектант на поне един обект във водния сектор;

 • Проектанти по части „Технологична”, „Архитектурна”, „Строително-конструктивна”, „Електросилнотокова”, „КИПиА”, „ОВК”, „Вертикална планировка, площадкови пътища и озеленяване”, „Площадков водопровод”, „Площадкова канализация”, „Водопроводна мрежа”, „Пътна”, „Канализациона мрежа”. Проектантите трябва да имат пълна проектантска правоспособност и опит като проектнати минимум 3 години.Срок на валидност на офертата не по-малко от 60 дни.

 1. Критерий за оценка на офертите

 • Икономически най-изгодната оферта при следните показатели:

 • срок за извършване на услугата – с относителна тежест 70%

 • цена – с относителна тежест – 30 %.

 • Определяне на комплексната оценка

Комплексната оценка представлява съвкупност от относителната тежест на оценките по двата показателя (С) и (Ц): (С)= 70 % и (Ц) = 30 %. Въз основа на определените оценки, крайната оценка на всеки кандидат се изчислява по следната формула – Комплексна оценка (КО) = (С*0.70) + ( Ц *0.30). С = 100 точки максимална стойност, Ц = 100 точки максимална стойност.

 • Определяне на оценката по всеки показател

 • Оценка на предложения срок за изпълнение: С =(С min/Ci) х 100 точки, където С е оценка по предложения срок за изпълнение на поръчката, С min е най-краткия срок, а Ci – е предложения от участника срок. Максималният брой точки, който може да получи участник по този показател е 100 точки.

 • Оценка на предложената от участника цена: Ц =(Ц min/Цi) х 100 точки, където Ц е оценка по предложената цена за изпълнение на поръчката, Ц min е най-ниската предложена цена, а Цi – е предложената от участника цена. Максималният брой точки, който може да получи участник по този показател е 100 точки.4. Съдържание на офертата

В офертата си участникът представя следните документи:

 • Списък на документите в офертата;

 • Копие от документи за регистрация;

 • Административни сведения по образец;

 • Декларации по чл.47, ал.1, ал.2, ал.5 от ЗОП по образец;

 • Списък на изпълнени договори, доказващи минималните изисквания по образец, придружен с препоръки за добро изпълнение;

 • Заверено копие на валидна застраховка професионална отговорност в проектирането и строителството по чл.171 от ЗУТ;

 • Декларации придружени с автобиографии и копия на други документи и диплом за завършено оборазования удостоверяващи професионалната квалификация и опит на ключовите експерти, включени в екипа за изпълнение на поръчката;

 • Проект на договор

 • Техническо предложение по образец;

 • Ценово предложение по образец;

5.Изисквания за оформяне на офертата

 • Офертата се представя окомплектована в запечатан непрозрачен плик;

 • На плика с офертата участникът отбелязва наименованието на обществената поръчка, актуален адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес и наименование на участника;

 • Копия на документи, приложени в офертата, се представят заверени с гриф „Вярно с оригинала”, подпис и печат на участника;

 • Офертата се представя в един оригинал на хартиен носител;

6. Място и срок за подаване на офертата

 • Офертата се подава в Деловодството на Община Кочериново, гр. Кочериново, пл. „Трети март” №1 , не по-късно от деня и часа, посочени в публичната покана;

 • Офертата се представя на ръка, по поща или с куриер;

7. Разглеждане и оценка на офертите: Офертите ще бъдат разгледани, оценени и класирани от комисия, назначена от Кмета на Община Кочериново.

8. Сключване на договор

 • Договор за изпълнение на обществената поръчка ще се сключи с класирания на първо място участник, а при отказ Възложителят ще покани класирания на второ място участник за подписване на договор;

 • При сключване на договор определеният за изпълнение на поръчката, представя документи съгласно чл.101е, ал.2 от ЗОП, както и гаранция за добро изпълнение в размер на 2 % от стойността на договора без включено ДДС.ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ


1. Цел на поръчката: Изготвяне на идеен проект на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) в агломерация Кочериново съответстващ на коригираното прединвестиционно проучване, необходими за кандидатстването с проект: “Интегриран воден цикъл гр. Кочериново”, обект “ Доизграждане на канализационна, съпътстваща водопроводна мрежа и реконструкция на ПСОВ на гр. Кочериново” за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, Приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”, по процедура с референтен №: BG161PO005/11/1.12/02/25 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации между 2 000 и 10 000 е.ж.”


2. Съществуващо положение: До настоящия момент са изготвени Прединвестиционни проучвания, входирани в УО на ОПОС с вх.№.............................г. на ............ и получени препоръки по тях.

Съгласно изискванията на УО на ОПОС утвърдени от Министъра на МОСВ проекти трябва да отговарят на следните условия:

- Изготвяне на идеен проект За ПСОВ с обхват и съдържание съгласно изискванията на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. към ЗУТ за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, с предложени минимум два съпоставими варианта на технологии за пречистване на водите и за третиране на утайките. Идейният проект се изготвя на базата на определения с Прединвестиционните проучвания капацитет на пречиствателната станция.

3. Изисквания към изпъленнието на поръчката

3.1.Общи изисквания към идейния проект

Идейният проект се изработва в съответствие с Прединвестиционните (предварителни) проучвания и договора за проектиране.

Обхватът и съдържанието на идейния проект трябва да бъдат достатъчни за ползването му:

 1. Като основа за изработване на следващата фаза на проектиране;

 2. За избор на архитектурно-пространствено решение, строително-конструктивно решение, инсталационни и технологични решения, системи за безопасност и др., когато такива се изискват със заданието за проектиране (договора за проектиране);

 3. За нуждите на съгласуването - при условията и по реда на чл. 141 ЗУТ;

Идейният проект се изработва в проектни части в зависимост от вида, характера, сложността и спецификата на съответния обект и неговите подобекти, както следва:

 1. за пречиствателни станции за отпадъчни води, при които определяща и водеща е технологичната част на проекта - част технологична, придружена от част архитектурна, конструктивна, част геодезическа, част ОВК, част КипиА, , озеленяване, охранителна ограда, част площадкови комуникации, част електросилнотокова, част технико-икономическа и др., съобразно спецификата на обекта;

Идейният проект се разработва в минимум два варианта на проектното решение (при вече избрана площадка за ПСОВ в Предварителните проучвания). След технико-икономически анализ и обосновка на вариантните решения, в идейния проект трябва да се препоръча оптималния вариант за разработване в следващата фаза на проектиране.


3.2. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИДЕЙНИЯ ПРОЕКТ ЗА ПСОВ НА НАСЕЛЕНОТО МЯСТО


При проектирането на пречиствателната станция за отпадъчни води трябва да бъдат спазвани следните изисквания:

  1. Ситуирането на ПСОВ трябва да бъде съобразено с действащия подробен устройствен план по смисъла на чл. 110, ал. 1 от Закона за устройство на териториите (ЗУТ), съществените изисквания към строежите по чл. 169, ал 1 от ЗУТ и Наредба № 7 от 2 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделни видове територии и устройствени зони (ДВ, бр. 58 от 2004 г.);

  2. Качеството на пречистените отпадъчни води, изпускани във водния обект (водоприемника), трябва да съответства на изискванията на индивидуалните емисионни ограничения, посочени в издаденото разрешително за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти, съгласно Закона за водите и Наредби № 6 и № 10 към него;

  3. Нормативните изисквания при проектирането на видовете строителни конструкции;

  4. Постигане на пречиствателен ефект на ПСОВ, достатъчен за предвижданото хидравлично натоварване на пречиствателната станция и осигуряващ нормативните изисквания при заустването на пречистените отпадъчни води във водни обекти;

  5. Нормативните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на персонала на ПСОВ, регламентирани със Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ДВ, бр. 86 от 1999 г., изм. и доп., бр. 64 и 92 от 2000 г., изм. и доп., бр. 25, 111 и 124 от 2001 г., изм. и доп., бр. 18 от 2003 г., изм. и доп., бр. 70 от 2004 г.) и Наредба № 9 за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при експлоатацията и поддържането на водоснабдителните и канализационните системи (ДВ, бр. 37 от 2004 г.).;

  6. Предвиждане на необходимите технически мерки срещу вредни въздействия върху околната среда (вредни миризми, шум, токсични вещества, аерозоли и пяна и др.);

  7. Намаляване до възможния минимум на количеството на отпадъчните продукти и тяхното безопасно оползотворяване и обезвреждане при спазване изискванията нормативните актове за управление на отпадъците;

  8. Постигане на ефективност по отношение на общите разходи (капитални и експлоатационни);

  9. Прилагане на енергоефективни мерки при строителството и експлоатацията.

  10. Технологичните схеми на пречистване трябва да съответстват на най-добрите налични технологии, да предвиждат паралелно работещи еднотипни съоръжения от едно и също технологично стъпало с възможност за изключването им от работа, както и на байпасни връзки, позволяващи изключването на отделните съоръжения, технологичните стъпала и цялата пречиствателна станция;

  11. Технологичните схеми за третиране на утайките трябва да бъдат съобразени с избраната технология за тяхното отстраняване от пречиствателната станция и оползотворяването им;

  12. При определянето на оразмерителните водни количества и на концентрациите на замърсителите при оразмеряване на съоръженията на пречиствателната станция, трябва да се отчита влиянието на количеството и замърсителните товари от утайковите води, отпадащи от технологичните процеси на третиране на утайките, като за целта се прилагат съвременни изчислителни методики;

  13. В конкретния случай на рехабилитация и/или реконструкция на съществуваща ПСОВ подробно (детайлно) трябва да се опише за всяко от съоръженията по технологичната схема на съществуващата ПСОВ, каква точно рехабилитация и/или реконструкция е необходима (обновяване и/или разширение на конструктивните, механичните, технологичните, електрически, КИПиА и др. елементи).

  14. Устройствата за заустване на пречистените отпадъчни води трябва да бъдат проектирани с отчитане на хидравличните условия във водоприемника и нормативните изисквания за качеството на неговите води в контролираните му сечения;

  15. За осъществяване на оперативен контрол и управление на процесите в пречиствателната станция трябва да бъде проектирана автоматизирана диспечерна система - SCADA, базирана на съвременни симулационни модели на технологичните процеси и съответни програмни продукти, прилагани в световната практика;

  16. На подходящи места в пречиствателната станция трябва да бъдат предвидени съоръжения и устройства за измерване на количествата на отпадъчните води на вход и изход, количествата на рециркулационните технологични потоци, както и такива за измерване и контрол на основните качествени параметри на третираните отпадъчни води и утайкови потоци, като елементи от системата за оперативен контрол и управление на технологичните процеси;

  17. При проектирането на пречиствателната станция трябва да се предвиди електрозахранване от поне два независими електроенергийни източника. Пречиствателната станция трябва да бъде проектирана така, че да може да бъде достигнато отново нормалното експлоатационно състояние, след като електроснабдяването бъде възстановено в случай на спиране на електрическия ток;

  18. Материалите за техническите съоръжения на пречиствателната станция трябва да бъдат устойчиви срещу корозия от веществата, съдържащи се в отпадъчните води и утайките, както и срещу корозия от аерозолите, газовете от отпадъчните води и атмосферните влияния (микроклимата). Металните части на парапети, стълби, стъпала, площадки, скари, носещи конструкции и свързващите ги елементи (гайки, болтове, подложни шайби и винтове), които са в контакт с вода или корозионна атмосфера, трябва да бъдат от корозионноустойчива (неръждаема) стомана от клас А2 или А4, съгласно изискванията в БДС EN12255-1, освен ако се докаже необходимостта от използването на високоякостен материал, който не е посочен в класовете А2 или А4;

  19. Предвиждане на експлоатационен срок на ПСОВ от минимум 20 г. относно гарантиране на технологичните параметри на пречиствателната станция и осигуряване на дълготрайност на конструкциите на сградите и съоръженията, като се отчитат бъдещи разширения и промени (включително при отчитане на агресивното въздействие на отпадъчните води и отделяните газове);3.3.СЪДЪРЖАНИЕ НА ИДЕЙНИЯ ПРОЕКТ


Част “Технологична”

Част технологична на идейния проект съдържа обяснителна записка, технологични задания по подобекти към другите части на проекта, и чертежи.

 1. Обяснителна записка, поясняваща предлаганите проектни решения и съответствието им с изискванията на чл. 169 ЗУТ за безопасна, сигурна, здравословна и достъпна за всички среда;

Обяснителната записка към част технологична на идейния проект съдържа:

а) общи и специфични данни за обекта

б) описание на вариантите на идейното решение;

в) описание и анализ на технологичните процеси в ПСОВ поотделно за всеки вариант и режим на работа;

г) описание и анализ на принципните компановъчни решения на ПСОВ с обосновка за необходимите площи и обеми;

д) етапност на изграждане и експлоатация

е) изчисления по част технологична на идейния проект, обосноваващи проектните решения:

 • технологични и хидравлични изчисления;

 • спецификация на основните машини и съоръжения;

 • количествено - стойностни сметки по окрупнени показатели и Обобщени стойностни сметки по варианти;

е) Технико – икономическа част, със сравнение на вариантите по общи инвестиционни разходи, производителност, специфични разходи на енергия, общи разходи за експлоатация, степен на механизация, себестойност на 1 m3 пречистена вода и по други показатели, като се обосновава предложението за избор на оптималния вариант.

2. Технологични задания по подобекти към другите части на проекта

Технологичните задания по подобекти към другите части на проекта съдържат всички необходими изходни данни за изготвяне на съответната част и всички технологични изисквания към проекта.

3. Чертежи

а) районна ситуация на ПСОВ – в подходящ мащаб

б) генерален план – за ПСОВ в М 1:500 или М 1:1000;

в) технологични схеми на предлаганите вариантни решения

г) за сгради и съоръжения - разпределения, разрези, фасади - в М 1:100 или М 1:200;

д) хидравличен профил по пътя на водата, включително пункта на заустване и нивата на водоприемника при различни обезпечености

е) други чертежи и схеми - в подходящ мащаб, в зависимост от вида и спецификата на обекта;

Други части:

Другите части на идейния проект включват:

 1. обяснителна записка, поясняваща предлаганите проектни решения и съответствието им с изискванията на чл. 169 ЗУТ за безопасна, сигурна, здравословна и достъпна за всички среда;

 2. изчисления, обосноваващи проектните решения

 3. чертежи, които изясняват предлаганите проектни решения в следните препоръчителни мащаби:

а) ситуационно решение – за ПСОВ в М 1:500 или М 1:1000;

б) за сгради и съоръжения - разпределения, разрези, фасади - в М 1:100 или М 1:200;

в) други чертежи и схеми - в подходящ мащаб, в зависимост от вида и спецификата на обекта;

За Идейният проект се предвижда следните части на инвестиционния проект:

 • Част “Технологична”;

 • Част “Архитектурна”;

 • Част “Строително-конструктивна”;

 • Част “Електросилнотокова”;

 • Част “КИП и А”;

 • Част “ОВК”;

 • Част “Вертикална планировка, площадкови пътища и озеленяване”

 • Част “Площадков водопровод”;

 • Част “Площадкова канализация”;

 • Част „Външен път”;

 • Част „Външен водопровод”;

 • Технико-икономическа част (ТИЧ) с приложени обобщени стойностни сметки по уедрени показатели.Всяка проектна част задължително се съгласува от проектантите на другите проектни части.

Обхватът и съдържанието на инвестиционния проект на пречиствателната станция трябва да бъде разработен в съответствие с изискванията на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. към Закона за устройство на териториите (ЗУТ) за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (ДВ, бр. 51 от 2001 г.).

С настоящето Задание се изисква проектът да бъде разработен във фаза “Идеен проект”, като бъдат представени две алтернативни технологични решения на ПСОВ и технико-икономическа обосновка за избор на предлагания вариант.


ОБРАЗЕЦ №1

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ ЗА УЧАСТНИКА

1. Наименование на участника:……………………………

2. Координати на участника:

Адрес на участника:
Телефонен номер на участника:
Факс на участника:
Е-майл на участника:


3. Лице представляващо участника:

Трите имена на лицето:
Данни по документ за самоличност:
Длъжност на лицето:
Телефон на лицето


4. Обслужваща банка и банкова сметка на участника:

Име и адрес на обслужващата банка:
IBAN:
ВIС:
Титуляр на банковата сметка:
Дата: Подпис и печат:…..................

Образец № 2

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 и т.5 от Закона за обществените поръчки
  1   2   3   4

Свързани:

Указани я iconУказани я
Документацията за изменение на издадена лицензия с допълване на нови професии и специалности съдържа
Указани я iconУказани я
На основание чл. 12, ал. 2 от зпзп и решение в Протокол № от г., Управителният съвет на дф “Земеделие” утвърди условията за
Указани я iconУказани я
Текущ ремонт на сграда и на отоплителна инсталация на руп свиленград при од на мвр-хасково”
Указани я iconРезюме
Настоящият документ се отнася за промишлените дейности, указани в точка 5 на Приложение I към Директива 96/61/EО, а именно
Указани я iconВеселин Благоев указани я за курсовата работа
Първо, извинете, че късно получих писмото ви, а не се сетих предварително да дам тези указания
Указани я iconУказани я
На основание чл. 12, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т. 1, б. „б” от Закона за подпомагане на земеделските производители и решение на Управителния...
Указани я iconУказани я относно
Относно: Въвеждане на Десетата ревизия на Международната класификация на болестите и проблемите, свързани със здравето
Указани я iconУказани я
С тези указания се уреждат правилата за провеждане на комплексен държавен изпит и разработване и защита на дипломни работи от катедра...
Указани я iconУказани я
С тези указания се уреждат правилата за провеждане на комплексен държавен изпит и разработване и защита на дипломни работи от катедра...
Указани я iconУказани я
С тези указания се уреждат правилата за провеждане на комплексен държавен изпит и разработване и защита на дипломни работи от катедра...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом