Учебна програма за задължителна професионална подготовка утвърдена със заповед № от г
ИмеУчебна програма за задължителна професионална подготовка утвърдена със заповед № от г
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер57.54 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://www.pgee-bourgas.com/files/25_09_2009_17elektrozadvizhvane.doc.doc

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНЕТО И НАУКАТА
УЧЕБНА ПРОГРАМА
за задължителна професионална подготовка
УТВЪРДЕНА СЪС ЗАПОВЕД №…………………………..ОТ…………2005 г.


Учебен предмет

ЕЛЕКТРОЗАДВИЖВАНЕ

Професионално направление:


код 522 ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕНЕРГЕТИКА

Професия:

код 522010 ЕЛЕКТРОТЕХНИК

Специалност:

код 5220101 ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ И АПАРАТИ


СОФИЯ‚ 2005 годинаI. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА


Учебният предмет Електрозадвижване се изучава в 13 клас и е част от задължителната професионална подготовка на учениците от професионално направление №522 Електротехника и електроенергетика, професия 522010 Електротехник, специалност № 5220101 Електрически машини и апарати.

Програмата е разработена в съответствие с Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професия “Електротехник”.

Учебното съдържание по предмета включва описание на елементите на електрическите задвижвания, електромеханичните свойства на основните електрически машини, типови възли и схеми за управление на енергийни съоръжения във връзка с изучаваната специалност

Обучението по Електрозадвижване се основава на вече придобити знания и умения по Електрически машини и Електрически апарати и всички предмети от Специфичната професионална подготовка.

Усвоените знанията и формираните уменията при обучението по Електрозадвижване са необходима основа за упражняване на професия Електотехник, специалност Електрически машини и апарати в разнообразие от условия.


ІІ. ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТЦели на обучението са учениците да усвоят система от знания и умения за:

– основните видове електрозадвижвания и областта на тяхното приложение;

– описване и анализаране на режимите на работа на двигателите и обратимостта им;

– разчитане и обясняване действието на готови схеми на електрозадвижвания;

– работа със справочна техническа литература по енергетика.

За постигане на целите в хода на обучението следва да бъдат решавани следните задачи:

– описване и осмисляне на електромеханичните свойства на електро-двигателите – устна обосновка, есе, тест и др.

– разчитане и използване на техническите параметри на електрически апарати и тоководещи части – устна обосновка, есе, тест и др.

– изучаване и осмисляне на условията, на които трябва да отговарят електрозадвижванията;

– разпознаване, разчитане и начертаване на видове схеми за управление и защита на силови консуматори.

ІІІ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ


В съответствие с учебния план за професия Електротехник, специалност Електрически машини и апарати от направление Електротехника и енергетика за предмета Електрозадвижване са предвидени 75 учебни часа в 13 клас – 2 часа първия и 3 часа втория срок.


ІV. УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ


Учебното съдържание е структурирано в раздели и теми. За всеки раздел са записани броят часове и темите.

Учителят определя часовете за всяка тема, посочена в раздела, като за постигане целите на обучението, ги разпределя на часове за нови знания и за упражнения.
Наименование на разделите

Брой часове

1.

Въведение

2

2.

Основи на електрозадвижването

28

3.

Електрозадвижвания в електротехниката и енергетиката

38

4.

Обобщение и систематизация

7
Общ брой часове:

75Раздел 1.Въведение

Общи сведения за електрозадвижване. Основни понятия. Класификация. Типове товари в електрозадвижването. Структура на съвременното електрозадвижване.

Системи за автоматично регулиране – основни понятия, принципи за автоматично регулиране. Видове системи за автоматично регулиране. Елементи , структурни схеми и приложения. Оценка на качеството.


Раздел 2. Основи на електрозадвижването.

2.1. Статика на електрозадвижванията. Основни понятия. Режими на работа на електродвигателите. Механични и електромеханични характеристики на електрическите двигатели. Пускане, спиране, реверсиране и регулиране честотата на въртене.

2.2. Динамика на електрозадвижванията. Общи сведения за преходните процеси. Видове преходни процеси. Параметри.

2.3. Елементи за автоматизация на електрозадвижванията. Класификация на апаратите за управление и защита. Област на приложение.

Електрозадвижвания за постоянен ток с тиристорно управление. Еднофазни електрозадвижвания с двигател за постоянен ток с независимо възбуждане при полу- и напълно управляем изправител. Еднофазни електрозадвижвания при прекъснат ток на котвата. Еднофазни електрозадвижвания с двигател за постоянен ток с последователно възбуждане.

Технически и енергийни характеристики на еднофазни и трифазни електрозадвижвания. Подобряване на фактора и коефициента на мощността.

Реверсивни електрозадвижвания.


Раздел 3. Електрозадвижвания в електротехниката и електроенергетиката.

3.1. Електрозадвижвания в електрическите централи и подстанции. Общи сведения и класификация. Основни изисквания. Системи за управление на възбуждането на синхронен генератор. Cхеми за управление на разединители и прекъсвачи от разпределителната уредба.

3.2. Електрозадвижвания в производствата. Общи сведения и класификация. Основни изисквания. Типови схеми за управление на асинхронни и постояннотокови двигатели.

3.3. Електрозадвижвания в транспорта. Общи сведения и класификация. Основни изисквания. Типови възли от схеми за управление на постояннотокови двигатели.

3.4 Електрозадвижвания в бита, сферата на администрацията и услугите. Общи сведения и класификация. Типови възли от схеми за управление на колекторни и стъпкови двигатели.

Забележка: Към всеки от подразделите е уместно учителят да осъществи посещение на подходящ обект, с цел онагледяване на теорията и обобщение на усвоените знания на учениците.


Раздел 4. Обобщение и систематизация

Разчитане и сравняване на реални схеми за електрозадвижване в различни сфери.


V. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО

В резултат от обучението по Електрозадвижване учениците трябва да усвоят знания и формират умения за :

– разбиране и анализиране на действието на основните видове електрически двигатели и генератори;

– осмисляне на необходимостта от точно прилагане на електрически и механични защити за безопасна работа на електрическите двигатели;

– анализиране на условията за работа и отчитане на влиянието на околната среда (претоварване, влажност, замърсеност, климатични зони) върху работата на електрозадвижванията;

– способност да работят със справочна техническа литература(каталози, проспекти, справочници и др.)


VІ. АВТОРСКИ КОЛЕКТИВ

  1. инж. Мария Ахтаподова – ПГЕА, София

  2. инж. Егения Николова – ПГЕА, СофияVІІ. ЛИТЕРАТУРА (ще направим допълнително уточнения за литературата)

1. Петрунова, Н., Ц. Цанев. Електрообзавеждане на промишлени предприятия. С., ИК ТЕХНИКА, 19...

2. Йонов, К. Задвижване и автоматизация на механизми и машини. С., ИК ТЕХНИКА, 19...

3. Ищев, К. Теория на автоматичното управление. С., ИК КИНГ, 2000

4. Ключев, В., Теория на електрозадвижванията. С., ИК ТЕХНИКА, 1989

5. .... и авторски колектив. Справочник на енергетика. С., ТЕХНИКА, 2001


Свързани:

Учебна програма за задължителна професионална подготовка утвърдена със заповед № от г iconКонспек т по Организация на индустриалното предприятие специалност Индустрия професия Икономист
Конспектът е изработен съгласно утвърдена от Министерството на образованието и науката учебна програма за задължителна професионална...
Учебна програма за задължителна професионална подготовка утвърдена със заповед № от г iconУчебна програма за задължителна професионална подготовка по икономика за всички неикономически специалности и професии
Включени са и теми за управлението на качеството, с проблема за защита на потребителите и теми, свързани с външноикономическите отношения...
Учебна програма за задължителна професионална подготовка утвърдена със заповед № от г iconУчебна програма за задължителна професионална подготовка по компютърна графика (теория)
Учебната програма е предназначена за професионално направление код 214 Дизайн, професия код 214010 Дизайнер, специалност код 2140106...
Учебна програма за задължителна професионална подготовка утвърдена със заповед № от г iconУчебна програма за задължителна професионална подготовка по икономика на предприятието професионално направление
Стопанско управление и администрация, за специалностите Икономика и мениджмънт и Предприемачество и мениджмънт. В тази програма са...
Учебна програма за задължителна професионална подготовка утвърдена със заповед № от г iconПротокол
Мвр – Благоевград за вакантна длъжност от категория е – сътрудник в “Управление на собствеността и социални дейности”, за която не...
Учебна програма за задължителна професионална подготовка утвърдена със заповед № от г iconМинистерство на образованието и науката учебнапрограм а
Технология е учебен предмет от раздела Специфична професионална подготовка, раздел Задължителна професионална подготовка, в учебния...
Учебна програма за задължителна професионална подготовка утвърдена със заповед № от г iconУчебна програма за дисциплината зеленчукопроизводство включена като задължителна в учебния план на специалността растителна защита
Утвърдена на заседание на кс на катедра Градинарство протокол №1 от 20. 01. 2005 г
Учебна програма за задължителна професионална подготовка утвърдена със заповед № от г iconУчебна програма по информационни технологии за задължителна подготовка
Ит в прогимназиален етап е насочено към овладяване на базисни знания, умения и отношения, свързани с учебната дисциплина. Тези базисни...
Учебна програма за задължителна професионална подготовка утвърдена със заповед № от г iconПротоко л
Областна дирекция на мвр- враца за вакантни длъжности от категория Г, за които се изисква задължителна първоначална професионална...
Учебна програма за задължителна професионална подготовка утвърдена със заповед № от г iconМинистерство на образованието и науката учебнапрограм а за задължителна професионална подготовка
Електрически измервания е част от задължителната професионална подготовка на учениците по професия код 522010 Електротехник, специалности...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом