Наредб а за реда за упражняване правата на собственост на общината в предприятията
ИмеНаредб а за реда за упражняване правата на собственост на общината в предприятията
Дата на преобразуване07.01.2013
Размер180.1 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://panagyurishte.org/files/NUPSOP.doc
Н А Р Е Д Б А


ЗА РЕДА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ

НА ОБЩИНАТА В ПРЕДПРИЯТИЯТА


Приета с Решение № 196 от 15.03.1994 г., допъл. с Решение № 223 от 26.07.1994 г., допъл. с Решение № 267 от 09.03.1995 г., изм. с Решение № 48 от 18.04.1996 г., изм. с Решение 152 от 03.07.1997 г., изм. с Решение № 595 от 08.05.2002 г., допъл. с Решение № 121 от 27.12.2004 г., изм. с Решение № 487 от 14.06.2007 г.


РАЗДЕЛ І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. С тази наредба се уреждат редът за упражняване правата на собственост на

собственост на Общината върху дялове и акции на търговски дружества.

Чл.2. Общинският съвет упражнява правата на собственост на общината в предприятията при условията, по реда и чрез органите, посочени в тази наредба.


РАЗДЕЛ ІІ. ОБРАЗУВАНЕ И ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ.


Чл.3. Общинският съвет може да образува общински предприятия еднолични търговски дружества по реда на Търговския закон.

Чл.4. (1) Когато общата балансова стойност на материалните дълготрайни активи , отдадени под наем или под аренда, на материални дълготрайни активи, вещните права върху които са внесени в граждански дружества, и на финансовите дълготрайни активи, надхвърли 50% от общата балансова стойност на дълготрайните активи на общинското предприятие, Общинският съвет взема решение за прекратяване или приватизирането им.

(2) Алинея 1 не се прилага по отношение на общински предприятия, чийто предмет на дейност е отдаване под наем на недвижими имоти или придобиване и управление на участия в дружества.

Чл.5 Образуването, преобразуването или прекратяването на общински предприятия се извършва с решение на Общински съвет.


РАЗДЕЛ ІІІ. ОРГАНИ НА ОБЩИНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ – ЕДНОЛИЧНИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА.


Чл.6. (1) Органи на общинските предприятия – еднолични дружества с ограничена отговорност са: 1. едноличният собственик на капитала;

 2. управителят / управителите /;


(2) Органи на общинските предприятия – еднолични акционерни дружества

са:

 1. едноличният собственик на капитала;

 2. съветът на директорите ( едностепенна система ) или надзорният

и управителният съвет ( двустепенна система).


(3) Органите на търговските дружества, в които общината е съдружник или акционер, се формират по реда на Търговският закон.

(4) (нова – Решение № 223 от 26.07.1994 г.) В Търговските дружества, в които общината е акционер или съдружник , представителите на общината в общите събрания на дружествата се избират от Общинския съвет по предложение на Постоянните комисии.

Чл.7. Общинският съвет упражнява правата на едноличния собственик на капитала в общинските предприятия – еднолични търговски дружества.

Чл.8. (1) Общинският съвет приема решения, когато упражнява правата като едноличен собственик на капитала, а упълномощеното от него лице – кмета на общината, издава заповеди и сключва договори за управление.

(2) (нова с Решение № 487 от 14.06.2007 г.) От договора за възлагане на управление на ЕООД след приключване на годината, общото годишно възнаграждение да стане като се коригира при реализация на печалба с една до три средни брутни месечни заплати за предходната година, но не повече от 25 % от размера на печалбата.


РАЗДЕЛ IV. ПРАВОМОЩИЯ НА ОРГАНИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ – ЕДНОЛИЧНИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА.


Чл.10. Едноличният собственик на капитала в общинските предприятия – ЕООД:

 1. изменя и допълва учредителния акт на дружеството;

 2. преобразува и прекратява дружеството;

 3. приема годишния отчет и баланс;

 4. взема решения за намаляване или увеличаване на капитала;

 5. избира управителя, определя възнагражденията му и го освобождава от

отговорност;

 1. избира контрольор и проверители на дружеството;

 2. взема решения за откриване или закриване на клонове и за участие в други

дружества;

8. взема решения за придобиване или отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;

9. взема решения за участие на дружеството в граждански дружества;

10. взема решения за придобиване или разпореждане с дялове или акции – собственост на дружеството, в други дружества, както и за придобиване или разпореждане с дълготрайни финансови активи на дружеството в чужбина;

11. взема решения за предявяване искове на дружеството срещу управителя или контрольора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;

12. взема решения за допълнителни парични вноски;

13. дава съгласие за обезпечения в полза на трети лица;

14. дава съгласие за учредяване на ипотека и залог на дълготрайни активи на дружеството;

15. дава съгласие за сключване на договори за кредитиране на трети лица;

16. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случаи на несъстоятелност.

17. (нова, Решение № 267 от 09.03.1995 г.) Определя дела на собствениците на недвижими имоти и дяловете, които те получават в случаите по чл.18 от ЗППДОБП.

Чл.11. Едноличният собственик на капитала в общинските предприятия- еднолични акционерни дружества с общинско имущество:

 1. изменя и допълва устава на дружеството;

 2. увеличава или намалява капитала на дружеството;

 3. избира и освобождава членовете на съвета на директорите, съответно на

надзорния съвет, и определя възнаграждението им;

 1. преобразува или прекратява дружеството;

 2. назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;

 3. одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт –

счетоводител;

 1. решава издаването на облигации;

 2. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случай

на несъстоятелност;

9. освобождава от отговорност членовете на надзорния съвет, на управителния съвет и на съвета на директорите;

10. взема решения за закриване или прехвърляне на предприятия или значителна част от тях.

11. (нова, Решение № 267 от 09.03.1995 г.) Определя дела на собствениците на недвижими имоти и акциите, които те получават в случаите по чл.18 от ЗППДОБП.

Чл.12. Едноличният собственик на капитала в общинските предприятия- еднолични акционерни дружества, може да предвиди изрично в уставите на тези дружества друг ред или изисквания при вземане на решения относно:

1. участие или разпореждане с участие в други търговски или граждански дружества в страната и чужбина;

2. придобиване или разпореждане с недвижими имоти или с вещни права върху тях;

3. даване на обезпечения в полза на трети лица;

4. сключване на договори за кредитиране на трети лица;

5. учредяване на ипотека и залог върху дълготрайни активи на дружеството.

Чл.13. Правомощията на едноличния собственик на капитала се изброяват в учредителните актове, съответно в уставите на общинските предприятия – еднолични търговски дружества.

РАЗДЕЛ V. ОСОБЕНИ ПРАВИЛА ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА НЯКОИ ВИДОВЕ ДОГОВОРИ.

Чл.14.(1) Сключването на договори за продажба, замяна и наем на дълготрайни активи на общински предприятия – еднолични търговски дружества, се извършва след провеждане на търг или на конкурс при условията и по реда на Наредбата за търговете ( ДВ, бр.50/92 г. ) и Наредбата за конкурсите (обн. ДВ, бр.68/92 г. измн. и доп. бр.14 и 30 и 30/93 г.)

(2) В отделните случаи, с решение на едноличния собственик на капитала, сключването на договори за продажба, замяна и наем може да се извърши без търг или конкурс след преговори с потенциални купувачи или наематели.

(3) Алинея (1) не се прилага при сключване на договори с други общински учреждения.

РАЗДЕЛ VI. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНАТА В ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА, В КОИТО ОБЩИНАТА Е АКЦИОНЕР ИЛИ СЪДРУЖНИК.


Чл.15. В дружествата с ограничена отговорност, в които общината е съдружник, лицата, упълномощени да представляват общината в общото събрание на съдружниците по реда чл. 9 от тази наредба, вземат предварително писмено съгласие от Общинския съвет при изразяване на становище по следните въпроси:

 1. изменяне или допълване на дружествения договор;

 2. приемане или изключване на съдружник, даване на съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член или на друг съдружник;

 3. намаляване или увеличаване капитала на дружеството;

 4. придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху

тях;

5. решение за допълнителни парични вноски;

6. решение за участие в други дружества;

7. преобразуване и прекратяване на дружеството.

Чл.16. В акционерните дружества, в които общината е акционер, лицата упълномощени да представляват общината в общото събрание на акционерите по реда на чл.9 от тази наредба, вземат предварително писмено съгласие от общински съвет по следните въпроси:

 1. изменяне или допълване на устава на дружеството;

 2. намаляване или увеличаване капитала на дружеството;

 3. преобразуване и прекратяване на дружествотоРАЗДЕЛ VІІ. СЪСТАВ НА ОРГАНИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ – ЕДНОЛИЧНИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА.

Чл.17. (1) Управители и контрольори на общински предприятия – еднолични дружества с ограничена отговорност, могат да бъдат физически и юридически лица.

(2) Членове на изпълнителни или контролни органи на общински предприятия – еднолични акционерни дружества, могат да бъдат физически лица.

Ако уставът на общинското предприятие – еднолично акционерно дружество, допуска, член на орган на дружеството може да бъде юридическо лице.

Чл.18. (1) Не могат да бъдат управители на общински предприятия – еднолични дружества с ограничена отговорност, физически или юридически лица, които:

 1. от свое или от чуждо име извършат търговски сделки;

 2. участват в събиратeлни или командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;

 3. заемат длъжности в ръководни органи на други дружества;

 4. са лишени с присъда или административно наказание от правото да заемат

материално-отчетническа длъжност до изтичане срока на наказанието;

5. са управители, контрольори и членове на изпълнителни или контролни органи на друго държавно или общинско предприятие – еднолично търговско дружество.

6. са управители или членове на изпълнителни или контролни органи на на друго държавно или общинско предприятие – еднолично търговско дружество;

7. са кмет, заместник-кметове, секретар на общината и кметове на селища.

(2) Забраните по ал.1 т.1 и 2 се прилагат, когато се извършава дейност, сходна с дейността, на дружеството.

(3) ( изм. Решение 487 от 14.06.2007 г.) В изключителни случай в дружествата, в които управителите са единствените специалисти и тяхното неучастие би довело до тежки последици за дружеството, се допуска участието им с личен труд. В този случай получаваното възнаграждение не може да превишава 120 % от средната брутна работна заплата за предходния месец на дружеството.

(4) Не могат да бъдат членове на надзорния съвет на предприятие – еднолично акционерно дружество наетите лица в дружество.


РАЗДЕЛ VІІІ. ВЪЗЛАГАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО И КОНТРОЛА НА ОБЩИНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ І ЕДНОЛИЧНИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА


Чл.21 (1) Управлението на общински предприятия – еднолични търговски дружества, се възлага с договори за управление, сключени между всеки член на изпълнителния орган на дружеството и органа, който упражнява правата на едноличния собственик на капитала, чрез упълномощено от него лице – кмета на общината.

(2) Контролът за спазване на дружествения договор и за опазване на имуществото на общинското предприятие – еднолично дружество с ограничена отговорност, както и контролът върху дейността на управителния съвет в общинското предприятие – еднолично акционерно дружество, се възлага с договори за контрол, сключени между всеки контрольор или член на надзорния съвет и органа, който упражнява правата на едноличния собственик на капитала чрез упълномощено от него лице – кмета на общината.


Чл.22 ( изм., Решение № 48 от 18.04.1996 г.) Управлението на общинските дружества с общинско имущество се възлага от кмета на общината чрез договор за управление . Решението за избиране и освобождаване на управителите на общинските дружества с общинско имущество, членове на управителни и надзорни съвети в тях взема общинския съвет. Предложение за това се прави от кмета на общината. По предложената кандидатура становище дава икономическата комисия. Не избрана кандидатура не се предлага втори път.

Чл.23 ( допъл. . с Решение № 487 от 14.06.2007 г.) Договорите за контрол и управление в общинските предприятия-еднолични търговски дружества, се сключват за срок от 3 години, като удължаването на договора по предложение на кмета и решение на общински съвет може да става само веднъж.

Чл.24. (1) В договора за управление или за контрол се определя:

1.правата и задълженията на страните;

2.размерът на възнаграждението и начинът на плащането му;

3.отговорността на страните при неизпълнение на договора;

4.основанията за прекратяване на договор.

(2) В договора за управление с членовете на съвета на директорите, съответно на надзорния и управителния съвет, се посочват видът и размерът на гаранцията, която те дават за своето управление

(3) Дадената гаранция се връща след прекратяването на договора за управление и след решението на органа, който упражнява правата на едноличния собственик на капитала на дружеството, за освобождаване от отговорност. Когато гаранцията е била внесена в пари, на връщане подлежат и лихвите върху внесената сума.

Чл.25. (1) В договора за управление или в договора за контрол с членовете на надзорния съвет органът, който упражнява правата на едноличния собственик на капитала в общинските предприятия – еднолични търговски дружества чрез упълномощено от него лице – кмета на общината, определя бизнес-задача на предприятието, определена за целия срок на договора за управление и поотделно за всяка година, в съответствие със стратегията за развитие на предприятието.

(2) Бизнес-задачата съдържа конкретни икономически показатели, чието изпълнение органите на управление,съответно надзорния съвет, следва да осигурят, като: рентабилност, производителност, обем на продажбите, печалба или намаление на загуба, нови пазари, използване на съораженията, поддържане на определен брой работни места, финансови задължения, инвестиции и др.

(3) Въз основа на бизнес-задачата управителите, членовете на съвета на директорите, съответно на надзорните и управителните съвети разработват и приемат бизнес-програма за целия срок на действие на договора за управление и конкретно за всяка година.

Чл.26. (1) Контрольорите, управителите, членовете на съвета на директорите, съответно на надзорните и управителни съвети в общинските предприятия-еднолични търговски дружества, се осигуряват за всички осигурителни случаи върху изплатеното възнаграждение за сметка на съответното дружество.

(2) Времето, през което лицата са работели по договори за управление или за контрол в общинските предприятия – еднолични търговски дружества и са били осигурени за всички осигурителни случаи, съгласно тези договори, се зачита трудов стаж.

Чл.27. (1) За лицата, работещи по договори за управление или за контрол в общински предприятия-търговски дружества, и осигурени съгласно тези договори за всички осигурителни случаи, се правят вноски във фонд “Професионална квалификация и безработица “ за сметка на самото дружество. Вноските се определят на базата на изплатеното възнаграждение, върху което се правят осигурителни вноски за Държавно обществено осигуряване.

(2) Лицата по ал.1 се ползват с всички права по Постановление № 57 на Министерски съвет от 1989 г. за пренасочване и ефективно използване на освобождаваната работна сила ( обн. ДВ, бр.96/89 г., измн. и доп. бр.81/ 90 г., бр.23, 49 и 91 от 91 г., бр.35,43,59 и 90 от 92г., бр.26, 68 и 69 от 93 г.) при прекратяване на договорите за управление или контрол не по тяхна инициатива и без виновно поведение от тяхна страна, когато по тези договори са били осигурени вноски във фонд

“Професионална квалификация и безработица “.

Чл.28. (1) Договорите с управителите, контрольорите, членовете на съветите на директорите и членовете на надзорните съвети се прекратяват преди изтичане на срока:

 1. по взаимно съгласие на страните;

 2. по искане на лицето с предизвестие, не по-малко от 3 месеца;

 3. при преобразуване или прекратяване на общинското предприятие-еднолично

търговско дружество, както и при промяна на собственика на капитала на дружеството;

4. в случай на смърт или поставяне под запрещение на физическото лице съответно в случай на обновяване н несъстоятелност или прекратяване на юридическото лице;

5. при възникване на някое от обстоятелствата, обуславящо забрана или ограничение за лицето за изпълнение на съответните функции

6. поради фактическа невъзможност на лицето да изпълнява задълженията си, продължило повече от 60 дни;

7. поради други условия, посочени в договора.

(2) Договорите с управителите, с членовете на съветите на директорите и с членовете на надзорните съвети могат да бъдат прекратени преди изтичане на срока от органа, който упражнява правата на едноличния собственик на капитала:

1. при неизпълнение на икономическите показатели; определени съгласно чл.25 ал.2;

2. при нарушение на закона, извършено при или по повод изпълнението на задълженията по договора или при нарушение на тази Наредба;

3. при извършване на действия или на бездействия на лицето, довели до трайно влошаване на финансовите резултатите на общинското предприятие – еднолично търговско дружество;

(1) При прекратяване на общинското предприятие освен в случай на несъстоятелност, органът взел решение за прекратяването, назначава ликвидатори и сключва договор с тях.

(2) Не могат да бъдат назначавани за ликвидатори лица, които:

1.от свое или чуждо име извършват търговско сделки;

2. участват в събирателни или командитни дружества и в дружество с ограничена отговорност;

3. са лишени с присъда или административно наказание от правото да заемат материално – отчетническа длъжност;

4. са кмет, заместник-кметове, секретар на общината, кметове на селища.

(3) Забраните по ал.2 т.1 и 2 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с дейността.

(4) В договора с ликвидатори се определят:

1. правата и задълженията на страните;

2. размерът на възнаграждението и начинът на плащането;

3. отговорността на страните при изпълнение на договора;

4.срокът за приключване на работа.


РАЗДЕЛ ІХ. ОПРЕДЕЛЯНЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИТЕ И КОНТРОЛНИТЕ ОРГАНИ В ОБЩИНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ.


Чл.30.(изм.,Решение 152 от 03.07.1997 г.) (1) Възнагражденията на членовете на изпълнителните и контролните органи на общинските предприятия – еднолични търговски дружества се определят от органа, който упражнява правата на едноличния собственик на капитала, съобразно поетите задължения и отговорности в сключения договор за управление, в зависимост от финансовия резултат и други специфични показатели.

(2) (нова, Решение 152 от 03.07.1997 г., изм., Решение 595 от 08.05.2002г., изм. и доп., Решение 121 от 27.12.2007г.) Възнагражденията на управителите на общинските търговски дружества се определя с договор за възлагане на управление, след решение на Общото събрание, като процент от средната брутна работна заплата на съответното дружество в диапазон от 150% до 350%.


РАЗДЕЛ. Х. РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И НА ПРЕДПРИЯТИЯТА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ

Чл.31. (1) Регистърът на общинските предприятия и на предприятията с общинско участие се води от Общинска администрация.

(2) В регистъра се вписват:

1. общинските предприятия – еднолични търговски дружества;

2. търговските дружества, в които общината е акционер или съдружник;

(3) Регистърът на общинските предприятия и на предприятията с общинско участие е предназначен за служебно ползване и справки и извлечения от него се дават само на органите на държавната и общинската администрация, на съда, следствието и прокуратурата.

Чл.32. (1) Регистърът се води по образец, утвърден от Общинския съвет, и съдържа следните графи:

 1. номер и партида на вписването;

 2. номер и партида на вписването в търговския регистър, номер и дата на фирменото дело, номер и дата на решението с което е поставено вписването;

 3. вид на дружества, наименование, седалище и адрес на управление;

 4. срок и предмет на дейност;

 5. капитал, съответно установен фонд; разпределение на капитала;

 6. име , ЕГН, адрес и местожителство, наименование и седалище на съдружниците или учредителите, размер на дяловете им, промени в съдружниците и в размера на дяловете им, прехвърляне на акции;

7. име, ЕГН, адрес и местожителство на членовете на органите на управление, представителство, име, ЕГН, и местожителство на лицата, които представляват дружеството;

8. размер на общинското участие, орган, упражняващ правата на общината като собственик на капитала, име , ЕГН, адрес и местожителство на лицето, упълномощено да представлява общината в общото събрание на дружеството;

9. участия в други търговски дружества, размер на участието и разпределение на капитала в тези дружества;

10. клонове;

11. преобразуване, сливане, вливане и разделяне, прехвърляне на предприятия;

12. прекратяване;

13. забележки по вписаните обстоятелства.

(2) В графа 13 се вписва и решението за приватизиране на предприятието, както и датата на подписване на приватизационната сделка, способът за приватизация и купувачът (купувачите) на предприятието.

Чл.33. За всяко предприятие в регистъра се отделя партида с необходимия брой двойни страници, на които се вписва наименованието му.

Чл.34. (1) Вписването в регистъра се извършва от определено длъжностно лице, което:

1. извършва вписванията в регистъра въз основа на заверен препис от акта, удостоверяващ подлежащите на вписване обстоятелства, или по данни от органа по чл.3 от Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия за прехвърляне на акции;

2. дава справки и издава удостоверения за вписаните обстоятелства;

3. води входящ регистър, описна книга и азбучен указател и комплектува дела на общинските предприятия и на предприятията с общинска участие.

(2) Длъжностното лице по ал.1 поставя дата след всяко вписване и се подписва.

(3) В регистъра не се допускат изтривания и зачертавания. Поправките се извършват по реда на вписването.

Чл.35. (1) Органите на управление на общинските предприятия – еднолични търговски дружества и лицата, упълномощени да представляват общината в търговските дружества, изпращат до длъжностното лице по чл.34 ал.1 преписи от издадените от тях актове, удостоверяващи обстоятелствата, подлежащи на вписване в 3-дневен срок от издаването им.

(2) Лицата по ал.1 изпращат на длъжностното лице и копие от съдебното решение за вписване на обстоятелствата в търговския регистър.

РАЗДЕЛ. ХІ . (нов, Решение № 267 от 09.03.1995 г.) ПРЕДХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Параграф 1 (1) Общинския съвет възлага на кмета на общината да сформира със своя заповед работна комисия, в която да участват и изпълнителния директор на ОбАП и управителите на общинските ЕООД, която да разглежда преписките, съдържащи заявления по чл.18 от ЗППДОБП, комплектовани от заявителите с изискващите се документи.

(2) В случаите на искания по чл.18 ал.1 от ЗППДОБП за акционерно или дялово участие , подадени от собственици на недвижими имоти, чиято собственост не е възстановена реално, всяка преписка трябва да съдържа:

 1. Заверен препис от акта за общинска собственост, съставен за имота, удостоверение и декларация от собствениците, че не са били обезщетени съгл. изискванията на чл.18 ал. 4 от ЗППДОБП.

 2. Нотариално заверен препис от документа за собственост и удостоверение за наследници, когато искането се подава от наследници на бившия собственик.

(3) В случаите на искания по чл.18 ал.2 от ЗППДОБП от собствениците на земя, върху която са построени общински предприятия , ако земята е била включена в ТКЗС, ДЗС или друга образувана във основа на тях организация, всяка преписка трябва да съдържа:

 1. Влязло в сила Решение по установителен иск или констативен протокол за идентификация на имота, подписан между собственика и предприятието.

 2. Заверен препис от акта за държавна собственост в случаите, когато земята е била включена в строителните граници на населеното място и извлечение от кадастралния план, данни, че конкретната земя е застроена с общинска предприятие. Удостоверение , че собственикът на земята не е обезщетен парично или с равностойни земи от държавния или общински поземлен фонд по чл.10 “б” от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи по решение на съответната поземлена комисия, както и декларация от собствениците и удостоверение, че собственика не е бил обезщетен съгласно изискванията на чл.18 ал.4 от ЗППДОБП.

 3. Предоставени от собствениците: Нотариално заверен препис от документа за собственост и удостоверение за наследници, когато искането се дава от наследници на бившия собственик.

( 4) Когато подадените преписки не са комплектовани с документите , не се разглеждат до комплектоването им. Неокомплектованите до 31.05.1995 г.преписки не се разглеждат от компетентните органи.

Параграф 2. (1) След комплектоването и разглеждането на исканията с документите по параграф 1, ОбС приема и в тримесечен срок изпраща на собственика оценка на имуществото и съответстващите му дялове или акции по баланса съм 31.12. на предходната година. Освен това взема решение за преобразуване на еднолични търговски дружества с ограничена отговорност и избира свои представители в общите събрания на съответните дружества.

(2) След влизане в сила на оценката се провеждат в едномесечен срок общи събрания на търговските дружества, на които се приема учредителни договори на ООД или се изменят уставите на АД и се избират органите на управление.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

Параграф единствен. Тази Наредба се приема на основание параграф 16 ал.1 от Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия.


Свързани:

Наредб а за реда за упражняване правата на собственост на общината в предприятията iconОбщински съвет брацигово наредб а за реда за упражняване правата на собственик на
Тази наредба урежда обществените отношения, свързани със стопанската дейност на Община Брацигово. С нея се определят реда и условията...
Наредб а за реда за упражняване правата на собственост на общината в предприятията iconНаредб а
Чл. 1 С тази наредба се урежда редът за упражняване правата на собственост на Общината върху: дялове и акции на търговски дружества,...
Наредб а за реда за упражняване правата на собственост на общината в предприятията iconЗа упражняване правата на община ивайловград върху общинската част от капитала на търговски дружества
С тази наредба се урежда редът за упражняване правата на собственост на общината върху дялове или акции на търговски дружества, чийто...
Наредб а за реда за упражняване правата на собственост на общината в предприятията iconНаредб а
За реда за упражняване правата на собственост на община стара загора върху капитала на търговските дружества
Наредб а за реда за упражняване правата на собственост на общината в предприятията iconОбщински съвет град добрич наредб а
...
Наредб а за реда за упражняване правата на собственост на общината в предприятията iconПърви общи положения
За реда за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на...
Наредб а за реда за упражняване правата на собственост на общината в предприятията iconДокладна от вносителя на проекта
За реда за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на...
Наредб а за реда за упражняване правата на собственост на общината в предприятията iconПриложение №1 към Протокол №43/09. 02. 2011 г
Закона за общинската собственост и Наредбата за упражняване правата на собственост на общината върху дялове или акции на търговски...
Наредб а за реда за упражняване правата на собственост на общината в предприятията iconРешение №147 /Протокол №14/30. 12. 2004 г
На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от змсма, чл. 137, чл. 264 и следващите от Търговския закон и чл. 18, т. 7 от Наредбата за реда...
Наредб а за реда за упражняване правата на собственост на общината в предприятията iconОбщински съвет – берковица
За реда за учредяване на търговски дружества и за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом