Университет за национално и световно стопанство
ИмеУниверситет за национално и световно стопанство
Дата на преобразуване07.01.2013
Размер38.56 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.unwe.bg/archive/docs/doktoranti/18.doc
УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

==============================================================

Катедра “Икономика на природните ресурси”


П Р О Г Р А М А

За кандидат-докторантски изпит по специалност Икономика и управление

(Екоикономика)


 1. Икономика на околната среда Отношения човек - природа. Околната среда като актив. Оценка на околната среда. Критерии за вземане на решения. Статична и динамична ефективност. Устойчивост.
 1. Права на собственост и ефективност на пазарното им разпределение. Структура на правата на собственост. Външните ефекти като източник на дефекти на пазара. Видове външни ефекти.
 1. Регулиране на пазара – информация и несигурност. Анализ разходи-ползи. Концептуални основи. Индивидуално и обществено благосъстояние. Критерии за повишаване на общественото благосъстояние.
 1. Методология на анализа „разходи-ползи”. Чиста настояща стойност и вътрешна норма на възвръщаемост.
 1. Икономика на контрола върху замърсяването. Методи за контрол върху замърсяването. Глоби и субсидии. Пазар на вредни емисии. Други подходи.
 1. Оценка на околната среда. Типология на полезностите на околната среда. Теоретични основи на оценката на околната среда. Оценка на неопределеността и благосъстоянието.
 1. Природни ресурси. Класификация на природните ресурси. Оскъдност на природните ресурси. Индикатори за оскъдност. Физически и икономически индикатори.
 1. Разпределение на природните ресурси – основни концепции. Разпределение на изтощаемите и на възобновяемите ресурси. Пазарът като институция за разпределение на природните ресурси. Дефекти на пазара.
 1. Същност и йерархичност на съвременната екологична проблематика и видове екологична политика. Подходи за изучаване на екологичната проблематика и взимане на решения за действие. Същност на екологичната политика и взаимовръзката й със секторните и регионалната политика. Видове екополитика.
 1. Институционална и правна рамка на ЕП на ЕС. Роля на Съвета на Европа и Европейския парламент по отношение на ЕП. Роля на Европейската комисия. Система на контрол по изпълнението на ЕП. Роля на Съда на Европейската общност по отношение на ЕП. Правна рамка на ЕП. Програми за действие и стратегии.
 1. Институционална и правна рамка на ЕП у нас. Хармонизиране на българското екологично законодателство с изискванията на европейското. Институционална структура и функции. Кратка характеристика на хоризонталното и вертикално екологично законодателство. Цената на хармонизацията и преходни периоди за достигане на изискванията по общото екологично законодателство.
 1. Регулаторни инструменти. Екологични разрешителни. Директива за комплексни екологични разрешителни. Екологични стандарти. Интегрирана екологична оценка.
 1. Икономически инструменти на ЕП. Фискални инструменти (ускорена амортизация на екологични инвестиции; облекчени и нулеви данъци за средства от “зелени “ фондове; преференциални ставки за ДДС при покупка на екологично оборудване и др. ). Политика за формиране на източници на финансиране и техните финансови инструменти.

Екологични данъци и такси. Реформа във фискалната екологична политика на ЕС Фондове (национални, подкрепени от Световната банка и Глобалния Екологичен фонд, Структурни и Кохезионни фондове на ЕС) и кредитни линии за различни дейности по изпълнение на ЕП. Суапови сделки “дълг срещу околна среда”.

Необходимост от промяна в политиката на субсидиите. Екологично - мотивирани субсидии.


 1. Пазарни инструменти. Пазарни инструменти за разходно-ефективна екологична политика. Дефиниции. Типове инструменти. Политиката на ЕС относно търговията с разрешителни. Търговия с разрешителни за въглеродни емисии в рамките на ЕСТЕ. Търговия с квоти и кредити.
 1. Доброволни механизми на екологичната политика. Екологични критерии при публични покупки („Зелени“ обществени поръчки). Система за управление на околната среда. Схема за управление на околната среда и одитиране (EMAS). Доброволни споразумения.
 1. Устойчиво развитие. Принципи на устойчивото развитие. Стратегията за устойчиво развитие в ЕС. Финансови и икономически инструменти.
 1. Устойчиво потребление и производство. Политики и стратегии за УПП. Ключови сектори. Устойчив дизайн на продуктите. Екологична маркировка. Оценка на жизнения цикъл на продуктите.


ЛИТЕРАТУРА

А. Основна

Найденов Н., А. Митева, С. Маджарова, З. Стоянова, Екология и устойчиво развитие, УНСС, 2009

Брусарски Р., Анализ „разходи-ползи”, „Стопанство”, 2003

Tietenberg, T., Environmental and Natural Resource Economics, harper Collins Publishers, 1992

R. Quentin Grafton et al., The Economics of the Environment and Natural Resources, Blackwell Publishing, 2004

Folmar H. et al, Principles of Environment

Апостолов Н., Н. Найденов, Приложна екология и икономика на околната среда, УНСС,1993

EEA, Using the market for cost-effective environmental policy, Market-based instruments in Europe, EEA Report № 1 / 2006

Folmar H.,et.al. Principles of Environmental and Resource Economics, A Guide for Students аnd Decision-Makers, Lyme, US, 1997 г.

Б. Допълнителна

Найденов Н.,Основни принципи на устойчивото развитие, в Актуални проблеми на екологията , под ред.на акад.Г.Близнаков, УИ”Св.Кл.Охридски”, 1999

Флавин Кр. и кол., Състояние на планетата, (Поредица от издания на Института Уърлдуоч за напредъка към устойчиво общество) ,“Книжен тигър”,София,1994, 2005 г

Panayotou T., The Economics of Sustainable Development, The Green Markets, San Francisko, 1993

WB, Environment Matters, Annual Review at The World Bank, 2002, 3, 4, 5

Свързани:

Университет за национално и световно стопанство iconСпециализиран научен съвет по национално стопанство при вак университет за национално и световно стопанство
Механизъм за осъществяване на регионалната политика на европейския съюз в българия
Университет за национално и световно стопанство iconПравилник за дейността на университета за национално и световно стопанство
Чл. Този правилник урежда устройството, управлението и дейността на Университета за национално и световно стопанство, наричан по-нататък...
Университет за национално и световно стопанство iconСпециализиран научен съвет по национално стопанство при вак университет за национално и световно стопанство
...
Университет за национално и световно стопанство iconСпециализиран научен съвет по национално стопанство при вак университет за национално и световно стопанство
На дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по научна специалност 05. 02. 16. Икономика и организация...
Университет за национално и световно стопанство iconУниверситет за национално и световно стопанство
Развитие на националната икономика и мястото и ролята на селското стопанство в краткосрочен и дългосрочен план
Университет за национално и световно стопанство iconУниверситет за национално и световно стопанство софия

Университет за национално и световно стопанство iconУниверситет за национално и световно стопанство
Анализ на проблема стр
Университет за национално и световно стопанство iconАвтобиографична справка
Университет за национално и световно стопанство, катедра “Национална и регионална сигурност”
Университет за национално и световно стопанство iconАвтобиографична справка
Университет за национално и световно стопанство, катедра “Национална и регионална сигурност”
Университет за национално и световно стопанство iconАвтобиографична справка
Университет за национално и световно стопанство, катедра “Национална и регионална сигурност”
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом