Програма за насърчаване на млади предприемачи, включително на спестявания за учредяване на фирми (4-то тримесечие на 1998 г.)
ИмеПрограма за насърчаване на млади предприемачи, включително на спестявания за учредяване на фирми (4-то тримесечие на 1998 г.)
страница1/8
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер0.66 Mb.
ТипПрограма
източникhttp://www.epi-bg.org/uploads/docs/pubs/01/book_027_done.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8
Схеми за кредитиране

на микро, малки и

средни предприятия

в България

 

 

 

 

Институт за икономическа политика, София, 2000

 

Отговорен редактор: Иванка Петкова

Редактор: Ирена Младенова

Технически редактор: Надя Николаева

Превод от немски: Елена Бирчева

Превод от полски: Мария Михайлова

Предпечатна подготовка: I.C.V. design studio

Печат: “Симолини-94” СД

 

 

 

 

 

Институтът за икономическа политика публикува настоящето издание в рамките на проекта “Приложение на чуждестранен опит при финансиране на малки и средни предприятия в България” финансиран от the German Marshall Fund of the United States и съвместно с Агенцията за малки и средни предприятия. Издателите благодарят на включените в книгата институции за отзивчивостта да предоставят необходимите материали.

 

 

Издателите ще са благодарни за всички изразени мнения по книгата, изпратени до:

Институт за икономическа политика

ул. “Любен Каравелов” № 17

1000 София

тел/факс: (+359 2) 980-47-40; 980-84-89; 980-92-68

e-mail: epi@bulnet.bg

www.epi-bg.org

 

СЪДЪРЖАНИЕ:

Увод

Увод към второ издание

I. Действащи схеми в България

1. Банка ДСК

2. Българо-американски инвестиционен фонд (БАИФ)

3. Демирбанк (България) АД

4. Интернешънал Комършал Банк (България) АД

5. Програна за микрофинансиране Устои на CRS/България

6. Кооперация “Начала”

7. Кредитанщалт фюр Видерауфбау (KfW) - програма за кредитиране на малкия бизнес в България

8. Насърчителна банка АД- София

 1. Обединена българска банка: Програма за насърчаване на малкия и средния бизнес в България

 2. Регионален център за икономическо развитие – Сливен

 3. Фондация “Микрофонд Смолян” - кредити за предприемачите в Смолянския регион

 4. Швейцарска агенция за развитие и сътрудничество - Обединена Българска Банка: Програма за насърчаване на малкия и среден бизнес в България

 

II. Чуждестранен опит

1. Гаранционна банка БЮРГЕС, Австрия

- Програма за подобряване на структурата на производствени и занаятчийски предприятия (4-то тримесечие на 1998 г.)

- Програма за насърчаване на млади предприемачи, включително на спестявания за учредяване на фирми (4-то тримесечие на 1998 г.)

- Програма за кредитиране на малки предприятия (4-то тримесечие на

1998 г.)

2. Полски държавен форум за малки и средни предприятия: Насърчаване финансирането на малки и средни предприятия (Варшава, 4-5 октомври 1998г.)

 

 

Увод

Институтът за икономическа политика работи по проекта “Приложение на чуждестранния опит при финансиране на малки и средни предприятия в България”, финансиран от German Marshall Fund of the US. Практическата насоченост на проекта породи идеята за събиране и разпространяване на информация за реалните възможности за финансиране на малки и средни предприятия. Предварителните проучвания показаха, че чуждестранни и български институции предлагат в страната по-благоприятни схеми за кредитиране или гарантиране на малкия и среден бизнес в сравнение с традиционните кредитни условия на търговските банки. Те привлякоха нашия интерес.

Реализирането на идеята стана възможно благодарение на сътрудничеството ни с Агенцията за малки и средни предприятия (АМСП). Едни от институционалните функции и задачи на Агенцията е информационно и консултантско обслужване и улесняване достъпа на предприемачите до необходима за дейността им информация и база данни.

Основната част от настоящата брошура съдържа информация за действащи в страната възможности за кредитиране на проекти по кредитни и гаранционни програми, схеми, линии на банки, фондове и други институции. Информацията е събрана с помощта на базата данни, предоставени на Агенцията за малки и средни предприятия (АМСП) и на Института за икономическа политика от български и чуждестранни институции, инициирали инициативите или доверително управляващи средствата по тях.

Втората част на изданието съдържа информация за действащи в чужбина схеми за кредитиране на малки и средни предприятия и за дискусиите и предложенията за насърчаване на предприемачеството.

Целта на изданието е да представи информацията във вида, в който е получена от източниците до края на февруари 2000. За допълнителна информация могат да служат посочените в брошурата адреси и телефони на носителите на схемите и програмите, както и самата АМСП на тел.: 870 740. Изданието може да бъде намерено и на интернет-страницата на Института за икономическа политика: www.epi-bg.org, където информацията ще бъде допълвана и актуализирана периодично.

 

Ирена Петрунова, Изпълнителен директор, АМСП

Иванка Петкова, Изпълнителен директор, ИИП

 

Увод към второ издание

Първото издание на брошурата “Схеми за кредитиране на микро, малки и средни предприятия в България” излезе от печат през май, 2000 г. и беше разпространено сред широк кръг институции, библиотеки и организации, работещи в подкрепа на малкия и среден бизнес в България. За достигането до крайните адресати – предприемачите, благодарим на всички наши партньори, които улесниха разпространението на публикацията сред тях.

Институтът за икономическа политика продължава да получава позитивни отзиви и молби за предоставяне на допълнителни екземпляри. Бяхме уверени нееднократно, че публикуването на ясна и достъпна информация за действащите в страната схеми за кредитиране на малкия и среден бизнес, е навременна и полезна инициатива. Огромният интерес и нашата убеденост в необходимостта от такава информация ни стимулира да подготвим второ, актуализирано издание на брошурата.

В унисон със стремежа на Института за икономическа политика да представя актуална и конкретна информация, във второто издание са нанесени малки корекции, където такива са настъпили след публикуването на първото издание. Следвайки схемата на първото издание, брошурата включва и информация за опита при кредитиране на малкия и среден бизнес и при насърчаване на предприемачеството в чужбина.

Изданието може да бъде намерено и на интернет-страницата на Института за икономическа политика: www.epi-bg.org

 

Ирена Младенова

Директор проекти

 

 

БАНКА ДСК

ПРАВИЛА ЗА КРЕДИТИРАНЕ НА МИКРОПРЕДПРИЯТИЯ

 • Правилата за кредитиране на микропредприятия са част от правилата на “БАНКА ДСК” ЕАД за кредитиране на бизнес клиенти. Насочени са към микропредприятията по смисъла на Закона за малките и средни предприятия и целят улесняване на достъпа на тези предприятия до кредитен ресурс. За разлика от правилата за кредитиране на другите бизнес клиенти, при тези правила са направени някои улеснения за кредитоискателите:

  • не се съставя бизнес план;

  • за удостоверяване на финансовото състояние се изискват счетоводни баланси и отчети за приходите и разходите само за последен годишен и последен отчетен период;

  • лихвеният процент по кредитите е сбор от минималния лихвен процент по кредитите за бизнес клиенти – 14,5 % и надбавка за риск, чиято горна граница не може да е над 2 %;

  • като обезпечение по тези кредити до определен размер може да се приеме и само поръчителство;

  • съкратен е срока за разглеждане на постъпилите преписки до 10 дни;

 

Общи условия за кредитиране

 

Кредити за оборотни средства

Кредити за инвестиционни цели

кредитополучатели

Регистрирани по ТЗ микропредприятия със средносписъчен състав на персонала до 10 души и минимум 6-месечна дейност

ограничение

Банката не кредитира дейности, забранени от закона, както и такива, свързани с: провеждане на хазартни игри или игри на щастието; покупко-продажба на валута; производство на радиоактивни, азбестови и др. вредни за околната среда вещества; екологично несъобразени проекти; инвестиции в ценни книжа, дялове и акции; покупка на недвижими имоти с цел препродажба.

размер на кредитите

минимален размер: 3 000 лв.

максимален размер: 20 000 лв.

цел на кредита

придобиване на суровини и материали, стоки в оборот, други краткотрайни активи, покриване на текущи разходи и др.

придобиване на дълготрайни активи

срок на кредитите

краткосрочни - до 1 год.

средносрочни и дългосрочни - до 3 год. (по изключение и с решение на УС на Банка ДСК) - до 5 год.

граници на годишните лихвени проценти

подлежат на договаряне, между 14.5 % и 16.5 % годишна проста лихва

начин на погасяване на кредита

съгласно договорен погасителен план (в т.ч. и на равни месечни вноски общо по главница и лихва; еднократно или чрез намаляващ плафон)

максимален срок на гратисния период

6 месеца

изисквания към обезпечението

- ипотека на недвижим имот ( жилище, търговски обект, офис или парцел в регулация); залог на машини и съоръжения; залог на парични средства в лева или конвертируема валута по депозитни и разплащателни сметки, както и депозирани по сметка на Банката; залог на ДЦК; поръчителство от кредитоспособни физически или юридически лица

- за кредити в размер до 8 000 лв. може да се приема и само поръчителство на:

1.пет физически лица (изкл. ЕТ)

2.едно юридическо лице или ЕТ

време за обработване на заявката (от датата на заявката до отпускането на кредит)

до 10 работни дни

адрес за контакти

Банка ДСК

ул. Московска 19

София

тел: 98-557-220

 

БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКИ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД (БАИФ)

Българо-американският инвестиционен фонд (БАИФ) е частна корпорация, основана през 1991 г. от Американския конгрес по силата на Закона за подпомагане на демокрацията в Източна Европа. БАИФ е упълномощен да инвестира в български фирми от частния сектор 55 млн. USD с цел развитието и насърчаването на частната инициатива и предприемачеството. Фондът може да набира и допълнителни средства от частни източници и международни финансови институции.

БАИФ отпуска средства под формата на кредити и преки дялови инвестиции. Кредитите се отпускат от Българо-американска кредитна банка (БАКБ), която е дъщерно дружество на Фонда.

Критериите за одобрение на заема се базират на преценка дали фирмата/лицето ще е в състояние да изпълни ангажимента си за изплащане на заема. При фирмите един от най-важните фактори е компетентността на ръководството. То трябва да е съставено от професионалисти, с дух и поведение на предприемачи, с опит в сферата, в която работят, и с доказани управленчески качества. БАИФ задължително се вглежда в сферата, в която действа фирмата, за да се установи има ли ръст на пазара, актуална ли е дейността на тази фирма за България, има ли тя конкурентни предимства. Като допълнително условие се изисква и гаранция, че фирмата се е ангажирала с проекта, предложен за финансиране, като подели финансовия риск.

Общи условия за кредитиране

 

търговски кредити

кредитополучатели

малки и средни предприятия, физически лица

размер на кредитите

Бизнес кредити - инвестиционни кредити за оборудване и съоръжения: основно над 200 000 USD.

Програма “Хотели”: 30 000 - 1 000 000 USD.

Програма за строителни кредити (за дострояване на сгради с над 35% завършеност): 100 000 – 1 000 000 USD

Програма за ипотечни кредити (кредити на частни лица за покупка на жилища и потребителски нужди): 7 000 - 100 000 USD.

цел на кредита

Основните направления, по които БАКБ отпуска кредити, са: малки и средни предприятия, хотели, ипотечни заеми и недвижими имоти.

срок на кредитите

Бизнес кредити: 5 год.

Програма “Хотели”: 5-8 год.

Програма за строителни кредити: 3 год.

Програма за ипотечни кредити: 10 год.

адрес за контакти

Българо-американска кредитна банка

София 1504

ул. Шипка №3

тел: 02/ 946-01-19; 943-30-77; 943-30-46

факс: 02/ 946-01-18

e-mail: bacb@baefinvest.com
  1   2   3   4   5   6   7   8

Свързани:

Програма за насърчаване на млади предприемачи, включително на спестявания за учредяване на фирми (4-то тримесечие на 1998 г.) iconЕвропейска комисия Съобщение за медиите
Програмата „Еразъм за млади предприемачи“ е подпомогнала повече от 2600 предприемачи
Програма за насърчаване на млади предприемачи, включително на спестявания за учредяване на фирми (4-то тримесечие на 1998 г.) iconБртпп ще разпространява туристически каталог за България на изложение в Букурещ в края на март
Бртпп изпрати пореден предприемач на обмен по програма Еразъм за млади предприемачи
Програма за насърчаване на млади предприемачи, включително на спестявания за учредяване на фирми (4-то тримесечие на 1998 г.) iconМлада победителка от Сандански на посещение в Гугъл и в ресторанта на Джейми Оливър в Лондон Като част от международен екип, спечелил първа награда на състезанието Skills@Work Challenge през март 2009 в София, Елена Томова заминава на учебна визита за млади предприемачи в Лондон
Ърбия) и Райън Мак Карти (Северна Ирландия) ще пътуват на учебна визита до Лондон от 27 до 31 юли. По-рано тази година младежите...
Програма за насърчаване на млади предприемачи, включително на спестявания за учредяване на фирми (4-то тримесечие на 1998 г.) iconПрограма за насърчаване използването на възобновяемите
Насърчаване на енергийното производство от веи води и до намаляване енергийната зависимост на националната икономика. Реализирането...
Програма за насърчаване на млади предприемачи, включително на спестявания за учредяване на фирми (4-то тримесечие на 1998 г.) iconМост към бизнеса Стажантска Програма за млади роми в частния сектор
Програма Рома на Институт Отворено общество и Фондация Америка за България, стартират за първи път Стажантска Програма за млади роми...
Програма за насърчаване на млади предприемачи, включително на спестявания за учредяване на фирми (4-то тримесечие на 1998 г.) iconЕс ни насърчава да отдадем заслуженото на европейските предприемачи: създателите на Skype, Spotify и Angry Birds съветват ес – първи етап на кампанията StartUp Europe
Когато става дума за технологии и предприемачи, повечето хора се сещат за Силициевата долина в сащ. Европейската комисия иска младите...
Програма за насърчаване на млади предприемачи, включително на спестявания за учредяване на фирми (4-то тримесечие на 1998 г.) iconПрограма „Насърчаване на инвестициите" за периода от 01. 01. 2007 г до 31. 12. 2009 г. І. Въведение Одитът на
Одитът на Програма „Насърчаване на инвестициите” за периода от 01. 01. 2007 г до 31. 12. 2009 г е извършен въз основа на годишната...
Програма за насърчаване на млади предприемачи, включително на спестявания за учредяване на фирми (4-то тримесечие на 1998 г.) iconСертификация на горските предприемачи
В последните години горските предприемачи от Европа са изправени пред редица предизвикателства, в т число
Програма за насърчаване на млади предприемачи, включително на спестявания за учредяване на фирми (4-то тримесечие на 1998 г.) iconОтчет за трето тримесечие на 2012 г. Учредяване и регистрация "Елхим-Искра"
Елхим-Искра” е регистрирано в Окръжен съд гр. Пазарджик с Решение №2251 Х. 97 г
Програма за насърчаване на млади предприемачи, включително на спестявания за учредяване на фирми (4-то тримесечие на 1998 г.) iconГероите от изучавани текстове
Седем млади дами трима млади мъже” – Тези млади хора избягват от града, в който цари хаос, за да намерят своето уединение, но въперки...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом