Дипломна работа
ИмеДипломна работа
страница4/4
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер0.64 Mb.
ТипДиплом
източникhttp://alfatm.com/files/Roliata na potrebitelskia kredit.doc
1   2   3   4

3.1.3. Кредити за допълване на собствени средства на граждани при строеж и покупка на жилища.


И при този заем Банка ДСК се интересува от целта за която потребителят използва кредита. Условията отговарят на условията на кредита за текущо потребление, с някои допълнителни условия.


Кредити за допълване на собствени средства за строеж и покупка на жилища се отпускат на граждани, сключили договори за покупка с фирми - строители или предприемачи; граждани член-кооператори в ЖСК, които не се финансират и кредитирате ДСК, както и на отделни участници в групови строежи или член -коопера­тори в ЖСК, които се финансират и кредитират от ДСК. Тези кредити се отпускат при условие, че кредитоискателят е вне­съл сума в размер най - малко на 30% от договорената цена на жилище­то по сметка на инвеститора. Максималният размер на кредита е до 70% от договорената цена, но не повече от 70% от ипотечните цени на недви­жими имоти. Кредитите се отпускат без да се изисква осигурено покритие на пълната стойност на жилището.

Кредитите на отделни участници в групови строежи или член - коо­ператори в ЖСК, които се финансират и кредитират в ДСК, се разреша­ват след като техническия инспектор извърши проверка на представена­та завишена сметна стойност и даде становище за допускане на допъл­нителният кредит. Кредитите се разрешават след писмено становище от финансовия и техническия инспектор на клона. Писменото становище се основава на извършена проверка от инспектора за възможностите на фирмата за изграждане на жилища, местонахождението и състоянието на обекта към датата на искането за кредит; редовността на необходими­те документи за извършване на строежа; внесени ли са по сметка на ин­веститора 30% от цената на жилището.

Разрешените кредити се обезпечават с договорна ипотека, учреде­на върху друг недвижим имот на длъжника или на трето лице. Кредитите се разрешават със срок за издължаване до 9 год. и се олихвяват съглас­но определените от УС на ДСК лихвени проценти. Ако по време на из­граждане на жилището длъжникът се откаже от жилището или на друго основание договорът му с инвеститора бъде развален, той следва да по­гаси задължението си в 30 дневен срок. За целта при разрешаване на кредита, кредитоискателя предоставя писмена декларация от инвестито­ра, че същият се задължава да уведоми съответния клон на ДСК, ако договора между кредитоискателя - купувач и фирмата - продавач бъде развален. При неспазване на срока ;за издължаване по предходната точка след 30-тия ден от прекратяване на договора, кредитът се пре­връща в предсрочно изискуем, като се отнася в просрочие, завежда се по отделна партида и се олихвява с действащия договорен лихвен процент, увеличен с наказателна надбавка, равна на 5 пункта. Когато изискуемият кредит не се издължи в срок до 3 месеца след отнасянето му в просрочие, дългът се събира по съдебен ред и се реализират предоста­вените обезпечения.

В зависимост от сроковете за завършване на строежа, предвидени в договора за покупка на жилището, следва да се уговори със заемоискателя задължение същият да предостави на ДСК нотариален акт или пер­фектен документ за собственост на жилището, за което е разрешен кре­дитът.


3.1.4. Студентско кредитиране


При този вид заем кредиторът предоставя на длъжника Кредит за разходи за образование.

Кредитополучателя трябва да е завършил семестриално първи курс и да има успех над 4.00. Лихвата по студентското кредитирайте 16%. Еднаква за всички.

Крайният срок за усвояване на кредита е до семестриалното за­вършване на длъжника. Кредитът се усвоява: за заплащане на такси - в началото на всеки семестър, като сумата се превежда безкасово на съответното висше училище; за издръжка - тримесечно, като сумите се . получават касово или безкасово в поделението на "Банка ДСК" ЕАД, разрешило кредита.

При сключване на договора длъжникът уведомява поделението - разрешило кредита, за начина, по който ще бъде изплащана издръжката. Той може едностранно да промени този начин с писмено уведомление в началото на всяко тримесечие.

Ако кредитът не бъде усвоен до изтичане на срока по причина, свързана с длъжника, задължението да предоставя средства отпада. Същият резултат настъпва и ако длъжникът:

-не предостави удостоверение за студентското си положение до изтичане на 30 дни от началото на всеки семестър;

-прекъсне обучението, освен поради майчинство;

-представи удостоверение за което е видно, че успехът му през предходния семестър е спаднал под изискуемият минимум;

-погасяването на ползвания кредит започва след първото усвоя­ване на суми;

Кредитът се обезпечава с поръчителството на три платежоспособ­ни лица.

Когато неиздължената сума стане равна на три месечни анюитета, целият остатък става предсрочно изискуем. По преценка на кредитора това може да стане и когато неиздължената сума е равна на един или два месечни анюитета.


3.2. ТБ "Биохим" АД


ТБ "Биохим" АД предоставя два вида потребителски кредити:

-еднократно отпускани с поръчители;

-овърдрафт по картова сметка (дебитна карта с национална операция "Борика")


3.2.1. Документи и условия за предоставяне на заеми отпускани с поръчители - отпуска се на лица по трудов договор:

-максимален размер - 5000 лв.

-максимален срок - 4 години

-обезпеченост - до 2 000 лв от 3 до 5 лица поръчители в зависимост от срока на кредита. Поръчители могат да бъдат съпруг или съпруга на кредитоискателя и лица на постоя­нен трудов договор.

-над 2000 лв. - 5 поръчители. Съпруг или съпруга и лица на постоянен трудов договор.

-залог върху вземане по спестовна или депозитна сметка на кредитополучателя или на трето лице в лева или чужде­странна валута. С 10% обезпечителен марж за парични средства в лева и 25% обезпечителен марж от левовата равностойност на блокираните парични средства в чужде­странна валута (левова равностйност по курс купува на банката), определени към деня на сключване на договора за кредит.

Лихвеният процент е основния, увеличен с надбавка с минимален размер от 10 пункта.

Заема се погасява ежемесечно на равни месечни вноски по главница и дължима лихва.

Кредитоискателя депозира писмено искане;

-декларация за свързаност;

-декларация за гражданско и имуществено състояние и други задължения

-служебна бележка от работодателя я удостоверение, че кредитоискателя и поръчителите са на трудов договор сключен за неопределено време и не са в пе­риод на прекратяване на трудовия договор и предстоящо от­биване на военна служба - С тези декларации работодателят се задължава да удържа от трудовото възнаграждение при първо поискване от ТБ "Биохим" АД на поръчителя изискуемите месечни погасителни вноски по заема и при връчване на предизвес­тие за прекратяване на трудовия договор, при промяна на место­работата или при пенсиониране на същия, незабавно уведомява ТЕ "Биохим". Удостоверява наличие по вид и размер и липса на запори върху трудовото възнаграждение на кредитоискателя. Чистият месечен доход следва да покрива погасителна вноска по заема, включваща дължимите лихви и разходи за издръжка на семейст­вото. Дохода на кредитоискателя не трябва да бъде под необлагаемия месечен доход по Закона за Облагане Доходите на Физически Лица / чл. 38


3.2.2. Документи и условия за предоставяне, обезпечаване, ползване и погасяване на овърдрафт по картова сметка:


-овърдрафт по картова сметка - дебитна карта с национална операция "Борика" се предоставя само на лица, които работят в предприятия на трудов договор сключен за неопределено време п0 следните условия:

-максимален размер (кредитна граница) - 50% / петдесет на сто/ от основното месечно възнаграждение по трудов договор на кредитоискателя намалено с постоянни месечни удръжки за погасяване на други кредитни задължения към ТБ "Биохим" за захранване на разплащателната сметка;

-80% от левовата равностойност на блокираните парични средства в чужда валута (левовата равностойност по курс купува на банката, определена към деня на сключване на сделката);

-90 % от блокираните парични средства в лева в спестовна и депозитна сметка;

-максимален срок -12 месеца;

-обезпеченост:

-залог върху бъдещо вземане от трудово възнаграждение и други приходи по картова сметка;

-залог върху парични средства в лева и чуждестранна валута;

Лихвеният процент е основния действащ за периода, увеличен с надбавка минимален размер 12 пункта. Заема се погасява с ползвания овърдрафт и дължимите лихви автоматично с всяко постъпление по кар­това сметка на кредитополучателя от месечното му трудово възнаграж­дение и други приходи.

Кредитоискателя депозира писмено искане за отпускане на потре­бителски кредит:

-декларация за свързаност;

-декларация за гражданско и имуществено състояние и други задължения;

-служебна бележка от работодателя;

-удостоверение, че кредитоискателя и поръчителите с на трудов договор сключен за неопределено време и не са в период на прекратяване на трудовия договор и предстоящо отбиване на военна служба;

Работодателя се задължавала превежда пълния размер, на декла­рираното месечно трудово възнаграждение по картовата му сметка. За неверни данни отговарят солидарно пред банката. Тъй като ТБ "Био­хим" АД предоставя потребителски кредит от няколко месеца който е малък в сравнение общия процент кредити -1%


3.3. Обединена Българска Банка АД


Обединена Българска Банка разширява относителния дял на потребителските кредити с диверсифициране на кредитния риск. С предоставянето на потребителски кредити на физически лица банката прогнозира в средносрочна перспектива да завземе около 10% от този специфичен кредитен пазар.Потребителските кредити се разрешават във всички структурни единици на ОББ.

Банката предоставя потребителски кредити за доплащане при по­купка и довършване на строеж на жилище, за строително-ремонтна дей­ност за закупуване на движими вещи и образование. Банката се въздър­жа от предоставянето на кредити за цялостни инвестиции за строеж на жилища, поради високия риск и дългосрочност.

Потребителските кредити се предоставят в лева на физически ли­ца, които трябва да отговарят на следните условия:

1. Да имат постоянно местоживеене в България и начисляван до­ход, които да съвпадат с региона на банката - клона.

2. Да имат съгласието на съпруга/та в договора за кредит.

3. Да имат доказани доходи, които след приспадане на всички раз­ходи за издръжка п други задължения, посочени в справката за семейния бюджет са достатъчни за погасяване на вноските и лихвите по кредита. За изплащането на кредита най-важното е наличието на сигурни първични източници, а не обезпечението поради което задължително се спазват съотношенията “месеч­ните погасителни вноски по кредита плюс месечните лихви” към "месечния семеен доход" да са, като следва:

-до 20% при обезпечение: поръчителство, залог на движими ве­щи и смесено - залог върху движими вещи/поръчителство на две - физически лица или по запис на заповед от юридическо лице.

-до 25% при обезпечение смесено - ипотека/вземане(ДЦК), за­лог върху вземане (ДЦК)/залог на движими вещи (не повече от 30%) и залог върху вземане (ДЦК)/ поръчителство на едно физичес­ко лице или по запис на заповед (вземането не по-малко от 70%)

-не се изисква при обезпечение: залог на вземане, ДЦК, смесено вземане/ДЦК

4. Да работят:

-на безсрочен трудов договор;

-като еднолични търговци;

-на срочен договор със срок по-дълъг от срока на кредита;

-по граждански договор, на свободни професии и упражняващи занаяти, с достатъчен доход за обслужване на кредита;

5. Да са на възраст осигуряваща възможност за издължаване на кредита преди излизане на лицето в пенсия.

Препоръчва се кредити обезпечени с поръчителство да се предоставят на:

-физически лица, служители на фирми, на които банката обслуж­ва изплащането на заплати по разплащателни сметки на физи­чески лица, спестовни влогове и дебитни карти;

-останалите по т. 4, при условие, че са добри клиенти на банката;

При предоставяне на потребителски кредит, обезпечен със залог на вземане в ОББ АД и залог на ДЦК (държавни съкровищни бонове) не са задължителни изискванията от т.3 до т.5 включително.

ОББ отпуска потребителски кредити със следното предназначение (цел):

-покупка (доплащане) на жилище;

-строеж (довършване) на жилище;

-строително - ремонтна дейност;

-закупуване на движими вещи;

-образование;

Размерът на кредитите се определя от кредитен комитет трето ни­во, както следва:

1.До 60 минимални работни заплати при обезпечение по:

- поръчителство;

- смесено: залог върху движими вещи (поръчителство на две физически лица или по запис на заповед на юридическо лице);

2.До 90 минимални работни заплати при обезпечение:,

-движими вещи;

3. До 120 минимални работни заплати при обезпечение:

- смесено: ипотека/поръчителство на две физически лица или по, запис на заповед на юридическо лице;

- смесено: залог върху вземане (ДЦК)/залог - движими вещи (не повече от 30%)

- смесено: залог върху вземане (ДЦК)/поръчителство на едно фи­зическо лице или по запис на заповед (вземането не по-малко от 70%)

4. До 240 минимални работни заплати при обезпечение:

- ипотека;

- смесено: ипотека/залог върху вземане (ДЦК);

5. До 95% от размера на обезпечението:

- залог върху вземане в лева и германски марки;

6. До 85% от размера на обезпечението:

- залог върху вземане в друга основна валута;

- ДЦК;

- смесено: залог върху вземане/ДЦК;

Срочност на кредитите:

- краткосрочни - за срок до 12 месеца;

- средносрочни - за срок до 36 месеца;

-дългосрочни - за срок до 60 месеца;

Лихвените условия се определят от кредитен комитет трето ниво, както следва:

1.Кредитите се олихвяват месечно с лихвен процент, равен на ос­новния лихвен процент или друга база, действащ за съответния период, увеличен с надбавка;

2. Редовната и наказателна надбавка;

3. Върху неплатените в срок лихви се начислява неустойка в раз­мер на 0,5% на ден или 18% годишно.

Приемат се следните видове обезпечения:

1. Ипотека върху недвижим имот в страната, чиято пазарна стойност покрива 200% размера на кредита и тримесечните лихви.

2. Залог върху вземане в лева и/или валута в ОББ АД:

-левови парични средства - минимум 105% покритие на главни­ца;

-парични средства в германски марки - минимум 105% покритие на главница;

-парични средства в други основни валути - минимум 115% покри­тие на главница;

Блокираните парични средства се олихвяват съгласно общите лих­вени условия на ОББ АД по привлечени средства от нефинансови инс­титуции съобразно срочността на депозита.

3.Залог върху движими вещи, застраховани в полза на банката (от ДЗИ, ЗПДА "България". ЗПК "Орел", ЗК "Европа" и ЗК "Витоша") Изисква се обезпечението, прието по застрахователна стойност да покрива 250% главница и шестмесечни лихви.

4.Залог на ДЦК (държавни съкровищни бонове) предадени на съх­ранение в банката, чиято пазарна цена покрива минимум 115% главницата.

Когато срочността на ДЦК(държавни съкровищни бонове) е по-малка от срока на кредита, в договора за кредит се урежда режима на подмя­ната им с нова емисия или върху получената сума от продажбата им се учредява залог върху вземане.

5.Поръчителство на минимум трима платежоспособни поръчители - физически лица или поръчител - физическо или юридическо ли­це имащо статут на търговец по смисъла на ТЗ. Препоръчва се поръчителите физически лица да работят на различни места. Поръчителите юридически лица или физически лица-търговци по ТЗ е желателно да са познат клиент на банката и/или работодател на кредитоискателя. 6. Комбинация от гореизброените обезпечения кредитите могат да се усвояват еднократно или по предварително договорен с клиента траншов план. Усвояването на заемните средства се извършва безкасово или в брой според договореността с клиента и в съответствие с Наредба №3 на БНБ за плащанията. За целта банката служебно разкрива безлихвени разплащателни сметки на кредитополучателя, за откриването и обслужването на които не се прилагат такси и ко­мисионни и се изисква едномесечната лихва по кредита.

Лихвите по кредитите се начисляват и издължават ежемесечно. Главницата се издължава на месечни вноски, като е възможно договаряне на гратисен период. При залог на вземане (ДЦК), може да се договаря друг режим на погасяване.

Месечните вноски по главница и лихви могат да се изплащат чрез:

-удръжки от трудовото възнаграждение;

-разплащателни сметки;

-вноски в брой;

Кредитополучателят може да погасява кредита си предсрочно. При частично издължаване се погасяват най - близките по падеж вноски. Банката предоставя следните формуляри:

1.Молба за отпускане на кредита;

2.Справка - декларация за кредитоискателя и поръчителите;

3.Декларация за гражданско, имуществено състояние и други задължения;

4.Таблица за размера, достатъчността на обезпечението и цената на потребителските кредити;

5.Предварителна оценка на банковия риск;

6.Сведения за дължими такси и комисионни;

7.Такса за формулярите не се събира;


4. Потребителски заеми отпускани от чуждестран­ни банки - на примера на германска банка.


Наименованието на различни потребителски кредити, често се различава. Според кредитния институт и според вида им те са: лични заеми; малки кредити; заеми за набавяне на потребителски стоки; мо­ментални заеми; кредити с изплащане на вноски или частни заеми.


Банковата клиентка Метхилд Райтер планира закупуването на един нов автомобил, чиято цена е 30 000 ДМ. Автомобилният тър­говец е готов да приеме стария автомобил на г-жа Райтер за 6 000 ДМ, така че за нея остава да набави останалата част от сумата в размер на 24 000 ДМ. Г-жа Райтер е шеф - секретарка и получава ме­сечно възнаграждение 2 300 ДМ нето. От тази сума 1500ДМ се израз­ходват за наем и други текущи разходи.

Финансирането на спортния автомобил трябва да се осигури чрез банката на г-жа Райтер. Банката и предлага отпускането на заем за на­бавянето на потребителска стока със срок за изплащане от 48 месеца. Разходите по кредита се изчисляват на 2% такса за обработване и 0,5% месечна лихва върху първоначалната кредитна сума.

Стандартизираните потребителски заеми са средносрочни и дълго­срочни кредити, които се отпускат предимно на лица, получаващи пос­тоянни месечни възнаграждения.

Тези заеми притежават нормирани условия/срок за изплащане, кредитни разходи, постоянни месечни вноски/.

Всички тези кредити имат определени общи белези:

-Размера на кредита в общия случай е между 1000 и 50 000 ДМ;

-сроковете за изплащане се движат най-често между 6 и 72 месе­ца;

-разходите по кредита се изчисляват още към началото на срока за изплащане и се разпределят към месечните вноски;

-за обработката по правило се изискват 2% за обработка на кре­дитната сума;

-лихвите често пъти се определят като валидни за общия срок за изплащане на кредита. Уточнява се месечен лихвен процент, който винаги се отнася за първоначалната сума на заема. Много кредитни институти са преминали към изчисляването на лихвите посредством годишно лихвочисло от оставащата за изплащане сума.

Използването на кредитната сума често пъти не е предварително предписано. Изключение правят случаите, когато потребителското благо, което ще бъде закупено, служи като гаранция за кредитното осигуряване, като напр. покупката на лек автомобил, който трябва да бъде га­ранционно прехвърлен на кредитния институт.

Като гаранции кредитните институти изискват:

-са със задължаването на брачния партньор посредством подпис­ването на молбата за отпускането на кредит или чрез приемане на поръчителство, както и

-отстъпването на ипотекарни претенции върху работното възнаграждение /евентуално и от страна на брачния партньор/. При служещите отстъпването на ипотекарни права е валидно само когато е обществено заверено.

За допълнително осигуряване се използват:

-сключването на застраховка за изплащането на остатъчната част от дълга в случай на нетрудоспособност, на загубване на работното място или смърт на кредитополучателя;

-сключване на пълно автокаско при покупката на едно транспортно средство;

-гаранционното прехвърляне на покупката на запазвайки стойността си при преоценими потребителски блага /напр. Транспортни средства, но не и при мебели/;

-предостъпване на претенции към застраховка живот;

-ипотекиране на спестовни вложения или

-поръчване на дълг срещу имот, освен ако не става дума за големи по размер заеми с дълъг срок на изплащане.


Ефективното олихвяване при това е значително по - високо, откол­кото би се сторило на неподготвения по кредитните въпроси, човек. За това има две причини:

-кредитните лихви се изчисляват винаги въз основа на първоначалната стойност на заема. Като отправна величина при изчисляването на ефективното олихвяване трябва да се използва средната стойност на заема;

-лихвените разходи се увеличават от таксата за обработка. Особено при кредитите, които се изплащат на вноски за кратък срок от време тези такси оказват голямо отражение върху заемната сума.

Получаването на потребителски кредит на настоящия етап е едно естествено положение за широки кръгове от населението. На банките им се отдаде чрез въвеждането на тази кредитна форма, да премахнат страховете на голяма част от по-слабите в икономическо отношение клиенти, да приемат кредитни отношения. Тези "задръжки" на клиентите по отношение на заемните питания в една банка все още отчасти са на­лице. Само така може да се обясни факта, че много от бюрата за кредитно посредничество, въпреки своите значително по-високи лихви от тези на банките, все още се радват на постоянен поток от желаещи да бъдат кредитирани.

За кредитополучателя кредитът, който изплаща на вноски носи зна­чителни преимущества:

-Обработката на кредита се извършва относително небюрократично и бързо;

-натоварването е видимо и често се осъществява посредством едно дългосрочно поръчение и "автоматично";

-кредитополучателят може да заплаща в брой /евентуално с отстъпка/;П
лан за погасяване на дълга за Метхилд Райтер


На базата на данните от собствената информация банките се опитват да изчислят действителния размер на оставащата на свободно разположе­ние сумата на кредитополучателя. При това трябва да се обърне внимание на факта, че клиентите дават отчасти фалшива информация за своите текущи разходи или нямат поглед върху действителният им размер. Като помощно средство консултантите предлагат таблици, съдържащи сред­ните данни за разходите, допускани от различни по големина семейства.

Ако кредитната молба принципно се приема, кредитния институт съвместно с молителя съставят план за погасяването на дълга.

Според наредбата за определяне на цените /НОЦ/ кредитните ин­ститути са задължени, да съобщят за активното олихвяване на желания от клиентите е кредит.

Единно изчисляване на ефективната лихва в ЕО. С приемането на една по нататъшна директива по отношение на потре­бителска, кредити от съвета на ЕО в Брюксел, бяха успешно приключе­ни положените от началото на 80-те години усилия на комисията на ЕО за постигане на общо за ЕО - изчисляване, неефективната годишна лихва.

Новата директива предписва една единна математическа формула за изчисляването на ефективната годишна лихва и на факторите за кредит­ните разходи, които се изчисляват посредством изваждането на разхо­дите, които не се отнасят за потребителските кредити.-набавянето на по - големи потребителски блага или провежда­нето на по- продължителни и по- скъпи екскурзии може да се извърши без дълго предварително спестяване.

За кредитните институти, заемите, които се изплащат на вноски дълго време бяха само важно търговско направление:

-Широкото пресяване на кредитополучатели води до относително нисък кредитен риск. Проблеми в практиката могат да възникнат само при малък брой групи от клиенти: напр. При млади молите­ли, които желаят да получат заем с оглед финансирането покуп­ката на автомобил. При тях осигуряването на работното място от части е несигурно, а от друга страна са високи и рисковете от евентуална злополука. Към това може да се добави, че тези клиенти в голяма част от случаите не сключват пълно автокаско/ от гледна точка на разходите/;

-стандартизираното осъществяване на кредитите носи на банки­те - най-малко за по-големи по размер суми - относително ви­соки приходи при ниски разходи;

-сключването на кредитните договори често е предпоставка за продажбата на други банкови услуги от кредитните институти.

Ролята на потребителския кредит в развитието на българското производство.


  1. Косвено влияние на потребителския кредит чрез граждани физически лица.Държавата предоставя потребителски кредити, за да увеличи до­ходността на населението и покупателната му способност. Улеснява консуматорите с ограничени възможности (доходи) да придобият стоки на кредитна основа. Потребителският кредит обслужва реализацията на стоки, обикновено с по - дълготраен характер и по - високи цени, спомага за развитието на производството.

Всички тези средства трябва или да бъдат унищожени в потреблението или да останат за повече или по-малко продължителен период бездоходни в очакване на производителната им употреба, ако кредитът не правеше капитал.

Днес в България, в условията на криза, ниски доходи и високи цени закупуването на нещо ценно и скъпо е трудно, почти невъзможно за пре­обладаващата част от населението.

Известно е, че за съществуването на какъвто и да било капитал е твърде важна спестовната дейност на човека. Който мисли само за своите ежедневни потребителни нужди, за тяхното непрекъснато разши­ряване и задоволяване, доста трудно би събрал нужния капитал. Но до­ри и при ограничено потребление, възможността за образуване на капитал е нищожна.

Ето защо с цел увеличаване на потреблението и стимулиране не българското производство се предоставя потребителски кредит в неговата разновидност - продажба на лизинг. Банката в този случай се явява посредник.

Например "Банка ДСК " ЕАД има договор с българското предприя­тие "Мраз" за производство на хладилници. С този договор ДСК се за­дължава да предоставя потребителски кредит на гражданите за закупу­ването на хладилници "Мраз". За този кредит кредитополучателя внася месечни вноски и заплаща лихва. Може да изплаща този заем 3 до 6 месеца или година. Чрез този кредит се подпомага развитието на завода "Мраз", тъй като банката веднага му превежда парите и той разполага с тези средства.

В този случай ролята на потребителския кредит е бързото пласиране на готовата продукция, като се създават благоприятни условия за клиента и за развитие на производството.

Голяма част от населението (с ниски доходи) не може да си позволи друг начин за закупуването на движима вещ (в т. случай на хладилник), ето защо с този кредит се допринася както за удовлетворяване нуждите и потребностите на нискодоходния българин, така и за разви­тието на българското производство.

Потребителският кредит се използва и при закупуването на машини и техника (селскостопанска, дърводелска и други) от български произво­дители. Гражданите искат заем за закупуване на български машини и техника на лизинг или без лизинг за свои нужди. В случаите на лизинг, кредитоискателя взима кредит за който заплаща месечни вноски и лихви и закупува на лизинг някаква машина или техника. За нея кредитоискате­ля внася първоначална вноска и през определен период предварително договорена наемна цена. След изтичане на лизинговият срок машината става собственост на лизингополучателя. Този кредит, тъй като е в го­лям размер се предоставя срещу високи доходи на гражданите и обезпечение. Но макар и в голям размер е до определен таван. Банката го пре­доставя за закупуване на движими вещи, а потребителят решава за какви нужди ще го използва. Но една част от потребителите го използват за закупуване на машини и техника от български производители, за собствено потребление, поради което се различава от инвестиционните кре­дити, отпускани на фирми.

Чрез тези и много други примери на предоставянето на потребител­ски кредити на граждани изпъква ролята на кредита.

Макар, че влиянието е косвено, дори изглежда нищожно, все пак опосредства и ускорява реализацията на стоковите капитали, спома­га и стимулира българското производство и икономическото ни разви­тие в условията на криза всяко макар и незначително влияние върху производството допринася за съвременното регулиране и управление на икономиката на страната ни.


  1. Пряко влияние на потребителския кредит чрез еднолични търговци.Потребителският кредит отпускан на еднолични търговци е сравнително малък, почти нищожен, тъй като риска е по - голям. Ето защо не е практика на банките, особено на "Банка ДСК" ЕАД. За да се предостави такъв заем едноличния търговец трябва да плати всички дължими да­нъци към държавата. Да докаже доходите си, които след приспадане на всички разходи за издръжка и други задължения, посочени в справката за семейния бюджет са достатъчни за погасяване на вноските и лихвите по кредита.

Едноличните търговци използват този заем за различни цели. Например:

ЕТ "Иван Петров" има малък цех за производство на чанти (мъжки и дамски). Той е решил да разшири производството и подобри качество­то на произвежданата продукция. За целта иска потребителски кредит от Обединена Българска Банка за закупуване на движими вещи. Банката му предоставя заем в размер 15 000 лв. с обезпечение - ипотека на недвижимо имущество или смесено: ипотека/залог върху вземане ДЦК.

Максималният срок на кредита е до 60 месеца. Съотношението дълг/до­ход е до 35%, а изискуемия процент обезпечение е 200/117. С този заем може да закупи по желание:

-материали - кожи, ципове, ножици, лепило и др.;

-машини, които да отговарят на съвременните изисквания и пос­тижения на НТП. Закупуването на тези машини допринася за увеличаване качеството на произвежданата стока, количеството на стоките произвеждани за единица време и намалява разходи­те за труд. При закупуването на машини, на ДМА обикновено се предоставят инвестиционни кредити, но в случая банката предо­ставя кредит за движимо имущество и не се интересува за каква цел точно ще се използва;

-облекло и обувки на работниците, климатици, които подобряват работоспособността през летния сезон и др. с цел подобряване условията на труд;

-да изплати заплати, допълнителни възнаграждения и други за­дължения;

-други.

Този вид кредит подпомага развитието на българското производство, като допринася за увеличаване количеството и качеството и намаляване цената на произвежданата продукция (съкращаване на чистите разходи). Всичко това довежда до увеличаване реализацията на стоките, по-голямо предпочитание на българските стоки пред вносните.

Потребителския кредит отпускан на еднолични търговци стимулира развитието на производството, на малкия и средния бизнес.

ЕТ предпочитат този вид заем, тъй като реда и условията по отпус­кането му удовлетворяват техните желания.

"Банка ДСК" - ЕАД отпуска потребителски кредит на ЕТ, който има мандра - предприятие за преработка на мляко и производство на сирене и кашкавал.

Тук са характерни два случая:

Първия случай е когато едноличния търговец може да вземе потребителски кредит в размер на 5 000 лв. с обезпечение - пет поръчителя. ЕТ доказва доходите си и банката му предоставя кредит. "Банка ДСК" не се интересува за какво му е кредита - за закупуване на суровини и мате­риали, за покриване на текущи нужди - заплати на работниците, премии или за поемане на плащания към доставчици и др. задължения;

Във втория случай "Банка ДСК" ЕАД се интересува от целта на използването на кредита. Той пак е потребителски но целеви. Например банката му предоставя 5 000 лв. за закупуване на сурово мляко в този случай ДСК предоставя този кредите някаква цел и изисквала се използва за тази цел. ДСК изпраща инспектор на мястото на закупуването на суровото мляко, който присъства на сделката като гарант, че потребителския кредит е използван за целта. Едва тогава банката отпуска искания кредит.

И в двата случая потребителския кредит подпомага развитието на предприятието.

Потребителския кредит в тези случаи дава възможност да се про­даде незабавно една стока и на тази основа по ускорен начин да се из­влече полза от една страна, а от друга да се създадат основите на едно непрекъснато производство. Когато се произвеждат ограничени коли­чества, произведеното обикновено се продава срещу налични плащания. ЕТ е длъжен да дочака завършването на производствения процес, за да може да го възобнови. Често пъти обаче в резултат на това изчак­ване се налага да се прекъсва самия производствен процес.

Но ако производствената дейност по изработването на стоката или нейният пласмент се състои от разнородни части, при това изпълнявани в различно време, често пъти една част от дейността трябва да изчака друга. Да изчака благоприятните условия да я приведат в такива ръце, на които външните обстоятелства са осигурили освен самостоятелност, още и необходимите средства за плащане. Така целия ход на делата и на са­кото предприятие се забавя. Потребителския кредит обаче извърш­ва преврат във всичко това.

Само поради това,че потребителския кредит при малките пред­приятия собственост на еднолични търговци осигуряват възможност за непрекъснато осъществяване на производствената дейност, се създават условия:

-във всеки даден момент да се намерят необходимите за тази дейност суровини и материали;

-във всеки даден момент да намери пласмент на произведена­та готова продукция;

-във всеки даден момент да се намерят налични средства за из­вършване на нужни плащания;

Този заем, макар и в малка степен действително ускорява процеса на обръщение и на движение на богатството.

Действайки в качеството си на сила, изпреварвайки бъдещето, кредитът включва в активен оборот цял ред от ценности и така увелича­ва обема на наличното богатство.

Новите малки предприятия започват дейността си в повечето слу­чаи с всички необходими и налични сили и средства. Действащите предприятия обаче не винаги разполагат с такива. При тях наличните средства и кредита се съединяват. От това съединение се увеличава производителността на едните и другите и по този начин се получава нова почва, на основата на която може да се разшири човешкото благосъстояние. Разбира се за това е необходимо:

-умение да се предвижда ролята на потребителския кредит;

-умение да се оценява;

-умение да се предвидят условията, при които се предоставя кредита, от който ще зависи неговата производителност и което определя окончателната съдба на предприятието. Предприятие, което може да разнообрази пласмента си, увеличи количеството на предлаганата продукция и макар и в малка степен да благоприятствува развитието на българско­то производство и икономическия растеж. Когато действията, извършвани от, едноличния търговец се основа­ват на предвиждания, твърде често им се налага да се излагат на опас­ности, които могат да се избегнат само тогава, когато не се предприемат каквито и да било действия, тогава наличните сили и средства остават съвсем непроизводителни. Защото прогресът на производителността е невъзможен при бездействие. Той винаги започва с опити/който често пъти се оказват неудачни. Но тези именно неудачи по – нататък създават опитност, а тя укрепва способността на човека да предвижда бъдещето, да получава власт над него и да прави от него източник на благосъстояние.

Заключение


Кредитът е особена форма на движение на стойността, при която се извършва продажба на стоки с отсрочка на плащането или се дават пари за временно ползване при условие, че ще се върнат обикновено със заплащането на лихва.

От самото определение за кредит се разбира, че банковата кредит­на дейност е високо рискова дейност. Кредитния риск е опасността кредитите, отпуснати от банката да не бъдат изплатени към датата на паде­жа. Това довежда до сериозни ликвидни проблеми в банковата институ­ция, а в някои случаи до обявяването и в несъстоятелност и ликвидация.

За да се избегне това би следвало банковите специалисти да са добре запознати с действащото в момента законодателство, да изискват всички необходими документи доказваща легитимността на платежоспо­собността на клиента да се запознава подробно с предлаганото обезпе­чение.

В изложението на работата се спрях на няколко примера за ролята на потребителския кредит в развитието на българското производство, наблюдавани в практиката.

За да достигна до същността на темата в първа глава се спрях на теоретичните основи на кредитирането, а именно:

-Същността на кредита намира проявление в изпълняваните от него функции във възпроизводствения процес, а именно: за образуване на капитали; за ускоряване на икономическото движение и за мобилизи­ране на капитали и доходи;

-Кредитната политика има за задача да подпомогне ръководството за предоставяне на добри кредити. Представлява определена последователност от действия за вземане на правилни решения.

-Във всяка кредитна институция са залегнали няколко основни, принципа - целесъобразност, срочност и цена на кредита, която се определя като лихва.

-Всяка банка централно определя, фиксира или дава права на про­менливи лихви по кредитите на база разходите си за финансиране + над­бавка, която е в зависимост от пазара и прогнозите.

-Политиката на кредитните сделки се осъществява на принципите на: предпазливост; рентабилност; ликвидност и сигурност. Кредитните сделки са едни от най-често извършваните от банките сделки с цел реализацията на печалба. Поради тази причина се спрях и на организацията на кредитните сделки, основните етапи и ръководните органи, които вземат решение за отпускане на кредит.

С цел да спомена към кои видове кредити се отнася потребител­ския кредит дипломната работа съдържа и кратка класификация на кре­дитите.

Потребителския кредит е от типа на личните кредити и обслужва, реализацията на стоките (обикновено с по - дълготраен характер и по-високи цени). В същото време улеснява консуматорите с ограничени възможности (доходи) да придобият подобни стоки на кредитна основа, като се погасява ползвания кредит чрез месечни удръжки от заплатите

“Цената" на потребителския кредит е сравнително висока, защото неговото предоставяне и управление е свързано с обработването на много документи за сравнително малки по размер кредити и още по-малки погасителни вноски на същите, изплащани много месеци наред. Освен това обезпечението на този вид кредит не винаги е надеждно. Поради това напоследък се разпространява практиката на банките да предлагат и изискват от своите клиенти да застраховат остатъка от своя дълг към тях срещу неработоспособност и/или смърт. Освен това кредитополучателите на потребителски кредит се задължават да информират кредитиращата ги банка за настъпили промени в техните доходи, работно място или местоживеене.

Договорите за потребителския кредит са стандартизирани и сключ­ването им е сведено до елементарни процедури - представяне на личен , паспорт, документ за самоличност, а така също документи за работа и за получаваното възнаграждение.

Разновидност на потребителския кредит са така наречените про­дажби на лизинг. Банковите потребителски кредити на физически лица -биват открити и закрити.

"Банка ДСК" ЕАД предоставя потребителски кредити до 15 000 лв. ДСК обаче има изискване за гарантиран доход на кредитоискателя, който е в различни размери в зависимост от кредита. Това изискване ни гаран­тира, че през периода на ползване на кредита гражданинът ще има дос­татъчно средства и за собствената си издръжка и за погасяване на кре­дита.

ТБ "ОББ" АД предоставя потребителски кредити за доплащане при покупка и довършване строеж на жилище, за строително- ремонтна дей­ност, за закупуване на движими вещи и образование. Банката се въздър­жа от предоставяне на кредити за цялостни инвестиции, за строеж на жи­лище, поради високия риск и дългосрочност.

При изясняване същността на потребителския кредит и предоставя­нето му от различните банки стигнах до няколко извода:

1.Това са заеми които покриват временна и допълнителна пот­ребност, от които се нуждае конкретна физическа личност или се­мейство. Това е и главната роля на потребителските кредити, т.е. те са създадени върху широка социална основа.

2.Потребителския кредит, макар и незначително влияе косвено и пряко върху развитието на българското производство:

Косвеното влияние се изразява в закупуването на стоки на ли­зинг от български производители. Типичен пример е предоставянето на потребителски кредит за закупуването на хла­дилници от завода "Мраз". По този начин потребителския кре­дит опосредства и ускорява реализацията на стоки от български производители, тоест косвено влияе върху развитието на българското производство.

Прякото влияние на потребителския кредит се изразява чрез едноличните търговци. Потребителският кредит дава въз­можност да се продаде незабавно една стока и на тази основа по ускорен начин да се извлече полза, от една страна, а от друга - да се създадат основите на едно непрекъснато произ­водство. Когато се произвеждат ограничени количества, про­изведеното обикновено се продава срещу налични плащания. Търговецът е длъжен да дочака завършването на производ­ствения процес за да може да го възобнови. Често пъти в ре­зултат на това изчакване се налага да се прекъсва самия производствен процес. Така целия ход и на делата и на самото предприятие се забавя. Потребителския кредит допринася за извършване на преврат във всичко това. Той спомага за раз­витието на българското производство и за съвременното ре­гулиране и управление на икономиката ни. Цялото значение на кредита се свежда в това, че той облекчава превръщането на богатството в производителен източник на печалба и доходи, че той спомага за непосредственото състояние на текущата про­изводителност с миналата, което в действителност служи за основа на производителността на капитала. Без него една огромна маса от имущества бика останали мъртви и бездоходни само защото не могат да попад­нат в ръцете на тези хора, които умеят да правят от тях капитали. Множество богатства иначе не биха могли да правят своята полезност освен чрез унищожаването им в потреблението. Без кредитът тези обстоятелства не биха могли да бъдат запазени и съхранени.

СЪДЪРЖАНИЕ:


Увод

Същност на банковата кредитна дейност


1.Кредитна политика

1.1. Основни принципи и функции на кредитирането

1.2. Общи и специални условия и правила на кредитирането


2. Кредитни сделки

2.1. Органи, структурни звена и техните компетенции

2.2. Организация на кредитните сделки


3. Видове банкови кредити

3.1. В зависимост от срока на погасяване

3.2. В зависимост от специалните законови ограничения

3.3. В зависимост от вида на използвания кредит

3.4. В зависимост от обезпечението

3.5. В зависимост от кредитополучателя


Потребителски кредит


1.Същност на банковия потребителски кредит

2.Общи условия и правила при предоставянето на потребителски кредит

3.Видове потребителски кредити предоставяни от:

3.1.”Банка ДСК” ЕАД

3.1.1.Кредити на граждани за текущо потребление;

3.1.2.Кредити за строеж или покупка на жилища, строителни парцели, ателиета, гаражи, ремонт, преустройство и подобрения на жилища ползвани от физически лица;

3.1.3.Кредити за допълване на собствени средства на граждани при строеж и покупка на жилища;

3.1.4.Студентско кредитиране.

3.2.ТБ “Биохим” АД

3.2.1.Документи и условия за предоставяне на заеми отпускани с поръчители;

3.2.2.Документи и условия за предоставяне, обезпечаване, ползване и погасяване на овърдравт по картова сметка.

3.3.Обединена Българска банка


4. Потребителски заеми предоставяни от чуждестранни банки - на примера на Германска банка


Ролята на потребителския кредит в развитието на българското производство


1. Косвено влияние на потребителския кредит - чрез еднолични търговци

2. Пряко влияние на потребителския кредит - чрез граждани физически лица

Заключение


ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА


1. Велчо Стоянов - "Пари, банки, борси", “Основи на парично - финансовата теория и политика"

2. Радко Радков -" Банково дело" - Въведение

3. Заутер Варнери - "Основи на банковото дело" – Банкова академия, Франкфурт / Майн

4. сп. "Банки, инвестиции, пари"

5. в-к "Банкер"

6. в-к "Пари"

7. Закон за банките

8. Наредба №7, №8 и №9

9.Вътрешни правила за кредитиране на Банка ДСК

10.Пенка Стефанова – Банки и банково посредничество – 99г.

11.Милети Младенов - Пари, банки инвестиции–3-то издание 1999г.1   2   3   4

Свързани:

Дипломна работа iconДипломна работа превод: Стефан Станчев
Как да превърнем разглеждането на актуален проблем в научно издържана дипломна работа
Дипломна работа iconНа вниманието на всички студенти
Съгласно решение No: 11/12. 06. 2009 г на Акадмичния съвет на Русенския университет «Ангел Кънчев» към процедурите по дипломиране...
Дипломна работа iconДипломна работа през м юни 2008 г
Студентите, завършили семестриално образователната степен “бакалавър”, които следва да се явяват на държавен изпит и защита на дипломна...
Дипломна работа iconДипломна работа
Текстът на дипломната работа трябва да бъде написан в трето лице, единствено число, сегашно историческо време. Дипломната работа...
Дипломна работа icon1 Структура на курсовата работа
Курсовата работа представлява студентско самостоятелно реферативно (по литературни източници), лабораторно или теренно научно изследване....
Дипломна работа iconИнститут по астрономия с
Свързана ли е програмата с работа на докторант (магистър) и написване на дисертация (дипломна работа)?
Дипломна работа iconДипломна работа тема : Миграционните процеси в община Благоевград
Избрания за разработка проблем в дипломната работа, безспорно е актуален, значим и полезен
Дипломна работа iconДипломна работа
Заглавна страница. Съдържанието и вида на заглавната страница на дипломната работа са представени на фиг. 1
Дипломна работа iconДипломна работа

Дипломна работа iconБул. Джеймс Баучър 5А, София 1164, тел.: 8161 411
Подготвянето на тази дипломна работа се отчита и като учебна практика в съответното звено, в което студентът подготвя дипломната...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом