Дипломна работа
ИмеДипломна работа
страница3/4
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер0.64 Mb.
ТипДиплом
източникhttp://alfatm.com/files/Roliata na potrebitelskia kredit.doc
1   2   3   4

2. Общи условия и правила при предоставяне на пот­ребителски кредит


Необходимите направления при предоставяне на потребителски кредит са:

1. Бързо откликване на нуждите на кредитния пазар;

2. Привеждане правилата в съответствие със съвременните изиск­вания;

3. Унифициране на правилата за прилагане на този малък продукт, т.е. банките във всички структурни звена прилагат еднакви усло­вия за този вид кредити;

4. Създаване на по - ефективна и рационална организация на про­цеса и облекчаване на процедурите при разрешаване на кредитите;

5. Отчитане, анализ и контрол на необходимите разходи по отдел­ни направления и тяхната възвращаемост;

Банката предоставя потребителски кредити в лева на физически лица, които трябва да отговарят на следните условия.

1. Да имат постоянно местоживеене в България и начисляван доход, които да съвпада с региона на структурното звено на банката;

2. Да има съгласието на съпруга та в договора за кредит;

3. Да има доказани доходи, които след приспадане на всички раз­ходи за издръжка и други задължения, посочени в справката за семейния бюджет са достатъчни за погасяване на вноските и лихвите по кредита. За изплащането на кредита най-важно е наличието на сигурни първични източници, а не обезпечението, поради което задължително се спазват съотношенията “месеч­ните погасителни вноски по кредита плюс месечните лихви" към "месечния семеен доход"

Кредитоискателя трябва да работи:

-на безсрочен трудов договор;

-като едноличен търговец;

-на срочен договор със срок по - дълъг от срока на кредита;

-по граждански договор, на свободни професии и упражняващи занаяти, с достатъчен доход за обслужване на кредита

Размерът на кредита, които е различен за всяка банка се определя от Управителния съвет, при ДСК, Кредитен комитет трето ниво при ОББ и т.н..

Кредитите се отпускат с различен срок:

-Краткосрочни - за срок до 12 месеца

-Средносрочни - за срок до 36 месеца

-Дългосрочни - за срок до 60 месеца

Кредитите се олихвяват месечно с лихвен процент, равен на основ­ния лихвен процент или друга база, действаща за съответния период, увеличен с надбавка.

Обезпечението на този вид не винаги е надеждно. Поради това напоследък се разпространява практиката банките да предлагат и изискват от свои клиенти да застраховат остатъка от своя дълг към тях срещу неработоспособност и или смърт. :

Приемат се следните видове обезпечения:

-ипотека върху недвижим имот в страната;

-залог върху вземане в лева и/или валута;

-залог върху движими вещи;

-залог на ДЦК;

-поръчителство на минимум трима платежоспособни поръчители - физически лица или поръчител - физическо или юридическо лице, имащо статут на търговец по смисъла на Търговския закон. Всеки един от поръчителите се задължава в полза на кредитора за целия размер на кредита и за всички последици от неизпълне­нието на договора за кредит. Поръчителите физически лица представят справка - декларация от местоработата. Поръчителите юридически лица или физически лица - търговци по Търговския закон е желателно да са познат клиент на банка­та иили работодател на кредитоискателя.

Лихвите по кредитите се начисляват и издължават ежемесечно. Месечните вноски по главница и лихви могат да се изплащат чрез:

-разплащателни сметки;

-вноски в брой;

Банките сключват договор за банково обслужване на масово пла­щане чрез директен превод с фирмата работодател при предоставяне на потребителските кредити на по - голям брой служители на фирмата.

Кредитополучателят може да погасява кредита си предсрочно. "Це­ната" на потребителският кредит е сравнително висока, защото неговото предоставяне и управление е свързано с обработването на много доку­менти за сравнително малки по размер кредити и още по- малки погаси­телни вноски на същите, изплащани много месеци наред. Кредитополучателите на потребителски кредит се задължават да информират кредитиращата ги банка за настъпили промени в техните до­ходи, работно място или местоживеене.

Информацията за условията за получаване на потребителски кре­дит в банката се поставя на достъпни за клиентите места. Клиентите по­лучават първоначална информация за услугата и формулярите за попъл­ване на гишетата във всички структурни звена на банката.

Необходимите документи за отпускане на потребителски кредит са:

1. Молба за отпускане на кредита;

2. Справка - декларация за кредитоискателя и поръчителите;

3. Декларация за гражданска, имуществено състояние и други задължения;

4. Сведения за дължими такси и комисионни;

5. Такса за формулярите не се събира;


3. Видове потребителски кредити предоставени от:


3.1. Банка "ДСК" ЕАД :,


Банка "ДСК" ЕАД предоставя следните видове потребителски кре­дити:


1. Кредити на граждани за текущо потребление. При този вид потребителски кредит кредитоискателите следва да получават редовно месечно възнаграждение или пенсия. В случаите когато кредитоискателите не получават заплата от касиер - платец и не са пенсионери, същите следва да предоставят документи, от които да е видно какъв е размерът на дохода на семейството. Кредитите се разрешават при условие, че след удържане на месечния анюитет, средният доход на член от семейството е не по - малък от размера на определен брой минимални работни заплати за страната, за отделните видове кредити, към деня на разрешаване на кредита. За чле­нове на семейството се считат: съпругът, съпругата, децата, които не са навършили 18 години, както и навършилите 18 години учащи се и войни­ци.

На един кредитоискател може да се разреши повече от един кредит при достатъчно обезпечение, като общия размер на кредитите не може да надвишава 15 000 лв..

Когато за постигане на изискването за платежоспособност се отчи­тат доходите на двамата съпрузи, те стават съдлъжници по договора за кредита.

Длъжникът заплаща лихва в размер определян периодично от УС на "Банка ДСК" ЕАД, който в момента е 16%. По разрешения кредит се начислява сложна лихва.

Когато длъжникът не издължава редовно определените месечни анюитети и неиздължената сума е равна на три месечни анюитети, це­лият остатък става предсрочно изискуем и се реализира обезпечението на кредитите. По преценка на кредитора, целият остатък може да стане предсрочно изискуем в случаите, когато неиздължената сума е равна на един или два месечни анюитета.

Предсрочно изискуемите кредити се отнасят в просрочие. Когато изискуемият кредит не се издължи в срок до три месеца след отнасянето му в просрочие, дългът се събира по съдебен ред. Олихвяват се с дейст­ващият договорен лихвен процент, увеличен с наказателна надбавка, равна на 5 пункта.

Когато разрешеният кредит е в размер на 100 лв. или повече от 100 лв., по писмено искане на длъжника може да бъде преизчислен месечния анюитет до края на срока по договора при условие, че с еднократна вноска, извън месечния анюитет се погаси най - малко 20% от първоначално разрешения кредит.

Кредити обезпечени с поръчителство, се разрешават в.следните размери и срокове за издължаване:

-Кредити в размер до 500 лв., при максимален срок на издължа­ване до 24 месеца, като същите, по преценка се обезпечават с поръчителство на 3 до 5 поръчители в зависимост от платежо­способността на кредитоискателя и поръчителите. Кредитите се разрешават при условие, че след удържане на месечния анюи­тет, средния доход на член от семейството е не по- малък от размера на една минимална работна заплата.

-Кредити в размер до 1000 лв. при максимален срок за издължа­ване при 36 месеца, могат да се разрешат по преценка, при доб­ра платежоспособност на кредитоискателя и поръчителите, като същите се обезпечават с поръчителство на 3 до 5 поръчители. Кредитите се разрешават при условие, че след удържане на месечния анюитет, средният доход на член от семейството е не по-малък от 1,5 минимална работна заплата.

-Кредити в размер до 5000 лв., при максимален срок на издължаване до 48 месеца, могат да се разрешат по преценка, при доб­ра платежоспособност на кредитоискателя и поръчителите, като същите се обезпечават с поръчителство на 5 поръчителя. Кредитите в размер от 1001 лв. до 5000лв., се разрешават при .условие, че след удържане на месечния анюитет, средният до­ход на член от семейството е не по - малък от 2 минимални ра­ботни заплати.

-Кредити в размер до 8000 лв. се предоставят на семейства -съпрузи, които стават съдлъжници по договора за кредит. На единия член на семейството се предоставят 5000 лв., а на другия 3000 лв., по преценка при добра платежоспособност на съпрузите и поръчителите.

-Кредити в размер до 15 000 лв., със срок за издължаване до 5 години могат да се обезпечават със залог върху вземане по влог (депозит) на кредитоискателя или на трето лице в ДСК, или в друга банка; залог върху вземане по Държавни ценни книжа на кредитоискателя или на трето лице, закупени от ДСК; ипотека върху продаваем недвижим имот (жилища, вилни имоти, парцели - строителни, вилни) и по преценка на кредитиращия орган, при­дружена с поръчителство на 1 до 3 поръчители;

Кредитите в размер до 15 000 лв. се разрешават при следните ус­ловия:

-размерът на влога при разрешаване на кредит по реда на залог върху вземане на влог, трябва да е равен на размера на кредита заедно с начислените лихви до четвърта капитализация включително (при усло­вие, че в този период не са постъпили никакви погашения). Когато влога (депозита) е във валута, левовата, равностойност трябва да е равна на разбера на кредита заедно с начислените лихви до четвъртата капита­лизация включително.

-размерът на кредита разрешен по реда залог върху вземане на ДЦК заедно с начислените лихви до четвъртата капитализация включи­телно (при условие, че в този период по кредита не са постъпвали никакви погасения), не може да бъде по - голям от "цена купува", опреде­лена от ДСК, към деня на сключване на договора за залог на ДЦК. Край­ният срок по договора за кредит не може да бъде по - голям от падежа на ДЦК посочен в сертификата.

-когато кредитът се обезпечава с ипотека неговият размер се опре­деля до 40% от коригираната среднопретеглена пазарна цена на имота. Кредитът са разрешава при условие, че след удържане на месечния анюитет, средния доход на член от семейството е не по-малък от размера на 2 минимални работни заплати. Приетият като обезпечение по кредита ипотекиран недвижим имот се застрахова от длъжника в полза на ДСК за сума, равна на кредита, увеличена с 25 на сто. Длъжникът се задължава да заплаща редовно застрахователните премии и да подно­вява договора за застраховка до изтичане на крайния срок по договора за кредит. При подновяване, договорът за застраховка следва да бъде за сума, равна на остатъка по дълга, увеличена с 25 на сто. При неизпълне­ние на тези задължения остатъкът по кредита се превръща в предсроч­но изискуем, отнася се в просрочие и се събира по съдебен ред.

Кредитополучателят или третото лице има право веднъж годишно да иска освобождаване на част от обезпечението, когато то, в резултат на частично погасяване на кредита надхвърля изискващото се обезпече­ние.

Вземането на кредитора по отношение на длъжника (длъжниците) е неделима съгласно чл. 128 от ЗЗД. То може да бъде събрано изцяло, от кой да е от длъжниците и / или наследниците им.

Ако поради спадане цената на обезпеченйята или в следствие на повреди, аварии и други причини, стойността на същите спадне или погинат, или ако поради промяна в икономическите условия те станат недостатъчни. ДСК може да поиска, а Кредитополучателят се задължава да предостави допълнителни обезпечения или да намали задължението си до размер определен от ДСК. Ако това бъде направено в определения от ДСК срок, кредитът става изцяло предсрочно изискуем.

Безкасови целеви кредити за покупка на стоки се разрешават само при предварително сключен договор между ДСК и съответен производител. ДСК упражнява контрол за целевото изразходване на средствата.

Необходимите документи за предоставяне на потребителски кредит за текущо потребление са:

1. Договор за кредит за текущо потребление

2. Справка-декларация за кредитоискателя и поръчителите

3. Декларация за гражданско, имуществено състояние и други задължения

За сметка на длъжника са всички обявени от кредитора такси и ко­мисионни и всички други разходи по обслужването на задължението и принудително събиране на вземането. Когато длъжникът не внесе същи­те касово, с техния размер се увеличава дълга.


3.1.2. Кредити за строеж или покупка на жилища, строителни пар­цели, ателиета, гаражи, ремонт, преустройство и подобрения на жилища ползвани от физически лица.


При потребителския кредит за текущо потребление ДСК не проявява интерес за какво ще бъде използван заема, докато при жилищното кредитиране не е така. Този вид кредит също се използва за потребление от физически лица, но е целеви, банката се интересува от целта, тъй като условията са различни. При този заем практически няма таван. Голяма част от условията по този заем отговарят на условията за текущо потребление, но има и някои допълнителни правила.

Кредитите за строеж или покупка на жилища се разрешават при условие, че след удържане на месечната погасителна вноска, средния доход на член от семейството не е по - малък от размера на базовия минимален доход за страната, обявен от Министерския Съвет, към дата на разрешаване на кредита.

Максималния размер на кредита се определя в проценти от ипотечната цена, установена по реда на Указание № 14/17. 06. 1997 год. за определяне ипотечната цена на недвижими имоти по кредити, разрешени от ДСК, както следва:

-за строеж или покупка на жилища, ателиета и гаражи - до 70%;

-за преустройство, подобрения и ремонти - до 50% от цената на съществуващия обект (сграда, апартамент);

-за покупка на строителни парцели - до 100%;

-за текущ ремонт - до 25%;

-за покупка на дял от собствен жилищен имот - до 70%, но не повече от стойността на дела;

-при замяна на жилищни имоти - до 70%, но не повече от разли­ката в цените на заменяемите имоти;

-за довършване на жилищни сгради, изградени със собствени средства до покрив, включително и за довършване на жилища (апартаменти), закупени в незавършен вид - до 70% При наличие на жилищноспестовен влог размерът на кредита се определя до тройния размера на влога, престоял най - малко една кален­дарна година, но не може да надхвърля максимално определените размери.

Гражданите могат да ползват втори жилищен кредит –за довършване на жилища, закупени в незавършен вид, в който не са изпълнени, бояджийски работи, тапети, облицовки, подови настилки и предвиденото неподвижно обзавеждане.

При строеж или покупка на жилища, ателиета, гаражи и парцели гражданите осигуряват със собствени средства и кредит пълната стой­ност на количествено - стойностната сметка или на цената на сделката, посочена в документ за удостоверяване на сделката (предварителен до­говор за покупко - продажба, нотариален акт, заповед по Закона за дър­жавната собственост или по Закона за общинската собственост и др.)

Когато за един обект се разрешават два кредита - при наличие и безналичие на жилищноспестовен влог се сключват два договора за - кредит и се учредяват две ипотеки върху имота, ако той гарантира обез­печеността на двете задължения.

Кредити за преустройство, подобрения и ремонт на жилила в размер до 5 000 лв. се обезпечават само с поръчителство, а над този размер с договорна ипотека. Броят на поръчителите се определя в зависимост от разбера на кредита, но не повече от 5 поръчители.

Срокът за издължаване на кредити за строеж и покупка на жилища. гаражи и ателиета е до 9 години. Срокът за ползване на кредити за текущ ремонт е 6 месеца от датата на разрешаване, а срокът за издължаване - до 5 години. Срокът за ползване на кредити за основен ремонт, преус­тройство и подобрения на жилища е до 12 месеца, а срокът за издължа­ването им е до 9 години, когато са обезпечени с ипотека и до 5 години , когато са обезпечени само с поръчителство. Срокът за ползване на кре­дитите за ново строителство е до две години от датата на разрешаване на кредита, а на тези за довършване е до една година.

Разрешените кредити се олихвяват със сложна лихва, и се издължават с годишни анюитети, разпределени на равни месечни погасителни. вноски.

Кредитите се обезпечават с ипотеки върху недвижим имот или вещно право на строеж върху недвижим имот собственост на кредитоискателя или на трети лица.

Според вида им кредитите се обезпечават:

-със законна ипотека върху недвижим имот - предмет на сделката: кредитите за покупка на готови жилища, ателиета, гаражи и парцели, предвидени за жилищно застраховане; кредити за замени на жилищни имоти; кредити за покупки на дялове от жилищни имоти, когато при изкупуване на дела кредитоискателят става изключителен собственик на имота;

-с договорна ипотека върху собствен парцел или право на строеж на бъдещата сграда или върху недовършената сграда, кредитите за строителство и довършване на имоти, изгладени в груб строеж до покрив включително и жилища, закупени в незавършен вид, включително и жилища (апартаменти), закупени в незавършен вид, включително кредити на участници в групов строеж;

-с договорна ипотека върху недвижим имот, обект на кредита -кредити за преустройство, подобрения и ремонт;

За ограничаване на кредитния риск се приемат допълнителни обез­печения -.залог върху вземания (ДЦК, влог), поръчителство и други допус­тими съгласно действащото законодателство обезпечения. За поръчите­ли се приемат само пълнолетни и платежоспособни български граждани.

ДСК упражнява финансов контрол при разрешаването, ползването и издължаването на кредитите.

При кредитиране на строителство и подобрения на недвижими имоти освен финансов се осъществява и технически контрол.

Кредити за строеж и покупка на жилища, ателиета, гаражи и парцели в размер на 50 000 лв., се олихвяват с лихвата, определена от УС на ДСК за такъв вид кредити, увеличена с 2 пункта и се разрешават за срок от 9 год.. Размерът на кредита може да бъде до 60 % от ипотечната цена на имота.

1   2   3   4

Свързани:

Дипломна работа iconДипломна работа превод: Стефан Станчев
Как да превърнем разглеждането на актуален проблем в научно издържана дипломна работа
Дипломна работа iconНа вниманието на всички студенти
Съгласно решение No: 11/12. 06. 2009 г на Акадмичния съвет на Русенския университет «Ангел Кънчев» към процедурите по дипломиране...
Дипломна работа iconДипломна работа през м юни 2008 г
Студентите, завършили семестриално образователната степен “бакалавър”, които следва да се явяват на държавен изпит и защита на дипломна...
Дипломна работа iconДипломна работа
Текстът на дипломната работа трябва да бъде написан в трето лице, единствено число, сегашно историческо време. Дипломната работа...
Дипломна работа icon1 Структура на курсовата работа
Курсовата работа представлява студентско самостоятелно реферативно (по литературни източници), лабораторно или теренно научно изследване....
Дипломна работа iconИнститут по астрономия с
Свързана ли е програмата с работа на докторант (магистър) и написване на дисертация (дипломна работа)?
Дипломна работа iconДипломна работа тема : Миграционните процеси в община Благоевград
Избрания за разработка проблем в дипломната работа, безспорно е актуален, значим и полезен
Дипломна работа iconДипломна работа
Заглавна страница. Съдържанието и вида на заглавната страница на дипломната работа са представени на фиг. 1
Дипломна работа iconДипломна работа

Дипломна работа iconБул. Джеймс Баучър 5А, София 1164, тел.: 8161 411
Подготвянето на тази дипломна работа се отчита и като учебна практика в съответното звено, в което студентът подготвя дипломната...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом