Дипломна работа
ИмеДипломна работа
страница2/4
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер0.64 Mb.
ТипДиплом
източникhttp://alfatm.com/files/Roliata na potrebitelskia kredit.doc
1   2   3   4

2.1. Органи, структурни звена и техните компетенции;


Ръководните органи и структурни звена на банката, които участват в процеса на кредитирането са:

- Съвет на директорите;

- Кредитен съвет;

- Генерален директор "Кредитни отношения с чужбина и междуна­родни финансови инситуции";

- Генерален директор "Специфична банкови операции и рисково кредитиране", Д Директор на дирекция "Кредитиране" в Централно управление на банката;

- Главен директор на регионален център;

- Директор на клон;

Правомощията при предоставяне на кредит се разпределят по следния начин:

1.Представителствата нямат права за договаряне на кредити;

2.Филиалите проучват и подготвят предложения до съответния клон за отпускане на кредит;

3. Директорът на клон разрешава кредити и овърдрафт по разпла­щателни сметки, при което общия размер на разрешените кре­дити и овърдрафт на един и същ кредитополучател не надвиша­ва определен от закона и вътрешните правилници размер. Раз­решава кредити във валута след съгласуване на предложенията в Централното управление на банката. Клоновете управляват и контролират кредитната дейност на включените в структурата им филиали.

4. Главният директор на регионален център разрешава кредити и овърдрафт по разплащателни сметки, при което общият размер Не. разрешените кредити и овърдрафт на един и същ кредитополучател също не надвишава определен размер. Разрешава кредит във валута след съгласуване на предложенията с Централното управление на банката.

5. Съветът на директорите взема решения за предоставяне на кредит, кредитно улеснение или гаранция на едно лице или на икономически свързани лица в размер надхвърлящ 15% от собствения капитал на банката, съгласно чл. 29 от ЗБКД, както и нов кредит на клиент, на когото е отпуснат голям кредит и на "вътрешни кредити " в съответствие с чл.47 ал.1 от ЗБКД.


2.2. Организация на кредитните сделки


Организацията на кредитните сделки предвижда три етапа:

- анализ на искането на кредит;

- разрешаване на кредита;

- текущ контрол върху отпуснатите кредити;

Искането за кредит се оформя чрез заявка за кредит. Тя дава "лицето" на икономическия агент, който се нуждае от капитал за определено време. Банковата практика е създала една обща, принципна схема за изготвяне на кредитна заявка (молба - искане за отпускане на кредит). Документите, които оформят заявката са:

1.Молба - искане за отпускане на кредит. По-важните елементи в нея са:

1.1. Наименование на фирмата и мястото на нейната регистрация;

1.2. Управленски екип на фирмата;

1.3. Сума и срок на желания кредит;

1.4. Брой на служителите и нейният изпълнителски персонал;

1.5. Собствен капитал на фирмата;

1.6. Други балансови данни - разходи, печалба и пр.

1.7. Гарантиращо обезпечение на заема - стоки и залози, търговски ценни книжа, гаранции, вземания, външни вземания, ипотеки и др.;

2. Удостоверение за регистрация на фирмата в съда и БТПП;

3. Учредителен договор;

4. Декларация за семейно - материално положение и имотно със­тояние на представляващите фирмата;

5. Декларация за задължения в други банки и информация за раз­крити сметки;

6. При искане на голям кредит по смисъла на чл.29 от ЗБКД клиен­тът представя сведение, с което уведомява банката за икономи­ческата си свързаност с други лица, в съответствие с чл.6 от Наредба №7 на БНБ;

7. Икономическа обосновка на предлагания за финансиране обект;

8. Баланси и отчети за приходите и разходите на фирмата през последните календарни години и през последната отчетна дата;

9 Договори за покупко-продажба на стоки, реализация на продукция, съвместна дейност, даване под наем, под аренда и др.

10. Издадени от съответните държавни институции разрешителни за извършване на определена дейност (износ, строеж, общест­вено хранене, фармация, медицинско обслужване) Наред с данните, отразени в кредитната заявка и документите към нея, ТБ са оторизирани да проверяват: правата на подписи върху фирме­ните документи; качеството на счетоводното отчитане във фирмата - кредитоискател; наличието и състоянието на сметки в чужда валута; предпо­читаните форми на разплащане; съучастия на фирмата с трети лица и др.;

Въз основа на информацията от посочените документи банката извършва проучвателна дейност. Проучването се състои от:

- проверка в Търговския регистър легитимността на клиента;

- запознава се най-общо с историята на фирмата от нейното съз­даване. Особено внимание се обръща на използваните кредити.

- прави се оценка на деловите качества на ръководителите и про­фесионалния им опит;

- проучват се пазарите на суровини и материали - основни достав­чици, алтернативни източници, начини на разплащане, концен­трация на доставчици;

- проучва се пазара на готовата продукция и се прави пазарен ана­лиз. Също особености на производството - колко трае производ­ствения цикъл, качество на оборудването, амортизации, сезонно ли е производството;

П
рави се оценка на финансовото състояние на кредитополучателя -показатели за ликвидност - отразява способността на кредитополучателя да покрие текущите си задължения


-
коефициент на задлъжнялост – позволяват да се оцени капиталовата структура


-показатели за рентабилност – зависят от отрасъла и размера на оборота:

Всички тези показатели са за да се направи финансов анализ и при постигане на параметрите на тези показатели се прави решение за даване на кредит.

Специалистите от банката осъществяват текущ контрол върху дейността на фирмите кредитополучатели и по-конкретно върху финансирания проект като следят за редовното погасяване на задълженията към банката, съгласно погасителния план към договора за кредит.


3.Видове банкови кредити


Банките отпускат различни видове кредити, които могат да се класифицират по определени критерии:


3.1.В зависимост от срока на погасяване


-краткосрочни кредити със срок на погасяване до 1 година.

Такъв характер имат менителничният, а така също ломбардният, контокорентният и други кредити. Те се използват за оборотни нужди или оборотен капитал.

-средносрочни кредити със срок на погасяване от 1 - 3 години, които обикновено се насочват към инвестиции в дълготрайни активи. я дългосрочни кредити със срок на погасяване над 3 години. Тези кредити са с инвестиционно предназначение и имат ипотечна и емисионна форма. Дългосрочен характер могат да имат ломбардният и контокорентният кредит.


3.2. В зависимост от предназначението:


- кредити с производствено предназначение, а те от своя страна се делят на: 1) кредити за оборотни средства; 2) инвестицион­ни кредити, кредити за изграждане или набавяне на дълготрай­ни материални и нематериални активи;

- кредити по износа;

- кредити по вноса;

- др. кредити;


3.3. В зависимост от специалните законови ограничения:


--по чл.29 от ЗБ

-по чл.47 ал.1 – 5 от ЗБ


3.4. В зависимост от вида на използвания финансов инстру­мент:


- левови кредити и кредити в чужда валута с договорен погася­ващ план;

-овърдрафт по разплащателна сметка - обикновено се свързва с оборота на чековете - т.е. в случаите когато се използват чеко­ве за разплащане над размера на собствените авоари в банката.


Той е съпоставима форма и разновидност на заема по текущата сметка, доколкото кредитополучателят повишава определеният му лимит в банката и когато не ползва чекове за разплащане.

При това положение банката му предоставя заем овърдрафт, но с по-висок лихвен процент;

- револвиращ кредит - това е когато кредитоискателя получава право в течение на определен период многократно да получава кредит в определен лимит. Лихвеният процент е по-висок от лих­веният процент при оборотните кредити;

- банкова гаранция - волеизявление по силата на което банката се задължава спрямо бениефициента на гаранцията да заплати в определен срок посочената сума при настъпване на конкретни условия. Всяка банка сама определя правилата по банковата гаранция;

- “Stand – by” кредит - предоставя се на разположение от, банката по искане на кредитополучателя за ползване при настъпване на определени събития. “Stand – by” кредитът е гаранция, че при евентуална нужда кредитополучателя може да разчита на финансовата подкрепа на самката, “Stand – by” кредитът се'ползва в определен срок, фиксиран в договора и след изтичането му анга­жиментът на банката за предоставяне на средства отпада;

-сконтиране на менителница, запис на заповед, чек- кредитни операции при които банката изкупува от свои клиенти издадени в тяхна полза търговски ефекти преди падежа им.За да улеснят свои клиенти по предварителна договореност банките им разре­шават да издават непокрити в определени граници чекове.

-придобиване на вземания чрез цесия;

-поемане на дълг;

-лизинг от английски leasing - наемане, арендуване) представлява предоставяне на дългосрочни активи, като машини, съоръжения, транспортни средства, потребителски стоки за ползване през определен период от време срещу предварително договорена наемна цена.

-факторинг и форфетиране - това е форма на кредитиране, при която клиента на банката ни продава вземания от свои длъжници;


3.5. В зависимост от обезпечението:


-необезпечени, непокрити, наричани още бланко или персонални кредити. Наричат се още кредити на доверие, доколкото се от­пускат на такава основа;

-обезпечени или покрити кредити, които се отпускат срещу вещ­ни обезпечения или гаранции. Съвременните кредити обикнове­но са обезпечени или гарантирани.


3.6. В зависимост от кредитополучателя:


-кредити отпускани на физически лица:

Потребителски кредити - използват се за задоволяване на по­требителски или консумативни нужди.

Предприемачески кредити - отпускани на еднолични земеделски стопани и занаятчии. Предприемаческите заеми се отпускат за съз­даването на дълготрайни активи, благодарение на които ще се осигури нарастване на производството. а кредити отпускани на юридическа лица - обособяват се две подгрупи; юридически лица с характер на стопански предприя­тия, з съответствие със изискванията на Търговския Закон и За­кона за Кооперациите и юридически лица с характер на нестопански организации, които могат да бъдат обособени и на отрасло­ва основа:

-кредити отпускани от държавата и други публично - правни тела - държавни кредити, предоставени от банките за годиш­но и текущо балансиране на бюджета и на автономни стопан­ски предприятия на публичната власт или на нестопански орга­низации, които осъществяват своята дейност на базата на сме­сеното финансиране.;

-кредити отпускани на субекти от други страни - дават съдържанието на понятието - "международен банков кредит". Такива кредити обикновено предоставят големите банки или банкови консорциуми.

ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИ


1.Същност на банковия потребителски кредит


Той е свързан с кредитиране покупката и потреблението на стоки за бита, откъдето идва и наименованието му.

Смята се, че потребителският кредит е относително нова форма и вид на кредитиране. Той е възникнал през втората половина на миналия век в САЩ, където някои промишлени компании започнали да продават на консуматорите стоки с по - дълготраен характер на кредит. Като пио­нер в това отношение се сочи фирмата за производството на шевни ма­шини "Singer".

В Европа този кредит започва да се прилага в началото'на века и особено след Първата световна война, тъй като породената от нея инфлация стопява напълно спестяванията на населението и покупателните му възможности са били ограничени в рамките на текущо получаваните доходи. За да могат индивидите да си купуват някои стоки за дълготрайна употреба на високи цени, остава единствената им възможност - продажбата им на кредит.

Днес този вид кредит (в неговите разновидности) има повсеместно и широко приложение. Значителна част от стоките с дълготраен характер и по - високи цени се продават на кредит. Понеже погасяването на полз­вания потребителски и консумативен кредит фактически става чрез удър­жане от заплатата и превеждане на кредитното предприятие на предва­рително договорени месечни погасителни вноски, този кредит е известен (в немската литература) още и като регулярно ( на вноски) погасяващ се кредит – RatehKredit.

Следователно "потребителския кредит" (RatehKredit) е вид банков кредит, който се предоставя предимно на получаващите заплати, като консумативен кредит и се основава на личните или личностните отношения с кредитополучателя. Срокът, сумата и "цената му" са предварително определени величини от отделните банки, погасяването му става посредством твърди регулярни (месечни) вноски, а целевото му предназначение е свободно или договорено с банката.

Всяка банка е стандартизирала своите критерии за обслужване на потребностите на обикновените физически лица. Това означава, че бан­ката трябва да има свой стандарт относно оценката на една потребност и необходимите кредитни средства за нейното удовлетворяване. Тя оп­ределя конкретните потребности на клиентите, които е съгласна да пок­рива за сметка на консумативни заеми: лечение, обучение, обзавеждане, покупка на автомобил, вложение в ценни книжа.

Стандартизирането на подходите съдейства за оптимизиране на разходите за предоставяне, ползване и погасяване на потребителския заем.

Това са заеми, които покриват временна и допълнителна потреб­ност от средства, от които се нуждае конкретна физическа личност или семейство. Включването на потребителските заеми в "асортимента" на банковата кредитна политика потвърждава широката социална основа, върху която са създадени тези институции.

Банковите потребителски заеми на физически лица биват:

-закри ти (затворени) заеми, при които сумата се получава от фи­зическото лице еднократно като глобална сума. След определен период заемът се погасява съгласно договорните условия.

-открити(отворени) заеми, при които сумата се възстановява непрекъснато, а погасяването става периодично (на части). Този вид заем се определя, като "револвингкредит". Банките могат да отпускат открити заеми при предоставяне на кредитни линии.

От характеристиката на потребителския кредит се вижда, че той е от типа на личните кредити и обслужва реализацията на стоките (обикновено с по - дълготраен характер и по - високи цени). В същото, време - улеснява консуматорите с ограничени възможности (доходи) да придо­бият подобни стоки на кредитна основа, като се погасява ползвания кредит чрез месечни удръжки от заплатите им.

Потребителският кредит е сравнително нов, но широко прилаган вид "народен" кредит, обикновено с лимитирана горна граница, която за Германия е 50 000 ДЕМ.

Разновидност на потребителския кредит са т. нар. Продажби на лизинг.

1   2   3   4

Свързани:

Дипломна работа iconДипломна работа превод: Стефан Станчев
Как да превърнем разглеждането на актуален проблем в научно издържана дипломна работа
Дипломна работа iconНа вниманието на всички студенти
Съгласно решение No: 11/12. 06. 2009 г на Акадмичния съвет на Русенския университет «Ангел Кънчев» към процедурите по дипломиране...
Дипломна работа iconДипломна работа през м юни 2008 г
Студентите, завършили семестриално образователната степен “бакалавър”, които следва да се явяват на държавен изпит и защита на дипломна...
Дипломна работа iconДипломна работа
Текстът на дипломната работа трябва да бъде написан в трето лице, единствено число, сегашно историческо време. Дипломната работа...
Дипломна работа icon1 Структура на курсовата работа
Курсовата работа представлява студентско самостоятелно реферативно (по литературни източници), лабораторно или теренно научно изследване....
Дипломна работа iconИнститут по астрономия с
Свързана ли е програмата с работа на докторант (магистър) и написване на дисертация (дипломна работа)?
Дипломна работа iconДипломна работа тема : Миграционните процеси в община Благоевград
Избрания за разработка проблем в дипломната работа, безспорно е актуален, значим и полезен
Дипломна работа iconДипломна работа
Заглавна страница. Съдържанието и вида на заглавната страница на дипломната работа са представени на фиг. 1
Дипломна работа iconДипломна работа

Дипломна работа iconБул. Джеймс Баучър 5А, София 1164, тел.: 8161 411
Подготвянето на тази дипломна работа се отчита и като учебна практика в съответното звено, в което студентът подготвя дипломната...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом