Дипломна работа
ИмеДипломна работа
страница1/4
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер0.64 Mb.
ТипДиплом
източникhttp://alfatm.com/files/Roliata na potrebitelskia kredit.doc
  1   2   3   4
ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ


ДИПЛОМНА РАБОТАТема: “Ролята на потребителския кредит в развитието на българското производство”
Дипломант: НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ:


фак.№

спец. Финанси


2000г.

Увод


Тежкото икономическо състояние на страната и значителното обедняване на преобладаващата част от населението са причините за нарастване необходимостта от потребителския кредит и насочване на моето внимание към тази тема. Кредитът не създава пряко стойност и богатство, но той е обществено ефективен. Прекият ефект от потреби­телския кредит, заемните отношения и от функциониране на кредитната система е икономията на време и средства.

Кредитът проявява своето значение не само за производителност­та, но и за самото битие на огромна част от националния капитал. Днес във всяка страна съществува една огромна маса от средства, която от­части по производствени, отчасти по социални причини не се.намира в тези ръце, които могат да им дадат доходна употреба, да способстват за развитието на производството.

Кредитът е важно средство с помощта на което се избягва разрушителната гибел на ценностите. В едно по далечно минало обръщали внимание само на онези сили с помощта на които видимо са се прибавяли към наличната маса от богатства още и нови такива настояще време икономическата наука взема под внимание и тъй нареченото скрито производство имащо не по- малко значение и представлявано от тези сили, които са предназначени да отстранят онези условия, които влияят гибелно върху целостта и производителността на наличното богатство.

Кредитът посредничи при изравняването на нормата на печалбата между отделните отрасли и дейности ,чрез преливане на средства и ка­питали между тях по кредитен път. Кредитът осигурява на съвременното.

Общество така необходимия му високоефективен и безболезнен механи­зъм за преливане на капиталите от едни производства, отрасли, страни и региони - към други. По този начин в крайна сметка, се осигурява балансираното развитие на съвременното стопанство като цяло.

Кредит и кредитната система улесняват и стимулират процесите на концентрация и централизация на средствата (капиталите) и тяхното насочване към развитие на водещи и структуроопределящи производ­ства и дейности. Той открива възможността за провеждане на точно оп­ределена политика от страна на правителствата и банките на отделните страни.

Благодарение на кредита обществото получава възможността да съкрати значително своите разходи по обръщението. Най - голямата икономия тук е свързана със заместването на стоковите пари с парични знаци. Не по - маловажна за обществото е възможността с помощта на кредита да се съкращават разходите и времето на обръщението, чрез ускоряване реализацията на стойността и капитала. Възможността да се създадат основите на едно непрекъснато производство. Да се помогне на отделният производител и търговец, с цел стабилизиране разши­ряване на българското производство, с цел неговото развитие:

Използването на потребителския кредит в условията на високи це­ни на потребителски стоки ще създаде възможност на нискодоходните семейства да придобият необходимите предмети за дълготрайна употре­ба и жилищно обзавеждане, както и ще облекчи проблемите, свързани с ниското равнище на техните доходи и с адекватно задоволяване на нуж­дите на децата. Ще стимулира косвено, отчасти, българското производство, ще допринесе за неговото развитие.

Ролята на кредита се свързва с възможностите, които неговата па­рично - кредитна надстройка предоставят на съвременното регулиране и управление на икономиката.

Същността на всяка производителност се свежда до осигуряването на прогресивно движение. Творческата дейност на човека също се свежда до неговото осигуряване. Човекът или преобразува елементите на веществата и с това ги изменя или ги премества от едно място на друго и от едно време в друго. Ето защо е напълно достатъчно да се признае извън съмнение фактът, че с потребителския кредит се пораж­да такова движение, което без него съвсем не би съществувало. Да се признае, че ако кредитът не "размества" елементите, то те не биха имали всички необходими качества и биха били по - малко полезни или даже безполезни. Да се признае на потребителския кредит такава са­мостоятелна производителност, каквато имат капитала и разделението на труда, съвсем не е нужно да се преувеличават неговите качества. Не е нужно да ту се приписват и някакви творчески и чудотворни сили.

В икономическата сфера въобще не съществуват чудотворни сили. Поради това и потребителския кредитът не представлява чудотворна сила. Но кредитът се явява последствие на икономическия прогрес и при това, такова, което само обуславя по - нататъшния прогрес. Той удовлетворява една основна и настоятелна потребност. Без него цял един ред от явления - във висша степен важни и дълбоко засягащи интересите на благосъстоянието биха били невъзможни. Поради това към потребителския кредит не трябва да се отнасяме с пренебрежение, като че ни е съвършено безразлично съществува ли той или не. Днес не съществува мярка, с която би било възможно точно да се определи колко е голяма заслугата на капитала или колко е голямо значението на разделението на труда, или колко е голямо значението на кредита. Известно е само, че всички те са много важни за производителността на икономическите сили и средства. И ако е вярно, че да се преувеличава значението на всяко от тези условия за производителността е също така опасно, както и да се намалява тяхното значение, то остава само да се признае, че всички те са еднакво важни и значими.

Именно казаното дотук за огромното значение и роля на кредита въобще и в частност на потребителския кредит породи интерес у мен към тази тема и насочи вниманието ми към следните въпроси:

1. Каква е същността на потребителския кредит и неговата роля за хората?

2. Каква е ролята на потребителския кредит в развитието на българското производство?

Формулирана така темата предполага изясняване основно на ролята на потребителския кредит в развитието на българското произ­водство, но за да се стигне до нея трябва да се изясни същността и ха­рактеристиката на посочения кредит, особеностите на неговото предос­тавяне. Всичко това може да стане само при използване на действащото законодателство.

Именно поради тази причина в изложението по - нататък ще се опирам на законите и наредбите които спомагат за изясняване на поставената тема.

СЪЩНОСТ НА БАНКОВАТА КРЕДИТНА ДЕЙНОСТ


1.Кредитна политика


Думата кредит произлиза от латинските наименования "credere", което означава вяра, доверие или "creditum" - заем, дълг. Очевидно възникването на кредита се основава на вярата или доверието на банката към кредитополучателя. И днес се среща отпускането на кредит срещу дадена дума, т.е. доверие, но съвременния кредит обикновено е обезпечен л документиран. Независимо от това, благосклонността на банките към кредитоискателите се определя главно от тяхната плате­жоспособност. От тук идва и сентенцията, че "добрият платец е господар на чуждата кесия".

Кредитът е всякакви вземания или поемане на задължения от едно лице или икономически свързани лица, които са резултат от:

-предоставяне на паричен заем от всякакъв вид;

-предоставяне на кредитно улеснение, независимо от неговата ферма / Кредитно улеснение е разсрочване, просрочване, про­дължаване, предоставяне на привилегирован лихвен процент, гратисен период/

-придобиване вземане чрез цесия;

-сконтиране на менителница, запис на заповед, чек;

-встъпване в дълг или поемане на дълг;

-други вземания, поети ангажименти независимо от използвания инструмент /отпускане на аванси, откриване на акредитиви /

Кредитирането се извършва на договорна основа.Доверието при отпускането на кредит се заплаща с лихва.

Вместо кредит или успоредно с категорията кредит се използвай понятието заем.

Заеми са парични суми, които държавата и публично правните тела заемат от чуждестранни кредитори, за да ги вложат в своите стопанства.

Предназначението на всеки заем е или да засили стопанската дей­ност, т.е. производството на блага - производствен заем или да покрие една съществуваща и неотложна нужда /закупуване на военни материа­ли, покриване бюджетни дефицити и др./ -консумативен заем. Според други автори заемът е дългосрочно задължение както на публично-правните, така и на частните предприятия.


1.1. Основни функции и принципи на кредитирането


Същността на кредита намира обобщено проявление в изпълнява­ната от него функция във възпроизводствения процес, а именно:

-мобилизиране, разпределение и използване на временно сво­бодни парични средства или капитали, които придобиват харак­тер и качество на допълнителни финансови ресурси или на по­купателна сила.

-опосредстане и ускоряване реализацията на стоковите капитали;

-капиталообразуваща функция в смисъл, че кредитът в ръцете на предприемача, приемайки формата на капитал, служи за развитие, разширяване и модернизация на производството, т.е. съдейства за увеличаване на натрупването, респективно инвестициите и ускорява икономическото развитие;

-подпомага и ускорява концентрацията и централизацията на производството и капитала;

-създава кредитни средства на обръщението, което е предпос­тавка за съкращаване на чистите му разходи;

-доколкото навлизането на парите в обръщение става обикновено на кредитна основа, е прието да се счита, че кредитът изпълнява емисионна функция.

Политиката на кредитни сделки се осъществява на принципите на:

-предпазливост - да се предпази банката от ненужни кредити;

-рентабилност;

-ликвидност - във всеки момент да има средства да посреща плащания;

-сигурност - обекта, който кредитира да има вътрешна възвра­щаемост;

Обект при местно кредитиране е всеки обект с доказана ефектив­ност и възвращаемост на кредитните ресурси. Една банка да разреши кредит изхожда от принципа на максимална диверсификация на кре­дитния си портфейл /групиране на определени Активи и Пасиви / по отрасли, видове, клиенти, по срокове на отпускане кредити и всичко това с цел оптималното му съобразяване със структурата на привлечените средства за гарантиране на добра ликвидност на банките във всеки момент

Кредитната политика има за задача да подпомогне ръководството за предоставяне на добри кредити. Представлява определена последо­вателност от действия за вземане на правилни решения. Правилната кредитна политика подпомага в голяма степен ръководството в следни­те насоки:

-подържане на подходящи кредитни стандарти;

-предпазване от ненужни рискове;

-правилна оценка на нови възможности за бизнес;

-определяне на правилата на точната документация по кредити­те;

До 1993 г. е липсвала нормативна уредба за банкрут, опит при банковите кадри за раздаване на кредит, липсва информация за кредитоискателя и т.н.. Днес Закона за Банките регламентира всичко това.

Кредитната политика трябва да се осъществява независимо от Правителството и други органи на управлението. Кредитната политика трябва да се насочва към премерени рискове, отчитат се тенденциите в микроикономически план, както в макроикономически план, така и в от­раслово равнище. Различните банки имат приоритети на кредитиране. Всяка банка се стреми да кредитира надеждни предприятия /смесени дружества и добре работещи частни фирми/. Не се кредитират, когато дадено предприятие е обявено в несъстоятелност, ликвидация. Не се кредитират предприятия, които с дейността си влизат в противоречие със законите за опазване на околната среда и здравето на населението. Не се кредитират кредитоискатели, които не осигуряват необходимите документи за банкови проверки и контрол. Не се кредитират обекти, които търгуват с предприятия поставени под забрана на действащото законодателство. Всяка банка сама решава кои кредитоискатели да не кредитира.

Във всяка кредитна институция са залегнали следните основни принципи:

-целесъобразност - доказване на банката необходимостта за предоставяне на кредит,

-обезпеченост - осигурява връщането на кредита освен в срока и допълнително гарантиране. Според чл.41 ал.1 от ЗБКД при предоставяне на кредити банката приема предвидените от закона обезпечения. Като обезпечения не могат да бъдат приема­ни акции, издадени от нея или от икономически свързани лица.

-срочност - кредитите се предоставят за определен срок;

-цена на кредита - определя се като лихва - Лихвата е своеобразна и много особена цена. Това е така, защото тя е "цена" на своеобразен обект, на особена стока, която се проявява при особена сделка.

Като определяме лихвата като "цена" на даваните в заем средства и капитали, трябва да имаме в предвид, че тя е паричен израз на част от потребителната стойност на тези средства и капитали, т.е. на тяхната способност да задоволяват определени потребности или да носят до­ход при ефективното им използване. Тази цена се заплаща независимо дали средствата взети в заем, се използват производително или не.

Всяка банка централно определя, фиксира или дава право на про­менливи лихви по кредитите на база разходите си за финансиране + над­бавка, която е в зависимост от пазара и прогнозите.

Лихвата на кредитите се определя от:

-разходите за паричен ресурс;

-административно - управленски разходи - Те се изчисляват като разходите по икономически елементи се отнасят към сумата на привлечените средства и основен капитал;

-разходите за покриване на min риск от кредитите /от 3 до 5% по експозиция на кредита /;

-планирана печалба;

-такси за обслужване и такса за ангажимент;

Още при приемане на документите на кредитоискателя банката обявява Л % и кредитна политика. В договора за кредит надбавката за­дължително се посочва. Задължително се посочва и, че промяната на Л % се извършва служебно.

Много е важен анализа на Л %. При обезпечаване на кредитите има значение лихвената политика. За да се изчисли сумата на проста лихва по кредитите е необходимо да са известни няколко величини:

-първоначална сума, която ще бъде олихвявана;

-лихвения процент, който обикновено е годишен;

-броят на лихвените периоди, изразени в години, месеци или

д
ни;


С колко ще нарасне първоначалната сума след олихвяването се установява по следната формула:


Сконтовия процент е отбивът, който се прави от номиналната стойност на една полица при нейното сконтиране или продажба преди да е настъпил нейният падеж.


1.2. Общи и специални условия и правила на кредитирането;


Всяка банка преди да кредитира предявява към клиентите си след­ните основни изисквания (правила):

-да е със установен правен статут;

-всеки кредитоискател да е в състояние да представи вярна и точка икономическа и счетоводна информация;

-да са платежоспособни;

Когато една банка отказва кредит, тя обяснява мотива за отказ на изпълнителния директор (на кредитоискателя не е задължена).

Кредитната дейност на всяка банка се осъществява на база вътре­шни правила за кредитиране, които се одобряват от УС на институцията. Те се приемат на основание чл. 41 ал.2 от ЗБКД, който предвижда" Бан­ките задължително да приемат и представят в ЦБ правила за кредитна­та си дейност, които задължително съдържат:

1. Изискваната информация от кредитоискателя;

2. Начина за оценка на кредитоспособността на искателя и него­вите поръчители (гаранти);

3. Начина на оценка на предлаганите обезпечения;

4. Начина за оценяване ефективността на предлагания за кредити­ране проект;

5. Реда за вземане на решение за отпускане на кредит съобразно неговия вид;

6. Реда за използване и издължаване на кредита;

7. Реда за контрол върху ползването на кредита, текущото финан­сово състояние на длъжника и неговите поръчители и достатъч­ността на обезпечението;

8. Видовете кредитни и други санкции и начина на прилагането им;

Тези правила трябва да са съобразени с ТЗ, Закона за особените залози, Наредба №9 на БНБ - чл.4 от 15 юли 1997 г.

Кредитната дейност се състои от регламентация и характеристика на кредитните сделки, сключени от банката - реда, сроковете и начините на тяхното проучване, анализ, оценка, разрешение и управление, както и нивата за вземане на решение или компетентност.

Най-голям дял раздадени кредити в местен аспект имат производ­ствените кредити, след това потребителските и накрая инвестиционните кредити.

По принцип банките кредитират клиенти само от региона и съблю­дават размера на кредитите им да не надвишава определени лимити. По чл. 29 от ЗБКД големите кредити отпускани от банката не могат да надвишават 25% от собствения капитал на банката. Това значи, че големият кредит е 2,5 млн. лева. Общият размер на предоставените големи креди­ти не може да надхвърля 8 пъти собствения капитал на банките. Големите кредити се обезпечават в злато, валута или държавна гаран­ция.

Кредитни ограничения има при предоставянето на кредити по чл. 47 ал. 1 от ЗБКД - това са вътрешни кредити. Всяка банка има право да кредитира своите служители. Те се представят по правила, установени от УС на Финансови институции. Това предимно са потребителски кредити. При вътрешните кредити ограниченията са:

- Банката може да представя само с единодушно решение на нейния Управителен орган на:

1. Администратори на банката;

2. Съпрузи и роднини по права линия до трета степен;

3. Акционери, които притежават повече от 5% от общия брой на гласовете в Общото събрание на акционерите;

4. Акционер, чийто представител е член на Управителен и Надзо­рен орган на банката;

5. Лицата назначени да заверят годишен счетоводен отчет на бан­ката;

Банката не може да представя привилегировани условия по вът­решни кредити. Общия размер на предоставени кредити на лицата по чл.47 от ЗБКД не може да надхвърля 10% от внесения капитал (1млн.лв.). Обшил размер на предоставени кредити на служители на банката не мо­же да надхвърля 3%, защото служители е едно, а вътрешни кредити се дават и на акционерите и на изпълнителни директори.

2. Кредитни сделки

  1   2   3   4

Свързани:

Дипломна работа iconДипломна работа превод: Стефан Станчев
Как да превърнем разглеждането на актуален проблем в научно издържана дипломна работа
Дипломна работа iconНа вниманието на всички студенти
Съгласно решение No: 11/12. 06. 2009 г на Акадмичния съвет на Русенския университет «Ангел Кънчев» към процедурите по дипломиране...
Дипломна работа iconДипломна работа през м юни 2008 г
Студентите, завършили семестриално образователната степен “бакалавър”, които следва да се явяват на държавен изпит и защита на дипломна...
Дипломна работа iconДипломна работа
Текстът на дипломната работа трябва да бъде написан в трето лице, единствено число, сегашно историческо време. Дипломната работа...
Дипломна работа icon1 Структура на курсовата работа
Курсовата работа представлява студентско самостоятелно реферативно (по литературни източници), лабораторно или теренно научно изследване....
Дипломна работа iconИнститут по астрономия с
Свързана ли е програмата с работа на докторант (магистър) и написване на дисертация (дипломна работа)?
Дипломна работа iconДипломна работа тема : Миграционните процеси в община Благоевград
Избрания за разработка проблем в дипломната работа, безспорно е актуален, значим и полезен
Дипломна работа iconДипломна работа
Заглавна страница. Съдържанието и вида на заглавната страница на дипломната работа са представени на фиг. 1
Дипломна работа iconДипломна работа

Дипломна работа iconБул. Джеймс Баучър 5А, София 1164, тел.: 8161 411
Подготвянето на тази дипломна работа се отчита и като учебна практика в съответното звено, в което студентът подготвя дипломната...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом