Производството е образувано по жалба на В. Ц. Д., с Егн *, живущ в гр. Б., жк Е., против Наказателно постановление №2010 г на Директора на А. за Д. Ф
ИмеПроизводството е образувано по жалба на В. Ц. Д., с Егн *, живущ в гр. Б., жк Е., против Наказателно постановление №2010 г на Директора на А. за Д. Ф
Дата на преобразуване07.01.2013
Размер82.75 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://blagoevgradrc.judiciary-bg.org/Courts/RC/Blagoevgrad/wa.nsf/e3a2ce731f73417ac22576640047a
Производството е образувано по жалба на В. Ц. Д., с ЕГН *, живущ в гр. Б., жк “Е., против Наказателно постановление № 1.-2010/0. г. на Директора на А. за Д. Ф. И. – С. с което на жалбоподателя за извършено нарушение по чл. 28, ал. 1, т. 2 от Наредбата за възлагане на малки и обществени поръчки, на основание чл. 32, ал. 1 от ЗАНН е наложено административно наказание “Глоба” в размер на 500 лева.

С жалбата Д. оспорва издаденото НП, като незаконосъобрназно. На първо място твърди, че не е извършил посоченото нарушение. На второ, ч, АУАН е издаден в нарушение на процесуалните изисквания на ЗДФИ и от некомпетентен орган. Иска се от съда отмяна на НП или алтернативно същото да бъде изменено около предвидения в закона минимален размер.

В съдебно заседание жалбоподателят чрез процесуалния си представител поддържа подадената жалба, като моли съда да отмени НП, или алтернативно намали размера на наложеното наказание.

Административнонаказващият орган, редовно призован, чрез процесуалния си представител счита жалбата за неоснователна, като моли съда да потвърди издаденото НП, като правилно и законосъобразно.

Р. П.-Б., редовно и своевременно призована, не ангажира свои представител по делото и становище по жалбата.

Съдът, след като съобрази доводите на страните, събраният по делото доказателствен материал и закона, установи от фактическа страна следното:

С Решение №1/26.01.2009 г. Областния управител на Област Б. г-н В. Д., в качеството си на възложител, по смисъла на чл. 7, т.1 от Закона за обществени поръчки, е инициирал процедура за възлагане на малка обществена поръчка - открит конкурс по реда на НВМОП с предмет „Отпечатване на цветни плакати, стикери, дипляни, брошура и наръчник” на основание чл.5, ал.1, т.1 във връзка чл. 1. ал.2, т.3 от НВМОП. С решението е одобрено обявлението и документацията за участие.

В обявлението, в раздел III. 1.1 - Изискуеми депозити и гаранции възложителят е определил гаранция за участие в размер на 800.00 лв. и гаранция за изпълнение в размер на 4 000.00 лв. представени като парична сума внесени по банковата набирателна сметка на Областна администрация Б..

Със Заповед № ОА-364/18.02.2009 г. Областния управител на Област Б. г-н В. Д. е назначил комисия, която да се събере на 18.02.2009 г. в 14.00ч. в зала 48 на Областна администрация Б. да разгледа, оцени и класира постъпилите оферти на кандидатите за изпълнители по обществена поръчка с предмет „Отпечатване на цветни плакали, стикери, дипляни, брошура и наръчник".

На 18.02.2009 г. назначената със Заповед № ОА-364/18.02.2009 г. комисия се е събрала и е разгледала представените оферти по реда на тяхното постъпване.

На 04.03.2009 г. се открива второ заседание на комисията, във връзка с изисканата от "Класик Дизайн" ЕООД гр.София подробна писмена обосновка за предложената цена. Комисията приела обосновката на "Класик Дизайн" ЕООД гр.София внесена с вх.№ 30-00-16(2)/25.02.2009 г., но според председателя на комисията инж.Р. К.обосновката е направена така, че фирмата да има възможност в процеса на изпълнение на поръчката, да иска допълнително заплащане.

След второто заседание, комисията класира на първо място кандидата „Магма пак" ЕООД гр.Перник с краен резултат 955 точки, на второ място "Класик Дизайн" ЕООД гр.София с 945 точки, на трето място „Смилков" ЕООД гр.Б. с 800 точки и предлага на възложителя да бъде сключен договор с този кандидат.

На основание чл. 42, ал. 1 от ЗОП, Областния управител на Област Б. г-н В. Д. издал Решение № 3/10.03.2009 г., с което класирал участниците в процедурата и определил за изпълнител на обществена поръчка с предмет „ Отпечатване на цветни плакати, стикери, дипляни, брошура и наръчник" - „Магма пак" ЕООД гр.Перник.

На 08.05.2009 г. между Областния управител на Област Б. г-н В. Д., като възложител и определения за изпълнител „Магма пак" ЕООД гр.Перник е сключен договор №38/08.05.2009 г. за възлагане на малка обществена поръчка с предмет ..Изработване на цветни плакати 500 бр., стикери 800 бр., дипляни 5 000 бр., брошури 3 500 бр. и наръчник - 5 000 бр.", с което е спазено изискването на чл.31, ал.4 от НВМОП.

При извършена на 01.12.2010 година проверка, на финансовия И. не е представена заповед или друг вътрешен акт, издаден от областния управител на Област Б. - г-н. В. Д. в качеството му на възложител на обществени поръчки по чл.7, т.1 от ЗОП, който да удостоверява делегирането на правомощия на определено длъжностно лице за организирането и провеждането на обществени поръчки по реда на ЗОП и НВМОП за периода от 01.01.2009 г. до 01.06.2009 г., за което е издаден Констативен протокол.

Констатирано е също, че преводно нареждане от 14.04.2009 г. Областния управител на Област Б. е освободил гаранцията за участие в размер на 800.00лв. на спечелилата открития конкурс и класирана на първо място фирма „МАГМА ПАК" ЕООД гр.Перник, т.е. преди да бъде сключен договора на: 08.05.2009г.

Във връзка с констатираното по-горе, на 15.12.2010 година Длъжностни лица при Агенцията за Д. Ф. И. – актосъставителя Д. Г., в присъствието на свидетелите Т. Б. и К. Г., е съставен акт за установяване на административно нарушение № 1., за това, че на 14.04.2009 година в гр. Б., област Б., В. Ц. Д., в качеството си на Областен управител на Област Б. в периода от 01.09.2005 година до 12.08.2009 година и възложител по чл. 7, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, е освободил гаранцията за участие в открития конкурс на класирания на първо място участник, преди сключването на Договор № 38/08.05.2009 година за възлагане на малка обществена поръчка с предмет “Изработване на цветни плакати 500 бр., стикери 800 бр., дипляни 5 000 бр., брошури 3 500 бр. и наръчник - 5 000 бр." на 08.05.2009 година, с което нарушил разпоредбата на чл. 28, ал. 1, т. 2 от НВМОП.

АУАН е съставен в присъствие на жалбоподателя и подписан лично от него, без възражения. Същият е депозирал допълнителни писмени такива, заведени с вх. № 1./20.12.2010 година.

Въз основа на акта, на 0. година Директора на А. за Д. Ф. И. – С. като надлежно упълномощен представител със заповед № ЗМФ-959/03.08.2010 година, е издал атакуваното наказателно постановление № 1.-2010/0. г., с което на жалбоподателя за извършено нарушение по чл. 28, ал. 1, т. 2 от Наредбата за възлагане на малки и обществени поръчки, на основание чл. 32, ал. 1 от ЗАНН е наложил административно наказание “Глоба” в размер на 500 лева.

НП е връчено на Д. на 19.01.2011 година.

Изложената фактическа обстановка съдът прие за установена въз основа на показанията на разпитаните по делото свидетели - актосъставителя Д. Г. и свидетелите по акта Т. Б. и К. Г., както и от приложените и приети по делото писмени доказателства, които са безпротиворечиви, относно подлежащите на доказване факти и установяват по несъмнен начин възприетата фактическа обстановка, като последователни и логични.

При така установената фактическа обстановка, съдът приема от правна страна следното:

Жалбата е депозирана от надлежно лице в установения от закона 7-дневен срок от връчване на НП, поради което същата е допустима, а разгледана по същество - частично основателна, по следните съображения:

НП е издадено в съответствие с изискванията на закона и от компетентен орган при съобразяване разпоредбата на чл. 66, ал. 1 от НВМОП. Видно от представената заповед № ЗМФ-959/03.08.2010 година Министъра на финансите е оправомощил Директора на АДФК да издава НП.

Неоснователни са доводите на жалбоподателя, че АУАН е издаден от некомпетентен орган. Съгласно разпоредбата на чл. 66, ал. 1 от НВМОП, актовете за установяване на нарушения по наредбата се съставят от длъжностни лица на Агенцията за Д. Ф. И. в срок 6 месеца от деня, в който нарушителят е открит, но не по-късно от 3 години от извършването му, което в настощия случай е налице, тъй като АУАН е издаден от Д. Г. – на длъжност С. Ф. И. в АДФИ.

При съставянето на акта за установяване на административно нарушение са спазени и сроковете визирани в чл. 66, ал. 1 от Наредбата, както и изискванията, визирани в разпоредбите на чл. 42 и чл. 57 от ЗАНН при издаване на акта и НП. Наказателното постановление е било издадено в шестмесечния преклузивен срок съгласно чл. 34 от ЗАНН. Вмененото във вина на жалбоподаталя нарушение е индивидуализирано в степен, позволяваща му да разбере в какво е обвинен и срещу какво да се защитава.

Не са налице формални предпоставки за отмяна на НП, тъй като при реализирането на административнонаказателната отговорност на жалбоподателя не са допуснати съществени процесуални нарушения, които да водят до опорочаване на производството, поради което неоснователни се явяват възраженията на Д., в тази насока.

От изложеното, съдът приема, че жалбоподателят е извършил административното нарушение на чл. 28, ал. 1, т. 2 от Наредбата за възлагане на малки и обществени поръчки.

Съгласно посочения законов текст, възложителят освобождава гаранциите за участие на класираните на първо и второ място участници – след сключването на договора за обществена поръчка, а на останалите класирани участници – в срок 3 работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител.

Цитираната разпоредба вменява в задължение на възложителя да освободи гаранцията на спечелилия на първо място участник – „Магма пак" ЕООД гр.Перник след сключване на договора за обществена поръчка.

Безспорно е, че възложител на обществената поръчка по смисъла на чл. 7 от ЗОП е Областния управител, в качеството му на орган на изпълнителната власт, както и, че гаранцията е освободена с преводно нареждане от 14.04.2009 година на Областния управител на Област Б.. Видно от представения по делото договор № 38, е, че същия е сключен на 08.05.2009 година между Областния управител – В. Д., като възложител и определения за изпълнител “Магма пак” ЕОООД, гр. Перник за възлагане на малка обществена поръчка, т.е. гаранцията е освободена преди да бъде сключен този договор.

С оглед на гореизложеното, съдът намира, че В. Д. е осъществил от обективна страна състава на нарушението по чл. 28, ал. 1, т. 2 от Наредбата за възлагане на малки и обществени поръчки.

Фактическата обстановка отразена в акта и НП се установява от разпитания по делото свидетел Д. Г., който е категоричен, че след извършени съответни проверки по процедурата по възлагане на малки обществени поръчки, установил, че г-н Д., в качеството на Областен управител е възстановил гаранция за участие преди сключването на договора, както и от приложените писмени доказателства.

От субективна страна, В. Д. е осъществил състава на това административно нарушение виновно. Като възложител по смисъла на чл.7 от ЗОП, същият е бил запознат със срока за възстановяване на внесената гаранция по смисъла на чл. 28, ал. 1, т. 2 от Наредбата за възлагане на малки и обществени поръчки, т.е. същият е бил длъжен да предвиди, че с действията си е нарушил императивно установени и вменени му със закон задължения, и да предвиди обществено опасните последици от тези си действия и е искал тяхното настъпване.

След като правилно е квалифицирал нарушението, и при спазване разпоредбата на чл. 65 от НВМОП, на основание чл. 32, ал. 1 от ЗАНН, административнонаказващият орган е санкционирал В. Д. с административно наказание “Глоба” в размер на 500.00 лева.

Съгласно посоченият законов текст, който не изпълни или наруши постановление, разпореждане или друг акт, издаден или приет от Министерския съвет, ако деянието не съставлява престъпление, се наказва с глоба от 100 до 2000 лева.

При определяне размера на административното наказание по отношение на извършеното нарушение, съдът намира, че административнонаказващия орган не се е съобразил с разпоредбата на чл. 27 от ЗАНН, т.е. не е отчел, респективно събрал доказателства относно материалното и имотно състояние на жалбоподателя, обстоятелството, че нарушението е извършено за първи път, както и личността на дееца, като по този начин се е лишил от възможността да прецени с оглед тежестта на нарушението какъв размер на наказанията е най-подходящ.

Това води до извода за налагане на минимален размер на наказанието “глоба”, като същото следва да се редуцира към минимума, предвиден от закона и на В. Д. се наложи административно наказание - "Глоба" в размер на 100.00лв, в каквато насока следва да бъде изменено и НП.

Водим от горното, съдът


Р Е Ш И :


ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 1.-2010/0. г. на Директора на А. за Д. Ф. И. – С. с което на В. Ц. Д., с ЕГН *, живущ в гр. Б., жк “Е., за извършено нарушение по чл. 28, ал. 1, т. 2 от Наредбата за възлагане на малки и обществени поръчки, на основание чл. 32, ал. 1 от ЗАНН е наложено административно наказание “Глоба” в размер на 500 лева, като НАМАЛЯВА размера на наложеното наказание “Глоба” в размер на 100.00 лева.


РЕШЕНИЕТО може да се обжалва от страните пред Административен съд-Б. в 14 - дневен срок, считано от съобщението му.


РАЙОНЕН СЬДИЯ:

Свързани:

Производството е образувано по жалба на В. Ц. Д., с Егн *, живущ в гр. Б., жк Е., против Наказателно постановление №2010 г на Директора на А. за Д. Ф iconПроизводството е образувано по жалба на Б. Г. Б., Егн*, живущ в Б., ул. П. против Наказателно постановление №822/27. 04. 10г г. на началник С. Пп при од на мвр
Производството е образувано по жалба на Б. Г. Б., Егн*, живущ в Б., ул. “П. против Наказателно постановление №822/27. 04. 10г г на...
Производството е образувано по жалба на В. Ц. Д., с Егн *, живущ в гр. Б., жк Е., против Наказателно постановление №2010 г на Директора на А. за Д. Ф iconОбразувано е по жалба на Я. И. К., с Егн *, живущ в гр. П., обл. Б., ж к. „И. бл. 15, вх. А. 1, ап. 2 против наказателно постановление №21 0000012 от
Образувано е по жалба на Я. И. К., с Егн *, живущ в гр. П., обл. Б., ж к. „И.” бл. 15, вх. А. 1, ап. 2 против наказателно постановление...
Производството е образувано по жалба на В. Ц. Д., с Егн *, живущ в гр. Б., жк Е., против Наказателно постановление №2010 г на Директора на А. за Д. Ф iconПроизводството е образувано по жалба на Н. Б. С., с Егн *, живущ в Г., против Наказателно постановление №232/27. 02. 2012 г на Директора на Р. Д. по Г. Б., с
Закона за Г., на основание чл. 266, ал. 1 от Закона за Г. му е наложено административно наказание “глоба” в размер на 200. 00 лева....
Производството е образувано по жалба на В. Ц. Д., с Егн *, живущ в гр. Б., жк Е., против Наказателно постановление №2010 г на Директора на А. за Д. Ф iconПроизводството е образувано по жалба на А. С. Р., с Егн *, живущ в гр. Б. против Наказателно постановление №204/01. 02. 2012 г на Директора на Р. Д. по Г. Б
...
Производството е образувано по жалба на В. Ц. Д., с Егн *, живущ в гр. Б., жк Е., против Наказателно постановление №2010 г на Директора на А. за Д. Ф iconПроизводството по делото е образувано по жалба на Г. Д. Г., с Егн *, живущ в гр. С. против Наказателно постановление № г на Директора на „Д. Г. С. С., с
Директора на „Д. Г. С. – С.”, с което за извършено нарушение по чл. 84, ал. 2 от Закона за лова и опазване на дивеча му е наложено...
Производството е образувано по жалба на В. Ц. Д., с Егн *, живущ в гр. Б., жк Е., против Наказателно постановление №2010 г на Директора на А. за Д. Ф iconПроизводството по делото е образувано по жалба на В. М. К., с Егн *, живущ в с. П., общ. С. против Наказателно постановление № г на Директора на „Д. Г. С
Директора на „Д. Г. С. – С.”, с което за извършено нарушение по чл. 84, ал. 2 от Закона за лова и опазване на дивеча му е наложено...
Производството е образувано по жалба на В. Ц. Д., с Егн *, живущ в гр. Б., жк Е., против Наказателно постановление №2010 г на Директора на А. за Д. Ф iconПроизводството по делото е образувано по повод постъпила жалба от Л. Г. З.,живущ в гр. Г. Д. против постановление от 30. 01. 2012 година за прекратяване на
Производството по делото е образувано по повод постъпила жалба от Л. Г. З.,живущ в гр. Г. Д. против постановление от 30. 01. 2012...
Производството е образувано по жалба на В. Ц. Д., с Егн *, живущ в гр. Б., жк Е., против Наказателно постановление №2010 г на Директора на А. за Д. Ф iconПроизводството е образувано по жалба на К. К. И., Егн *, гр. Б., ж к. "Е. против Наказателно постановление №305/23. 09. 2010 г на началник і-во ру "П." Б., с
К. К. И., Егн *, гр. Б., ж к. “Е. против Наказателно постановление №305/23. 09. 2010 г на началник і-во ру “П.” Б., с което на жалбоподателя...
Производството е образувано по жалба на В. Ц. Д., с Егн *, живущ в гр. Б., жк Е., против Наказателно постановление №2010 г на Директора на А. за Д. Ф iconПроизводството е образувано по жалба на "А." Е., със седалище и адрес на управление с. Б. П., общ. Б., представлявано от В. Г. В., с Егн *, против Наказателно
В. Г. В., с Егн *, против Наказателно постановление № по-02-13/30. 03. 2012 г на Директора на Б. Д. “З. Р.” – Б., с което за извършено...
Производството е образувано по жалба на В. Ц. Д., с Егн *, живущ в гр. Б., жк Е., против Наказателно постановление №2010 г на Директора на А. за Д. Ф iconПроизводството е образувано по жалба на В. Ц. Д., с Егн *, живущ в гр. Б. против Наказателно постановление №11012495-2010 г на Директора на А. за Д. Ф. И
Наредбата за възлагане на малки и обществени поръчки, на основание чл. 65 и чл. 66, ал. 2 от Наредба за възлагане на малки обществени...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом